Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KomRev Trøndelag IKS Nyheter GKRS Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger 08.12.15 Heia Gjestegård, Grong 10.12.15 Lauritz Jessen Statsautorisert revisor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KomRev Trøndelag IKS Nyheter GKRS Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger 08.12.15 Heia Gjestegård, Grong 10.12.15 Lauritz Jessen Statsautorisert revisor."— Utskrift av presentasjonen:

1 KomRev Trøndelag IKS Nyheter GKRS Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger 08.12.15 Heia Gjestegård, Grong 10.12.15 Lauritz Jessen Statsautorisert revisor 1

2 KomRev Trøndelag IKS Nyheter og oppdateringer fra GKRS -Utbyggingsavtaler – tilbakeføring av justeringsmva til innbygger. -Nærstående parter -KRS nr 12 (HU)IKS etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger. -KRS nr 13 (HU) engasjement i selskap – regnskapsmessige problemstillinger. -Revidert KRS nr. 2 anskaffelseskost og opptakskost.. -Gjennomgang av KRS nr. 4 -Omgjøring av foreløpige standarder til endelige. Temadager 2015 2

3 KomRev Trøndelag IKS Utbyggingsavtaler Opparbeidelse og bekostning av offentlig infrastruktur oppstilles ofte som vilkår for byggetillatelse, utbygger får ikke fradrag for mva noe kommunen ville fått selv. Kan løses ved hjelp av to metoder -Anleggsbidragsmodellen -Justeringsmodellen Vanlig ved bruk av justeringsmodellen -Kommunen overtar justeringsrett og kan kreve justering for inng mva (VA) og komp (vei). -Kommunen blir enige om at hele eller deler av kommunens justeringsinntekt skal overføres til utbygger. Temadager 2015 3

4 KomRev Trøndelag IKS Regnskapsføring Tilbakeføring av justeringsinntekten er reelt sett et vederlag for å overta anleggsmiddelet. Vederlaget betales i takt med at justeringsinntekten mottas fra staten. -Betalingsavtale er å anse som lån -Innteksføres som bruk av lån ved overtakelse -Balanseføres som langsiktig gjeld -Inngår i beregning av minimumsavdrag -De årlige betalingene regnskapsføres som avdrag.

5 KomRev Trøndelag IKS Eksempel Kommunen overtar et VA-anlegg og en kommunal vei, begge med anskaffelseskost på 125 mill - Det inngås en avtale med utbygger hvor kommunen skal tilbakeføre 80% av den justeringsinntekten kommunen får knyttet til hver av anleggene. - Kommunens justeringsinntekt blir 2,5 mill pr anlegg per år (1/10 av 25 mill ) hvorav 2 mill tilbakeføres av utbygger. Anlegget overtas 1.1. i år 20x1 Avtalen innebærer dermed at kommunen i realiteten anses å låne 20 millioner fra utbygger. - Nettoverdien på det kommunen overtar vederlagsfritt er dermed 105 millioner.

6 KomRev Trøndelag IKS mva kompInng mva Regnskaspsføring ved overtakelse av anlegg Investeringsregnskapet Kjøp av anleggsmiddel 125 000 000,00 Bidrag fra utbygger -105 000 000,00 -150 000 000,00 Bruk av lån -20 000 000,00 Balansen Anleggsmidler 125 000 000,00 Langsiktig gjeld -20 000 000,00 Kapitalkonto -105 000 000,00 Regnskapsføring av justeringsinntekt Justeringsinntekt (INV) -2 500 000,00 Avdrag på lån (DR/INV) 2 000 000,00 Langsiktig gjeld (BAL) 2 000 000,00 Anleggsmidler (BAL) -2 500 000,00 Kapitalkonto -2 000 000,00 500 000,00

7 KomRev Trøndelag IKS Nærstående parter Arbeidet med nærstående parter avsluttet -Vil ikke komme standard eller notat -Kompenserende regler --habilitetsbestemmelser (FVL + KL) -Offentlige anskaffelser -Offentleglova Notat/standard fra GKRS måtte hatt som utgangspunkt at disse reglene var overholdt -Uklart hvilke problemer som ville blitt løst.

8 KomRev Trøndelag IKS KRS nr 12 (HU) IKS Høringsutkast april 2015 - høringsfrist 18 aug 2015 – forlenget til 14 oktober 2015. Interkommunale samarbeid etter kommuneloven §27 og vertskommunesamarbeid etter kl kap 5A. Omhandler - Etablering, inntreden og uttreden av kommuner i samarbeid - Overføringer og kjøp/salg mellom kommunene og samarbeidet - Felles investeringer i samarbeidet - Avvikling av samarbeidet - Overskudd og underskudd i samarbeidet. Regnskapsføring både hos samarbeidet og kommunen.

9 KomRev Trøndelag IKS KRS nr. 13 (HU) Engasjement i selskaper. Høringsutkast september 2015 -Høringsfrist 15 des. 2015 Selskaper hvor kommunens eierskap klassifiseres som AM -IKS, AS og SA Omhandler -Etablering, inntreden og uttreden av kommuner i selskapene -Overføring og kjøp /salg mellom kommunene og selskapene. -Etablering av stiftelser. -Regnskapsføring hos kommunen og i IKS som følger kommunale prinsipper.

10 KomRev Trøndelag IKS KRS nr 2 Anskaffelseskost og opptakskost Revidert standard fastsatt 18.09.2015 -Virkning fra regnskapsåret 2015 Omstrukturering og omskriving -Lite realitetsendringer -Vedlegg med veiledning Hovedpunkter i revidert standard -Definisjon av anskaffelseskost Ikke endringer i selve standarden, men tatt inn en del veileding og tidligere uttalelser i vedlegget. -Renteutgifter i anskaffelseskost Noen justeringer - Vedlegget angir en enkel metode for tilordning -Forholdet til overføringer (tilskudd og gaver) -Opprettholder bruttometoden Temadager 2015 10

11 KomRev Trøndelag IKS Drift VS investering - gjennomgang av KRS nr. 4 Dekomponering av anleggsmidler -Sendt henvendelse til dep. Fellesanskaffelser -«.. Inngår i et samlet system med samme bruksformål.. Der hver enkelt eiendel hver for seg ikke er bagatellmessige» -Forstås bestemmelsen likt ? -Bør bestemmelsen opprettholdes? Planlegging og prosjektering: - Skille mellom gen planlegging (hva man skal invester i ) f. eks skolebruksplaner og det som er konkret planlegging knyttet til investeringsprosjekt. Temadager 2015 11

12 KomRev Trøndelag IKS Endring av status på KRS- er Foreløpige standarder som planlegges gjort om til endelige KRS nr. 3 (F) Lån – Opptak, avdrag og refinansiering -Kun mindre justeringer og klargjøring av punkter -Omtale av byggelån tas ut KRS nr. 9 (F) Nedskriving av anleggsmidler - mindre justeringer og klargjøringer. -Tar inn vesentlig rehabilitering av bygg som nedskrivningsindikator (for opprinnelig bokført verdi). Planlagt ikrafttredelse fra regnskapsåret 2016. Temadager 2015 12


Laste ned ppt "KomRev Trøndelag IKS Nyheter GKRS Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger 08.12.15 Heia Gjestegård, Grong 10.12.15 Lauritz Jessen Statsautorisert revisor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google