Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenesteområde Helse og omsorg Hp-møte med komite Helse og omsorg 16.mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenesteområde Helse og omsorg Hp-møte med komite Helse og omsorg 16.mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenesteområde Helse og omsorg Hp-møte med komite Helse og omsorg 16.mars 2016

2 Agenda 1. Føringer fra vedtatte styringsdokumenter Strategi 2020 Temaplaner Sentrale satsningsområder 2. Status tjenesteområdene, rammer, nøkkeltall Somatikk Psykiske helse/rus Personer med nedsatt funksjonsevne Sosiale tjenester Kvalitet, velferdsteknologi 3. Sentrale utfordringer prioriterte satsningsområder Paradigmeskifte Boligsosialt arbeid psykisk helse og rus Forebyggende, arbeid og aktivitet og boliger for utviklingshemmede Legeplan Velferdsteknologi

3 0. Utfordringer for kommunesektoren

4 Utfordringer for kommunesektoren Svikt i skatteinntekter Økte demografi- kostnader Økt gjeldsvekst Økte pensjons- kostnader Usikkert finansmarked Finansiering av statlige reformer Økt etterspørsel og behov for offentlige tjenester Økte overføringer fra staten vil kun dekke økte demografikostnader. Underliggende vekst i enkelte tjenesteområder krever omstilling og effektivisering av kommunesektoren. Bosetting av flyktninger

5 Handlingsregler 2. Investeringer Låneveksten skal ikke overskride veksten i frie inntekter. Minimum 40 prosent egenfinansiering av nye investeringer 1. Drift Netto driftsresultat på minimum 3 prosent. (TBU anbefaler 1,75 prosent) Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon.

6 Netto lånegjeld per innbygger Beregnet ihht. SSBs statistikk. Startlån og ubrukte lånemidler er trukket ut ved beregning.

7 Omstilling For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom, legges det opp til en omstilling og effektivisering på 20 mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperioden, totalt 80 mill. kroner i perioden. Metodikk for fordeling Prinsipper for omstillingen Fordeling mellom tjenesteområdene Forslag til tiltak

8 Vedtatt innsparing på tjenesteområdene i 2016 Innsparing 2016Beløp (i 1000 kroner) Oppvekst11 300 Helse og omsorg2 400 Kultur, frivillighet og fritid1 950 Teknikk og miljø800 SUM16 450 Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre hverdagseffektivisering, mens tiltak av prinsipiell karakter krever politisk behandling. (Basert på sammenligning med kommunene Bærum, Skedsmo og Oppegård.)

9 Føringer fra vedtatte styringsdokumenter

10 Plansystem helse og omsorg sikre fremtidige utfordringer, bolig og tjenesteutvikling- politiske vedtak

11 Temaplaner

12 Konklusjon Strategi 2020  Årsrapport  Mye i prosess, etablert på de 5 delstrategiene  Gjenstår retningsendrende arbeid: Forebygging og rehabiliteringsideologien skal gjennomsyre alle tjenester i helse og omsorg  Retningsendrende arbeid over tid Temaplaner  Implementering  Årlige satsningsområder gjennom virksomhetsplaner

13 Status tjenesteområdene Rammer, nøkkeltall

14 1. Somatikk, eldreomsorg TEMAPLANER Omsorgstjenester til eldre 2015-2030 Demensomsorg 2015-2030 Velferdsteknologi Eks.  Styrke og videreutvikle dagtilbudet til personer med demens  Styrke og videreutvikle avlastningsordninger for pårørende  Etablere formelle og uformelle arenaer som sikrer god dialog og samarbeid med pårørende  Brukertorg som sikrer tilgjengelighet, helhet og koordinering  Sikre god og tilgjengelig informasjon  Heldøgnstjenester DG 21,2%, overført forsterkede korttidsplasser, KAD, andel korttid  Ambulante tjenester Forsterket sykepleieteam, mobilt røntgen, hverdagsrehabilitering, kommunalt fastlegekontor hjemmesykepleie (styrkning 2012-2016 23,5 mill, ekskl lønns og prisjustering)  Helsehus Mulighetsstudie i prosess - inv.midler 2020-2022 150 mill  Velferdsteknologi Fra analog til digital plattform, varslings og Gerica-moduler (sms), E-rom, E-lås (nøkkelsylindere til nøkkelbokser ut av produksjon, økt adm av nøkler – E-mobiltlf)

15 Framskrivning av DG 21 % og ventelister heldøgnsomsorg 2017: 56 sykehjemsplasser avviklet på Søndre Borgen 2017: 72 nye sykehjemsplasser på Nesbru sykehjem 2020-2022: Utvikling av nytt Helsehus i tilknytning til Søndre Borgen Fra 2022: Nytt sykehjem/omsorgsboliger 2015201620172018201920202021202420252030 Antall plasser sykehjem 370 386 Antall omsorgsboliger 145 Sum sykehjem og omsorgsboliger 515 531 560 575 595 655 700 875 Antall 80 år og over 2 373 2 424 2 466 2 545 2 652 2 726 2 823 3 120 3 322 4 172 Dekningsgrad21,7 %21,2 %21,5 %20,9 %21,1 % 21,0 %21,1 %21,0 % AntallEffektueringstid Januar 2012 Januar 20162015 Sykehjem 20 254 Omsorgsboliger 13 - 27 1844 Dekningsgrad 2015-2030: 75% økning antall eldre 80+ « økning antall plasser: 360

