Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1

2 Nasjonal transportplan Norges befolkning vokser : 5,1 millioner 2040: 6,3 millioner Kilde: Statistisk Sentralbyrå (midtre alternativ) Folketall pr 1. januar - registrert og fremskrevet

3 Nasjonal transportplan % vekst i godstransport © Ålesund havn 3

4 Nasjonal transportplan Vekst i befolkning og økonomi gir økt behov for transport Dette må gjøres på en sikker og miljøvennlig måte Foto: Knut Opeide

5 Nasjonal transportplan Økonomiske rammer 5 Lav 574 NTP Basis 716 Middels 860 Høy Til nye investeringer ( milliarder kroner) Nye Veier AS Drift, vedlikeholdEtterslep Bundne prosjekter Bymiljøavtaler, belønningsordningØvrige poster Prioriterte områder og føringer Milliarder kroner

6 Nasjonal transportplan Temautredninger Klimastrategi Langsiktig jernbanestrategi Ferjefri E-39 Framdriftsplan for InterCity- utbygging Motorvegplan Framtidig kapasitet på Oslo lufthavn Ny lufthavn i Bodø 6 Foto: Knut Opeide

7 Nasjonal transportplan Vi må ta vare på det vi allerede har Drift og vedlikehold ivaretar samfunnets investeringer Prioritet før investeringer Ta igjen etterslep og hindre nytt Økt trafikk og nye anlegg gir økt behov Klimaendringer gir nye utfordringer 7 Foto: Knut Opeide Foto: Øystein Grue

8 Nasjonal transportplan Klimagassutslipp fra transport Utslipp til luft (millioner tonn Co 2 -ekvivalenter) Kilde: Miljødirektoratet 2016

9 Nasjonal transportplan Klimastrategi: Halvering av utslipp fra transport innen 2030 Null- og lavutslippskjøretøy Bærekraftig biodrivstoff Nullvekst i byene Gods fra veg til sjø og bane Utslippskutt fra bygging, drift og vedlikehold 9 Foto: Knut Opeide Foto: Øystein Grue

10 Nasjonal transportplan

11 Nasjonal transportplan Byer - befolkningsvekst Flere mennesker mer transport Oslo/Akershus (+28 %) Bergen (+28 %) Trondheim (+23 %) Nord-Jæren/Stavanger (+25 %) Befolkningsvekst i de fire største byregionene, fremskrevet med SSB middels alternativ.

12 Nasjonal transportplan Byer - Bymiljøavtaler 66,5 mrd. kr i middels og høy ramme –23,6 mrd. til kollektivprosjekter (50% statlig andel) –18,5 mrd. til kollektiv, gåing og sykling –7,8 mrd. til sykkelekspressveger –16,6 mrd. belønningsmidler Nullvekstmålet for personbiltrafikk foreslås utvidet Rammeverket for bymiljøavtalene bør endres 12

13 Nasjonal transportplan Bymiljøavtaler Ni byområder som er aktuelle –Oslo/Akershus (Oslo-regionen) –Bergen –Trondheim –Nord-Jæren –Kristiansands-regionen –Buskerudbyen –Nedre Glomma –Grenland –Tromsø 13

14 Nasjonal transportplan Miljøvennlige, sikre og tilgjengelige byområder Satse MER : Økt satsing på gåing, sykling og kollektivtransport, både når det gjelder investeringer, drift og vedlikehold Satse HELHETLIG : Samarbeid og samordning mellom forvaltningsnivåer og på tvers av etater Satse SMARTERE : Mest mulig effektiv bruk av ressursene og robust organisering 14

15 Nasjonal transportplan Styrking av Kollektiv Gåing Sykling 15 Foto: Knut Opeide

16 Nasjonal transportplan Kollektiv Tog (i og rundt byene) T-bane, bybane og trikk Buss 16 Foto: Knut Opeide Foto: Øysten Grue

17 Nasjonal transportplan Gåing og sykling Tilrettelegging for gående og syklende må ivaretas i all areal- og transportplanlegging 17 Foto: Knut Opeide

18 Nasjonal transportplan Sykkel Sykkelekspressveger Oslo-regionen: E6 Bryn – Lillestrøm og rv 163 Akershus grense – Økern Bergen: E39 Rådal – Bergen sentrum Trondheim: E6 Tiller og Heimdal – Rotvoll Nord-Jæren: E39 Stavanger – Sandnes Nedre Glomma: Grålum-Kalnes Buskerudbyen: E134 Gulskogen – Mjøndalen Grenland: Rv36 Vabakken – Gråtenmoen Kristiansand: E18 Vollevann – Oddemarka – Tordenskjoldsgate Tromsø: E8 Solligården – Tromsgården – Tomasjord 18 Foto: Knut Opeide

19 Nasjonal transportplan Bilen Nullvekstmål for personbiltrafikk –Gjelder for de ni byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler –Transportetatene anbefaler at målet utvides til å gjelde alle byområder med miljø- og kapasitetsutfordringer –Restriksjoner Miljødifferensiering Tidsdifferensiering 19

20 Nasjonal transportplan El-biler Fortsatt avgiftsfordeler Billigere bruk Lav takst i bomringer Tilgang til kollektivfelt der de ikke er til hinder for kollektivtransport Ordinære takster i andre bommer og ferjer 20 Foto: Knut Opeide

21 Nasjonal transportplan Sikkerhet på veg 21 Figur 7 Registrert antall drepte og hardt skadde med forslag til målkurve fram til 2030.

