Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Sundvolden hotell 29. januar 2016 Avdelingssjef Ringerike DPS Kent Håpnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Sundvolden hotell 29. januar 2016 Avdelingssjef Ringerike DPS Kent Håpnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Sundvolden hotell 29. januar 2016 Avdelingssjef Ringerike DPS Kent Håpnes

2

3 Ål statlige mottak Hemsedal statlige mottak Nesbyen statlige mottak Hvalsmoen statlige mottak Asylmottak innenfor Vestre Viken HF sitt opptaksområde Kongsberg statlige mottak Drammen statlige mottak

4

5 Ringerike sykehus med Ringerike DPS Voksenpsykiatrisk poliklinikk DPS Resepsjon Akuttmottak Ansatte-parkering og - inngang bak sykehuset Legevakten Somatiske sengetun

6 Kan våre erfaringer fra Utøya tragedien være til hjelp i møte med flyktninger? Utøya 2011 Overgang fra akutt til langsiktig oppfølging Flyktninger Overgang fra akuttbehandling til langsiktig behandling av traume – og krisereaksjoner

7 Overordnede mål for samhandlingen Møte mennesker i krise med respekt og utøve god norsk medisinsk behandling Komme raskt til og gjøre gode kliniske vurderinger av tilstander Understøtte primærhelsetjenestens vurderinger og tiltak, LEON – prinsippet Sørge for gode kommunikasjonslinjer og tilgang på beslutningskompetanse Veilede og støtte helsepersonellet ute i mottakene

8 Behandlingsforløp Pasient fra Ankomst- og transitt mottak Dette er en figurativ beskrivelse av overordnet forløp(Nivå1) slik det ser ut etter første kartlegging 22.september. All innsamlet informasjon fra møtet er lagt inn fase for fase, i understående bilder(Nivå2). Vi har kartlagt pasientforløp, hvem gjør hva, hensyn og utfordringer. Noen tiltak begynner også å komme på plass. Når alle har sett gjennom beskrivelser av egen enhet/fase vil vi kunne linke hver fase til aktuell boks i denne overordnede illustrasjonen og lage et lett lesbart elektronisk behandlingsforløp Handlingsplan og sluttføring av behandlingsforløp (=plan for spesialisthelsetjeneste til pasienter fra Ankomst- og Transittmottak) Når prosjektgruppen har vurdert beskrivelsene som tilstrekkelige og utfordringene som reelle og viktige, bør tiltak for å overkomme utfordringer diskuteres og evt legges i en handlingsplan (tiltak, ansvar, tidsfrist) Behandlingslinjen ferdigstilles med all tekst og illustrasjon. Linker etableres slik at funksjonaliteten blir som i et vanlig behandlingsforløp Ringerike sykehus Presentasjon og bruk av linjen Legges inn i eHåndbok. Gjøres tilgjengelig for Hvalsmoen og Kommunehelsetjenesten gjennom publisering på internett hvis mulig, alternativt skrives ut som papirinformasjon. Oppfølging og justering av praksis. Dette skriftlige materialet kan brukes som utgangspunkt når det er behov for å justere praksis. Teamet bør kalles sammen til evaluering etter en tid.

9 Utfordringer og spesielle hensyn Mål- gruppe Tiltak/Prioritet (etablerte og forslag) StatusAnsvarFrist Smittevern. Rutiner er ulike i kommune og spesialisthelsetjenesten. Behov for informasjon for å ivareta nødvendige rutiner. RKInformasjon til asylsøkereRKOK RSInfo til sykehus om asylmottaket og rutine-messig om den enkelte pasient/smittestatus Oppholdstid for asylsøkeren er kort eller ukjent, uforutsigbar prosess, dokumentasjon etc Hvalsmoen RS Systemarbeid viktig, gjensidig info – møterHvalsmoen RS Kommunikasjon med pasient/pårørende. Tolk.LVBruk av telefontolk i legevaktAllenå Asylsøkers helseopplysninger følger ikke asylsøker.Hvalsmoen LV Journalsystem + overføring av informasjon Pri 1. Duff-nr benyttes. Er etablert. RK/syst.X Kompetanse hos miljøarbeiderHvalsmoenKurs/kompetanseutvikling Pri 4RK og Hvalsmoen Vår 2016 Ventetid for å få time i helseavdelingenHvalsmoenVurder timebestiller-rutinen fortløpendeRKEr i gang Ventetid for å få transport fra Hvalsmoen til sykehuset og retur HvalsmoenAvtale med Norges-taxi. Informere om rutine til RS: Ved hjemreise skal RS ringe mottak. Mottaksvakt bestiller taxi. Hvalsmoen Nødvendig dokumentasjon mellom helseavdelingen og legevakt Hvalsmoen LV Journalfellesskap LV og helseavd. Pri 2 Er til vurdering RKSnarest Nødvendig dokumentasjon for helseavdelingen og evt for sykehuset når pasienten skal dit HvalsmoenElektronisk epikrise, prøvesvar etc. Legekontor Hvalsmoen har etablert system. Fungerer. RK-RSSnarest Ankomstmottak TB-screening. Rtg.us-svartid vs. Oppholdstid 3 dgr vs begrense smitterisko TB KMD-RS Helse-RK Pri 1. Rtg ring ved funn. Telefonkontakt v/behov for rask avklaring KMD-RS Helse-RK NÅ Smittevern. Kompetanse smittevaskLVNy prosedyre etablert→implementeringLegevaktI gang Behov for smitterom eller isolatRSPå sykehuset. Bygging pågår. Midlertidige løsninger inntil ferdig. OBS kapasitet. RK/RSEr avtalt ID-informasjon til/fra Ankomst- Transittmottak og Helseavdelingen AlleID på alle pas- DUFnr mest stabilt – Foto ID. Rutine etablert. eHelse bredder info i sykehuset Alle parter Helseavdelingen Hvalsmoen og Legevakt

