Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sund kommun e Førebyggingsprosjektet barn og unge 2009 - 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sund kommun e Førebyggingsprosjektet barn og unge 2009 - 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sund kommun e Førebyggingsprosjektet barn og unge 2009 - 2012

2 Sund kommune Sund kommune Bakgrunn Barn i Sund, Handlingsplanen for psykisk helse og eigne fagfolk Barn i Sund, Handlingsplanen for psykisk helse og eigne fagfolk Tilgjengeleg evidensbasert teori og metodikk Tilgjengeleg evidensbasert teori og metodikk Rådmannen startar eit 3 - årig prosjekt Rådmannen startar eit 3 - årig prosjekt

3 Sund kommune Sund kommune Mål Føregangskommune Føregangskommune Rett hjelp til rett tid Rett hjelp til rett tid Kompetanseheving Kompetanseheving Meir direkte kontakt med brukarane Meir direkte kontakt med brukarane Skapa handlingsrom Skapa handlingsrom Heva kvaliteten Heva kvaliteten

4 Sund kommune Sund kommune Styrande prinsipp i prosjektet Tidleg intervensjon Tidleg intervensjon Tiltak basert på kunnskap Tiltak basert på kunnskap Samordning og samarbeid Samordning og samarbeid

5 Sund kommune Sund kommune Prosjektorganisering Rådmannen er oppdragsgjevar Rådmannen er oppdragsgjevar Prosjektet organiserast i Hjelpetenesta Prosjektet organiserast i Hjelpetenesta Prosjektansvarleg: einingsleiar i Hjelpetenesta Inge Ekerhovd Prosjektansvarleg: einingsleiar i Hjelpetenesta Inge Ekerhovd Prosjektleiar: fagleiar for PP-tenesta Eldbjørg Syltøy Prosjektleiar: fagleiar for PP-tenesta Eldbjørg Syltøy

6 Sund kommune Sund kommune Styringsgruppa Kommunalsjef Jon Erik Egeland Kommunalsjef Jon Erik Egeland Einingsleiar i Hjelpetenesta Inge Ekerhovd Einingsleiar i Hjelpetenesta Inge Ekerhovd Einingsleiar for Helsetenesta Svanhild Forland Einingsleiar for Helsetenesta Svanhild Forland Einingsleiar for Kultur og Kvalifisering Laila Klemetsaune Einingsleiar for Kultur og Kvalifisering Laila Klemetsaune Barnehagestyrar Inger Litlere Barnehagestyrar Inger Litlere Teamleiar ungdomsskulen Anne Hufthammer Teamleiar ungdomsskulen Anne Hufthammer Rektor Anita Lerøy Rektor Anita Lerøy Fagleiar for Barnevernstenesta Inger Helgeland Fagleiar for Barnevernstenesta Inger Helgeland Fagleiar for PP-tenesta Eldbjørg Syltøy Fagleiar for PP-tenesta Eldbjørg Syltøy Saksgruppe N& L vert politisk referansegruppe for prosjektet

7 Sund kommune Sund kommune 6 delprosjekt 1: Tidleg intervensjon 1: Tidleg intervensjon 2: Foreldrerettleiing/ICDP 2: Foreldrerettleiing/ICDP 3: Informasjon og rettleiing/SOT 3: Informasjon og rettleiing/SOT 4: Læringsmiljø 4: Læringsmiljø 5: Fritid og kultur 5: Fritid og kultur 6: Førebyggjande barnevern 6: Førebyggjande barnevern

8 Sund kommune Sund kommune Arbeidsgruppene Fagfolk med særskilt kompetanse Fagfolk med særskilt kompetanse Fagfolk som er aktuelle i eit samarbeid Fagfolk som er aktuelle i eit samarbeid Kartleggja behov for kompetanseheving, samarbeid, samordning, verktøy, osv. Kartleggja behov for kompetanseheving, samarbeid, samordning, verktøy, osv. Framlegg til aktuelle tiltak som samsvarer med teori og forsking Framlegg til aktuelle tiltak som samsvarer med teori og forsking

9 Sund kommune Sund kommune Årleg haustkonferanse Kommunalsjef Kommunalsjef Einingsleiar for Helsetenesta Einingsleiar for Helsetenesta Einingsleiar for Hjelpetenesta Einingsleiar for Hjelpetenesta Prosjektleiar førebyggingsprosjektet Prosjektleiar førebyggingsprosjektet

