Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TROMS POLICE DISTRICT ENHET/AVDELING Politiets arbeid Lene Fabek Koordinator for familievold og seksuelle overgrep.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TROMS POLICE DISTRICT ENHET/AVDELING Politiets arbeid Lene Fabek Koordinator for familievold og seksuelle overgrep."— Utskrift av presentasjonen:

1 TROMS POLICE DISTRICT ENHET/AVDELING Politiets arbeid Lene Fabek Koordinator for familievold og seksuelle overgrep

2 ENHET/AVDELING TROMS POLICE DISTRICT Etterforskningsavdelingen - Fra bekymring til handling, Bodø 6.september 2011 Politiets oppgave Straffeprosesslovens (strpl) § 224: ”Etterforskning foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold….” Strpl § 225: ”Etterforskning iverksettes og utføres av politiet.” Strpl § 224(2): ”Etterforskningsplikten etter første ledd gjelder også der en mulig lovbryter ikke kan straffes fordi vedkommende var mellom 12 og 15 år…”

3 ENHET/AVDELING TROMS POLICE DISTRICT Etterforskningsavdelingen - Fra bekymring til handling, Bodø 6. september 2011 Formålet med etterforskningen Formålet med etterforskningen er blant annet «å tjene som forberedelse til barneverntjenestens behandling….» (strpl § 226 bokstav e)

4 ENHET/AVDELING TROMS POLICE DISTRICT Etterforskningsavdelingen - Fra bekymring til handling, Bodø 6. september 2011 Straffelovens § 219 Mishandling i familieforhold Dekker også psykisk vold og kontroll ”Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler…” Barn som vitne til vold

5 ENHET/AVDELING TROMS POLICE DISTRICT Etterforskningsavdelingen - Fra bekymring til handling, Bodø 6. september 2011 Rettigheter i § 219- og seksuelle overgrepssaker Offentlig påtale (politiet skal opprette sak på eget initiativ) Krav på bistandsadvokat Krav på kontaktperson i politiet og å få orientering om sakens utvikling og fremdrift Beskyttelsestiltak ved behov

6 ENHET/AVDELING TROMS POLICE DISTRICT Etterforskningsavdelingen - Fra bekymring til handling, Bodø 6. september 2011 Taushetsplikt og meldeplikt Utgangspunkt: Taushetsplikten er absolutt Fritak Anonymisering

7 ENHET/AVDELING TROMS POLICE DISTRICT Etterforskningsavdelingen - Fra bekymring til handling, Bodø 6. september 2011 Meldeplikt Straffelovens § 139 Man har plikt til å avverge bestemte alvorlige straffbare handlinger (blant annet drap, voldtekt, utuktig omgang med mindreårige, incest, ran) ved å melde til politi eller annen myndighet. Strafferamme 1 års fengsel. Lov om barneverntjenester § 6-4 Plikt til å melde i fra til Barnevernet når du har grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet eller er utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vedvarende alvorlige adferdsproblemer. Helsepersonelloven STATENS HELSETILSYN: ingen advarsler for brudd på taushetsplikten siste 5 år. ”Meldeplikten veier tyngre enn taushetsplikten der det er tvilstilfeller”.

8 ENHET/AVDELING TROMS POLICE DISTRICT Etterforskningsavdelingen - Fra bekymring til handling, Bodø 6. september 2011 Meldeplikt Meldeplikten er et selvstendig ansvar for den enkelte Selv om det viser seg i ettertid at bekymringen var ubegrunnet, har man ikke brutt taushetsplikten Meldeplikten oppheves ikke av at man selv prøver å hjelpe, eller at man ikke har tiltro til barnevernet Vold i nære relasjoner = meldeplikt til barnevernet Helsetilsynet: ”virksomheten har plikt til å ha rutiner, men det er den enkeltes plikt å overholde meldeplikten”. www.regjeringen.no (BLD) søk på ”Q-1088B” – Veileder ”Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien.”www.regjeringen.no

