Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 1 GOD BARNDOM I ALTA SAMARBEID PÅ TVERS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 1 GOD BARNDOM I ALTA SAMARBEID PÅ TVERS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 1 GOD BARNDOM I ALTA SAMARBEID PÅ TVERS

2 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 2 Tema for presentasjonen Tverrfaglig modell for forebygging, tidlig innsats og koordinerte og sammenhengende tjenester. Tverrfaglig samarbeidsmodell Systemarbeid – tidlig innsats.

3 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 3 Alta kommune - nøkkeltall 18 254 innbyggere Andelen barn-unge 0-17 år: 29,7 % - 5.256 19 skoler 28 barnehager 12 SFO-tilbud

4 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 4 Sektor for barn og unge i Alta kommune – etablert 2008. Omfatter alle kommunale tjenester for barn og unge og deres familier: skoler barnehager avlastningsenheter for barn med særskilte behov ungdommens hus Barn- ungetjenesten

5 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 5 Barn- og ungetjenesten En samlokalisert tverrfaglig tjeneste som skal yte helhetlige og koordinert tjenester i: – skole/barnehage – i familie – fritid.

6 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 6 Barn- og ungetjenesten Helsesøstertjenesten Barneverntjenesten PP-tjenesten Habiliteringstjenesten: – Avlastningsenheter – Skolebaser – Fritid/fritid med bistand – Omsorgstjenester

7 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 7 Samlokalisering - teknologi Barn-ungetjenesten samlokalisert i eget bygg i sentrum av Alta. Eget servicetorg – ansvar for de ulike fagsystemene. Alle ansatte oppsatt med: Mobiltelefon Bærbar PC – trådløst nettverk. Lyd-bilde studio

8 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 8 Tverrfaglige team Gakori skole Talvik skole Øvre Alta skole Aronnes skoleMidtbakken Bhg Aronnes BhgTalvik Bhg Gakori BhgBosekoppBossekop skole Serviceteam Sektorledelse Team Vest Team Sentr um Team Øst Kaiskuru NS Komsa skoleLangfjordbotn OS Breidablikk BhgSaga Bhg Tverrelvdal BhgLeirbotn OS Kåfjord skole Rafsbotn Bhg Kaiskuru Bhg Transfarelv skole t U.skole Elvebakken skole Kvalfjord skole Rognsund skole Korsfjord skole Rafsbotn skole Tverrelvdal skole Alta Fam.Bhg Sentrum Bhg Kronstad Bhg Fags tab Sandfallet u.skole Alta u.skoleTiltaksbasenBarneavlastning Barnebolig Alta Voks OPUng. hus Barn- og ungetjenesten

9 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 9 Barn-ungetjenesten HS-TJEN. 10 PP-TJENEST. 16 BARNEV.TJ 15 STILL HAB.TJ 2 STILL TV.FAGLIG TEAM ØST TV.FAGLIG TEAM SENTR TV.FAGLIG TEAM VEST LEDERTEAM LEDER SERV.TORG 4 STILL

10 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 10 Barn-ungetjenesten – overordna mål Koordinerte og sammenhengende tjenester Tverrfaglige arbeidsmåter Bruker og brukermedvirkning i fokus Tidlig innsats Bedre kvalitet på tjenestene Kortere behandlingstid

11 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 11 SAKER SOM IKKE FORUTSETTER ENKELTVEDTAK. BARNEHAGESKOLERANDRE VIRKSOMHE TER BARN, UNGE OG DERES FAMILIER TVERRFAGLIGE GRUPPE: Kontaktperson pekes ut og tverrfaglig gruppe settes sammen. Prosessen videre: Det innhentes samtykke Saken drøftes tverrfaglig. Gruppa planlegger og tilrår helhetlige tiltak i samråd med bruker/virksomhet. Gruppa iverksetter og gjennomfører tiltak med bakgrunn i gruppas egne ressurser. (personell/tid) LEDER- TEAM: Pålegger saker. SERVICETEAM: Mottar og videreformidler saker.

12 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 12 Arbeidsmodell for sikring av kvalitet i tjenestetilbudet - Barn og ungetjenesten i Alta -

13 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 13 Tverrfaglighet/flerfaglighet Kontinuitet God ressursutnyttelse Samordning Tilgjengelighet Trygghet, åpenhet, respekt Bruker- medvirkning KVALITET fordrer tjenester preget av: Endringsorientert ”tiltaksbank” forankret i ulike lovverk innflytelse på beslutning og utforming av tjenestene

14 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 14 1.INDIVIDNIVÅkompenserende tiltak Tjenester/tiltak rettet direkte mot barnet/ungdommen og/eller foresatte 2.SYSTEMNIVÅendringsorienterte tiltak Tjenester/tiltak rettet mot tjenestenivået/arenaen der den praktiske utførelsen av tiltak skjer  foresatte og de profesjonelle voksne

