Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Godtgjøring for prøvenemnder Kurs 2016 Olga Katanova Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Godtgjøring for prøvenemnder Kurs 2016 Olga Katanova Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Godtgjøring for prøvenemnder Kurs 2016 Olga Katanova Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten

2 Velkommen til kurs! Reiseoppgjør og godtgjørelse til prøvenemnder skjer i henhold til: 1.Reglement for godtgjørelse til prøvenemnder, vedtatt i Fylkesrådet 17/12-2015 med virkning fra 01.01.2016 2.Kommunenes reiseregulativ (SGS1001). Kommunenes reiseregulativ følger Statens regulativ, bl.a. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands for perioden 01.01.2015-31.12.2017. 3.Retningslinjer for ansatte, politikere og andre som reiser for Nordland fylkeskommune. Les nærmere: https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/opplaring-i- bedrift/provenemnder/

3 Hva er nytt fra 2016?

4 Ny skattefri sats for bilgodtgjørelse fra 2016 Fra 2016 settes skattefri sats for kilometergodtgjørelse for tjenestereiser ned til 3,80 kr/km for alle personbiler. (i 2015 var det til sammenligning 4,10 kr/km for de første 10.000 km) Det betyr at for bruk av egen bil til tjenestereiser fra 01.01.2016 blir kilometergodtgjørelsen splittet (kr 3,80 trekkfri del og kr 0,30 kr trekkpliktig del, kr 0,40 elbil trekkpliktig del.) Dette har ingen praktisk betydning ved utfylling av reiseregning. Satsene blir automatisk splittet for trekkfri og trekkpliktig del i reiseregningssystemet.

5 Satsendringer for møtehonorar Når prøvenemnda avholder møter for å utarbeide maler og skjema, tilrettelegge for prøvestasjoner, behandle klagesaker eller fungerer som yrkesutvalg, gis det møtehonorar: For møte som har varighet på inntil 4 timer pr.møtedag: kr 400,- For møte som har varighet over 4 timer pr.møtedag: kr 664,- Forberedende møte i forbindelse med prøve: kr 400,-. Protokoll fra møtet skal vedlegges til reiseregning. Møtegodtgjørelsen skal være avtalt med saksbehandler i utdanningsavdelingen på forhånd og henvises til i reiseregningen.

6 Tapt arbeidsfortjeneste

7 Tapt arbeidsfortjeneste for arbeidstakere Tapt arbeidsinntekt refunderes til prøvenemndsmedlem etter innlevert reiseregning. Som legitimasjon godkjennes bekreftelse fra arbeidsgiver for trekk i lønn ved fravær (Skjema). Tapt arbeidsfortjeneste erstattes med inntil kr 3571,- pr.dag. Hovedregelen er at tapt arbeidsfortjeneste kun betales for vanlig dagarbeidstid.

8 Refusjon av lønnskostnader til arbeidsgiver Det kan avtales med arbeidsgiver at denne utbetaler vanlig lønn mot refusjon fra fylkeskommunen. Til arbeidsgiveren refunderer Nordland fylkeskommune faktiske lønns- (inntil kr 3571,-) og sosiale kostnader (feriepenger, pensjon, arb.g.avgift). Det refunderes etter faktura med spesifisert fakturagrunnlag (Skjema). Refusjon av lønnskostnader er merverdiavgiftspliktig. Refusjon skal følge kalenderåret.

9 Tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende Nye regler fra 2015 gjør at utbetaling til selvstendig næringsdrivende må gå gjennom fakturasystemet og ikke via reiseregning som tidligere. Dette kan man lese mer om på skatteetatens sine sider. Tapt arbeidsinntekt for selvstendig næringsdrivende og andre som driver med næringsvirksomhet dekkes etter faktura.

10 Tap pr.time for selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak blir utregnet etter brutto årsinntekt (personinntekt i likningsgrunnlaget) dividert på 1950 timer og erstattes med inntil kr 476,- pr.time eller kr 3571,- pr.dag. Tapt arbeidsinntekt for andre som driver med næringsvirksomhet erstattes med inntil kr kr 476,- pr.time eller kr 3571,- pr.dag. Dersom det mangler underskrift og stempel fra regnskapsfører på underbilag til faktura, dekkes tapt arbeidsfortjeneste som 2/3 del av legitimert sats (kr 3571,-) eller med inntil kr 2380,- pr.dag (kr 317,33- pr.time).

11 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste Hvis det ikke er mulig å fremlegge dokumentasjon for direkte tap i inntekt og det sannsynliggjøres at det foreligger inntektstap, eller et prøvenemndsmedlem bruker fridag eller avspaseringsdag til prøvenemndsarbeid, kan dette dekkes som ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 140,- pr.time og inntil kr 1050,- pr.dag. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste betales for vanlig dagarbeidstid og henvises til i reiseregning (fridag, avspasering osv).

12 Reiser. Kost. Utbetales i henhold til Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands for perioden 01.01.2015-31.12.2017 For reiser over 15 km en vei og som varer utover 6 timer, utbetales det ulegitimert kostgodtgjørelse: - reise 6-12 timer- kr 280,- - reise over 12 timer- kr 520,- - reise m/overnatting-kr 710,-. Overnattingstype er viktig (pensjonat, privat overnatting er delvis trekkfritt). For reiser under 15 km en vei og/eller mindre enn 6 timer, kan det i spesielle tilfeller gis dekning av legitimerte utgifter (etter kvittering) etter tidsintervallene og satsene for reiser over 30 km.