16 2. Psykiske helse og rus TEMAPLAN Psykiske helse og rus 2015-2018  Arbeid med å etablere lavterskel døgntilbud – egen sak  KAD i 2017  Fontenehus  Intern omstrukturering – knutepunktsmodell som sikrer fleksible og effektive tjenester  Recovery  Vedtatt måltall dekningsgrad boliger, differensierte boligkjede  Utfordringer – utskrivningsklare pasienter – økonomiske og juridiske virkemidler Venteliste Juni 2014Januar 2016Effektureringstid januar 2016 Psykisk syke138145 ROP125280

17 Boliger/overnattingsplasser 2014 - 2016 17 Målgruppe201420152016/2017 Psykisk helse og rus 8 - Overnattingsplasser 4 - Nedre Sem Gård 2 – Fusdal / netto økning 3 – Gjenbruk/omdisp. av kommunal bolig 2 - småhus 7 - Skustadgata 8 - Fredtunveien 11 - Småhus 4-6 – Bleikerfaret Totalt: 32-34  Orientering i komite helse og omsorg 10.2.2016.  HP 2016-2019 – investeringsmidler 2018 -2019 med ytterligere 30 mill. kr pr år, totalt 60 mill  Overføring fra Strandveien

18 3. Personer med nedsatt funksjonsevne TEMAPLAN Tjenesteutvikling til mennesker med nedsatt funksjonsevne  Fremtidig organisering av tjenestene  DG 89% for brukere over 18 år  Arbeid og aktivitet – 2016-2019 behov for 42 nye plasser  Yngre med økt behov for heldøgnsomsorgstilbud Venteliste Januar 2012Januar 2016Effektueringstid Januar 2016 Personer med nedsatt funksjonsevne 53101.675

19 Mennesker med utviklingshemming 19 Målgruppe201320142017-20182018-2019SUM Mennesker med utviklingsh. Borgenbråten 22* Borgenfaret 10** Bondistranda 11** Ny boliger 10-12 enheter* Nye boliger 10-12 enheter* 63-67 * Egen bevilgning i Handlingsprogrammet. ** Private byggeprosjekter med kommunal/statlig støtte – prinsipiell sak i april Utbygging 2013- 2022 Arbeid og aktivitet 2016201720182019Totalt Behov for plasser96101742 2016-2018: Nye plasser etablert på Nedre Sem Gård og i tilknytning til dagens tiltak, vaskeri, FIKS Fra 2019: Nytt arbeidssenter – under utredning. (mulighetsstudie til politisk behandling)

20 4. NAV – sosialhjelp Asker 2011 Asker 2012 Asker 2013 Asker 2014 Bærum 2014 Gj.sn stønadslengde 18-24 år 5,14,55,25,04,0 Gj.sn stønadslengde 25-66 år 5,35,15,25,45,3 Nto driftsutgifter øk.sosialhjelp pr bruker 1.1131.2191.368 Mål gj.sn stønadslengde virksomhetsplan  Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde økt  Økning 50+  Økning i andel over 5 år  Måltall vshplan Risiko-områder Flyktninger Økt arbeidsledighet (februar – Asker 2,3%, Bærum 2,2%, Akershus 2,7%, landet 4,5%) 2015: 2015 totalt: 2,2% febr 2,4% Drop-outs vgs Gjengs leie Mål gj.sn stønadslengde virksomhetsplan  Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde økt  Økning 50+  Økning i andel over 5 år  Måltall vshplan Risiko-områder Flyktninger Økt arbeidsledighet (februar – Asker 2,3%, Bærum 2,2%, Akershus 2,7%, landet 4,5%) 2015: 2015 totalt: 2,2% febr 2,4% Drop-outs vgs Gjengs leie

21 Bosetting av flyktninger Bosettingstall 2016 Formannskapets vedtak 15. desember 2015: > 135 flyktninger, hvorav 45 enslige barn og unge. > Familiegjenforeninger kommer i tillegg. (foreløpig anslått av tjenesten: 20) IMDIs foreløpige plantall for 2017 > Minst 160 flyktninger, hvorav minst 65 enslige barn og unge. > Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

22 Økonomi flyktninger Det skal i 2016 finansieres en netto økning på 25 ordinære og 35 enslige mindreårige flyktninger. Den økte bosettingen innebærer behov for en budsjettstyrking i 2016 på 9,7 mill. kroner. Asker kommune må tilpasse sine tjenester og utgifter til det nivået det statlige beregningsutvalget har definert som nasjonal standard og gjennomsnittlig enhetskostnad.

