Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester GEBYRGRUNNLAG INVESTERINGER OG DRIFT Siv Kristin Mellgren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester GEBYRGRUNNLAG INVESTERINGER OG DRIFT Siv Kristin Mellgren."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester GEBYRGRUNNLAG INVESTERINGER OG DRIFT Siv Kristin Mellgren

3 Dato: Side: 2 LOVGRUNNLAGET üLov om kommunale vass- og kloakkavgifter, 1974 üForskrift om vann- og avløpsgebyrer, kap.16 i Forurensningsforskriften, sist endret sep. 2006 üRetningslinjer for beregning av kommunale selvkosttjenester, 2003 üForskrift om årsregnskap og årsberetning, §8, 2000 üKRS nr. 4, 2003

4 Dato: Side: 3 HVA SIER LOVGRUNNLAGET? üKommunen er ansvarlig for fastsettelse av gebyrenes størrelse üFør gebyrene fastsettes skal det foreligge et kostnadsoverslag for de nærmeste fire årene üGebyrberegningen skal baseres på selvkostprinsippet. Intensjonen er at brukere av fast eiendom skal dekke kostnadene med kommunale vann- og avløpsanlegg üHva defineres som kommunens kostnader ved å produsere selvkosttjenestene üAvgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

5 Dato: Side: 4 GEBYRGRUNNLAGET üKrever særskilt regnskapsførsel. üHvilke kostnadselementer skal tas med i dette regnskapet? üHva kan ikke medtas? üHvordan beregnes kapitalkostnader? üHva med overskudd, underskudd og fond?

6 Dato: Side: 5 KOSTNADSELEMENTER Kommunen skal benytte: Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, KAD, jan. 2003. I følge retningslinjene deles kostnadene inn i: Kjerneprodukt Tilleggsytelser Støttefunksjoner Tilleggsytelser Kjerneprodukt

7 Dato: Side: 6 KJERNEPRODUKT Den grunnleggende tjeneste som det betales for: Nyanlegg, fornyelse, drift og vedlikehold av - Vannverk - Avløpsrenseanlegg - Ledningsnett - Pumpestasjoner / trykkøkningsstasjoner Lønnskostnader* Vassdragsovervåking * For ansatte som jobber med kjerneproduktet

8 Dato: Side: 7 TILLEGGSYTELSER Øvrige tjenester direkte knyttet til kjerneproduktet, for eksempel: Saksbehandling Gebyrinnkreving Kundekontakt Tjenesteledere

9 Dato: Side: 8 STØTTEFUNKSJONER Aktiviteter som er nødvendige for kommunen som helhet, for eksempel: Bedriftshelsetjeneste Personalkontor Servicetorg Felles IKT-drift

10 Dato: Side: 9 HVA KAN IKKE TAS MED – IKKE HENFØRBART Strategisk ledelse og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for strategisk ledelse eks.: Rådmann / kommunalsjef Folkevalgte organ, kommunestyre, teknisk utvalg etc. Overordnet vannmiljøplanlegging, vannressursplanlegging og beredskapsplanlegging Kommunale myndighetsoppgaver iht. forurensloven, forurensningsforskriften, matloven, plan- og bygningsloven m.v.

11 Dato: Side: 10 KAPITALKOSTNADER Finansieringsform og kalkylerente Avskrivningsmetode, ikke lenger valgfritt Ulike avskrivningsperioder for de ulike anleggsmidlene Betydning for kommunen ved skifte av metode og perioder.