10 Ringerike DPS, handlingsplan Utfordringer og spesielle hensynMålgruppeTiltak (etablerte og forslag) StatusAnsvarFrist Ny pasientgruppe med særskilte behovPersonale i vaktArbeidsinstruks for henvendelser fra Helseavdelingen på Hvalsmoen og legevakt KHAPUtført Samhandling og samarbeid med sykehusavdelingen (Blakstad) Utskrivende leger på Blakstad Informert avdelingssjef på Blakstad Avtale om utskrivningsklare pasienter overføres direkte tilbake til Hvalsmoen KHAPUtført Samhandling og samarbeid med Helseavdelingen på Hvalsmoen Personale på Helseavdelingen og Ringerike DPS Møte med ansvarlige i Helseavdelingen Etablert kontaktperson i RDPS for Helseavdelingen KHAPUtført Korrekt pas. IDMerkantilt personale og ansvarshavende sykepleiere Opplæring av alle merkantilt ansatte og ansvarshavende sykepleiere BHAN JROY Utført Smittevern. Basale smittevernrutiner Personale RDPS døgn Opplæring smitteregimer og rutiner (eHåndbok)JSOBUtført Kommunikasjon med renhold om smittevask. Ventetid(spes kveld og helg) Renholdere på RDPS og KIS Avklare behov og gjøre avtale med KISJSOB SIVULF Utført TolketjenesteMerkantilt personale Følge etablerte retningslinjerBHANUtført Kommunikasjon med HelseavdelingenPersonale på RDPSPublisert direktenummer til Helseavdelingen i åpningstiden Gjort henvendelse til leder av Helseavdelingen for å få mobilnummer og evt. døgntelefon Etablere rutine for utveksling av helseopplysninger JSOB THLU Utført Kost/ernæring - ønskekostPersonale RDPS døgn Følge etablerte rutinerJSOBUtført Pasient møter i poliklinikken uten D-nummerMerkantilt personale i poliklinikken, leger i vakt Viderehenvise pasientene til Helseavdelingen Informere legevakten om at pasienter skal henvises til Helseavdelingen KHAPUtført

11 Veileder, litteratur og artikler

12

13

14 Hvordan arbeider lokalt DPS/BUP og sykehusavdeling med flyktninger? Lokale poliklinikkteam har et organisert samarbeid med flyktningemottakene og deres helseavdelinger. Øremerket psykologfaglig kompetanse med kunnskap om behandling av traume – og krisereaksjoner som tilbyr veiledning. Vaktlinjer med direkte kontakt til helseavdelinger ute i mottak og til legevakter.

15 Hvordan arbeider lokalt DPS/BUP og sykehusavdeling med flyktninger? Komme raskt til og gjøre psykiatriske vurderinger og iverksette tiltak, lik den ”sørge for ” plikt vi har for den øvrige befolkning i opptaksområdet. Status 2015 Totalt antall innleggelser lukket akutt Blakstad 18 asylanter (7 Hvalsmoen) Ingen innleggelser på åpen akutt i DPS. 13 pasienter fulgt opp poliklinisk » 2 tilsyn på medisinsk avdeling » 3 Ø hjelp konsultasjoner » 8 elektive konsultasjoner 14 Ø hjelp telefonhenvendelser vedr. asylanter

16 Hvordan arbeider lokalt DPS/BUP og sykehusavdeling med flyktninger? De mest virksomme tiltakene for god traumebehandling skjer i flyktninger motakene: (traumebevisst omsorg) » Strukturerte dager med faste aktiviteter » Individuelle ønsker blir imøtekommet så langt det er mulig. (relasjoner til andre i nabo mottaket) » Trygghet og søvn i en fase hvor man venter på om man får bli eller sendt tilbake

17 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Sundvolden hotell 29. januar 2016 Avdelingssjef Ringerike DPS Kent Håpnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google