Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LETT KOGNITIV SVIKT Hva er nå det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LETT KOGNITIV SVIKT Hva er nå det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 LETT KOGNITIV SVIKT Hva er nå det?
Overlege Ellen Ganes, Hukommelsesklinikken, Ullevål sykehus

2 NORMAL GLEMSOMHET DETTE ER NORMALT (1-2 GANGER PR. UKE).
GLEMMER HVOR DU HAR LAGT TING IKKE FINNER TING HJEMME MÅ SJEKKE OM DU HAR GJORT NOE HAR ET ORD ”PÅ TUNGEN” GÅR INN PÅ KJØKKENET FOR Å HENTE NOE, OG SÅ GLEMMER HVA DET VAR DU SKULLE HENTE A. Baddeley: ”Essentials of Human Memory”

3 Dette er også normalt (1-2 ganger pr. måned)
Glemmer noe som ble sagt til deg i går eller for noen dager siden. Glemmer når noe skjedde (tidspunkt). Glemmer å ta med deg ting som du trenger. Mister tråden, glemmer hva du akkurat sa. A. Baddeley: ”Essentials of Human Memory

4 FRISKE PERSONER OPPLEVER SJELDEN:
At man leser noe (bok, artikkel) uten å huske at man har lest det før. At man ikke klarer å lære seg et nytt verktøy, husholdningsapparat eller spill når man har fått prøve seg noen ganger. At man ikke forstår det man leser på grunn av at man mister tråden, glemmer begynnelsen. A. Baddeley: ”Essentials of Human Memeory

5 PATOLOGISKE HUKOMMELSESPROBLEMER
Å IKKE KJENNE IGJEN ET STED DER MAN HAR VÆRT OFTE FØR Å GLEMME VIKTIGE DETALJER OM HVA MAN GJORDE ELLER HVA SOM SKJEDDE I GÅR. Å GLEMME VIKTIGE FAKTA OM SEG SELV Å GÅ SEG VILL ELLER TA FEIL VEI I KJENTE OMGIVELSER A. Baddeley: ”Essentials of Human Memory”

6 Lett kognitiv svikt - mange (>20) definisjoner og diagnosekriterier.
Benign senescent forgetfulness (Kral 1962) Age-Associated Memory Impairment (AAMI) (Crook et al. 1986) Late-life forgetfulness (Blackford &LaRue 1989) Aging-associated cognitive decline (Levy 1993) Age-related cognitve decline DSM IV Mild cognitive decline ICD 10 Mild cognitive impairment (Petersen et al. 1995) Cognitive impairment – no dementia (CIND) (Graham et.al 1997)

7 Age-associated memory impairment (AAMI)
Age 50 or older Complaints of memory impairment in everyday life Objective memory performance at least one standard deviation below mean for young adults. Abscence of dementia Average or above-average intelligence. Opptil 90% av tilsynelatende normale eldre fyller disse kriteriene.

8 Age-associated cognitive decline (AACD)
Komparentopplysninger om gradvis kognitiv reduksjon i minst 6 måneder. Hukommelsesreduksjon Svikt i en eller flere kognitive funksjoner: Hukommelse og innlæring Oppmerksomhet og konsentrasjon Språk Visuospatiell funksjon Svikten skyldes ikke somatisk eller psykiatrisk sykdom eller medikamenter

9 MCI-Mayo (Petersen) kriteriene
Svekket hukommelse (bekreftet av komparent) Normal global kognitiv funksjon Normal ADL funksjon Objektivt påvist svekket hukommelse (eller svekkelse av en annen kognitiv funksjon) (testresultat >1.5 SD under aldersgjennomsnitt) Ikke dement

10 ICD-10 Kapitel F. Organiske, inklusive symptomatiske psykiske lidelser. F Demens ved Alzheimers sykdom. F Organisk amnestisk syndrom F06.7 Lett organisk kognitiv lidelse F07.8 Andre spesifiserte personlighets-og adferdsforstyrrelser. Kapitel G. Sykdommer i nervesystemet. G 30 Alzheimers sykdom

11 F04 Organisk amnestisk syndrom
Redusert korttidshukommelse i en grad som influerer på dagliglivets funksjoner. Redusert langtidshukommelse Fravær av: Redusert umiddelbar gjenkalling (1-3 minutter) Bevissthetsforstyrrelse Demens Objektivt eller anamnestisk bevis for relevant hjerneorganisk lidelse, unntatt alkoholisk encephalopati.

