Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mangfold og likestilling i arbeidslivet. Samfunnsviternes policydokument om mangfold og likestilling i arbeidslivet Samfunnsviterne mener at mangfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mangfold og likestilling i arbeidslivet. Samfunnsviternes policydokument om mangfold og likestilling i arbeidslivet Samfunnsviterne mener at mangfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mangfold og likestilling i arbeidslivet

2 Samfunnsviternes policydokument om mangfold og likestilling i arbeidslivet Samfunnsviterne mener at mangfold og likestilling i arbeidslivet best ivaretas dersom følgende prinsipper legges til grunn: –Lik lønn for arbeid av samme verdi –Aktiv rekruttering av og tilrettelegging for underrepresenterte grupper til alle deler av arbeidslivet –Foreldres rett til foreldrepenger likestilles –Kontantstøtten opphører –Eldre arbeidstakere gis like muligheter til karriereutvikling og kompetanseutvikling –Det opprettes en sertifiseringsordning for mangfold og likestilling i virksomheter –Alle gis anledning til å arbeide i full stilling.

3 Lik lønn for arbeid av samme verdi Samfunnsviterne aksepterer ikke at arbeidstakere som utfører arbeid av lik verdi, får ulik lønn eller ulike arbeidsvilkår på grunn av kjønn, kulturell tilhørighet, religiøs og etnisk identitet, seksuell orientering, alder eller funksjonsevne. Dette må også gjelde der arbeidsoppgavene er likartede i kravet til kvalifikasjoner, prestasjoner og ansvar.

4 Aktiv rekruttering av og tilrettelegging for underrepresenterte grupper til alle deler av arbeidslivet Ofte er det holdninger og mangel på kunnskaper som står i veien for at mange velkvalifiserte står uten jobb. Alle grupper må gis like muligheter til å få og beholde arbeid, og arbeidsgivere og tillitsvalgte må legge til rette for at underrepresenterte grupper aktivt rekrutteres og får øke sin yrkesdeltakelse. Arbeidslivet må i større grad skolere seg og ta i bruk tilgjengelige virkemidler for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

5 Foreldres rett til foreldrepenger likestilles Foreldre må ha lik rett til foreldrepenger, basert på egen opptjening. Likelønnskommisjonen konstaterte i sin rapport at likere fordeling av omsorgsarbeidet i hjemmet har betydning for likestillingen mellom kjønnene i arbeidslivet. Kommisjonen foreslo derfor endringer i permisjonsordningen som et middel for å fremme likestilling mellom kjønnene i arbeidsmarkedet. Samfunnsviterne mener at en større del av foreldrepermisjonen må forbeholdes far, eventuelt slik at foreldrepermisjonen tredeles med en tredel forbeholdt hver av foreldrene og en tredel som fordeles mellom foreldrene etter eget ønske.

6 Kontantstøtten opphører Forskning viser at kontantstøtten opprettholder tradisjonell kjønnsdeling mellom foreldrene fordi det er mor som i de fleste tilfeller er hjemme med barnet. Kvinner som er hjemme med barn og mottar kontantstøtte, får en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet, med dårligere karriereutvikling og lavere pensjonsopptjening enn menn. For minoritetskvinner kan kontantstøtteordningen gi en ytterligere svekkelse av muligheten for yrkesdeltakelse. Det er en forutsetning for fjerning av kontantstøtten at det sikres et godt barnehagetilbud.

7 Eldre arbeidstakere gis like muligheter til karriereutvikling og kompetanseutvikling Samfunnet må ivareta seniorenes verdifulle arbeidskraft og motvirke utstøting fra arbeidslivet. Virksomhetene må sørge for at eldre arbeidstakere gis samme muligheter for kompetanseutvikling og karriereutvikling som yngre arbeidstakere, slik at tilgangen på interessante arbeidsoppgaver gjør det attraktivt å fortsette i arbeid.

8 Det opprettes en sertifiseringsordning for mangfold og likestilling i virksomheter Samfunnsviterne mener at norske virksomheter er tjent med å arbeide målrettet for likestilling og mangfold. En sertifiseringsordning for virksomhetene kan bidra til å strukturere og synliggjøre arbeidet for inkludering.

9 Alle gis anledning til å arbeide i full stilling Ufrivillig deltid kan enten bero på tradisjonell kjønnsdeling av arbeidsmarkedet, ulovlig praksis med å tilby midlertidig arbeid i små stillingsbrøker, eller manglende tilrettelegging for nedsatt funksjonsevne. Samfunnsviterne skal arbeide for at alle arbeidstakere gis mulighet til å arbeide i full stilling slik at de kan utnytte sin arbeidsevne optimalt.


Laste ned ppt "Mangfold og likestilling i arbeidslivet. Samfunnsviternes policydokument om mangfold og likestilling i arbeidslivet Samfunnsviterne mener at mangfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google