Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsprogram 2017-2020. Agenda 1. Status og utfordringer for Asker kommune 2. Status og utfordringer for tjenesteområdene 3. Videre prosess – årshjul.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsprogram 2017-2020. Agenda 1. Status og utfordringer for Asker kommune 2. Status og utfordringer for tjenesteområdene 3. Videre prosess – årshjul."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsprogram 2017-2020

2 Agenda 1. Status og utfordringer for Asker kommune 2. Status og utfordringer for tjenesteområdene 3. Videre prosess – årshjul

3 1. Status og utfordringer for Asker kommune

4 Utfordringer for Asker kommune Behov for et grønt skifte Samferdsels- situasjonen Boligsosial utbygging Begrenset arbeidsmarked Vekst i antall eldre Sosiale utfordringer (rus/psykiatri) Ulikheter i levekår Et internasjonalt samfunn Økt behov for velferdstjenester Behov for investeringer

5 Økonomisk stabilitet og handlingsrom Ansatte som trives og utvikler seg leverer gode tjenester og har fornøyde brukere. Gode velferdstjenester til innbyggerne utvikles over tid og bygger på stabilitet og et økonomisk handlingsrom.

6 Handlingsregler 2. Investeringer Låneveksten skal ikke overskride veksten i frie inntekter. Minimum 40 prosent egenfinansiering av nye investeringer 3. Finansforvaltning Energifondet 1.274.000 mill. kr. Budsjettert avkastning er 5,5 prosent Avkastningen avsettes til fond, og benyttes til finansiering av investeringer. Realverdifond (KPI) Bufferfond 259 mill. kr. (stresstest) 1. Drift Netto driftsresultat på minimum 3 prosent. (TBU anbefaler 1,75 prosent) Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon.

7 Omstilling For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom, legges det opp til en omstilling og effektivisering på 20 mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperioden, totalt 80 mill. kroner i perioden. Metodikk for fordeling Prinsipper for omstillingen Fordeling mellom tjenesteområdene Forslag til tiltak

8 Sammenligning – kommunegruppe 13 Alternativ sammenligning – kommunegruppe 13 Asker kommune har innenfor flere av tjenesteområdene et netto utgiftsnivå som avviker fra gjennomsnittet for kommunegruppe 13.

9 Nøkkeltall sammenlignings- kommuner (Konserntall)

10 Prinsipper for omstillingen Brukere med størst behov prioriteres Reduksjon i tjenestebehov – fra reparasjon til forebygging Bortfall/reduksjon av tjenester Reduksjon i dekningsgrad/omfang Reduksjon i kvalitet Økte inntekter (gebyrer og brukerbetalinger på nivå med sammenlignbare kommuner) Hverdagseffektivisering

11 Vedtatt innsparing på tjenesteområdene i 2016 Innsparing 2016Beløp (i 1000 kroner) Oppvekst11 300 Helse og omsorg2 400 Kultur, frivillighet og fritid1 950 Teknikk og miljø800 SUM16 450 Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre hverdagseffektivisering, mens tiltak av prinsipiell karakter krever politisk behandling. (Basert på sammenligning med kommunene Bærum, Skedsmo og Oppegård.)

12 Netto driftsresultat Mål: Minimum 3,0 pst

13 Resultat 2015 - tjenesteområdene

14 Investeringsprogrammet 2010-2022 Handlingsregel 2016-2019: 463,4 mill. kroner Investeringsbudsjett HP 2016-2019: 2,4 mrd. kr. inkl. VAR Investeringsbudsjett HP 2016-2019: 1,9 mrd. kr. eks VAR.

15 Investering – tilpasning til handlingsregelen For å tilpasse investeringsbudsjettet til handlingsregelen må: > Investeringer utsettes > Investeringer revurderes > Det må foretas klare prioriteringer av alle investeringer > Fokus må rettes mot redusert investeringskostnad per kvm bygg

16 2. Status og utfordringer for tjenesteområdene

17 Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Virksomheter: Asker Kulturhus Asker Bibliotek (inkl filial Heggedal) Asker Kulturskole Natur og idrett Partnere: Frivillighetsutvalget Asker kirkelige fellesråd Akershusmuseet Asker Idrettsråd Asker Kulturråd Asker Velforbund 4 frivilligsentraler: Hasselbakken, Nakuhel, Heggedal, Borgen Trafo kunsthall Gule Huset Asker kunstforening

18 Resultater og nøkkeltall - kultur

19

20 Driftstiltak Kultur, frivillighet og fritid Nye tiltak 2016 Kulturskolen: 1,0 mill. kr. Skibuss Solli: 0,2 mill. kr. Idrett – vanskeligstilte: 0,3 mill. kr. Den kulturelle skolesekken: 0,3 mill. kr. Vitensenter folkehelse: 1,5 mill. kr.

21 Investeringer Kultur, frivillighet og fritid HP 2016-2019 Holmen svømmehall: 246 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Askertun – rehabilitering 10 mill. kroner, ferdigstilles 2016 Bryggesti Grønnsund 2,5 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Semsvannet –friluftsbase 1,5 mill. kroner, ferdigstilles 2016 Vevstua på Sem, arealer til folkehelseaktiviteter og Vitensenter, 6 mill. kroner. Ny ishall på Risenga/Askerhallen: 312 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden 2023- 2026 Ny gravlund: 100 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden 2023-2026 «Mulighetsstudier» i prosess for fremtidige anlegg, Drengsrud, Vollen, Dikemark og Holmen. Det bygges nye idrettshaller i forbindelse med nye skolebygg. Sum investering i HP-perioden: 290,5 mill. kroner.