12 F 06.7 Lett organisk kognitiv lidelse
Generelt F06 kriterium: Objektive holdepunkter for at tilstanden skyldes en somatisk-medisinsk lidelse. Kognitiv dysfunksjon >2 uker med svekkelse av >1 av følgende: Korttidshukommelse eller innlæring Oppmerksomhet eller konsentrasjon Tenkeevne (problemløsing eller abstraksjon Språkfunksjon Visuospatiale funksjoner Svekkelse ved nevropsykologisk testing Kriterier for demens (eller annen hjerneorganisk lidelse) ikke oppfylt

13 F07.8 Andre spesifiserte organiske personlighets- og adfersforstyrrelser
Her kodes andre spesifiserte syndromer ved endringer i personlighet eller adferd som skyldes sykdom, skade eller dysfunksjon i hjernen utover for eksempel organisk personlighetsforstyrrelse, postencephalittsyndrom, postcommotiosyndrom, mm. Tilfeller med mild grad av kognitiv svikt som ennå ikke har nådd samme omfang som demens, som f.eks Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom. Diagnosen skal endres når kriteriene for demens er oppfylt. VENTEDIAGNOSE. Et hovedkriterium for F07: Ingen bevissthetsforstyrrelse eller vesentlig hukommelsessvikt.

14 G30 Alzheimers sykdom ICD10: Ingen diagnosekriterier.
Diagnosen stilles først når pasienten er dement. AD: Alzheimer’s disease. Alzheimer’s dementia . NINCDS-ADRDA kriterier: Demens Svikt på to eller flere kognitive områder Progredierende svikt i hukommelse og på minst et annet kognitivt område Klar bevissthet Debutalder >40, <90 år Ingen andre sykdommer som kan forklare tilstanden.

15 F0 Demens kriterier (ICD10)
Svekket hukommelse, især for nyere data Svekkelse av andre kognitive funksjoner (abstraksjon, dømmekraft, tenkning, planlegging). Den kognitive svikten må influere på dagliglivets funksjoner Mild: Påvirker daglige aktiviteter Moderat: Kan ikke klare seg uten hjelp fra andre Alvorlig: Nødvendig med kontinuerlig pleie og tilsyn. Bevart bevissthet tilstrekkelig til å bedømme hukommelse Svekket emosjonell kontroll, motivasjon eller sosial atferd med en eller flere av følgende: Emosjonell labilitet, irritabilitet, apati,unyansert sosial adferd. Varighet i 6 måneder eller mer

16 Alzheimers demens: Tidlig/sen debut
F00.0 AD med tidlig debut Alder ved symptomdebut < 65 år > 1 av følgende: Hurtig start og progresjon Multiple kognitive forstyrrelser: Afasi, agrafi, apraxi, acalculi F00.1 AD med sen debut Alder ved symptomdebut >65 år >1 av følgende: Langsom, snikende start og progresjon Hukommelsesforstyrrelser mest fremtredende

17 Vurdering av diagnose(kriterier)
Komparentopplysninger nødvendige! Diagnosekriteriene baserer seg i realiteten på legens subjektive skjønn. Hva er normal ADL-fungering, - alderen tatt i betraktning? Hvor store krav stilles til pasienten? Vurdering av personlighetsendringer er ofte meget vanskelig. Apati (forveksles ofte med depresjon) eller ”normalt redusert aktivitet ” med alderen? Vanskelig hos de eldste. ”Objektivisering” av subjektive data.

18 MCI - forekomst Avhenger av hvilke kriterier som brukes
Leipzig us 2003 (LEILA 75+): Prevalensrater fra 3% - 20% (Mayokriterier - AACD) Avhenger av undersøkelsens grundighet Komparentopplysninger? Vurdering av ADL-funksjon? Personlig undersøkelse, ikke bare tester? Antall tester? MMS alene er et dårlig kriterium!

