Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lagleiarmøte 2015 Viktig informasjon og stikkdata for sesongen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lagleiarmøte 2015 Viktig informasjon og stikkdata for sesongen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lagleiarmøte 2015 Viktig informasjon og stikkdata for sesongen

2 Visjon og mål SFFK sin visjon - Fotballglede- aktivitet og utvikling NFF Breiddeformel - Trivsel og tryggleik = mestring SFFK sitt slagord - Lev draumen- Nyt augeblikket

3 Sogn og Fjordane Fotballkrets 72 klubbar – 1025 lag – Ca. 12 300 spelarar. SFFK har om lag 10 000 kampar i året! Menn:OBOS – 2. div - 3.div – 4.div – 5.div – 6.div – 7.div (7ar) Kvinner:2.div – 3. div – 4.div (7ar) MPG/J 6 -10 – GU16/J16 JUN Herre/Dame vinterserie

4 Våre tilsette-arbeidsområder TilsettTittelArbeidsområde-fag Svein Olav Myklebust Svein-olav.myklebust@fotball.no Dagleg leiarDagleg leiing, styrearbeid, fylke/NFF /Idrettskrins, anlegg, utvikling, marknad, idrettsjus, organsisasjon, samfunnsansvar Yngve Håkonsen yngve.hakonsen@fotball.no Dom./seriekonsulentDommaroppsett og dommarfag, serieoppsett og serieadministrasjon, cup og serie Hildegunn Hove hildegunn.hove@fotball.no Aktivitet og arr. ansvarleg Kongleriket-miniputt, Fair Play, dispensasjon, arrangement, marknad, samfunnsansvar Per Are Verlo perare.verlo@fotball.no (Ola Flo Zachariassen 24.02) KlubbutviklarUtdanning, trenar-og leiarutvikling, klubbutvikling, trainee, KKD kurs Jan Tore Jåstad Jantore.jastad@fotball.no SpelarutviklarSpelarutvikling, by-sonelag, kretslag, regiontiltak, akademiserie, VGS serie, trenarutvikling Jon AsgautFlesjå Jonasgaut.flesja@fotball.no Anleggsansvarleg NFF (Stavanger) Anlegg, anleggsprosjektering, fagspørsmål, vedlikehald etc.

5 Har klubben din beredskapsplan? Kva gjer du når ulykken inntreffer? Har klubben din klare retningslinjer? Førstehjelpskurs i regi av klubb! Ta kontakt med leiar i klubb, og få dette på plass! Kontakt SFFK v/ S.O.Myklebust for spørsmål rundt trafikktrygging og beredskapsplanar, tel: 57628710 / 90 10 35 95, svein-olav.myklebust@fotball.no svein-olav.myklebust@fotball.no

6 Trafikksikre klubbar 1.Trafikk kontroll på cupar og turneringer. 2.Informasjon og demonstrasjon på cupar og turneringar. 3.Fokus på parkering ved miniputt- arrangement og cupar – under KM sist helg var det nær 3000 reisande i bil. 4.Fokus på transport til og fra kamp 5.Beredskapsplan Trygg transport er viktig! Har din klubb utarbeida trafikktrygging og beredskapsplan? Veit du at kretsen kan hjelpe klubben din med betre og tryggare transport? «Målet vårt er at alle skal heim» Har din klubb utarbeida trafikktrygging og beredskapsplan? Veit du at kretsen kan hjelpe klubben din med betre og tryggare transport? «Målet vårt er at alle skal heim»

7 Politiattest Alle som har verv i idretten som inneber kontakt med mindreårige og utviklingshemmede, SKAL førevise godkjent politiattest til klubben han/ho har verv i Søknad om politiattest opprettast elektronisk, sjå http://www.idrett.no/tema/poli tiattest/Sider/politiattest.aspx http://www.idrett.no/tema/poli tiattest/Sider/politiattest.aspx

8 Sunne arrangement – og penger i klubbkassa! Frukt og grønt bør vere på ALLE arrangement – Gir klubben ein flott profil – Bidrag til god folkehelse – Gode pengar i klubbkassa BAMA, www.bama.nowww.bama.no – Gir 60% refusjon v/kjøp av frukt! FRUKT.NO, http://www.frukt.no/5-om-dagen-idrett/om-5-om-dagen-idrett/ -Gratis kutteutstyr, beger, brett m.mhttp://www.frukt.no/5-om-dagen-idrett/om-5-om-dagen-idrett/ SFFK – Gir inntil 500 kr i refusjon v/ kjøp av frukt til arrangement – Send oss kvitteringer + navn på klubbarrangement+ kontonr til utbet. hildegunn.hove@fotball.no hildegunn.hove@fotball.no