15 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 15 Individperspektiv Elevens individuelle forutsetninger og egenskaper Psykologisk - oppdragelses- praksis Medisinsk - Nevrologi - Genetikk - Biologi Kontekstuelt Perspektiv Læringsmiljø Undervisning Relasjoner Hjemmeforhold Kameratforhold Aktørperspektiv Elevens virkelighetsoppfatning, selvoppfatning og mestringsstrategier Systemteori Barnet i systemene Henv. til fortid Her-og-nå og framtid Spesialpedagogisk perspektiv Pedagogisk perspektiv Barnevernfaglig perspektiv Helsefaglig perspektiv Den tverrfaglige saken Skolen Venner og fritid Hjemmet

16 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 16 Problemformulering Målformulering Informasjonsinnhenting Individ – Aktør - Kontekst Analyse og refleksjon Utvikle strategier og tiltak Tiltak Modellens del II Modellens del I Evaluering Revidering Tverrfaglig tiltaksplantverrfaglig tiltaksplan.doctverrfaglig tiltaksplan.doc P Probl. Hva opprettholder problemet? PERSPEKTIV Individ Aktør Kontekst

17 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 17 Forstyrrer undervisningen Lærevanske? For vanskelige lekser? Kapasitet hos mor? Ingen krav hjemme? Læringsmiljø? Hørsel, Syn? Venner? Beskrivelsen : Konflikter med andre barn Vandrer i klasserommet Vanskelig skole/hjem samarbeide Gjør ikke leksene Tiltak må settes inn på sannsynlig opprettholdende faktorer IKKE sette inn tiltak PERSPEKTIV Individ Aktør Kontekst

18 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 18 Opprettholdende faktorer og systemanalyse Situasjon Opprett- holdende faktor Opprett- holdende faktor Opprett- holdende faktor Opprett- holdende faktor Opprett- holdende faktor Tiltak må settes inn her: Og IKKE her: Individ Aktør Kontekst

19 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 19 Modell for systematisk analyse LP-modellen Sammenhengssirkelen - synliggjøring av opprettholdende faktorer - Kvello`s modell for Tidlig innsatsDeler av andre - ICDP programmet (foreldreveiledning)modeller/program - Marte Meo (veiledningsform )

20 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 20 Faglig og tverrfaglig verktøykasse. Eget tiltakteam: (psykologspesialist, PMTO-terapeut, gestalt terapeut.) Foreldreveiledning/rådgivning: ICDP (samspill) PMTO (atferdsvansker) Psykoedukasjon (opplæring til foreldre med barn med diagnoser) SMART – gruppetilbud for å forebygge emosjonelle vansker. Mestringskatten – angstmestring for yngre barn. KAT – korttidsterapi for barn/unge med psykiske vansker.

21 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 21 Målgruppe: utvalgte barnehager, 1.trinn og 8.trinn. Utvalgte barnehager/skoler får tilbud i 3 år om tidlig innsats (à 5 uker) Tverrfaglig faggruppe fra BU-tjenesten tilknyttet alle virksomhetene – PPT (ansvarlig for å koordinere arbeidet) – Helsesøster – Barnevern – Habilitering – Atferdsterapeut – Fysioterapeut

22 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 22 Erfaringer med tverrfaglig samarbeid Sterk økning i meldinger til barnevernet. Barnevernet synlig i skoler og barnehager på en positiv måte. De fleste saker løses tidlig gjennom tverrfaglige koordinerte tjenester. Kraftfullt verktøy – spenningsfeltet ressurser/oppfølging. Gode tilbakemeldinger fra virksomhetene. Gode tilbakemeldinger fra foresatte

23 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 23 Erfaringer med tverrfaglig samarbeid Effektivt og ressursbesparende En dør inn – god ivaretakelse av brukerperspektivet. Bedre kvalitet på tjenestetilbudet. Tidlig innsats fører til at mange barn får hjelp tidligere. Systemarbeid – god forebygging.

24 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 24 Erfaringer med tverrfaglig samarbeid. Profesjonskamper – fag/tverrfaglighet Taushetsplikten – ulike fortolkninger. Kultursammensmeltning – ulike arbeidskulturer. Få sammenlignbare organisasjonsmodeller å hente erfaringer fra.

25 Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 25 TROSS ALT – TIDLIG INNSATS, TVERRFAGLIG SAMHANDLING OG SYSTEMARBEID HAR VÆRT EN SUKSESS. Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Svein Hansen og Oddny Johannesen, Barn og Ungetjenesten i Alta 1 GOD BARNDOM I ALTA SAMARBEID PÅ TVERS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google