Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP."— Utskrift av presentasjonen:

1 AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

2 PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid

3 PENSJONSREFORMENS BAKGRUNN

4 FORHOLDET ARBEIDSTAKERE/ PENSJONISTER FORRYKKES ANTALL YRKESAKTIVE PER PENSJONIST 1967: 3,9 2003: 2,6 2050: 1,6 I dag er det ca 630.000 alderspensjonister Antall alderspensjonister forventes doblet neste 40 år

5 AFP TJENESTEPENSJON LØNN FOLKETRYGD 6267Livsvarig TJENESTEPENSJON LØNN AFP FOLKETRYGD 6267 Livsvarig Tjen så mye du vil i tillegg til pensjon

6 AFP 62 år67 år Livsvarig 62 år67 år Livsvarig AFP Uttak ved 62 årUttak ved 67 år NØYTRALT UTTAK.. Skyver pengene foran deg til det tidspunkt du vil ta ut AFP Nivå …betyr at totalsummen du får utbetalt i pensjon blir den samme, uavhengig av om du tar ut AFP når du er 62 eller 70 år, hvis du lever gjennomsnittlig lenge

7 HOVEDTREKK VED AFP Fleksibelt uttakstidspunkt fra 62 år Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden Må tas ut samtidig med alderspensjon og er en ugradert ytelse Uttak før fylte 67 år krever oppfyllelse av folketrygdens minste pensjonsnivå Verdien av AFP regnes med – viktig tidligpensjonselement The question isn't at what age I want to retire, it's at what income. George Foreman HVA ER NYTT I NY AFP-ORDNING?

8 Aftenposten 5.10.12

9 FELLESORDINGEN OG RETTSKILDENE Staten finansierer 1/3 av pensjonsutbetalingene. Derfor er AFP-ordningen lovregulert. Bedriftene finansierer kollektivt de resterende 2/3 Loven suppleres av vedtekter (godkjennes av Arb.dep.) En felles ordning i privat sektor fra 2011 Styret har 8 medlemmer; består av LO, NHO, Virke, FA, Spekter, YS REGELVERK

10 ” ABSOLUTT FABELAKTIG PENSJON ” Sitat fra Dine Penger - økonomimagasin Avtalefestet pensjon er tariffbasert Gunstig pensjon.. for dem som kan ta den Arbeidstaker har ingen eiendomsrett til AFP – skiller seg fra andre pensjonsordninger Dine Penger november 2011 Privat sektor har 1.6 millioner arbeidstakere, hvorav nesten 700.000 jobber i de vel 13.000 bedriftene som er tilsluttet Fellesordningen for AFP Sitat Dine Penger TARIFFAVTALEN LIGGER TIL GRUNN

11 TILSLUTNING Tariffavtale - direkte med forbund eller gjennom arbeidsgiverforening Omfang – avtalen gjelder som hovedregel for hele bedriften OBS: Alle avdelinger er ikke nødvendigvis er omfattet av avtalen. Dette kan få betydning ved jobbskifte innenfor virksomheten (geografisk adskilt for eksempel) For å være med i AFP-ordningen må en bedrift ha ett helt årsverk i tillegg til eier/daglig leder HVA SKAL TIL FOR Å VÆRE MED?

12 VILKÅR FOR AFP

13 LOVBESTEMTE HOVEDVILKÅR FOR AFP VED 62 ÅR må du oppfylle ansiennitetskrav PÅ UTTAKSTIDSPUNKTET må du jobbe i bedrift som er tilsluttet ordningen oppfylle inntektskrav (1 G) ansatt og reell arbeidstager NB: Uttakstidspunktet kan sammenfalle med 62 årsdagen, men behøver ikke gjøre det. Derfor er det viktig å holde disse tidspunktene adskilt ULIKE VILKÅR PRØVES PÅ TO TIDSPUNKTER

14 VILKÅR PÅ UTTAKSTIDSPUNKTET Sett deg godt inn i regelverket ANSATT OG REELL ARBEIDSTAKER Du må ved uttak, og i de tre foregående årene sammenhengende ha jobbet i minst 20 pst stilling i tilsluttet bedrift (26 ukers slingringsmonn ila. treårsperioden, men må være arbeidstaker på uttakstidspunktet). Denne 26-ukersgrensen utvides med ytterligere 26 uker hvis du har mottatt sykepenger e.l. (Her kreves ikke at man har gjenopptatt arbeidet på uttakstidspunktet). Disse reglene har bare betydning dersom du i perioden du mottar slike ytelser jobber mindre enn 20 prosent.

15 ANSIENNITETSVILKÅR ARBEIDSTAKER MÅ VÆRE OMFATTET AV FELLESORDNINGEN I MINST 7 AV DE SISTE 9 ÅRENE Overgangsregler for årskullene: 1944-1951: 3 av siste 5 år 1952: 4 av siste 6 år 1953: 5 av siste 7 år 1954:6 av siste 8 år 1955: 7 av siste 9 år NB: Ansiennitetskravet kan ikke oppfylles etter 62 år

16 ANSIENNITETSVILKÅR Er ansatt i mindre enn 20 pst stilling Har hovedbeskjeftigelse i annen bedrift Har høyere inntekt fra annen bedrift (egne regler for næringsinntekt) DU MISTER ANSIENNITET DERSOM DU I ET ÅR:

