Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helseutfordringene i Norge er i vesentlig grad knyttet til helseatferd. Etablering av frisklivstilbud, er et av tiltakene for å bidra til endring av livsstil.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helseutfordringene i Norge er i vesentlig grad knyttet til helseatferd. Etablering av frisklivstilbud, er et av tiltakene for å bidra til endring av livsstil."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helseutfordringene i Norge er i vesentlig grad knyttet til helseatferd. Etablering av frisklivstilbud, er et av tiltakene for å bidra til endring av livsstil knyttet til ernæring, fysisk aktivitet og røyk Helseatferden varierer mellom ulike lag i befolkningen. I Norge er det vist en positiv sammenheng mellom helsetilstand og høyere utdanning og inntekt. Etablering av frisklivstilbud vil dermed være et tiltak for å utjevne sosiale ulikheter i helse. Molde 16.06.11, Tone Rånes, folkehelsekoordinator

2 Bakgrunn forts. 21 % av voksne i Norge røyker Kun 1 av 5 voksne er moderat aktiv i 30 minutter per dag som er anbefalingene fra HD 1 av 5 voksne i Norge har fedme Antall personer med type- 2 diabetes er doblet de siste 30 år 80 % alle tilfeller av hjerte- og karsykdommer, slag og diabetes type 2 samt 1/3 av alle krefttilfeller kan forebygges ved å redusere tobakksbruk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og risikofylt bruk av alkohol Sykefraværet i Norge i 2009 var på 7,7 % 11 % av den yrkesaktive befolkningen mottok uføreytelser i 2009 Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser, er de vanligste årsakene til ytelser fra trygden, dette er tilstander hvor fysisk aktivitet i stor grad kan ha forebyggende og behandlende effekt. Samfunnsøkonomiske gevinster For en person som røyker, er fysisk inaktiv og er overvektig, kan en forvente et tap på 15-25 kvalitetsjusterte leveår. En fysisk aktiv person på 55 år som øker sitt aktivitetsnivå tilsvarende 30 min fysisk aktivitet per dag, vil vinne 4,17 leveår uten kronisk sykdom Molde 16.06.11, Tone Rånes, folkehelsekoordinator

3 Samhandlingsreformen trekker frem 3 hovedutfordringer for helse- og omsorgstjenesten :  Pasientens behov for koordinerte tjenester dekkes ikke godt nok  Det gjøres for lite for å begrense og forebygge sykdom  Den demografiske utviklingen og endringene i sykdomsbildet, vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne Frisklivssentraler kan bidra til å håndtere disse utfordringene Helsedirektoratet anbefaler frisklivstilbud som ett av satsingsområdene for bruk av kommunens økte frie midler til forebyggende helsearbeid i 2010, disse midlene er videreført i 2011 (prop. 1 S 2010-2011 )

4 DEFINISJONER: FRISKLIVSTILBUD : Individ- og grupperettede tiltak for å fremme god helseatferd og for å sikre sosiale fellesskap. FRISKLIVSSENTRAL: Kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging innenfor helseatferds områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Sentralen skal ha et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer med behov for å endre helseatferd FRISKLIVSRESEPT: blankett for henvisning til frisklivssentral. Henvisningen er tidsavgrenset og gis etter en helse- og sosialfaglig vurdering. ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING/MOTIVERENDE SAMTALE: er en kombinasjon av støttende og empatisk veiledning som bygger på en teori om at mennesker i større grad følger opp de endringsmålene man selv formulerer og forsvarer. Denne metodikken skal benyttes på frisklivssentralen.

5 Eide Ligger sentralt mellom Molde og Kristiansund 3440 innbyggere Ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder personer med kun grunnskole, antall personer som får sosialhjelp og barn og familier som får bistand fra barnevernet. Ung befolkning Befolkningsvekst Høy forekomst av hjerte-kar sykdom blant menn spesielt Lav arbeidsledige, få lovbrudd begås og færre enn på landsbasis som har lav inntekt Molde 16.06.11, Tone Rånes, folkehelsekoordinator

6 Utlysning av midler til oppstart av FLS, frist søknad 1. okt: Innkalling til møte/arbeidsgruppe Kommunelege Kommunal fysioterapeut Privat fysioterapeut Enhetsleder barn og oppvekst Kommunalsjef NAV/psykiatri Enighet om behov, ønske om oppstart, oppstart av planlegging søknad sendt Tildeling av midler, desember 2010 Vinter /vår 2011 arbeidsgruppen jobbet videre med innhold i tilbudet og veien videre i forhold til organisering, etablering og drift av tilbudet hvor er vi i dag?