22 Nasjonal transportplan Sikkerhet på jernbane 22 Foto: Øystein Grue

23 Nasjonal transportplan Sikkerhet i luftfart 23 Foto: Tomas RollandFoto: Colourbox

24 Nasjonal transportplan Foto: NTP Sjøsikkerhet 24 Foto: Colourbox

25 Nasjonal transportplan

26 Nasjonal transportplan Biodrivstoff Biodrivstoff er et klimanøytralt alternativ for transport Tungtransport, tyngre maskinpark, skipsfart, og ikke minst luftfart Viktig å sikre tilgjengelighet av biodrivstoff Må være konkurransekraftig ift fossilt drivstoff Biodrivstoff nå tilgjengelig på Oslo lufthavn 26

27 Nasjonal transportplan ITS=intelligente transportsystemer Fellesbetegnelse på teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet og effektivitet innen samferdsel Historiske eksempler: sikkerhetsbelter, ABS- bremser, antiskrens, trafikkovervåkning, antikollisjonsvarsling 27

28 Nasjonal transportplan ITS Skal bidra til at nåværende og ny infrastruktur skal kunne utnyttes Mer effektivt Fleksibelt Sikkert Miljøriktig Foto: NTP 28

29 Nasjonal transportplan Brukerperspektivet innen ITS Vise tilgjengelig transportformer og status Forenkle overgang mellom transportformer Fleksible betalingssystem Vise alternative reiseruter i sanntid Varsling til publikum: Avviksinformasjon Ulykker Fremkommelighet Foto: NTP 29

30 Nasjonal transportplan Viktige ITS prosjekter og satsinger i NTP Felles europeisk standard for jernbanen signalsystem (ERMTS) Tilstandsovervåkning og trafikkstyring Trafikkovervåkning og sanntids- informasjon «Beacons» for bedre passasjerflyt Droner for overvåkning, inspeksjon, kartlegging, fotografering Fjernstyring av kontrolltårn Autonome eller selvstyrende kjøretøy på lukkede områder Tilrettelegging for selvstyrende kjøretøy på offentlig veg Kystverket har egne satsinger Foto: NTP 30 Foto: Geir Brekke

31 Nasjonal transportplan

32 Nasjonal transportplan ITS og godstransport © Ulstein - Ulstein Bridge Vision Effektivisere godstransporten gjennom intelligente transportsystemer Innføre E-navigasjon Dynamisk risikoovervåkning av fartøy © Topplederskap Berrefjord og Thomassen AS 32

33 Nasjonal transportplan © Kongsberg Norcontrol 33

34 Nasjonal transportplan Etablere sanntidsinformasjon (sensorer) av vær-, bølge- og strømforhold Etablere overvåkning av alle nyanlegg lys, samt ved fornying; Forsert modernisering av fyrlykter med LED 34

35 Nasjonal transportplan Teknologi frem mot autonome fartøy for godstransport? © Rolls-Royce 35

36 Nasjonal transportplan Sjøtransport dominerer transportarbeidet – 83% –110 mrd tonn km på sjø –20 mrd tonn km på veg –4 mrd tonn km på bane Ca 500 millioner tonn transporteres årlig –260 mill tonn på veg –200 mill tonn på sjø –30 mill tonn på bane Globalisering – økt transportbehov 36

37 Nasjonal transportplan Overføring til sjø og bane Potensiale: 5-7 mill tonn ~ 15% av vegtransporter > 300km Gi virkemidler for overføring Godstransporten øker– i alle transportformer 37

38 Nasjonal transportplan Vekst i godstransport - kraftig reduksjon i utslipp Effektiv og miljøvennlig transport Incentiver for null- og lavutslipp/klimanøytralitet Mer last per transportmiddel Effektivisering Bedre vegtilknytning til havner og terminaler Overføring fra veg til sjø og jernbane Jernbanen skal bli mer pålitelig – økt kapasitet Incentiver for overføring til sjø – reduserte kostnader Godstransporten øker 32% - Klimapåvirkning skal halveres 38

39 Nasjonal transportplan Foto: Knut Opeide 39


Laste ned ppt "NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google