9 Av og til Mesteparten av dei som er aktive i idrett her i landet er barn. Mange forelder og andre vaksne bruker helger og kveldar for å gje barn og unge gode og unike idretts opplevingar. Idrett er ein alkoholfri sone, fordi vi ønskjer at alle som driv med idrett skal oppleve eit trygt miljø og gode rollemodellar. SFFK har tatt eit standpunkt om at idretten er ei alkoholfri sone i møte med born og unge.

10 Fair Play i 2015! Fair Play skal vere i fokus i all fotballaktivitet Kva betyr dette for klubben/laget ditt? – Fair Play ansvarleg på plass i kvar klubb – Kampvertvestar i bruk på alle heimearr. – Fair Play kampar i 9-10 år og 11-12 år – Fair Play-helsing i alle kampar – Haldningskontraktar i aldersbestemt fotball – Fair Play-dag på miniputt – Fair Play banner på nettside for aktuelle saker,www.sffk.nowww.sffk.no – Månadens Fair Play – Hugs å stemme på DIN kandidat! – Fair Play Prisen 2015 - vinner DIN klubb prisen?

11 Gebyr/Bøter 2015 REGELBROTLAGSTYPEGEBYR/BØTER Påmelding etter 15.02.AlleIngen avgift, Trekking av lag etter 15.03.Senior Aldersfastlagd Miniputt 2500,- 500,- 0,- Trekking av lag etter seriestart.Senior 3.div. Senior 4./damer 2. div. Senior 5./damer 3. div. Senior 6./damer 4. div. Aldersfastlagd Lillegut/jente Miniputt 10 000,- 6000,- 5000,- 4000,- 2500,- 1000,- 0,- Ikkje møtt til kamp/skuld i at kamp ikkje er avvikla.Senior Aldersfastlagd Lillegut/jente 5000,- 3000,- 1000,- Samde om ikkje å spele terminfesta kamp.Senior pr. lag Aldersfastlagd pr. lag 5000,- 3000,- Bruk av ikkje speleklar spelar.Senior pr. spelar Aldersfastlagd pr. spelar 2000,- 1000,- Falskt namn på dommarkort.Alle klasser3000,- Bruk av ikkje lisensiert spelar. Manglande registrering lags-forsikring internett (Kontroll frå veke 22, eige skriv om retningslinene er sendt klubbane) Senior A –lag Andre Aldersfastlagd klasser + OB 1850,- 750,- 500,- (maks 6000,- pr. klubb) Omberammingsavgift for flytting av kampSenior Aldersfastl 200,- 100,-

12 Basisdagar 2015 KlasseSpeldag J 9-10 5arOnsdag G 9-10 5 arMåndag J 11 5arMåndag J 12 7arTorsdag G 11 7arOnsdag G 12 7arTorsdag G 13/14 11arSøndag G 13/14 9arMåndag G 13/14 7arTysdag J 13/14 11arTysdag J 13/14 9arTysdag J 13/14 7arFredag G 15/16 11arOnsdag/torsdag G 15/16 9ar/7arFredag J 15/16 11arMåndag J 15/16 9ar/7arOnsdag 3. divisjon herrerLaurdag 4. divisjon herrerFredag 5. divisjon herrerSøndag 6. divisjon herrerTysdag 3. divisjon damerFredag/søndag 4. divisjon damerFredag

13 Omberammingsskjema Dersom de avtaler med motstandarlag om å endre kampdato, skal laget som ønskjer endringa sende omberammingsskjema til kretsen (SFFK), seinast 8 dagar før ny dato. Omberammingsskjema finner de her, http://www.formstack.com/forms/fotball-omberamming_av_kamper http://www.formstack.com/forms/fotball-omberamming_av_kamper Hugs å melde frå til baneansvarleg i klubben din at kampdato er endra, slik at de får tildelt bane på ny dato. Dersom motstandarlaget ikkje kan imøtekomme ønskje om endring, blir kampen spelt som oppsett/terminfesta. (Merk at det ikkje er muleg å flytte kampar frå vårserien til haustserien).