19 Forløp - Prognose Ca 10% av MCI pasienter utvikler Alzheimer (demens) årlig. Konverteringsrate varierer fra 2 – 31% (Bruscoli 2004) Obs. diagnosekriterier, diagnosegrunnlag, pasientutvalg Komparentopplysninger? Følges pasientene over flere år, viser det seg at de fleste utvikler Alzheimer (demens) Obs. diagnosekriterier og diagnosegrunnlag

20 Kan man forutsi hvem som vil utvikle AD og i tilfelle hvor raskt?
Utover gentesting ved kjent dominant arvelig Alzheimer, ingen biologiske metoder. MR mediale temporallapp? Alder (Visser 2000) (5 års observasjonstid) (Bruscoli 2004: Ingen korrelasjon til alder og oppfølgingstid) Nevropsykologiske undersøkelser: Hukommelsestester – delayed recall (”handlelisten”) predikerer best for utvikling av demens. Dårlige testresultater predikerer utvikling. Obs.utdanning!!! Men: Legges det større vekt på hukommelsen enn på andre kognitive symptomer (oppmerksomhet, personlighetsendringer) fordi denne er lettere å måle? ”The nun study”: Språkfattighet, vurdert ut fra nonnenes dagbøker fra 20-årene, predikerte senere AD.

21 Ikke bare hukommelsesreduksjon
”The nun study”: Språkfattighet, slik den ble uttrykt i nonnenes dagbøker fra 20-årene predikerte senere AD. Hukommelsesklinikken, Huddinge sykehus (Almqvist & Wahlund m.fl.): Longitudinell evaluering av familiær AD. Undersøkte friske mutasjonsbærere og friske ikke-mutasjonsbærere over 10 år. Ved 40 års alder ingen stor forskjell i nevropsykologisk testprofil. 10 år senere forskjeller Første symptom: Svekket konsentrasjon Senere: Nedsatt evne til logisk tenkning.

22 Hva predikerer utvikling av MCI til AD? Egne erfaringer og vurderinger:
Personlighetsendringer: ”rar adferd”, passivitet, interesseløshet, (særlig yngre) Svekket oppmerksomhet/forståelse (”årvåkenhet”) Svekket tidsforståelse Usikkerhet på flere kognitive områder. Svekket hukommelse Godt samsvar mellom Hukommelsesklinikkens og nevropsykologenes vurderinger.

23 MCI = Alzheimers sykdom??
Grenseoppgang normal aldring/ MCI/demens kan være vanskelig. Kriteriene er diffuse og basert på subjektivt skjønn. Klinisk erfaring avgjørende. Ved F07.8 diagnosen (lett kognitiv svikt) forventes demensutvikling. Usikkerhet mht Hvor lang tid det tar før demenskriteriene oppfylles. Hvor uttalte symptomene blir

24 Progresjonshastighet
Lang latenstid (preklinisk fase) av AD gjelder både tidlig og sent debuterende AD Framinghamstudien: Fulgte cohorte i 22 år. Fant lave verdier for nylæring, gjenkalling, retensjon, abstrakt tenkning 10 år før vedk. utviklet AD.

25 Forebygging??? Forebygge tilstander som kan skade hjernen
Adekvat behandling av hypertensjon, diabetes,etc. Forebygge hodeskader . ”Hjernetrim”??????? ”Use it or loose it”??????? Kosthold Vitaminer, antioxydanter. Medikamenter?

26 Vitaminer og hormoner i demensforebygging
Kombinasjon av vit.E og vit. C tilskudd ? The Cache county study (Arch neurol 2004) viste lavere AD risk hos dem som brukte kombinert tilskudd (3 års observasjonstid). Andre undersøkelser ikke like entydige. Hormoner (østrogen) WHIMS (JAMA 2004): ”Østrogen alene reduserer ikke og kan øke risikoen for demens eller MCI hos eldre postmenopausale kvinner.” Benyttet konjugert østrogen i us. Diskusjon om østrogentyper.

27 Medikamenter mot demens?
Cholinesterasehemmere har bare dokumentert effekt ved mild til moderat demens (MMS >10, <26). Ikke prøvet eller dokumentert ved MCI (MMS 28-30). Bare symptomatisk effekt (særlig på ikke-kognitive symptomer, i mindre grad på hukommelsesreduksjon). Vanskelig å vurdere effekt i så tidlig fase Langsom progresjon av sykdommen. Ingen forverring behøver nødvendigvis ikke bety effekt. Memantine: Bare godkjent for alvorlig demens. ”Vaksine”? (Immunisering mot betaamyloid). Bare på forsøksstadiet.

28 UNGDOMSPILLEN ER IKKE FUNNET


Laste ned ppt "LETT KOGNITIV SVIKT Hva er nå det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google