10 Sund kommune Sund kommune Målsetting haustkonferansen Samla fagfolk Samla fagfolk Betra kompetansen Betra kompetansen Styrkja samarbeidet i organisasjonen Styrkja samarbeidet i organisasjonen Visa fram breidda i tiltak for målgruppa Visa fram breidda i tiltak for målgruppa

11 Sund kommune Sund kommune Innhald haustkonferansen Førebygging Førebygging Utviklingsarbeid Utviklingsarbeid Erfaringsformidling Erfaringsformidling

12 Sund kommune Sund kommune Framdriftsplan for prosjektet Fase 1: vår og haust 2009 Fase 1: vår og haust 2009 Fase 2: vår og haust 2010 Fase 2: vår og haust 2010 Fase 3: vår og haust 2011 Fase 3: vår og haust 2011 Fase 4: vår 2012 Fase 4: vår 2012

13 Sund kommune Sund kommune Fase 1: 2009 - Tilsetja prosjektleiar (1.februar) - Etablera styringsgruppe (februar) - Etablera arbeidsgrupper med bakgrunn i satsingsområda/delprosjekta - Nettverkssamling 20.mai - Arbeidsgruppene organiserer seg - Nettverkssamling 11.november

14 Sund kommune Sund kommune Fase 2: 2010 - Iverksetting av aktuelle tiltak - Evaluering av tiltaka (t.d. kompetanseheving,verktøy, samordning, nye system og metodar) (t.d. kompetanseheving,verktøy, samordning, nye system og metodar)

15 Sund kommune Sund kommune Fase 3: 2011 - Iverksetting av aktuelle tiltak - Evaluering av tiltaka (t.d. kompetanseheving,verktøy, samordning, nye system og metodar) (t.d. kompetanseheving,verktøy, samordning, nye system og metodar)

16 Sund kommune Sund kommune Fase 4: 2012 Oppsummering og evaluering av prosjektet Oppsummering og evaluering av prosjektet Implementering og vidareføring Implementering og vidareføring

17 Sund kommune Sund kommune Arbeidsgruppe 1. Tidleg intervensjon PPT v/ Anita Krøvel-Velle (leiar) Helse v/ Svanhild Forland Barnehage v/ Vibecke Utvær Barnevern v/ Maia Vesse Kultur og kvalifisering v/ Bente Fosse Gruppa møtest 3 timar ein gong i månaden.

18 Sund kommune Sund kommune Målformulering 1) Spe- og småbarn i risiko for skeivutvikling skal fangast opp og få hjelp innan dei tre første leveår. 2) Foreldre skal oppleve lav terskel for å be om, og å få, hjelp frå ulike hjelpeinstansar i kommunen når dei opplev bekymringar for barnet sitt.

19 Sund kommune Sund kommune Delmål / Tiltak Ta i bruk og finne gode rutinar for bruk av screeningsverktøy for å fange opp risikofaktorar (t.d. for avdekking av depresjon, vald, rus. Hjå helsestasjon, fastlegar, barnevern…) Implementere gode kartleggingsverktøy for å fange opp vanskar tidleg, også samspelsvanskar (Helsestasjon, barnehagar, PPT, barnevern) Generelt auke kompetanse i aktuelle instansar i høve tidleg utvikling, betydning av tidleg samspel, risikofaktorar og utviklingsstøtte Finne og implementere gode hjelpetiltak og få opplæring i gode intervensjonsmetodar

20 Sund kommune Sund kommune Framdriftsplan Haust 2009: Hovudsakleg planlegge og utarbeide tiltak Kompetanseheving er sett i gang (DC0-3 diagnoseverktøy, EPDS – kartlegging av depresjon hjå gravide/ mødre, ASQ for helsestasjon)

21 Sund kommune Sund kommune Vår 2010: Iverksette og evaluere nokre tiltak. Tiltak som startar opp er ‐ Samarbeid mellom helsestasjon og bibliotek i høve foreldrerettleiing med fokus på tidleg språkstimulering hjå barn. Barselgrupper for 7 og 15 mnd. Screening med ASQ på helsestasjon Ta i bruk screeningverktøyet EPDS Kompetanseheving i høve tidleg utvikling og samspel for barnehagar og evt andre

