Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling på tvers av etater og organisasjoner Trygve G. Nordby Flyktningprosjektet i Oslo kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling på tvers av etater og organisasjoner Trygve G. Nordby Flyktningprosjektet i Oslo kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling på tvers av etater og organisasjoner Trygve G. Nordby Flyktningprosjektet i Oslo kommune

2

3

4

5

6 Mini-quiz Antall med pakistansk bakgrunn – første og andre generasjon i Norge? Antallet muslimer i Norge? Andelen flyktninger som ender opp i Oslo? Omfang av familiegjenforening med flyktninger? Utflytting fra Norge?

7 Oslo møter asylsøkere og flyktninger Som vertkommune for politiets registrering Som vertskommune for mottak Som bosettingskommune Som tilflyttingskommune Som tilholdssted for irregulære migranter (når noen ikke registrerer en asylsøknad eller ikke forlater landet etter avslag).

8 Byrådets flyktningprosjekt Naturlig avgrensning mot generelt mangfoldsarbeid (OXLO) Politisk koordineringsgruppe (alle byrådsavdelingene) Administrativ koordineringsgruppe (alle byrådsavdelingene) Koordinerer internt og eksternt (statlig og sivilsamfunn) Driver omfattende informasjonsarbeid Forvalter ny økonomisk støtteordning Skal arbeide fram forslag til ny strategi for Oslos arbeid med asylsøkere og flyktninger Sekretariat med 6 personer på hel eller delt tid

9 Status 31 000 ankomster i 2015 (5000 enslige mindreårige) Fortsatt 25 000 i over 200 mottak og EMA-institusjoner 16 000 bosettes i år (2400 EM) Prognose for ankomster 2016: 25 000 Beredskapsplaner –Råde –Tøyen Oslo skal bosette 1000 i år – flere neste år 190 enslige mindreårige

10 Ankomst og mottak UDI har nå to transittmottak i Oslo med til sammen litt over 500 plasser (Torshov og Refstad) Kommunens oppgaver: Helsetjenester, skole, barnevern og omsorg for enslige mindreårige. Oslo byr på ambulerende barnehageteam og skole fra første dag. Oslo har fått tilslag på å drive mottak med fokus på integrering - inntil 180 plasser på Ila.

11 Lediggang er rot til mye vondt Som asylsøker: Venter på registrering Venter på asylintervju (får ikke lov til å arbeide) Venter på saksbehandling og vedtak Som akseptert flyktning: Venter på bosettingskommune Venter på bolig Venter på introduksjonsprogram Venter på anerkjennelse av kompetanse Venter på studieplass eller jobb Venter på familie Venter på forutsigbarhet

12 Ila – optimalisering av et ordinært mottak Innrettet på beboere som enten er i saksbehandlingsfase og sannsynlig vil bli bosatt i Oslo eller beboere som allerede har fått Oslo som bostedskommune. Tett samarbeid med bydelene Tett samarbeid med sivilsamfunnet – bl.a. Røde Kors, Caritas, Høyskolen I Oslo og Akershus – og kirken? Skal driftes av velferdsetaten Ikke enslige mindereårige.

13 Forslag til ny strategi for arbeidet med asylsøkere og flyktninger Organisering av tilbud og tjenester Demografi Asylsøkere og mottak Etablering og bolig Kvalifisering, utdanning og arbeid Samspill med sivilsamfunnet Økonomi, tall og fakta

14 Migrasjons- og dermed integrerings- utfordringer 1.Aksentuering av påståtte motsetninger mellom statsinteresser og migranters interesser og rettigheter. 2.Det gjenomgående negative synet på migrasjon - og dermed migranter. 3.Manglende forståelse og aksept for transnasjonalitet. 4.Manglende vilje til å la humanitære hensyn gå foran – avskrekkingspolitikk vanskeliggjør integrering 5.Fravær av politiske aktører som står opp for migrasjon som positivt element.

15 Hvordan kan sivilsamfunnet bidra? akutt hjelp ved ankomst tilbud i mottak langsiktige integreringstiltak i forbindelse med bosetting bidrag og støtte i inkluderingsperioden, som språktrening og jobbhospitering fritidsaktiviteter og aller viktigst; sosial omgang Et hvert bidrag fra sivilsamfunnet av betydning.

16 Oslo kommune lenker til… Cartas - bli frivillig Kirkens bymisjon - akuttovernatting for fattige tilreisende Nattevaktene på Tøyen - her finner jeg ikke en relevant nettside (MH) - finner dere? NOAS - asylfeltet på 1-2-3 Norsk Folkehjelp - flyktning og integrering Refugees Welcome to Oslo - tips og informasjon til frivillige Redd barna - bli frivillig Røde Kors - bli frivillig Røde Kors - helsesenter for papirløse migranter

17 Sivilsamfunnet Organisasjoner Enkeltpersoner Nettverk Læresteder Trossamfunn Idrett Kunst og kulturarenaer Interesseorganisasjoner, fagforeninger

18 Sivilsamfunnet som mål – ikke bare middel Humanitære organisasjoner, idretten, kirken og alle andre sivilsamfunns-organisasjoner bør ses på som integreringsarenaer Det vanlige boligmarkedet Det ordinære arbeidslivet Særomsorg – kun der det er absolutt nødvendig

19 Refleksjoner Hva med inkludering av alle de andre innvandrergruppene – som ikke har tilbud om introduksjonsprogram? Er frivilligheten per definisjon inkluderende? Spiller det noen rolle hva slags sivilsamfunnsaktivitet det er – så lenge den er inkluderende? Hva er gode insentiver for at sivilsamfunnets organisasjoner skal definere seg selv som inkluderingsarenaer?

20 Hvordan kan norske myndigheter dra bedre nytte av frivillige organisasjoner? Akseptere sivilsamfunnets rolle som hovedaktør Informer om bosettingssituasjon m.m. Regelmessige kontaktmøter med sivilsamfunnet Angi kontaktpunkt i administrasjonen Støtte tiltak økonomisk Benytte sosiale medier

21 Hva kan frivillige organisasjoner gjøre for å komme på offensiven overfor lokale politikere og administrasjon? Sørge for å ha god og relevant kunnskap Regelmessige kontaktmøter med myndighetene Vilje til å inngå bindende avtaler Langsiktighet – ikke stunt Koordinere med andre frivillige Vis at organisasjonen selv er integreringsarena

22 Svar på quiz Antall med pakistansk bakgrunn: Ca 34 000 (tilsvarende innbyggertallet i Moss) Antallet muslimer i Norge: I underkant av 200 000 fra i muslimske land. I overkant av 100 000 (55%) registrert i muslimske trossamfunn. Andelen flyktninger som ender opp i Oslo. Historisk 25 %, men synker slik at det i dag er under 15%. Omfang av familiegjenforening med asylsøkere: 0,3 (dvs. en per tre flyktninger). Utflytting fra Norge: Ca. 30 000 per år

23 www.oslo.kommune.no /politikk-og-administrasjon/flyktninger-og-integrering/


Laste ned ppt "Samhandling på tvers av etater og organisasjoner Trygve G. Nordby Flyktningprosjektet i Oslo kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google