22 Tjenesteområde teknikk og miljø Virksomheter: Asker Drift Kommunalteknisk avdeling Plan og bygningsavdelingen Partnere: Asker og Bærum Vannverk IKS, ABV Vestfjorden avløpsrenseanlegg, VEAS Asker og Bærum Brannvesen IKS, ABBV

23 Resultater og nøkkeltall - teknikk

24 Driftstiltak Teknikk og miljø Nye tiltak 2016 Plan og bygg: 3,0 mill. kr. Kollektivtrafikk på fjorden: 0,2 mill. kr.

25 Investeringer Teknikk og miljø HP 2016-2019 VAR-investeringer for 482 mill. kroner i perioden Fortau Østrevei 60 til Vendla 14: 34 mill.kroner, ferdigstilles 2017 Fortau Jacob Neumannsvei: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Heggedal torg og park: 35 mill. kroner i perioden 2016-2018 Oppfølging sykkelstrategi: 4 mill. kroner årlig Sum investering i HP-perioden: 669,2 mill. kroner (hvorav 482 mill. kroner i VAR)

26 Strategiske planer o Kommuneplan o Folkehelseplan o Frivillighetsmelding o Kompetanseheving o Frivilligsentraler Borgen, Vollen, Holmen o Energi og klimaplan o Kulturplan o Bibliotekplan o Kulturhusplan o Plan for visuell kunst o Museumsplan o Plan for kulturskolen o Kulturminnevernplan o Kulturarenaplan o Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (KIF-planen) o Grønnplan o Plan for UU o Geodataplan o Samferdsel o Hovedplan kom. veier o Trafikksikkerhetsplan o Sykkelstrategi o Parkeringsstrategi o Kollektiv/innfartsparkering o Velveier o Vann og avløp: o Hovedplan vann o Hovedplan vannmiljø o Avfall og gjenvinning o Kildesortering

27 Gjennomgående satsninger….. Folkehelse Folkehelseplan Folkehelsesenter/Vitensenter Sem DnT-avtalen – ny avtale Idrett/friluftsliv/kultur-SFO Borgen Sunne kommuner Energi og klima Energi og klimaplan – oppstart revisjon 2016 Asker kommune: 80 % utslippsreduksjon innen 2020 fra 2007 30 % energireduksjon innen 2020 far 2007 Klimanøytral innen 2030 Askersamfunnet: 50 % utslippsreduksjon innen 2030 fra 1991 20 % energireduksjon innen 2030 fra 2005 Klimanøytral innen 2050

28 Gjennomgående satsninger Frivillighet Kompetanseheving Medborgerskap og samskaping Frivilligsentraler Borger, Vollen og Holmen Frivillighetsportal Tilgang til lokaler Samskaping Rolleavklaring Nettverksbygging Nye arenaer

29 Politiske føringer HP2016 Våre strategier: Samskaping og medborgerskap Forebygging og tidlig innsats God helhet og samhandling God kvalitet Nødvendig kompetanse

30 Politiske føringer HP2016 Komiteen fremmer følgende prioriteringer og føringer for Handlingsprogram 2016-2019: Sykkel, gange og fortau Driftsmidler til vedlikehold (f.eks. nærmiljøanlegg) Tilskuddsmidler til frivillighet, idrett og kultur Øvingslokaler Økt satsing på vedlikehold av veier Se på prissetting (reduksjon) for aktiviteter for barn og ungdom innenfor idrett og kultur

31 I tillegg vil direktøren nevne… OU-prosesser knyttet til: Seniorsentrene Heggedal innbyggertorg Biblioteket/Kulturhuset Folkehelse Tilskuddsmidler for å inspirere til samskaping Aktivitetskortet for barn og unge Styrke kulturskolen som ressurssenter Arrangementer og medier på møteplassene Vassdragene

32 3. Videre prosess – årshjul

33 HP-prosessen 2016 DatoAktivitetUtvalg 11. og 12. marsHP-seminar formannskapetFormannskapet 15., 16. og 17. mars HP-møter komiteeneKomiteene 6. juniInvesteringsseminarØEE 6. juni 7. juni 14. juni Sak: Økonomiske rammer og strategiske mål for HPØEE Formannskapet Kommunestyret 20. septemberRådmannens forslag til HPFormannskapet 20. september til 21. oktober Høringsperiode rådmannens forslag til HP 20., 21. og 22. september Komitémøter med rådmannens forslag til HP som tema Komiteene 18. oktoberMøter med fellesrådene/velforbundetFormannskapet

34 HP-prosessen 2016 (forts.) DatoAktivitetUtvalg 28. oktoberRådmannens tilleggsinnstilling til HP offentliggjøres. 1. november (kl. 16.00-17.30) Spørsmål og svar til rådmannens forslag til HP.Formannskapet utvidet med gruppe- ledere 11. novemberFrist for endringsforslag fra partienePartiene 15. novemberHP i et medarbeiderperspektivPSU 15. novemberTilleggsinnstilling og partienes endringerFormannskapet 16. november til 3. desember Høringsperiode formannskapets innstilling 25. novemberFrist for verbalforslagPartiene 6. desemberEndelig behandling av HP 2017-2020Kommunestyret


Laste ned ppt "Handlingsprogram 2017-2020. Agenda 1. Status og utfordringer for Asker kommune 2. Status og utfordringer for tjenesteområdene 3. Videre prosess – årshjul."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google