22 Sund kommune Sund kommune Arbeidsgruppe 2. Foreldrerettleiing - ICDP PPT: Eldbjørg Syltøy (leiar) PPT: Eldbjørg Syltøy (leiar) Barnehage: Inger Litlere Barnehage: Inger Litlere Barnevern: Sissel Jenssen Barnevern: Sissel Jenssen Helse: Inger Helen Vabø Helse: Inger Helen Vabø Tiltak for funksjonshemma: Marit Nielsen Tiltak for funksjonshemma: Marit Nielsen

23 Sund kommune Sund kommune Målformulering Betre samspel og relasjon mellom barn og foreldre i tidleg fase Betre samspel og relasjon mellom barn og foreldre i tidleg fase Utvikla eit system for bruk av ICDP som metode for å styrkje foreldrerolla Utvikla eit system for bruk av ICDP som metode for å styrkje foreldrerolla

24 Sund kommune Sund kommune Tiltak ICDP-kurs for barnehagane, barnevern, Tiltak for funksjonshemma, Helse og PPT ICDP-kurs for barnehagane, barnevern, Tiltak for funksjonshemma, Helse og PPT Oppstart av foreldrerettleiingsgrupper i kommunen sentralt og lokalt i barnehagane Oppstart av foreldrerettleiingsgrupper i kommunen sentralt og lokalt i barnehagane ICDP-kurs for lærarar og oppretting av foreldregrupper i skulen etter kvart som ei utviding ICDP-kurs for lærarar og oppretting av foreldregrupper i skulen etter kvart som ei utviding

25 Sund kommune Sund kommune Framdriftsplan Vår 2009: sertifisering av to barnehagar og to personar i Hjelpe- og Helsetenesta Vår 2009: sertifisering av to barnehagar og to personar i Hjelpe- og Helsetenesta Haust 2009: arbeid med prosjektskisse, iverksetting av foreldregrupper i to barnehagar Haust 2009: arbeid med prosjektskisse, iverksetting av foreldregrupper i to barnehagar

26 Sund kommune Sund kommune 2010 Sertifisering av resten av barnehagane og fire personar frå Helse- og Hjelpetenesta Sertifisering av resten av barnehagane og fire personar frå Helse- og Hjelpetenesta Informasjon til foreldre Informasjon til foreldre Mars: Igongsetting av foreldregrupper Mars: Igongsetting av foreldregrupper Mai: Evaluering Mai: Evaluering

27 Sund kommune Sund kommune 2011 Februar: Sertifisering av lærarar og eventuelt andre Februar: Sertifisering av lærarar og eventuelt andre Mars: Oppstart av grupper på aktuelle skular Mars: Oppstart av grupper på aktuelle skular Mai: Evaluering Mai: Evaluering Haust: eventuell sertifisering resten av skulane Haust: eventuell sertifisering resten av skulane Nye foreldregrupper Nye foreldregrupper

28 Sund kommune Sund kommune Vår 2012 Sluttevaluering av satsinga Sluttevaluering av satsinga Laga system for vidareføring etter prosjektperioden Laga system for vidareføring etter prosjektperioden

29 Sund kommune Sund kommune Arbeidsgruppe 3. Informasjon og rettleiing (SOT) PPT: Eldbjørg Syltøy (leiar) PPT: Eldbjørg Syltøy (leiar) Helse: Svanhild Forland Helse: Svanhild Forland Barnevernet: Inger Helgeland Barnevernet: Inger Helgeland Tiltak for funksjonshemma: Marit Nielsen Tiltak for funksjonshemma: Marit Nielsen

30 Sund kommune Sund kommune Mål Betra informasjonen kring tenester og samordning for barn og unge Betra informasjonen kring tenester og samordning for barn og unge Gje rettleiing til foreldre, barnehagar og skular i tidleg fase Gje rettleiing til foreldre, barnehagar og skular i tidleg fase