14 Viktige punkt og reglar 2015 -For kampar som skal flyttast i høve terminoppsettet, skal det sendast omberammingsskjema til SFFK. Dersom de spelar kamp før terminfesta dato, får de ikkje lagt inn resultatet. -Seriespel for klasse 9-10 år. Masse positive tilbakemeldingar også frå 2014 – her er stor entusiasme frå både små og store. -For U 15/16 – 9 ar og 7 ar i lag i same avdeling/serie – spel om KM-tittel kun for 9 ar. -Overflytting av spelarar: Ingen begrensningar mellom ulike spelformer for same aldersklasse. Mellom 1. lag og 2. lag, 2. lag og 3. lag. osv, innan for same spelform, til dømes 9 ar – er det fem spelarar som spelte forrige kamp for høgare rangert lag, som kan spele den neste kamp for lågare rangert lag.

15 Viktige punkt og reglar 2015 -Alle kampar i seriane skal gjennomførast. Uavvikla kampar blir bøtelagde. Flytt kampar fram i staden for å utsette. Skal kampane telje med i kampen om opprykk eller KM-tittel, skal dei vere gjennomført innan siste terminfesta kampdato. Ingen kampar skal flyttast frå vår – til haustserien. -Overgang/Utlån: Behandlingstid er minst 1 dag. Elektroniske overgangar for alle aldersklasser, handsamast i FIKS. -Elektronisk betaling dommarar, frå 2015 - mot innlevering av dommarrekning. - Honorarsats: Kr. 350.- frå 13 år til 16 år seriekampar.

16 Resultatrapportering Send inn resultat etter kvar kamp, på SMS til 2223! Malen er denne: - Send ein SMS med kodeordet resultat til 2223. Skriv inn som følgjer i utheva skrift: resultat mellomrom, kampnummer, mellomrom, heimelaget sine mål, bindestrek, bortelaget sine mål. Send til 2223 NB! Det skal ikkje vere mellomrom i resultatet, kun bindestrek mellom heimemål og bortemål. Kamprapport sendast pr.post etter kampslutt*) (ikkje stift saman kamprapportar!) *) gjeld klassar der skriftlege kamprapportar er i bruk

17 Samarbeidslag For klubbar som ikkje har nok spelarar til å stille lag, kan klubb søke samarbeid med annan klubb. Søknaden må innehalde kva klubb som skal vere administrativt ansvarleg, kva namn laget skal ha, samt kva grunnlaget er for å søke samarbeidslag. Samarbeidslag lag har dei same rettane som ordinære lag når det gjeld opp/-nedrykk, spel om KM – og/eller avdelingstittel. Samarbeidslag kan delta på KM-innandørs. I seniorklassa kan samarbeidslag delta opp til og med 4. divisjon menn og 2. divisjon kvinner. Samarbeidslag kan ikkje delta i Norgesmeisterskap.

18 Lagspåmelding og registrering av spelarar i FIKS FIKS- fotballens Informasjon og Kommunikasjons System – www.fiks.fotball.no www.fiks.fotball.no – Administrasjon av spelarar, tillitsvalgte, lag, anlegg, osv. Tilgang til spelarregistrering Tilgang får du via leiar/andre i adm. i klubben din Velg ”Klubb” Håndbøker ligg inne på FIKS VIKTIG!!! Alle spelarar som har fylt 12 år SKAL vere registrert som ”Aktiv” i FIKS. Dette for å vere omfatta av lagsforsikringa! Sjå neste side…………..