23 Økonomisk sosialhjelp - utbetaling Reduksjon utbetalt sosialhjelp 2014-2015: 11% Økt andel flyktninger 2014-2015: 37,3%

24 5. Forskning, opplæring, utvikling  Strategisk kompetansestyring  Etisk refleksjon, etisk råd  Kvalitetsindikatorer  Forebygging av fall, Legemiddelgjennomgang, ernæring, helhetlig pasientforløp Deltar i den Nasjonale sikkerhetskampanjen I Trygge hender » > Kvalitetshåndbok  Forskningsbaserte prosjekter  Reconnect, samhandlende praksis psykisk helse og rus  Læringssløyfer – FOU modell > Dokumentasjon seminarer, work-shop, struktur/rutiner, tekniske løsninger ressurspersoner, lokale handlingsplaner, kvalitetskontroller > Velferdsteknologi Fra analog til digital plattform – fallpakke, trygghetspakke Gjennomgående satsningsområde 2016r : Dokumentasjon, endret bruker/pårørenderolle, avviksbehandling/læringssløyfer, strategisk kompetansestyring, medborgerskap, kunnskapsdeling

25 Brukerundersøkelser 2014 og 2015

26 Sentrale utfordringer prioriterte satsningsområder

27 Strategi 2020 Paradigmeskifte – fra kommune 2.0 til 3.0 I økt grad snu ressursinnsats fra reparasjon og behandling til forebyggende arbeid og tidlig innsats –

28 Forebyggings og rehabiliteringsideologien må gjennomsyre alle tjenester innen tjenesteområdet Total tilnærming som vil -gi økt livskvalitet -utsette behov for tjenester Videreutvikle holdninger hos ansatte som medfører endret bruker og pårørenderolle

29 Hverdagsrehabilitering Grunnleggende menneskesyn – økt mestring i hverdagen Mest mulig aktiv i eget liv  Hverdagsrehabilitering – en metode – dreining fra hjelp til trening  Fra problemfokusering til hva er viktige aktiviteter i den enkeltes liv  Brukerens eget mål – hverdagsaktiviteter  Endret kunnskap og kompetanse hos ansatte, pårørende og bruker  Hverdagsmestring som et gjennomgående prinsipp hos ansatte  1/3 av de som søker hjemmetjenester bør tilpasses hverdagsrehabilitering Status: Prosjektperiode til mars 2017 – hjemmesykepleien, omsorgsboliger, korttidspl Etablerer 3 team etter spesialisert modell (ergo, fysio, sykepleier)

30 Forslag til satsningsområder i perioden 2017-2020 Retningsendrende arbeid, forebygging og rehabilitering Styrket ergo og fysioterapitjeneste Hjemmebaserte tjenester, hverdagsrehabilitering Styrke og videreutvikle avlastningsordninger for pårørende av personer med demens Boligsosialt arbeid – psykisk helse og rus. Drift nye boliger differensiert boligkjede, ambulante tjenester Forebygging, arbeid/aktivitet, boliger for utviklingsh.. Nye brukere til aktivitet og arbeid jfr mulighetsstudie. Støttekontakt, privat avlastning Drift boliger Legeplan ?. Fremtidig satsning på legetjenester jfr legeplan Velferdsteknologi. Digital plattform. E-lås

31 HP-prosessen 2016 DatoAktivitetUtvalg 11. og 12. marsHP-seminar formannskapetFormannskapet 15., 16. og 17. mars HP-møter komiteeneKomiteene 6. juniInvesteringsseminarØEE 6. juni 7. juni 14. juni Sak: Økonomiske rammer og strategiske mål for HPØEE Formannskapet Kommunestyret 20. septemberRådmannens forslag til HPFormannskapet 20. september til 21. oktober Høringsperiode rådmannens forslag til HP 20., 21. og 22. september Komitémøter med rådmannens forslag til HP som tema Komiteene 18. oktoberMøter med fellesrådene/velforbundetFormannskapet

32 HP-prosessen 2016 (forts.) DatoAktivitetUtvalg 28. oktoberRådmannens tilleggsinnstilling til HP offentliggjøres. 1. november (kl. 16.00-17.30) Spørsmål og svar til rådmannens forslag til HP.Formannskapet utvidet med gruppe- ledere 11. novemberFrist for endringsforslag fra partienePartiene 15. novemberHP i et medarbeiderperspektivPSU 15. novemberTilleggsinnstilling og partienes endringerFormannskapet 16. november til 3. desember Høringsperiode formannskapets innstilling 25. novemberFrist for verbalforslagPartiene 6. desemberEndelig behandling av HP 2017-2020Kommunestyret

33 Sammen gjør vi det mulig!


Laste ned ppt "Tjenesteområde Helse og omsorg Hp-møte med komite Helse og omsorg 16.mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google