31 Sund kommune Sund kommune Tiltak Laga eigen informasjonsbrosjyre om tenester, samordning og Samordningsteamet Laga eigen informasjonsbrosjyre om tenester, samordning og Samordningsteamet Brosjyrar ut til skular, barnehagar, andre aktuelle instansar, og foreldre Brosjyrar ut til skular, barnehagar, andre aktuelle instansar, og foreldre Laga eigen perm med informasjon for foreldre til samordna barn Laga eigen perm med informasjon for foreldre til samordna barn

32 Sund kommune Sund kommune Laga eigen perm for dei som er koordinatorar Laga eigen perm for dei som er koordinatorar Arrangera kurs i IP for dei som er koordinatorar Arrangera kurs i IP for dei som er koordinatorar Møte i skular og barnehagar for informasjon og rettleiing Møte i skular og barnehagar for informasjon og rettleiing Informasjon på heimesida til kommunen Informasjon på heimesida til kommunen

33 Sund kommune Sund kommune Laga mandat for koordinerande eining for barn og unge Laga mandat for koordinerande eining for barn og unge Laga brosjyre om koordinerande eining for barn og vaksne Laga brosjyre om koordinerande eining for barn og vaksne Brosjyra ut til skular, barnehagar og andre instansar Brosjyra ut til skular, barnehagar og andre instansar Informasjon om koordinerande eining ut på heimesida til kommunen Informasjon om koordinerande eining ut på heimesida til kommunen

34 Sund kommune Sund kommune Framdriftsplan Fase 1: Haust 2009: Fastsetja mål og tiltak, utarbeida prosjektskisse for delprosjektet Fastsetja mål og tiltak, utarbeida prosjektskisse for delprosjektet Gjera ferdig informasjonsbrosjyre om tenester, samordning og Samordningsteamet for foreldre og fagfolk Gjera ferdig informasjonsbrosjyre om tenester, samordning og Samordningsteamet for foreldre og fagfolk Brosjyrar ut til skular,barnehagar, andre aktuelle instansar, og foreldre Brosjyrar ut til skular,barnehagar, andre aktuelle instansar, og foreldre Møte i skular og barnehagar for å rettleia og informera som dei ulike tenestene og Samordningsteamet Møte i skular og barnehagar for å rettleia og informera som dei ulike tenestene og Samordningsteamet

35 Sund kommune Sund kommune Fase 2 vår og haust 2010: Arrangera kurs i IP for dei som er koordinatorar Arrangera kurs i IP for dei som er koordinatorar Laga system for koordinerande eining for barn og unge Laga system for koordinerande eining for barn og unge Laga informasjonsbrosjyre om koordinerande eining for barn og vaksne Laga informasjonsbrosjyre om koordinerande eining for barn og vaksne Brosjyra ut til skular, barnehagar og andre instansar Brosjyra ut til skular, barnehagar og andre instansar Informasjon om koordinerande eining ut på heimesida til kommunen Informasjon om koordinerande eining ut på heimesida til kommunen Møte i skular og barnehagar for å rettleia og infomera om dei ulike tenestene og Samordningsteamet Møte i skular og barnehagar for å rettleia og infomera om dei ulike tenestene og Samordningsteamet

36 Sund kommune Sund kommune Fase 3 vår og haust 2011: Møte i skular og barnehagar for å informera om dei ulike tenestene og Samordningsteamet Møte i skular og barnehagar for å informera om dei ulike tenestene og Samordningsteamet

37 Sund kommune Sund kommune Fase 4 vår 2012: Evaluera tiltak Evaluera tiltak System for vidareføring System for vidareføring

38 Sund kommune Sund kommune Arbeidsgruppe 4. Læringsmiljø Ungdomsskulen: Anita Espeseth (leiar) Ungdomsskulen: Anita Espeseth (leiar) Barneskule: Marianne Turøy Barneskule: Marianne Turøy Rektor: Linda Færestrand Rektor: Linda Færestrand Barnevernet: Ronald Helle Barnevernet: Ronald Helle Helse: Sølvi Vindenes Helse: Sølvi Vindenes PPT: Annik Solberg PPT: Annik Solberg

39 Sund kommune Sund kommune Målformulering Alle skulane i Sund skal ha eit pedagogisk program som styrkjer læringsmiljøet Alle skulane i Sund skal ha eit pedagogisk program som styrkjer læringsmiljøet Alle skal ha ei tidleg, styrka satsing på lese- og skriveopplæringa. Alle skal ha ei tidleg, styrka satsing på lese- og skriveopplæringa.