19 Fotballforsikring Lagsforsikring – Alle spelarar i breiddefotballen (fra fylte 12 år) er dekka gjennom lagsforsikring når 1)dei er registrert som ”Aktiv” i klubben via FIKS 2)klubben må betale lagsforsikring innan betalingsfrist (mars) Melde skade/ spørsmål 1)Ring 04420 2)Skademelding www.fotballforsikring.no www.fotballforsikring.no Utvidet forsikring? 1)Sjå www.fotballforsikring.no for nærmare infowww.fotballforsikring.no

20 Dispensasjonar Dispensasjonar kan gis til overårige (1 år overårig) på ulike grunnlag 1.Generell dispensasjon Kan ikkje spele i 1.div. eller om KM-tittel/avd.meisterskap 2.Sosialmedisinsk grunnlag Krever legeattest 3.Asylsøkjarar vurderes særskild i kvart tilfelle Generelle reglar for bruk av dispensasjonsspelarar – 1 spelar i kvar 7’ar kamp – 2 spelarar i kvar 9’ar og/eller 11’ar kamp Dispensasjon skal sendast SFFK før sesongsstart, med ALLE underskrifter påført! Kan trekkast tilbake før sesongstart og delta på ordinære vilkår. – Søknadsskjema: sjå www.sffk.no (skjemaer og brosjyrer)www.sffk.no – Kontakt: Hildegunn Hove, hildegunn.hove@fotball.no, 57 62 87 00hildegunn.hove@fotball.no

21 Overgang mellom klubbar Ein spelar kan kun spele for ein klubb. (Unnataket er samarbeidslag). Overgang for alle aldersklassar. Overgang blir utført i FIKS. Samtykkjeskjema skal fyllast ut og lastast opp i FIKS. (For spelarar under 18 år skal føresatte underskrive). Ny klubb sender førespurnad til tidlegare klubb, der tidlegare klubb blir varsla på e-post. Når tidlegare klubb har respondert på førespurnaden, blir ny klubb varsla på e-post. Dersom førespurnaden er godteke av tidlegare klubb, kan ny klubb først då betale overgangsgebyret. Betalingsløysing i FIKS. Spelar blir då klar med ein dags handsamingstid. Spelar må vere i ny klubb i min 1 månad før ny overgang kan skje. Ein spelar kan kun spele obligatoriske kampar for 2 klubbar i perioden 01.01 til 31.12. Kan likavel vere registrert i 3 klubbar i denne perioda.

22 Lagleiaren - oppmannsrolla Alle lag skal ha ein lagleiar på laget. Denne personen skal stå oppført på laget i FIKS, med oppdatert kontaktinformasjon (mail, mobil). Lagleiaren sin rolle er å organisere heimekampar/bortekampar Koordinere kampar/kampdatoar med trenar(ane). Dersom det er ønskjeleg å endre dato må motstandarlag kontaktast Kamprapportar. Alle kampar har ein unik kamprapport, som er eit A5 skjema. Kamprapportane blir sendt klubben din om lag ei veke før første seriekamp. Omberamming. Oversikt dugnadsoppgåver. Oppgåver i samband med heimekamp. Organisere foreldremøte i forkant av sesongen. Registrering av spelarar.

23 SFFK på Facebook Sjå facebook-sida vår for aktuelle saker! – http://www.facebook.com/sffk.no http://www.facebook.com/sffk.no – Her legg vi ut nytt innan Arrangement, kurs, samlingar, nyttig info og linkar, bilete, m.m. – På veggen kan de legge inn fotballrelatert stoff som kan vere av interesse for heile fotballfamilien i Sogn og Fjordane – Trykk ”Liker” og foreslå for alle i klubben + fotballinteresserte ellers Følg med oss du også!

24 SFFK Håndbok «Håndboka 2015» – elektronisk på www.sffk.nowww.sffk.no – Sjå kampanjeboks høgre side – «Håndboka 2015» – Her finn dykk relevant og oppdatert informasjon om sesongen 2015 Påmelding, dommarar, regelverk, cupar/turneringar, kampar, Kongleriket Miniputt, FIKS-info, osv.

25 Kurs og utdanning SFFK har gjennom året mange forskjellige typar kurs innan fagfelta: -Trenar -Leiar -Dommar SFFK sine kurs er viktige i forhold til å få best mogeleg kompetanse i klubbane. Mellom anna sett «Kvalitetsklubbprosjektet» krav til kompetanse i klubbane. SFFK sine forskjellige kurs vert lyst ut gjennom E-mail til klubb, heimesida til SFFK og på Facebook. Dersom din klubb ønskjer å arrangere kurs, tek de kontakt med SFFK v/Klubbutviklar Ola Flo Zachariasen. E-mail: Ola.FloZachariasen@fotball.noOla.FloZachariasen@fotball.no


Laste ned ppt "Lagleiarmøte 2015 Viktig informasjon og stikkdata for sesongen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google