Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 1 Hvor nyttig er kognitiv testing ved utredning av mild demens hos eldre? Arvid Skjerve Hukommelsesklinikken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 1 Hvor nyttig er kognitiv testing ved utredning av mild demens hos eldre? Arvid Skjerve Hukommelsesklinikken."— Utskrift av presentasjonen:

1 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 1 Hvor nyttig er kognitiv testing ved utredning av mild demens hos eldre? Arvid Skjerve Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen

2 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 2 Oversikt Hva er kognitive tester? NB ved bruk av kognitive tester Presentasjon av en norsk undersøkelse om kognitive tester Presentasjon av bruken av kognitive tester i en hukommelsesklinikk Oppsummering og konklusjon

3 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 3 Hva er kognitive tester? - Tester som er korte, enkle å administrere, og som er ment å gi en indikasjon på om kognitiv svikt foreligger - Vanlig brukte navn på denne typen tester er screeningtester, case-finding-tester og mentale tester - Den mest brukte testen nasjonalt og internasjonalt er Mini-Mental Status (MMS)

4 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 4 Hva er kognitive tester ikke? De er ikke ”diagnostiske” tester, dvs. de gir alene ikke svar på om en pasient har demens eller ikke De sier ikke noe om årsaken til at en pasient får en lav skåre

5 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 5 Hva kan være årsaker til en MMS skåre på 23 poeng? Demenssykdom Delirium Høyt angstnivå Depresjon eller annen psykiatrisk lidelse Sansesvikt og motorisk svikt (hørsel, syn, motorikk) Høy alder Lavt evnenivå Språkforskjeller mellom tester og pasient Feil administrering og/eller skåring av testen

6 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 6 Kasuistikk: Alzheimers sykdom Kvinne 70 år, enke, 10 års utdannelse Utredet ved en hukommelsesklinikk med mistanke om demens Utredningsresultater: Normal skåre på MMS (29) og klokketegning. Ikke depresjon. MR cerebrum normal Pårørende forteller om en gradvis svikt i hukommelse og instrumentell ADL-ferdigheter over 1-2 år Nevropsykologisk testing viste utfall i hukommelsesfunksjoner, spesielt for utsatt hukommelse, og resultatene tyder også på lett nedsatt språkfunksjon og utføringsfunksjoner

7 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 7 NB i forhold til kognitiv testing: En stiller ikke demensdiagnose ut fra skåren på én eller flere kognitive tester Testene må administreres og skåres riktig, og adekvate grenseverdier må brukes Kognitive tester avdekker i noen tilfeller ikke kognitiv svikt der det er det, dette gjelder spesielt hos yngre pasienter og pasienter med høy utdannelse eller høyt evnenivå Kognitive tester indikerer i noen tilfeller kognitiv svikt der det ikke er det, for eksempel ved høy alder, lavt evnenivå osv.

8 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 8 Evaluering av korte kognitive tester ved utredning av mild demens hos eldre – en multisenterundersøkelse Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Ullvål Universitetssykehus A Skjerve, IH Nordhus, K Engedal m.fl. Undersøkelsen støttet av Janssen-Cilag, Novartis og Pfizer

9 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 9 Hovedmål med undersøkelsen 1. Oversette kognitive tester til norsk 2. Beskrive normalprestasjoner på testene og sammenligne dem med eksisterende normaldata, m.a. se på hvorvidt alder, utdanning og kjønn virker inn på prestasjonene 3. Undersøke hvor gode testene er i forhold til å identifisere demens, dvs. se om testene skiller pasienter med lett kognitiv svikt fra pasienter med mild demens i en hukommelsesklinikk-sammenheng

10 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 10 Datamateriale Deltagere 65+ år: Normalgruppe, N = 66 Pasientgruppe, N = 108 Mild demens, n = 79 Ikke demens/CIND, n = 29 ICD-10 diagnostisering av en uavhengig ekspertgruppe- konsensus basert på utredningsopplysninger unntatt kognitive og nevro- psykologiske testresultat Kognitive tester: 7 Minute Screen (7MS) Short cognitive performance test (SKT) Cognistat (to versjoner) MMS Klokketegning (5 skåringsversjoner)

11 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 11 Seven minute screen Deltester: Orientering (tid) Hukommelse (gjenkalling av bilder) Klokketegning (tegne en klokke, sette viserne riktig) Ordflyt (si så mange ord som mulig innen en bestemt kategori) Har vist svært høy evne til å skille mellom friske eldre og pasienter med demens (Solomon et al., 1998; Meulen et al., 2004), med sensitivitet og spesifisitet på over 90% og LR+ på over 20.