40 Sund kommune Sund kommune Grunngjeving Alle skulane i Sund har program som styrkjer læringsmiljøet, men det treng setjast i system Alle skulane i Sund har program som styrkjer læringsmiljøet, men det treng setjast i system Alle skulane vil ha fokus på inkluderande læringsmiljø og den tydelege læraren, men nokon lærarar brukar det meir enn andre Alle skulane vil ha fokus på inkluderande læringsmiljø og den tydelege læraren, men nokon lærarar brukar det meir enn andre Kva var det som kjenneteikna nesten alle som hamna utanfor? Jau - lese- og skrivevanskar Kva var det som kjenneteikna nesten alle som hamna utanfor? Jau - lese- og skrivevanskar Vi vil sikre oss at alle får god lese- og skriveopplæring, og gode tiltak tidleg til dei som vi ser strevar med å knekkje lesekoden. Vi vil sikre oss at alle får god lese- og skriveopplæring, og gode tiltak tidleg til dei som vi ser strevar med å knekkje lesekoden.

41 Sund kommune Sund kommune Tiltak Felles læringsplattform for alle skulane i Sund (pilotskular) Felles læringsplattform for alle skulane i Sund (pilotskular) Fast skulering/vedlikehald av læring av alle dei tilsette og opplæring av foreldre Fast skulering/vedlikehald av læring av alle dei tilsette og opplæring av foreldre Finne ut meir om når tiltak bør settast inn med lese- og skrivevanskar.Veit vi om det allerede i overgongen mellom barnehage og skule? Kva tiltak bør skulen ha? Når bør PPT, barnevernet eller andre instansar kome inn? Finne ut meir om når tiltak bør settast inn med lese- og skrivevanskar.Veit vi om det allerede i overgongen mellom barnehage og skule? Kva tiltak bør skulen ha? Når bør PPT, barnevernet eller andre instansar kome inn?

42 Sund kommune Sund kommune Arbeidsgruppe 5. Fritid og kultur Skulerådgjevar: Odd Jarle Hatland (leiar) Skulerådgjevar: Odd Jarle Hatland (leiar) KK: Hilde Kristin Egeland KK: Hilde Kristin Egeland Barnevernet: Sølvi Bjorøy Barnevernet: Sølvi Bjorøy Idrettsrådet: Sølvi Schei Idrettsrådet: Sølvi Schei Frivilligsentralen: Sonja Stokke Frivilligsentralen: Sonja Stokke Tiltak for funksjonshemma: Åshild Erstad Hagen Tiltak for funksjonshemma: Åshild Erstad Hagen Helse: Roald Hansen Helse: Roald Hansen

43 Sund kommune Sund kommune Utfordringar Dei utsette born og unge som tek liten eller ingen del i aktivitetar som vert organisert av lag og organisasjoner enn det som er vanleg for denne aldersgruppa Dei utsette born og unge som tek liten eller ingen del i aktivitetar som vert organisert av lag og organisasjoner enn det som er vanleg for denne aldersgruppa Behov for samarbeid og samordning mellom fagfolk som jobbar med born og unge – og Behov for samarbeid og samordning mellom fagfolk som jobbar med born og unge – og mellom kommunen og friviljug sektor for lettare å kunne finne fram til aktivitetar som kan nå den aktuelle målgruppa mellom kommunen og friviljug sektor for lettare å kunne finne fram til aktivitetar som kan nå den aktuelle målgruppa

44 Sund kommune Sund kommune Målformulering Sund kommune skal ha eit kultur- og fritidstilbod som inkluderer alle born og unge i alderen ………… Sund kommune skal ha eit kultur- og fritidstilbod som inkluderer alle born og unge i alderen ………… Ein skal auka talet på utsette born og unge som deltek i organiserte aktivitetar. Ein skal auka talet på utsette born og unge som deltek i organiserte aktivitetar.

