Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Torsnes Idrettslags overordnede målbilde For årsmøtet mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Torsnes Idrettslags overordnede målbilde For årsmøtet mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Torsnes Idrettslags overordnede målbilde For årsmøtet mars 2011

2 TIL’s klubbidé Torsnes Idrettslag skal stå for god sportsånd, lagånd, fair play og det å ha det moro sammen Torsnes, det er trivsel, trygghet og trening

3 HOVEDMÅL TORSNES IL Et allsidig aktivitetstilbud til barn og unge i et trivelig nærmiljø Torsnes, det er trivsel, trygghet og trening Aktivitetstilbud: 1.Barneidrett, tilbud barn opp til 7-8 år 2.Håndball 3.Fotball 4.Sykling som supplement til håndball og fotball 5.Trimtilbud, damer og herrer Være et tilbud i nærmiljøet, og ha Matta som utgangspunkt Trivelig nærmiljø: 1.Førstevalg som idrettslag for barn/voksne i Torsnes 2.Rekruttere fra nærområder til Torsnes 3.Tilbud til barn, unge, voksne som ønsker å være en del av Torsnes IL

4 Fokusområder og Målsetninger REKRUTTERING 1.Mål: Alle lag/aktiviteter skal ha minimum en trener og en lagleder 2.Mål: Øke antall aktiviteter til voksne medlemmer 3.Mål: Det skal være lett å rekruttere tillitsvalgte til Torsnes IL 4.Mål: Opprettholde håndball– og fotball på alle årstrinn frem til 13 år  Utvide rekrutteringsområde til Skjærviken, Borge og Kjølshunn  Åpen dag på Matta, presentasjon av idrettslaget  Sende info til alle 1. kl. ved Torsnes & Borge barneskole  Fortsette å rekruttere trenere gjennom engasjerte foreldre  Kartlegge gode ambassadører som kan påvirke i nærområdet  God valgkomite – har fokus på å være valgkomité ”hele året”/jevn fordeling av verv fordelt på ulike lag og grupper  Ha skriftlige stillingsinstrukser for alle styreverv, en skal vite hva jobben går ut på når en takker ja til et verv.

5 Fokusområder og Målsetninger ANLEGG 1.Mål: Utvikle eget klubbhus til å gi et godt tilbud for trening til alle gruppe 2.Mål: Ha nok tilgjengelig treningstid i hall for håndballagene  Oppgradering av Matta - gjøre det mer attraktivt å trene her  Opprettholde å ha nok treningstid i Kongstenhallen for håndball  Oppgradere baneanleggene, grus/kunstgress og gressbane

6 Fokusområder og Målsetninger KLUBBØKONOMI 1.Mål: Øke klubbens inntekter fra ordninger som Grasrotandel og andre støtteordninger fra dagens nivå, 2010 på til 100.000. 2.Mål: Spilleravgift for lag på opp til 13 år skal være lave, under 600 kr, det vil si at mye av lagets utgifter dekkes med dugnad/sponsormidler. 3.Mål: Skap et økonomisk grunnlag for drift av uteanlegg, og eget klubbhus.  Øke andelen ”faste” inntekter  Grasrotandelen  Fond- og andre støtteordninger  Faste sponsorinntekter, langa avtaler med sponorer.  Fortsette å utvikle dugnadsånden – bygge opp om at dugnadspenger går til eget lag, og at dugnad er i forhold til lagets aktivitet og ambisjonsnivå  Endre medlemskontingenter, øke antall medlemmer og gjøre det mer attraktivt å tas del i trimtilbud i idrettslagets regi

7 Fokusområder og Målsetninger OPPLÆRING OG KURSING 1.Mål: Alle trenere skal ha Trener-kurs 2.Mål: Avvikle to årlige trenersamlinger for trenere på barne- og ungdomslag  Ha et opplegg for ett eller to trenermøter i året, forum for spesielle temaer eller diskusjon rundt det å være trener.  Rekruttere yngre (eldre spillere) til kurs og trenergjerning  ”Kartlegge” kompetanse og opplæringsbehov  Utarbeide opplegg for grunnleggende treneropplæring

8 Fokusområder og Målsetninger KLUBBMILJØ OG MEDLEMSPLEIE 1.Mål: Øke antall medlemmer i idrettslaget fra dagens nivå til 500 medlemmer 2.Mål: Øke aktivitetstilbud for voksne medlemmer i eget klubbhus  Arrangerer aktiviteter med fokus på det sosiale, i tillegg til idrett  Trimaktiviteter  Årsfester  Åpen dag, eldres  Old-boys dag, månedlige samlinger  Utarbeide etiske grunnregler, mobbing, dårlig holdninger, kjefting, akseptabel/ikke akseptabel atferd/oppførsel  Ha en plan på hvert lag for gulrøtter, noe å se frem mot.  Lage idrettslagets årshjul  Engasjere yngre medlemmer til verv i klubben