13 Reiser. Transport Reisen foretas på hurtigste og billigste måte for fylkeskommunen. Refusjon for bruk av egen bil kan ikke overstige det beløp befordring med offentlig kommunikasjonsmiddel ville ha beløpet seg til, når en også tar hensyn til kostgodtgjørelse, samtidig en effektiv og forsvarlig avvikling av reisen. Det skal innhentes forhåndssamtykke dersom en ønsker å bruke annet skyssmiddel enn offentlige over lange anstander. Forhåndssamtykke gjelder også for leiebil.

14 Kan ikke offentlig transportmiddel benyttes, vil bruk av egen bil kunne godkjennes. Leder av prøvenemnda avtaler med medlemmet om at de benytter samme bil, dersom dette ikke medfører ekstra kjøreutgifter. Kjøregodtgjørelse utgjør kr 4,10 pr.km for vanlig bil og 4,20 for el-bil (trekkfri del kr 3,80). For å få utbetalt bilgodtgjørelse trekkfritt, må reiserute spesifiseres med adresse. Ved uspesifisert reiserute blir utbetalingen trekkpliktig (Forskuddstrekkforskrift). Passasjertillegg utgjør kr 1,- pr.km. Navn på passasjerer må oppgis i reiseregning (kun andre medlemmer i prøvenemnda).

15 Reiser. Overnatting på hotell. Det må alltid vurderes om overnatting på hotell faktisk er nødvendig. Bestilling av hotell hvis reiseavstanden er kortere enn 150 km en vei, skal avtales på forhånd med rådgiver i utdanningsavdelingen og henvises til i reiseregningen. Ved bestilling oppgis fylkeskommunen v/Utdanningsavdelingen som oppdragsgiver for å få rabatt som Nordland fylkeskommune har etter avtale med hotellet. Overnatting på steder som ikke dekkes av avtalen: Du står fritt til å bruke det overnattingsstedet som passer best.

16 Bruk av hotell Rangering av leverandører/hotell Alle hotellene i oversiktien under benevnt som Rica er omprofilert til Scandic. Disse hotellen er fortsatt vår avtalepart i avtalen med Rica Hotels AS og skal benyttes. Leverandør 1 Leverandør 2 leverandør 3leverandør 4 ALTA Scandic (tildligere RICA)ThonBest Western BODØ Scandic (tildligere RICA)ThonChoice BRØNNØYSUND Thon HAMMERFEST Scandic (tildligere RICA)Thon HARSTAD Scandic (tildligere RICA)ThonChoice HONNINGSVÅG Scandic (tildligere RICA) KARASJOK Scandic (tildligere RICA) KIRKENES Scandic (tildligere RICA)Thon MO I RANA Scandic (tildligere RICA)Choice NARVIK Scandic (tildligere RICA)ChoiseBest Western SANDNESSJØEN Scandic (tildligere RICA) SVOLVÆR Scandic (tildligere RICA)ThonBest Western TROMSØ Scandic (tildligere RICA)ThonScandicChoise TRONDHEIM/VÆRNES Scandic (tildligere RICA)ChoiceThonScandic VADSØ Scandic (tildligere RICA)

17 Reiser. Bompenger. Porto. Kontorrekvisita Udokumentert bomutgifter dekkes ut fra Auto-pass sats Full pris på bompasseringer må dokumenteres med faktura Det må alltid oppgis hvilke bomstasjoner som passeres på reisen. Faktiske portoutgifter og kontorrekvisita dekkes etter kvittering.

18 Litt av det praktiske om reiseoppgjør og utbetalinger Nordland fylkeskommune benytter digitale reiseregninger. Etter at medlem i prøvenemnda blitt registrert i økonomisystemet, får denne tilgang til Visma.net Expense tilsendt på e-post (følg den oppgitte lenken og instruksjoner). Reiseregning skal leveres snarest og senest innen 1 måned etter avsluttet reise. Reiseregninger som innleveres for sent fører til ekstra utgifter for fylkeskommunen. Reiseoppgjør utbetales 2 ganger pr. måned-12. og 25. Etter at reiseregning blir sendt til godkjenning i Visma.net Expense, får den som skal behandle reisen beskjed om at reisen har kommet inn i systemet. Olga Katanova: olgkat@nfk.no, tlf 75650230.olgkat@nfk.no

19 Reiseregning. Rutineprosess. Prøvenemnda: - Pass på alle bilagene/kvitteringer -Fyll ut reiseregning -Last opp bilag -Send reisereg.til godkjenning i Expense Kontroll og attestering v/utdanningsavdelingen Reiseregning er ikke korrekt (mangler dokumentasjon, opplysninger, feil v/utfylling) Reiseregning er korrekt Anvisning v/utdanningsavdelingen Utbetaling. Det sendes ut lønnsslipp


Laste ned ppt "Godtgjøring for prøvenemnder Kurs 2016 Olga Katanova Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google