7 Organisering: Det anbefales at frisklivstilbudet organiseres som en del av kommunens helsetilbud med autorisert helsepersonell som faglig ansvarlig, dette for å sikre helsefaglig kvalitet og kontinuitet. Eide: Det foreslås at frisklivstilbudet i Eide organiseres under enhet for Barn og oppvekst, men at ulike enheter i kommunen bidrar med sin kompetanse inn i tilbudet. Lokalisering: Universelt utformet Utgangspunkt i aktivitet og tiltak Eide: Kontor og besøksadresse for tilbudet anbefales ved helsestasjonen hvor leder for tilbudet har kontor. Motiverende samtaler tenkes gjennomført her. Post og besøksadresse. Fysiske aktivitetstilbud vil foregå ute eller i Eidehallen Molde 16.06.11, Tone Rånes, folkehelsekoordinator

8 Forankring: Bør forankres i kommunens planer og budsjett for å sikre sentralen varige og forutsigbare rammebetingelser med hensyn til økonomi, personell og lokalisering. Eide: I ny helse og omsorgsplan 2010-2016, Tiltak for å styrke det forebyggende helsearbeidet i Eide kommune: –Kartlegge behov for frisklivstilbud i Eide –Planlegge eventuell oppstart av tilbud –Forankre tilbudet i kommuneledelse og i kommunehelsetjenesten –Vurdere kommunesamarbeid Kommunalsjef Monica Tornes har vært delaktig i hele prosessen Aktuelle enheter i kommunen har vært inkludert og delaktig i den foreløpige planleggingen og deltatt i arbeidsgruppe Psykiatritjenesten/NAV Kommunelege Fysioterapeut, privat og kommunalt ansatt Kokk og kostholdsøkonom folkehelsekoordinator Forslag til plan og budsjett for frisklivstilbud legges frem til politisk behandling i kommunestyret høsten 2011.

9 MÅL: Gi deltagerne større tillit til egen mestring, større kapasitet og bedre funksjonsevne, slik at de endrer helseatferd. Deltagerne utvikler egenmestring Lovverk: helsepersonell loven Målgrupper: Personer med økt risiko for, eller som allerede har, sykdommer eller lidelser, og som kan ha helsemessig nytte av økt fysisk aktivitet, endret kosthold og/eller røykeslutt. Eksempler er: –Overvekt, diabetes type-2, fysisk inaktivitet, muskel- og skjelettlidelser, hjerte- og karsykdom, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og psykiske lidelser Henviser: Fastlege, NAV, fysioterapeut eller annet helsepersonell Legeerklæring ved deltagelse i gruppe på 1. nivå Rapportering/epikrise: Epikrise sendes til henvisende instans og fastlege jmf journalforskriften § 9 Molde 16.06.11, Tone Rånes, folkehelsekoordinator

10 Reseptperioden:  12 uker  Starter med en frisklivssamtale basert på prinsipper for motiverende intervju. Avklare behov og motivasjon for endring av helseatferd og sette mål ut fra dette.  Ut fra deltagerens ønsker, behov og forventning til mestring, vil FLS tilby videre oppfølging. Se trappemodell.  Eventuelt mellomsamtale og oppfølging underveis gjerne pr telefon, sms, e-post  Ny frisklivssamtale etter 12 uker  Vurdere behov for ny reseptperiode

11

12 BEDRET KOMPETANSE HVAHVEMNÅRKOSTNAD Kurs i motiverende intervju Minimum 3 personer. Rita Hansgård, Hildegunn Ødegård + 1 Høsten 2011 Kr 45 000,- Kursholdere KID kursPsykiatritjenestenHøsten 2011/vår 2012Kr 30 000,- HLR kurs Aktuelle instruktører og turledere Innen oppstart? Bra Mat kursBjørn Nortun, PLO kjøkken Høsten 2011? UTSTYR HVANÅRKOSTNAD IT-utstyrInnen oppstart15 000,- Brosjyre materiellHøsten 20113 000,- Treningsutstyr: Baller Gåstaver Brodder Matter Musikk Bosu-baller Tredemølle +++ 50 000,- Klær til instruktører med logoInnen oppstart5000,- Annet

13 VEIEN VIDERE HvaAnsvarligNår Forankre satsingen ift plan og budsjett adm og politisk ArbeidsgruppeHøsten 2011 Avklare driftsform og fordeling av ansvar ift drift ArbeidsgruppeHøsten 2011 Etablere faste samarbeidsrutiner for arbeidsgruppe ArbeidsgruppeHøsten 2011 Etablere inntaksteam Avklare ansvar ArbeidsgruppeHøst 2011 Avklare bruk av kartleggingsverktøy ArbeidsgruppeHøst 2011 Utarbeide henvisningsrutiner ArbeidsgruppeHøst 2011 Avklare journalsystem Rutiner rapporteringssystem samtykkeskjema ArbeidsgruppeHøst 2011 Utarbeide informasjonsmateriell brosjyrer ArbeidsgruppeHøst 2011 Informere aktuelle samarbeidspartnere om arbeidet ArbeidsgruppeHøst 2011 Kartlegging av eksisterende tilbud Folkehelsekoordinat or Sommer 2011 Etablere turgrupper på lavterskelnivå Folkehelsekoordinat or Høst 2011

