Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte 12. mai 2009 Eva Hagen, Adm. direktør 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte 12. mai 2009 Eva Hagen, Adm. direktør 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte 12. mai 2009 Eva Hagen, Adm. direktør 1

2 Informasjonsmøte 12. mai 2009 AGENDA HAV Eiendom AS Partnermodell Sammendrag plan- og designkonkurransene Samarbeidsområdet Munch-området Samarbeidsområdet Deichman aksen Fremdriftsplan Forventninger til partner Kriterier for valg av prekvalifiserte Kriterier for valg av partner/tildeling av kontrakt Infrastrukturbidrag / avtaleverk i Bjørvika Plan- og designprogrammer i Bjørvika Spørsmål 2

3 Informasjonsmøte 12. mai 2009 HAV Eiendom AS HAV Eiendom AS har som formål å delta i byutviklingen i Bjørvika-området gjennom utvikling, utleie, forvaltning, kjøp og salg av fast eiendom i Bjørvika-området og virksomhet som står i forbindelse med dette. HAV Eiendom AS eier brorparten av arealene i Bjørvika. Det utgjør omlag 156 dekar som kan bebygges med 570.000 m2 T-BRA. Utviklingen av HAV Eiendoms tomter i Bjørvika vil strekke seg over flere år. Fremdriften koordineres med Oslo Havn KFs vedtatte flytting av havnedriften fra området. Selskapet ble stiftet 7. april 2003 og er eid av Oslo Havn KF. 3

4 Informasjonsmøte 12. mai 2009 Partnermodell : Munch-området og Deichman-Aksen HAV Eiendom AS ønsker å utvikle feltene/prosjektet separat sammen med erfaren og kompetent aktør med tilstrekkelig kapasitet. Før oppstart av en utbyggingsfase skal utviklingspartneren erverve 50% av utviklingsprosjektet. HAV Eiendom forutsettes å eie resterende 50%. Partner skal delta med utviklingsfaglig kompetanse og sammen med HAV Eiendom sikre optimal utbygging, tilretteleggelse for kulturarealene og utnyttelse av det kommersielle utbyggingspotensialet. Kontrahering av utførende aktører/entreprenører skal skje fra partnerselskapet og følge regelverket for offentlige anskaffelser for de arealer som det er offentlige brukere. 4

5 Informasjonsmøte 12. mai 2009 Prosjektet forutsettes gjennomført i 3 faser: 1. Planleggings- og utviklingsfase 2. Utbyggingsfase 3. Eie -, utleie- og driftsfase Utviklingspartner må ha kompetanse og kapasitet, alene eller sammen med andre, til å gjennomføre og forvalte alle tre fasene. Fase 1 gjennomføres som et felles utviklingsprosjekt og omfatter planlegging og utvikling av eiendommene, samt omregulering til de formål som er planlagt og arbeide frem til bebyggelsesplan er vedtatt. Når Fase 1 går over i en utbyggingsfase skal utviklingspartner overta og betale for tomt/utbyggingsareal med bakgrunn i sin eierandel på 50 %. 5

6 Informasjonsmøte 12. mai 2009 Alternativer for partnerskap vedrørende de kommersielle arealene Partner skal være med på å utvikle de kommeriselle arealene. HAV Eiendom skal være med i fase 1 (til ferdig regulering/ bebyggelses- plan), men forbeholder seg muligheten til å selge seg ut etter dette. 6

7 Informasjonsmøte 12. mai 2009 Alternativer for partnerskap vedrørende kulturarealene Det foreligger en opsjonsavtale mellom HAV Eiendom og Oslo kommune som åpner for følgende alternativer for utvikling av mulig Munch- museet /Stenersensamlingen samt Deichman hovedbibliotek: 1.Oslo kommune kan velge at HAV Eiendom og/eller utviklingspartneren skal planlegge, prosjektere og administrere utbyggingen av kulturbygg(ene) dersom Oslo kommune ønsker å kjøpe et ferdig realisert kulturbygg. 2.Oslo Kommune kan velge å leie et ferdig utbygd kulturbygg. Dersom Oslo kommune velger en slik løsning, vil Oslo kommune inngå en avtale med HAV Eiendom/utviklingspartneren om finansiering, utleie og eiendomsdrift av de ovennevnte institusjoner. 3.Oslo kommune kan velge å kjøpe prosjektadministrative tjenester (prosjektledelse, planarbeid og prosjektering) fra HAV Eiendom/utviklingspartner, dersom Oslo kommune velger å kjøpe eller leie tomt fra HAV E for deretter å utbygge i egen regi. For de deler av prosjektet som eventuelt vil omfatte Oslo kommunes arealer må utviklingspartner gjennom utbyggingsselskapet følge lov om offentlige anskaffelser. 7

8 Informasjonsmøte 12. mai 2009 Område 1 Deichmanske A8 og A9 (A25,A30) Område 2 Munch/Stenersen B1, B4, B5, (B15, B14) og A11 8

9 Informasjonsmøte 12. mai 2009 Sammendrag plan og design konkurransen Plan- designkonkurranse Kåring av vinnerprosjekter ; ”Lambda” (vinner) samt ”Girls on the birdge” og ”Yin Yang” (rangert) Kåring av vinnerprosjekter ; ”Diagonale” (vinner) samt ”Meeting place”, ”In between” og ”Intermezzo” (rangerte) Oslo kommune Vinnerprosjektene ble 20. april 2009 oversendt til Oslo kommune. Valg om å leie eller erverve kulturarealer. Bystyret vedtar vinnerprosjekt. 9