9 ENHET/AVDELING TROMS POLICE DISTRICT Etterforskningsavdelingen - Fra bekymring til handling, Bodø 6. september 2011 Tverrfaglig samarbeid – Konsultasjonsteamet En del av Barnehuset (Nerstranda senter, Tromsø sentrum) Dekker Helseregion Nord Tverrfaglig sammensatt konsultasjons- team, som skal bistå fagmiljøet i Helse- region Nord i saker der en har mistanke om, eller er i ferd med å avdekke over-grep mot barn, familievold og annen mishandling/omsorgssvikt i familier med barn (u.18 år). Sammensetning: politi, barnevern (statlig og kommunalt), BUP, UNN v/barneavdelingen, familievernkontoret, helsesøstertjenesten, SMISO, RVTS, psykolog og koordinator fra Barnehuset.

10 ENHET/AVDELING TROMS POLICE DISTRICT Etterforskningsavdelingen - Fra bekymring til handling, Bodø 6. september 2011 Tverrfaglig samarbeid – Konsultasjonsteamet Konsultasjonsteamet kan gi råd og veiledning i forhold til problemstillinger som utøvende tjenester står overfor i sitt arbeid med konkrete saker Teamet skal ikke gripe inn i saken – kun rådgivende/veiledende Basert på anonymisering Videomøter, telefon eller personlig oppmøte Fast dag – hver onsdag fra kl 1200 og ut dagen (3 konsultasjoner pr gang)

11 ENHET/AVDELING TROMS POLICE DISTRICT Etterforskningsavdelingen - Fra bekymring til handling, Bodø 6. september 2011 Tverrfaglig samarbeid – Konsultasjonsteamet Har bidratt til økt samarbeid og forståelse mellom etatene Direkte konsekvens: politiet får flere meldinger fra BV/andre Karin Klevstad, koordinator – tlf 77759950

12 Avhør av barn

13 ENHET/AVDELING TROMS POLICE DISTRICT Etterforskningsavdelingen - Fra bekymring til handling, Bodø 6. september 2011 Rammer for avhøret Barnehuset – tilpassede lokaler. Flere politidistrikter tar fortsatt avhørene hos seg selv (lokal tingrett). Barnet skal slippe å forklare seg i hovedforhandling Alder: fra barnet har språk til 16 år Psykisk funksjonshemmende/tilsvarende funksjonssvikt Dommeravhør / barnesamtale ”Særlig skikket person” tar avhøret

14 ENHET/AVDELING TROMS POLICE DISTRICT Etterforskningsavdelingen - Fra bekymring til handling, Bodø 6. september 2011 Rammer for avhøret Eget rom Bisitterrom Lyd / bilde Innen 14 dager fra saken kommer inn (kan fravikes) Foreldre/verger venter ute Supplerende avhør – hvis nødvendig Egen avhørsmetodikk – 7 faser Egen forskrift (under revidering), strpl § 139

15 ENHET/AVDELING TROMS POLICE DISTRICT Etterforskningsavdelingen - Fra bekymring til handling, Bodø 6. september 2011 Hvorfor melde saken til politiet? Det er mange barn som utsettes for vold/SO Det kan bidra til å stoppe overgrepene Det kan opplyse saken både for politi og BV Barn forteller ikke om man ikke spør Barna får vite at vold og overgrep er galt Det er lettere å fortelle neste gang Bryte tabuet/forebygge vansker senere Kan hjelpe foreldre å se alvoret Klinisk vet vi fra mange andre sammenhenger at det er ikke det å snakke om traumatiske hendelser som er skadelig – det er det å IKKE snakke om traumatiske hendelser som er skadelig Dommeravhør – minimal belastning i forhold til den volden/overgrepene som barnet kanskje har vært utsatt for Det finnes ingen forskning som viser at det er skadelig å forklare seg i dommeravhør (men måten avhøret gjennomføres på samt hvordan saken håndteres er viktig)


Laste ned ppt "TROMS POLICE DISTRICT ENHET/AVDELING Politiets arbeid Lene Fabek Koordinator for familievold og seksuelle overgrep."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google