Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Integrering av minoritetsgrupper i arbeidslivet Representantskapsmøte Fagforbundet Sør-Trøndelag Oppdal, 14. november 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Integrering av minoritetsgrupper i arbeidslivet Representantskapsmøte Fagforbundet Sør-Trøndelag Oppdal, 14. november 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Integrering av minoritetsgrupper i arbeidslivet Representantskapsmøte Fagforbundet Sør-Trøndelag Oppdal, 14. november 2007

2 Det går på holdninger….

3

4

5

6

7

8

9 ”Vi må sørge for at de som er her blir integrert på en skikkelig måte. Det inkluderer opplæring i både språk og hvordan vårt samfunn fungerer. Det handler om grensesetting, og er ikke annerledes enn å oppdra barn eller hunder.” FrP byråd i Bergen Øistein Christoffersen

10 ”Jeg står ikke for de holdningene som jeg blir tilegnet her. Jeg føler meg misoppfattet. Alle som har hund forstår hva jeg mener”

11 "Innvandrerbefolkningen" utgjør 8,9% (415 000 personer) og kommer fra over 200 nasjoner. 341 800 førstegenerasjonsinnvandrere har flyttet her fra utlandet - 73 500 personer er født her av to utenlandsfødte foreldre. Det bor innvandrere i alle landets kommuner. Oslo har den største andelen, med 131 000, 24% av befolkningen. Én av tre førstegenerasjonsinnvandrere har bakgrunn fra vestlige land - det er flest fra Sverige, Polen og Danmark. 47% av "innvandrerbefolkningen" har norsk statsborgerskap. Halvparten av førstegenerasjons-innvandrere fra Afrika, Asia (med Tyrkia), Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika er kommet som flyktninger. Hvem snakker vi om?

12 www.ssb.no tabell 05172

13 Mangfold er framtida Det kosmopolitiske samfunn Det multikulturelle samfunn Det flerkulturelle samfunn Det en-kulturelle samfunn (?) Det norske er i endring Hva slags samfunn ønsker vi oss?

14

15 -av 28 land kom Norge på 8. plass Undersøkelsen ser blant annet på deltakelsen hos innvandrere i arbeidsliv og politikk, mulighetene for å få statsborgerskap, om det arbeides med anti-diskriminering og forholdene for familiegjenforening. Lykkes Norge med integrering?

16 Arbeidsledighet - 3. Kvartal 2006 -Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere falt fra 9,8% til 7,8% Arbeidsledighet blant innvandrere er fortsatt over tre ganger så høy som resten av befolkningen. -Ikke-vestlige innvandrere har en ledighet på 10,1% (fire ganger så høy). -Den høyeste ledigheten finner vi fortsatt blant innvandrere fra Afrika 16% (syv ganger så høy)

17

18 Vedtekter §2, §5, §11.2, Prinsipp- og handlingsprogram (Verdigrunnlag, likestilling, solidaritet, arbeidsmiljø, kulturelt mangfold) Strategiplan 5, 7-8, 11, Men hva med virkemidler? Vi har forpliktet oss

19 §8 Likestilling - HA (KS) Arbeidet med likestilling, likeverd og mangfold i arbeidsstyrke og ledergruppe er viktig for å utnytte de menneskelige ressursene og fremme verdiskapning. Partene erkjenner behovet for rekruttering av arbeidskraft med flerkulturell bakgrunn. Partene anbefaler derfor at arbeidsgiver som en integrert del av personalpolitikken legger vekt på rekruttering av arbeidstakere med ulik bakgrunn. Ansvaret for likestillingsarbeidet lokalt tillegges de som har et overordnede ansvar for arbeidsgiverpolitikken i virksomheten. Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likestillingsarbeidet.

20 -"Må vi så må vi"-forbundet "Ser ikke behovet"-forbundet -"De gode holdningers"-forbundet Én mann - én stemme (FAFO 2005) Monica Lund Jon Horgan Friberg

21 -Manglende vilje til inkludering -Manglende prioritering (kapasitet) -Manglende forankring av minoritetsperspektivet -Manglende kompetanse (etnisk diskriminering) -Manglende kanaler for etterspørsel etter inkluderingstiltak -Manglende oppfølging fra forbundsnivå og LO Én mann - én stemme (FAFO 2005) Monica Lund Jon Horgan Friberg Hva gjør lokal implementering så vanskelig?