17 ANDRE VILKÅRAFP DETTE UTELUKKER RETT TIL AFP Mottak av annen AFP (offentlig/privat) Mottak av uførepensjon fra Folketrygden etter 62 år Pensjon, ventelønn m.v. fra arbeidsforhold tre siste år før fylte 62 år – flere unntak fra denne regelen: generell seniorpolitikk som understøtter arbeidslinjen (krever styrebehandling) beløpet er mindre enn 1,5 G årlig erstatning pga urettmessig oppsigelse m.v. lønn i oppsigelsestid etter arbeidsgivers oppsigelse

18 FINANSIERING STATSTILSKUDD OG PREMIEBETALING Staten betaler 1/3 av pensjonsutbetalingene. Bedriftene betaler kollektivt 2/3. Kompensasjonstillegget dekkes i sin helhet av staten. Hovedelementer for ny AFP-premie er følgende; Det skal betales premie av ansattes lønn mellom 1 og 7,1 G Opplysningene innhentes fra Skattedirektoratet post 111 A Det skal betales for ansatte til og med året de fyller 61 år Prosentsatsen for 2013 er 2,0% (1,75 i 2012)

19 1.099 osv. Lønn 350.000,- 0.314 pst av årlig inntekt (opptil 7,1G) = 1.099 1.099 x antall år i arbeid (for eksempel 40) = 43.960 HVORDAN BEREGNES AFP? Grunnlag: år registrert med pensjonsgivende inntekt i Folketrygden Levealderjusteres på lik linje med alderspensjon Kompensasjonstillegg for kullene 1944 til 1962

20 ? MEN HVA LØNNER SEG?

21 HVOR GAMMEL SKAL DU BLI? Har du 100-årsgenet?

22 HVA HAR DU LYST TIL?

23 HVA FÅR DU? SE SELV PÅ DIN PENSJON – NAVs PENSJONSKALKULATOR PÅ NETT

24 BEREGNINGSEKSEMPEL UttaksalderJevn lønn AFP- opptjening Justerings- beløpLivsvarig AFP Krone- tillegg Kompensa- sjonstilleggSamlet AFPAFP fra 67 62396 08049 7484 47433 24219 20010 89263 33444 134 63396 08049 7483 79635 65519 20011 27566 13046 930 64396 08049 7483 02538 32819 20011 69969 22750 027 65396 08049 7482 14841 30019 20012 17072 67053 470 66396 08049 7481 14644 57819 20012 68076 45857 258 67396 08049 748048 299013 25161 549 68396 08049 748051 076013 87564 951 69396 08049 748054 250014 58168 831 70396 08049 748057 712015 36273 074 *Siden det bare gis opptjening for AFP t.o.m. året man fyller 61 år, er det lagt til grunn opptjening f.o.m. det 22. året t.o.m. det 61. året, dvs. fra 1971-2010. Regnestykket beregner pensjonen på uttakstidspunktet ved ulike valg av uttaksaldre. Det spiller ingen rolle for resultatene hvorvidt vedkommende er i arbeid i 2011 eller senere, så lenge ikke gj.snittsinntekten i de 20 beste inntektsårene endres, i og med at vedkommende allerede har nådd 40 opptjeningsår i folketrygden og ikke kan få AFP-opptjening lenger enn til 61 år. I realiteten gis det pensjonsopptj. for et inntektsår først fra 1. januar i året etter at skatteoppgjøret er gjennomført. Opptjening for 2010 vil dermed først kunne medregnes fra 1.1.2012. Vi har sett bort fra dette her, ved at opptjening fra 2010 også er medregnet ved uttak i februar 2011. Alle beregningseksemplene er beregnet med G pr. 1. mai 2011, på 79 216 kroner. Det er altså ikke tatt hensyn til fremtidig regulering i beregningseksemplene. I beregningen av pensjon for gifte, er det lagt til grunn at denne personen er gift med en person som ikke er pensjonist. Dersom vedkommende hadde vært gift med en pensjonist, ville en annen sats for minstepensjonen vært gjeldende. Det skjer da også en samordning av ektefellenes pensjoner. Gjennomsnittlig pensjonsprosent 43,58 % Basisgrunnpensjon, enslig 79 216 Grunnbeløp 79 216 Basisgrunnpensjon, gift 67 334 AFP-beregning for person født i januar 1949 og som har 40 opptjeningsår*

25 ET ENDRET ARBEIDSMARKED? Et hovedelement i pensjonsreformen er at det skal lønne seg å jobbe lenger. Uttaksreglene er derfor gjort mer fleksible Derfor er det viktig for arbeidsgiver å tenke gjennom om arbeidstakere: – ønsker å kombinere arbeid og pensjon – ønsker redusert stilling – ønsker å jobbe lenger – ønsker å gå av tidligere Gjensidigedommen

26 ERFARINGER MED NY AFP Bedre incentiver til fortatt å stå i arbeid etter uttak av AFP ved at det ikke lenger prøves mot arbeidsinntekt 3 av 4 som tar ut AFP forsetter å jobbe, helt eller delvis Pr. 1. januar 2013 hadde ca 20.000 tatt ut ny AFP Om lag like mange som antas å ha rett til AFP har valgt å utsette uttaket Gjennomsnittlig AFP basert på det som er tatt ut (pr juni 2012) er ca 52.000 kr (+19.200 kr. i perioden 62-67 år) EFFEKTER

27 MER INFO? www.afp.no


Laste ned ppt "AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google