14 Bruk av tildelte midler fra fylkeskommunen: 3 personer fra kommunen deltok på nasjonal frisklivssentral konferanse i Ålesund Planleggingsmøter våren 2011 ift etablering av frisklivstilbud i kommunen, frikjøp av ressurser. Det har vært avholdt jevnlige møter med aktuelle enheter i løpet av våren (kommunelege, kommunal fysioterapeut, privat fysioterapeut, kommunalsjef, psykiatrisk sykepleier, folkehelsekoordinator, enhetsleder kjøkken). Kompetansebygging ift MI, KID, struktur kurs etc, høsten 2011 Innkjøp av utstyr: høst 2011 Brosjyre/informasjon materiell: høst 2011 Videre planlegging, eventuelt frikjøp av ressurser høsten 2011

15 2 Ønske fra fylkeskommune/fylkesmann:  Kursarrangør i forhold til MI, Bra mat, røykeslutt etc  Legge til rette for erfaringsutveksling blant kommunene  Bidra til å løfte satsingen i kommunene ved å profilere tilbudet  Stimuleringstilskudd til drift av tilbudet  Bidra til å videreutvikle tilbudene i kommunene til etter hvert også å omfatte barn og ungdom

16 BUDSJETT DRIFT TiltakKostnadBudsjett ansvar Daglig leder for tilbudet 10 % stilling Ca 50 000,- inkl trygd/pensjon/arb.avgift Enhet for barn og oppvekst Frikjøp av privat praktiserende fysioterapeut til fysisk gruppeaktivitet/instruktør samt utfører av motiverende intervju/helsesamtale 20 % stilling Ca 100 000,- Enhet for barn og oppvekst Gjennomføring av motiverende intervju 20 % stilling Ca 100 000,- NAV/psykiatritjenesten Bra mat kurs for deltagere 2 ganger 30 timer leie av kursholder. Innkjøp av mat Enhet for barn og oppvekst Leie av kjøkken i forbindelse med Bra mat kurs Enhet for barn og oppvekst Betaling av turledere 10 000,- 150,- kr per tur/turleder Enhet for barn og oppvekst Tematimer, innleie av foredragsholdere 10 000,-Enhet for barn og oppvekst Leie av hall?Enhet for barn og oppvekst Driftsutgifter, telefon, pc, annet forbruksmateriell etc 10 000,-Enhet for barn og oppvekst Faglig oppdatering20 000,-Enhet for barn og oppvekst Uforutsette utgifter10 000,-Enhet for barn og oppvekst Totalt320 000 (pluss bra mat kurs)  100 000,-  220 000,- NAV/psykiatri Enhet barn og oppvekst BUDSJETT DRIFT TiltakKostnadBudsjett ansvar Daglig leder for tilbudet 10 % stilling Ca 50 000,- inkl trygd/pensjon/arb.avgift Enhet for barn og oppvekst Frikjøp av privat praktiserende fysioterapeut til fysisk gruppeaktivitet/instruktør samt utfører av motiverende intervju/helsesamtale 20 % stilling Ca 100 000,- Enhet for barn og oppvekst Gjennomføring av motiverende intervju 20 % stilling Ca 100 000,- NAV/psykiatritjenesten Bra mat kurs for deltagere 2 ganger 30 timer leie av kursholder. Innkjøp av mat Enhet for barn og oppvekst Leie av kjøkken i forbindelse med Bra mat kurs Enhet for barn og oppvekst Betaling av turledere 10 000,- 150,- kr per tur/turleder Enhet for barn og oppvekst Tematimer, innleie av foredragsholdere10 000,-Enhet for barn og oppvekst Leie av hall?Enhet for barn og oppvekst Driftsutgifter, telefon, pc, annet forbruksmateriell etc 10 000,-Enhet for barn og oppvekst Faglig oppdatering20 000,-Enhet for barn og oppvekst Uforutsette utgifter10 000,-Enhet for barn og oppvekst Totalt320 000 (pluss bra mat kurs)  100 000,-  220 000,- NAV/psykiatri Enhet barn og oppvekst

17 Molde 16.06.11, Tone Rånes, folkehelsekoordinator


Laste ned ppt "Helseutfordringene i Norge er i vesentlig grad knyttet til helseatferd. Etablering av frisklivstilbud, er et av tiltakene for å bidra til endring av livsstil."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google