9 Mål: KLUBBENS FOKUSOMRÅDE: REKRUTTERING a)Rekruttere utenfor Torsnes b) Vise oss frem, barnehage og skole c) Stillingsinstrukser for verv i klubben d) Åpen dag på Matta for alle a)Barneidretts- Leder b) Barneidretts- leder med bidrag fra styret c) Styreleder d) Styret a)August b) April/Mai c) 1.3.2011 d) 1.3.2011 a)Infoskriv til Borge og Torsnes b) Åpen dag på Matta c) Utarbeides for alle verv i klubben. Må så bekjentgjøres, og brukes aktivt av valgkomiteen. d) Åpen dag med info om Idrettslagets aktiviteter HVA SKAL GJØRES (TILTAK) ANSVARLIG NÅR (TIDSFRIST) HVORDAN HANDLINGSPLAN KLUBB Torsnes Idrettslag RESULTAT

10 Mål: KLUBBENS FOKUSOMRÅDE: ANLEGG a)Etablere dugnad vår/høst for oppussing/ og vedlikehold av Matta b) Ventilasjon i dusjanlegg c) Sluttføre grusbane, få frigitt spillemidler d) Utvikle plan for kunstgressbane i Torsnes: -Finanisering - Anlegg, beskrive konseptet - Plan for drift av anlegg når ferdig -Plan for å finansiere drift når ferdig e) Utarbeide plan for oppussing av klubbhus: -Kledning, vinduer, dusjanlegg, nyttiggjøre gamle del i kjeller? f) Rigge til utstyr for allidrett borte på matta a) Hus og Bane b) Hus og Bane c) Hus og Bane/ Styreleder d) Styreleder e) Hus og Bane/ Styreleder f) Barneidrettsleder a) Mai 2011 b) Mars 2011 c) Juli 2011 d) Mars 2012 e) Mars 2012 f) Sept 2012 a)Etablere en dugnad hvor hvert lag stiller med 2-3 personer. b) Legge inn avtrekks- vift er i dusjene c) Lage oversikt over hva som gjenstår, betalt dugnad til lagene. d) Innhente info om anlegg under utførelse. e) Få underlag fra kommunen, utarbeide kostoverslag og finansieringsplan e) Lage plan med kost- Oversikt f) Innkjøp av utstyr for trening i gymsal på matta HVA SKAL GJØRES (TILTAK) ANSVARLIG NÅR (TIDSFRIST) HVORDAN HANDLINGSPLAN KLUBB Torsnes Idrettslag Hva ble resultatet Pr. tiltak RESULTAT

11 Mål: KLUBBENS FOKUSOMRÅDE: KLUBBØKONOMI a)Leder, finans- Komite b) Finanskomite, styreleder c) Styret a)1.6.2011 b) 1.4.2011 c) Mars 2011 a) Markedsføre i Håndball- Programbladet. Dele ut informasjon i postkassene, Torsnes b) Liste med tidsfrister for å søke. Se hvilke arrangement idrettslaget har som kan utvikles til å motta støtte c) Utarbeide forslag til endret kontingentsats med mulighet for familie- medlemskap etc. HVA SKAL GJØRES (TILTAK) ANSVARLIG NÅR (TIDSFRIST) HVORDAN HANDLINGSPLAN KLUBB Torsnes Idrettslag Hva ble resultatet Pr. tiltak RESULTAT a)Markedsføre og øke antall grasrotandeler til Torsnes IL. b)Utarbeide plan for at laget skal kunne benytte seg av ulike støtteordninger: c) Endre system for medlemskontingent, øke inntektene ved å innføre for eksempel familiemedlemsskap

12 Mål: KLUBBENS FOKUSOMRÅDE: OPPLÆRING/KURS a)Mal for treneropplæring i Torsnes b) Opprette trenerforum, to årlige samlinger d) Rekruttere eldre spillere som trenere av yngre spillere a) Nestleder b) Nestleder c) Håndballformann a) 1.1.2012 b) 1.12.2010 c) 1.6.2011 a)Nettsøk, se hva som er “Best practices” i andre lag b) Arrangere 1. samling Bruke FFK-ambassadør på andre samling c) Pr. i dag er det kun aktuelt for håndballgruppa HVA SKAL GJØRES (TILTAK) ANSVARLIG NÅR (TIDSFRIST) HVORDAN HANDLINGSPLAN KLUBB Torsnes Idrettslag Hva ble resultatet Pr. tiltak RESULTAT

13 Mål: KLUBBENS FOKUSOMRÅDE: MEDLEMSPLEIE a) Utarbeide ”Kontrakter” eller ”Stillingsbeskrivelser” for trenere b) Få i gang arrangement: -Eldres dag, åpent hus -Old-boys samlinger c) Vurdere hvordan styret er sammensatt. Få med yngre medlemmer i styret? d) Kåre Årets Ildsjel a)Styreleder b) Styret c) Styret d) Styret a) 1.6.2011 b) 1.12.2011 c) Mars 2012 d) Mars 2012 a)Utarbeides, mellom klubb og trener b) Kalle inn til møte? c) Vurdere styresammen- setning før årsmøtet d) Etablere komite som tar seg av dette HVA SKAL GJØRES (TILTAK) ANSVARLIG NÅR (TIDSFRIST) HVORDAN HANDLINGSPLAN KLUBB Torsnes Idrettslag Hva ble resultatet Pr. tiltak RESULTAT


Laste ned ppt "Torsnes Idrettslags overordnede målbilde For årsmøtet mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google