22 Veien fremover…

23

24

25

26 OSS tillitsvalgte 2/2006

27 Vil inkludere på ordentlig LO i Oslo har fattet et enstemmig vedtak om å rekruttere flere innvandrere Tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn var invitert for å dele sine erfaringer og foreslo en rekke tiltak. Informasjonsmateriell på flere språk, tilrettelagte kurs, dialog med innvandrer- organisasjoner, ta i bruk kompetansen til tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn som allerede er aktive var noen av forslagene. LO i Oslo vil arbeide for at flere med ikke-vestlig bakgrunn blir organisert i fagbevegelsen og aktive tillitsvalgte. LO i Oslo skal i perioden sette dette på dagsorden, og oppfordrer alle forbundsområder til å gjøre det samme” (enstemmig vedtak). -LO Aktuelt 30/10-07

28 -Oslo kommune ønsker at våre arbeidsplasser skal preges av mangfold og at våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i all stillingskategorier. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. -Lindex er en internasjonal møtevirksomhet, som ser etnisk og kulturell mangfoldighet som en konkurransefordel hvor alle våre medarbeider samles i engasjement for mote, kunder og handel Gode eksempler

29 Hva kan vi gjøre lokalt?

30 -Bruker vi anledning til å tenke nytt når vi får en stilling ledig? -Hvem deltar i stillingsanalyse og utforming av annonsetekst? -Er personalgruppe veldig homogen? -Hvilke krav må vi stille til utdanning og praksis? -Kan god realkompetanse kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner? -Har vi behov for kulturkompetanse og flerspråklighet? -Hvilke minstekrav må vi stille til skriftlig og muntlig norsk? -Hvordan kan vi nå potensielle søkere med minoritetsbakgrunn? -Hvordan signaliserer vi at vi ønsker søkere fra etniske minoriteter? Rekruttering - sjekkpunkter for tillitsvalgte Velg mangfold - redskap for flerkulturell rekruttering (2001)

31 Hvordan møter vi brukerne? Hvordan står det til med mangfoldsryggmargen? Hvordan er arbeidsmiljøet vårt? Er det diskriminering hos oss? Rekruttering: sikrer vi like muligheter i ansettelsesprosesser? Gjenspeiler de ansatte mangfoldet i samfunnet? Viktige spørsmål for ansatte i offentlig sektor

32 Forslag..

33 www.ssb.no tabell 05172

34 -Etablere møteplasser (internt/eksternt)for drøfting av mangfoldsspørsmål - innvandrerorganisasjoner? - Sikre minoritetsperspektivet i foreningen (kompetanseheving + bevisst rekruttering) -Ta etnisk diskriminering på alvor (kompetanseheving) - Fokus på målgruppen - målfokuserte forsøksprosjekter - mål og konkrete tiltak Hvordan?

35 -Å få til et forpliktende samarbeid med kommunen for å skape et bedre arbeidsmiljø for mennesker med etniskminoritetsbakgrunn -Sette integrering på kommunens og foreningens dagsorden -Prioritering av motiverings- og holdningskapende arbeid for våre egne tillitsvalgte som bl.a sitter i ansettelsesutvalg -Motarbeide/forebygge rasisme og fremmedfrykt hos våre egne tillitsvalgte/medlemmer -Å etablere et flerkulturelt møteplass for våre medlemmer Sandefjords modellen

36 AML §4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling a) det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig or personlig utvikling gjennom sitt arbeid I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: b) arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger.

37 somalisk, urdu, samisk,engelsk, serbisk

38 Bevisstgjøring av folkevalgte, ansatte, brukere og folk med minoritetsbakgrunn

39 Et år som skal fremme tilgjengelighet og likeverd i kulturlivet for alle som bor i Norge

40 Alliansebygging Solidaritet Likeverd Kulturelt mangfold Samfunnsprofil Handlings og prinsipprogrammet

41 Den kommunale arbeidsplassen skal avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor personalpolitiske mål å oppnå en balansert alders- og kjønnsammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Annonseteksten bør oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Kommunene bør ha en egen handlingsplan for rekruttering jfr. HA §8 Forslag - arbeidsplass

42 Forslag – fagforeningen (i) Ta i bruk Sandefjords-modellen (m/arbeidsgiveren) Eget forsøksprosjekt - mål og konkrete tiltak – f.eks etablere en dialog med innvandrerforeningene? Kompetanseheving for tillitsvalgte - ta etnisk diskriminering på alvor

43 Forslag – fagforeningen (ii) -Eget kurs for medlemmer/tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn -i) sikrer minoritetsperspektivet i foreningen -ii) kompetanseheving og medlemspleie -iii) bevisst verving/rekruttering -iv) en møteplass for drøfting av mangfoldsspørsmål

44 "Borders? I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people" Thor Heyerdahl

45 Prosjektforslag? Fagforbundet i Sør Trøndelag har fattet et enstemmig vedtak om å rekruttere flere innvandrere Fagforbundet i Sør Trøndelag vil arbeide for at flere med minoritetsbakgrunn blir organisert i fagbevegelsen og aktive tillitsvalgte.


Laste ned ppt "Integrering av minoritetsgrupper i arbeidslivet Representantskapsmøte Fagforbundet Sør-Trøndelag Oppdal, 14. november 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google