Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vågan kommune Områderegulering Osan - Kabelvåg Trafikksanering Kabelvåg-Rødlimyra? Hovedfase 1: Utarbeidelse av planprogram Hovedfase 2: Utarbeidelse av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vågan kommune Områderegulering Osan - Kabelvåg Trafikksanering Kabelvåg-Rødlimyra? Hovedfase 1: Utarbeidelse av planprogram Hovedfase 2: Utarbeidelse av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vågan kommune Områderegulering Osan - Kabelvåg Trafikksanering Kabelvåg-Rødlimyra? Hovedfase 1: Utarbeidelse av planprogram Hovedfase 2: Utarbeidelse av forslag til plan

2 Opplysningsvesenets Fonds (OVF) eiendom

3 Utgangspunkt Vågan kommune valgte i 1991 å gå til ekspropriasjon av grunn til Juten boligområde tilhørende Opplysningsvesenet Fond (OVF). Dette skjedde etter mer enn 10 års samtaler/forhandlinger som ikke førte til resultat. Vågan kommune har nå i flere år på nytt ført samtaler/forhandlinger med OVF med sikte på å komme fram til minnelig avtale for primært tilrettelegging for næringsutvikling men også tilrettelegging for boliger i området Osan-Kabelvåg. Resultatet av forhandlingene endte i et tilbud som kommunen fant urimelig 20. juni 2011 vedtok kommunestyret å sette i gang et planarbeid med sikte på utvikling av området mellom Kabelvåg og Svolvær. Vedtaket hadde 10 punkt som redegjorde for et opplegg for å få hånd om nødvendige utbyggingsareal. Kommunestyrets mål er primært å oppnå en minnelig løsning med OVF Eierskap til grunneiendommene som skal utvikles er en forutsetning for å oppnå statlig og fylkeskommunal medvirkning i tilrettelegging for næringsutvikling - utvikling av infrastruktur.

4 Overordnet mål for arbeidet Tilrettelegging for næringsutvikling –samarbeid kommune, private næringsdrivende, OVF –behov for koordinering og felles strategi –behov for helhetsplan for hele korridoren Svolvær - Kabelvåg –utvikling av infrastruktur/avklare kostnader –avklare avkjørsler fra E10 Tilrettelegging for næringsutvikling og boligbygging –avklare topografi, beliggenhet, egnethet, kostnader for fremføring av hovedanlegg/etablering av infrastruktur –avklare utbyggingsrekkefølge ut fra hva som er mulig å utløse kostnadsmessig/finansielt –avklare arealressurser i forhold til verneinteresser E10-problemstillinger –Avkjørsler, gang-/sykkelveger, trafikksanering, omlegging, tunneler –Veipakke Lofoten - tidsperspektiv for realisering –Kommunens E10-strategi

5 Kommunale forhold som må vektlegges ved utvikling av samarbeidsløsninger Tilrettelegging for næringsutvikling basert på samarbeid mellom offentlige og private aktører  Kommunalt regnskap er basert på mva-kompensasjonsordningen. Konsekvensen er at alle prosjekt må finansieres med mva ( + 25 %) fordi fram til 2014 og ved kommunalt regnskapsunderskudd vil mva- kompensasjonen først og fremst gå med til å dekke underskuddet  Konsekvensen er at det vil være sjansespill for private aktører å samarbeide med kommune om næringsutviklingsprosjekt med mindre man organiserer prosjektene slik at  prosjektet kan finansieres eks. mva  man oppnår fradrag for inngående mva allerede fra første faktura  prosjektet skal kunne realiseres selv om kommunen opplever regnskapsmessige underskudd og/eller havner på fylkesmannens ROBEK-liste  næringslivet skal kunne stole på kommune som avtalepartner og de kostnadsoppsett som ligger til grunn for avtaler partene imellom - KOMMUNENS OPPTREDEN SKAL VÆRE FORUTSIGELIG

6 Kommunale forhold som må vektlegges ved utvikling av samarbeidsløsninger forts. - Tilrettelegging for næringsutvikling basert på samarbeid mellom offentlige og private aktører  Ved å inngå avtaler basert på to lover og to forskrifter kan kommunen organiseres seg slik at kommunen kan finansiere prosjektene eks. mva og oppnå fradragsrett for inngående mva med en gang - under forutsetning av at  kommunen eier grunnen  det inngås avtaler med min. 2 næringsaktører basert på at grunnen festes bort (ikke selges)  innløsning kan skje etter 30 eller 40 år når kommunale lån er nedbetalt  Kommunen søker fylkeskommunen om investeringstilskudd til tilrettelegging for næringsutvikling  Kommunen opptar lån i offentlige banker som har fortiden 2,0-2,5 % gunstigere rente enn AS  Et 100 % kommunalt eid aksjeselskap er å betrakte som et privat selskap finansieringsmessig og gir heller ikke gunstige tilskudd/lån