45 Sund kommune Sund kommune Tidsramme Delprosjektet har sett av eit fast møte, à 2 timar pr. mnd. i delprosjekt. Det er sett opp fast møteplan fram til sommaren 2010 Delprosjektet har sett av eit fast møte, à 2 timar pr. mnd. i delprosjekt. Det er sett opp fast møteplan fram til sommaren 2010 I tillegg vert det sett av tid til å arbeida i den sentrale nettverksgruppa I tillegg vert det sett av tid til å arbeida i den sentrale nettverksgruppa Den einskilde medlem i delprosjektet vil og nytta tid til ulike konkrete oppgåver i samband med arbeidet i prosjektet Den einskilde medlem i delprosjektet vil og nytta tid til ulike konkrete oppgåver i samband med arbeidet i prosjektet

46 Sund kommune Sund kommune Økonomisk ramme Har ikkje eige budsjett, men vil forhalda seg til dei rammene ein har sentralt og eventuelt søkja om tilskot til ulike aktivitetar Har ikkje eige budsjett, men vil forhalda seg til dei rammene ein har sentralt og eventuelt søkja om tilskot til ulike aktivitetar

47 Sund kommune Sund kommune Oppgåver Delprosjektet vil ha fokus på inkluderande arbeid innan kultur og fritid for born og unge i aldersgruppa ………….., med særleg vekt på utsette born og unge Delprosjektet vil ha fokus på inkluderande arbeid innan kultur og fritid for born og unge i aldersgruppa ………….., med særleg vekt på utsette born og unge Dei måla ein set seg skal vera konkrete og målbare – det gjeld og tiltaka Dei måla ein set seg skal vera konkrete og målbare – det gjeld og tiltaka

48 Sund kommune Sund kommune Tiltak Kartleggja område som vert omfatta av dei tiltaka ein vil prioritera Kartleggja område som vert omfatta av dei tiltaka ein vil prioritera Laga tiltaksliste som er konkret og målbar Laga tiltaksliste som er konkret og målbar Laga årleg handlingsplan og for prosjektperioden 2009 – 2012 Laga årleg handlingsplan og for prosjektperioden 2009 – 2012 Gjennomføra, dokumentera og evaluera igongsette tiltak Gjennomføra, dokumentera og evaluera igongsette tiltak

49 Sund kommune Sund kommune Arbeidsgruppe 6. Førebyggjande barnevern Barnevernet: Inger Helgeland (leiar) Barnevernet: Inger Helgeland (leiar) Helse: Astrid Fondenes Helse: Astrid Fondenes Barnehage: Else Glesnes Barnehage: Else Glesnes Skule: Merete Nilsen Skule: Merete Nilsen Tiltak for funksjonshemma: Mona Landro Tiltak for funksjonshemma: Mona Landro PPT: Anita Krøvel-Velle PPT: Anita Krøvel-Velle

50 Sund kommune Sund kommune Hovudmål Oppdaga forekomst av omsorgssvikt, vald og overgrep i Sund kommune Minske diskrepansen (avviket) mellom antatt forekomst og oppdaga tilfelle av omsorgssvikt, vald og overgrep i Sund kommune

51 Sund kommune Sund kommune Delmål Auka tilmelding og oppdaging Hjelpe fleire som er utsatt for omsorgssvikt, vald og overgrep

52 Sund kommune Sund kommune Tiltak Konsultasjonsteam som representerer kunnskapsbase og lavterskel for å ta kontakt Screening instrument Informasjon ut til folket om dei ulike instansane

53 Sund kommune Sund kommune Auke kunnskapen I forhold til risikogrupper (rus, psykiske problem m.m.) Om kva kjennetegn ein skal sjå etter - hos dei ulike instansane - i forhold til avdekkande samtaler - ut til folk flest ( kvar ein tek kontakt, om systemet, kjenneteikn, m.m.)

54 Sund kommune Sund kommune Konsultasjonsteam Fagteam som skal bistå i ulike traumer Samarbeid mellom Sund og Øygarden kommune Representantar frå barnevernstenesta, BUP, PPT og politiet Alle kan få rettleiing i saker Alle kan få rettleiing i saker Fast møtetid ein gong pr. månad Kontakt rettast til barneverntenesta der borna bur Det kjem meir informasjon om konsultasjonsteamet seinare, blant anna på kurset onsdag 28.10.09


Laste ned ppt "Sund kommun e Førebyggingsprosjektet barn og unge 2009 - 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google