12 Dato: Side: 11 FINANSIERINGSFORM OG KALKYLERENTE Kostnadsberegningen skal ikke være avhengig av hvilken finansieringsform kommunen velger (bruk av lån eller egenkapital) Kalkylerenten (effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, tillegg på 1 prosent) - Renten finnes på www.norgesbank.no/statistikk/renter

13 Dato: Side: 12 BEREGNINGSMETODE Lineær metode skal benyttes ! (fra og med selvkostregnskapet 2003) Kommuner som må skifte fra annuitet kan få økte kapitalkostnader dersom de den seneste tiden har bygget vannverk eller renseanlegg. Lineær metode Annuitet Avskrivning Renter

14 Dato: Side: 13 AVSKRIVNINGSPERIODER Maskiner Ledningsnett Avskrevet Ikke avskr.Nye perioder 10 år 10 år1 år / 30 år Vanligvis størst investeringer i ledningsnett, noe som betyr reduserte kapitalkostnader for kommunen. Nye avskrivningsperioder (periodene angitt i Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15.12.00 §8)

15 Dato: Side: 14 BYGGELÅNSRENTER Kapitalkostnader (avskrivninger + renter) belastes gebyrgrunnlaget først året etter en investering er ført i regnskapet. Byggelånsrentene skal derfor legges til investeringskostnaden.

16 Dato: Side: 15 FAST EIENDOM Når kommunen investerer i fast eiendom binder man opp kapital som skal renteberegnes. Renteutgiftene skal legges inn i gebyrgrunnlaget. Unntak er ved investering i eiendom som med tiden vil få redusert verdi, f.eks. deponi. Slike investeringer kan avskrives.

17 Dato: Side: 16 OVERSKUDD / UNDERSKUDD Et eventuelt overskudd fra selvkosttjenesten kan overføres til et senere år (innenfor en 3-5 års periode). Et eventuelt underskudd kan behandles på samme måte, men kun dersom kommunestyret har fattet et prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost senest året før underskuddet har oppstått.

18 Dato: Side: 17 FOND Overskudd/underskudd i selvkostregnskapet skal settes inn på / trekkes fra et bundet driftsfond (evt. subsidieres av kommunen). Fondet kan ikke benyttes til investeringer. Hensikten er å håndtere svingninger i gebyrene.

19 Dato: Side: 18 DEFINISJONER Definisjon av investeringer iht. kommunal regnskapsstandard, KRS nr. 4 ”Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet”, des. 2004 (fra regnskapsåret 2005): Investeringer (anskaffelser av eiendeler) som skal aktiveres: Levetid over tre år Kostnad over kr 100.000,- Driftsregnskapet (vedlikehold): Utgifter som påløper for å holde eiendelen i samme standard som den var på det opprinnelige anskaffelsestidspunktet gjennom den økonomiske levetiden som ble lagt til grunn ved anskaffelsen, dvs. løpende vedlikehold for å holde eiendelen i tilfredsstillende stand Investeringsregnskapet (påkostning): Tiltak som fører eiendelen til en høyere standard eller annen funksjonalitet eller endret bruksmåte enn den har vært tidligere Tiltak som øker eiendelens økonomiske levetid i forhold til det som ble lagt til grunn ved anskaffelsen, eller økt kapasitet og funksjonalitet

20 Dato: Side: 19 INVESTERING / DRIFT - BOKFØRING Bokføring av investeringer: Kommunens regnskap: Brutto anskaffelseskostnad. Evt. anleggsbidrag skal fra 1.1.2003 ikke trekkes fra avskrivningsgrunnlaget. Selvkostkalkylen: Netto anskaffelseskostnad Skille for VA-ledningsnettet: Drift = reparasjoner og utbedringer av ledningsnettet Investering = utskifting/fornyelse av et ledningsstrekk Investering = planmessig rehabilitering av ledningsnettet, hvor eksisterende ledningsnett erstattes med nye rør etter dagens alminnelige standard

21 Dato: Side: 20 SKILLE INVESTERINGER / DRIFT Prosjektering og forundersøkelser kun investering fra og med det året det foreligger vedtak om at investeringen skal gjennomføres. Investeringen må ligge i årsbudsjett / økonomiplan. Finansieringsform skal ikke påvirke grensedragningen mellom vedlikehold og påkostning


Laste ned ppt "kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester GEBYRGRUNNLAG INVESTERINGER OG DRIFT Siv Kristin Mellgren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google