10 Informasjonsmøte 12. mai 2009 Samarbeidsområdet Munch/Stenersen Plan- og designkonkurransen for Munch/Stenersen området omfatter byggefeltene A11, B1, B4 og B5 som ihht. til reguleringsbestemmelsene har en samlet tillatt utnyttelse på 50 200 m2 T-BRA. Samlet er utbyggingsvolumet for kulturbyggene ca 16 000 m2 BTA. 23.000 m2 T-BRA skal avsettes til bolig- og næringsformål Konkurranseområdets tomteareal utgjør ca 31 500 m2. Området ligger delvis over dagens hovedveisystemet som frigis i 2012. Utbyggingen må derfor skje trinnvis, sydlige delen først, og nordre del (B1) må avvente etableringen av nytt hovedveisystem. Bebyggelsesplan for søndre del av Akerselvaallmenningen er vedtatt. 10

11 Informasjonsmøte 12. mai 2009 Plan- og designkonkurransen for Deichman aksen området omfatter byggefeltene A8 og A9, som ihht. til reguleringsbestemmelsene har en samlet tillatt utnyttelse på 67.100 m2 T-BRA. Kulturbygget er planlagt med ca. 18.000 m2 BTA 37-42.000 m2 skal avsettes til næringsformål Konkurranseområdets tomteareal utgjør ca 31 500 m2. Området ligger delvis over dagens hovedveisystemet som frigis i 2012. Samarbeidsområdet Deichman aksen 11

12 Informasjonsmøte 12. mai 2009 Fremdriftsplan – partnerprosess (tentativ) Utsendelse av kunngjøringen til DOFFIN/TED/aviser:27. april 2009 Informasjonsmøte inkl gjennomgang av juryens anbefalte prosjekter:12. mai 2009 Frist for innlevering av søknad om prekvalifisering: 3. juni 2009 Valg av tilbydere:15. juni 2009 Utsendelse av konkurransegrunnlag:22. juni 2009 Bekreftelse fra tilbydere om tilbudsinnlevering29. juni 2009 Frist for innlevering av tilbud: 20. aug. 2009 Forhandlingsstart1. sept 2009 Innstilling på valg av tilbyder: 25. sept 2009 Kontraktsinngåelse:Snarlig deretter 12

13 Informasjonsmøte 12. mai 2009 Målet for prekvalifiseringen er å velge ut 3 kvalifiserte leverandører/leverandørgrupper som blir invitert til en forhandlet konkurranse om partnerskap. Partner skal sammen med HAV Eiendom AS realisere vinnerprosjektene for Munch-området og Deichman-aksen, samt optimalisere de kommersielle verdier på området. 1.Obligatoriske krav for å bli prekvalifisert (skatteatest, HMS osv) 2.Leveandørens organisatoriske og juridiske stilling (lovlig etablert foretak) 3.Finansiell og økonomisk kapasitet 4.Tekniske og faglige kvalifikasjoner God gjennomføringsevne Faglig kompetanse og nødvendige offentlige godkjennelser Betydlig erfaring fra tilsvarende oppdrag Godt og velfungerende kvalitetssikringssystem Kriterier for valg av prekvalifiserte 13

14 Informasjonsmøte 12. mai 2009 Foreløpige kriterier for valg av partner/tildeling av kontrakt 1.Tilbyders gjennomføringsevne (tilbudt kompetanse, og nøkkelpersoner for de ulike faser) 2.Pristilbud/prismodell på tomter 3.Krav til avkastning på den kapital leverandøren skal investere i prosjektet 4.Risikovillighet for kostnader i prosjektets utviklingsfase (fase 1) 5.Administrasjonskostnader (timepriser) for tilbudt prosjektorganisasjon i utviklings-, bygge – og driftsfasen og oppgaveforståelse. 14

15 Informasjonsmøte 12. mai 2009 Infrastrukturbidrag/avtaleverk i Bjørvika Som del av utbygningsavtalen med Oslo kommune, skal grunneier betale et infrastrukturbidrag på NOK 2 500 pr/m2 T-BRA Infrastrukturbidraget skal finansiere Bjørvika Utvikling AS og Bjørvika Infrastruktur AS sine forpliktelser i henhold til utbygningsavtalen slik at gjennomføringen av infrastrukturbyggingen blir sikret. 15

16 Informasjonsmøte 12. mai 2009 Plan- og designprogrammer i Bjørvika Det foreligger byromsprogrammer for havnepromenaden og allmenningene Det foreligger vedtatte bebyggelsesplaner for Akerselva og Stasjonsallmenningen Akerselvallmenningen - omfatter Oslos historisk sett viktigste elvemunning Stasjonsallmenningen - er planlagt som er sammenhengende fotgjengerbyrom fra fjorden og opp til gangbroen over sporområdet for Oslo S Havnepromenaden – krysser området fra øst via felt B26. Plan og designprogrammene finansieres ved infrastrukturbidraget. 16

17 Informasjonsmøte 12. mai 2009 Spørsmål 17


Laste ned ppt "Informasjonsmøte 12. mai 2009 Eva Hagen, Adm. direktør 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google