7 Påvirkningsmuligheter underveis i utviklingsprosess

8 Prosjektutviklingsmodell

9 Planområde - Prinsipp for utarbeidelse av områdereguleringsplan m/konsekvensutredning

10 Planområde

11 Dialogkonferanse 21. mars 2013 Deltakerne på dialogkonferansen er i stor grad opptatt av å utvikle planområdet i et raskt tempo. Det betyr at de i stor grad er løsningsorienterte, samarbeidsvillige og åpne for konkrete forslag. Samtidig stiller de krav til kommunen om å ta initiativ og rekke ut hånden til utbyggere, grunneiere og andre interessenter i en åpen, effektiv og demokratisk planprosess der alles interesser blir ivaretatt. Dialogkonferansen kan i så måte ha vært et godt anslag for dette. Det er en overaskende stor grad av "konsensus" blant deltakerne knyttet til deres viktigste interesser/krav. Dette gjenspeiles i oppgave 3 der det er stor grad av "konsensus" knyttet til arealbruken i planområdet. Selv om deltakerne har besvart oppgave 3 på ulik måte, er de fleste opptatt av en balansert utbygging av boliger, næring, infrastruktur og rekreasjon/friluftsliv. Dette er et viktig budskap til Vågan kommune i den videre planleggingen av området, og som kan hjelpe til å få fortgang i planprosessen. Oppsummering:

12 Eksempel på innspill i dialogkonferansen

13 Vesentlige utredningsbehov Overordnete problemstillinger: a.Utfordringer knyttet til utvikling og vekst i folkemengde og arbeidsplasser –Hva er vekstbehovet/-potensialet? –Hvordan skape vekst? b.Prioritering av arealformål c.E10-problemstillinger d.Samfunnsmessige konsekvenser

14 Fremdriftsplan AktivitetTidsperiode Utarbeiding av forslag til planprogramJanuar – medio april 2013 Dialogkonferanse 21.03.201321. mars 2013 Oppsummering av utfordringerUltimo mars 2013 Ferdigstille forslag til planprogramMedio april 2013 Møte i Regional Planforum17. april 2013 Utarbeidelse av saksfremlegg for politisk behandling av planprogram Medio mai 2013 Politisk behandling – NPU Utlegging til høring, varsling av planoppstart 13. mai 2013 (ekstra møte?) Offentlig høring av forslag til planprogram, min. 6 uker + ferietid Offentlig /åpent møte– orientering om planprogram Mai – medio august 2013 Primo juni 2013 MerknadsbehandlingUltimo august 2013 Politisk behandling i NPU av forslag til planprogramPrimo-medio september 2013 Planprogrammet sendes Miljøverndep. for høringMedio september 2013 Kommunestyret vedtar planprogramNovember 2013 Hovedfase I – Planprogramfasen Januar 2013 – november 2013 AktivitetTidsperiode Analyser og konsekvensutredningerNovember 2013-primo april 2014 Utarbeiding av plankonsept/planskisser, med alternativanalyser November 2013- primo april 2014 Medvirkning: - Lokalt samråd/folkemøte - Regionalt planforum? Januar/februar 2014 Januar/februar 2014? Hovedfase II - Konsekvensutredning og alternativvurderinger November 2013 – Januar/februar 2014

15 Forts. fremdriftsplan AktivitetTidsperiode Ferdigstille planforslag:  Plankart  Bestemmelser  Planbeskrivelse  Vedlegg til planbeskrivelsen: Temautredninger Primo april 2014 Administrativ behandling av planforslag, saksfremlegg Politisk behandling – NPU Vedtak: Utlegging av planforslaget til offentlig høring April 2014 Primo mai 2014 Høring av planforslag Offentlig/åpent møte Mai – juni 2014 Ultimo mai 2014 Merknadsbehandling og eventuell revisjon av planforslag August/primo september 2014 Politisk behandling NPUUltimo september 2014 Kommunestyret vedtar områdereguleringsplanenOktober 2014 Hovedfase III – Planforslag og vedtaksfase April 2014 – oktober 2014 AktivitetTidsperiode Administrativ behandling av planendring Politisk behandling – NPU Vedtak: Utlegging av endringsforslag til offentlig høring Ultimo september 2014 Medio oktober 2014 Høring av endringsforslag Offentlig/åpent møte Medio oktober-primo desember 2014 Merknadsbehandling og eventuell revisjon av endringsforslag Primo desember 2014- medio januar 2015 Politisk behandling NPUPrimo februar 2015 Kommunestyret vedtar områdereguleringsplanenMars 2015 Eventuelt Hovedfase IV – Planforslag og vedtaksfase – ny utlegging av planforslaget til offentlig høring på grunn av endringer etter merknadsbehandlingen som betinger reguleringsendring September 2014 – mars 2015


Laste ned ppt "Vågan kommune Områderegulering Osan - Kabelvåg Trafikksanering Kabelvåg-Rødlimyra? Hovedfase 1: Utarbeidelse av planprogram Hovedfase 2: Utarbeidelse av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google