12 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 12 SKT (Short cognitive performance test) www.geromed-gmbh.de

13 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 13 Cognistat www.cognistat.com

14 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 14 Klokketegningtester Kvantitative skåringsmetoder: Freedmans skåringsversjon Modifiert Freedman Sunderland Rouleau Kvalitativ skåringsmetode: Rouleau

15 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 15 Mål på hvor treffsikker en test er Sensitivitet: sannsynligheten for å finne et lavt resultat (under grenseverdi) hos individer med sykdom (demens) Spesifisitet: sannsynligheten for å finne et normalt resultat hos individer uten sykdom Likelihood ratios (LR): et uttrykk for evnen til en test til å skille mellom individer med sykdom og uten sykdom, og i hvilke grad pretest-sannsynlighet vil være øket eller minsket LR + verdier: 0-2 ingen, 2-5 svak, 5-10 moderat, 10+ sterk

16 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 16 Hovedresultater fra undersøkelsen De norske versjonene gav sammenlignbare resultater med utenlandske normaldata. Testene skilte dårlig mellom de to pasientgruppene (LR+ mindre enn 2.0). Best ut kom 7MS (LR+ høyere enn 2.0). Dvs. testene synes å ha en begrenset verdi i en hukommelsesklinikk-setting.

17 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 17 Hvordan forklare testenes dårlige evne til å skille mellom individer med og uten demens? Mange tidligere valideringsstudier rapporterter om høy grad av validitet (høy sensitivitet og spesifisitet, høy LR+), men dette skyldes at de har sammenlignet en normalgruppe og en demensgruppe. Den norske undersøkelsen gir sannsynligvis et mer korrekt klinisk bilde mht. nytten av kognitive tester, dvs. at testene har relativt begrenset verdi i alle fall i en hukommelsesklinikk-samanheng.

18 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 18 Normal -0- Svært mild -0.5- Mild -1- Moderat -2- Alvorlig -3- Studie A (”smalt” deltagerutvalg): DemensIkke-demens

19 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 19 Normal -0- Svært mild -0.5- Mild -1- Moderat -2- Alvorlig -3- Studie B (”bredt/kontinuerlig” deltagerutvalg): DemensIkke-demens

20 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 20 Kliniske implikasjoner En skal lese resultater fra valideringsundersøkelser med kritisk blikk! Mange av undersøkelsene er ikke overførbare til klinisk praksis når det gjelder rapportert evne til å identifisere pasienter med mild demens. En skal også være kritisk til grenseverdi/cut-off skårer som oppgis i denne typen undersøkelser.

21 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 21 Hukommelsesklinikken NKS Olaviken Klinikk-team: nevrolog, spesialsykepleier, psykologspesialist Henvisninger: problemstilling relatert til kognitiv svikt med mistanke om demens Dag 1: anamnese, somatisk og nevrologisk u.s., kognitiv screening Dag 2 påfølgende uke (for noen pasienter): orienterende nevropsykologisk us., og evt innhenting av tilleggsopplysninger fra komparent Blodprøver, MR cerebrum*, EEG*, spinalvæske u.s.* Dag 3 vanligvis etter 2-3 uker: tilbakemeldingsmøte. Inklusjon i forskningsprosjekter. Evt. viderehenvisning, for eksempel til full nevropsykologisk utredning. Evt. oppfølging

22 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 22 Hukommelsesklinikken, forts. Kognitiv screening (psykolog/sykepleier). Tidsbruk 45 min: - Intervju/observasjon - Hverdagshukommelse - 7MS - MMS - IQCODE Andre instrumenter: GDS, MADRS, Cornell skala, RDRS, pårørende belastningsskala, søvnskjema

23 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 23 Hukommelsesklinikken, forts. Orienterende nevropsykologisk u.s. for et utvalg av pasientene (yngre pas., mistanke om tidlig demens eller MCI, komplekse problemstillinger med psykiatri m.m.). Undersøkelsen gjøres av psykolog. Tidsbruk: 2 ½ - 3 timer Undersøkelsen dekker: - Motorisk funksjon - Oppmerksomhet og kognitiv fleksibilitet - Hukommelsesfunksjon - Språkfunksjon - Visuell kognisjon - Observasjon av testatferd

24 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 24 Oppsummering Vær oppmerksom på begrensningene ved kognitive tester! Ikke overvurder betydningen av kognitive tester Les ”reklame” om nye kognitive tester med et kritisk blikk! Henvis til nevropsykologisk undersøkelse i diagnostisk vanskelige tilfeller

25 A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 25 Spørsmål? arvid.skjerve@olaviken.no


Laste ned ppt "A Skjerve, Hukommelsesklinikken NKS Olaviken, Bergen 1 Hvor nyttig er kognitiv testing ved utredning av mild demens hos eldre? Arvid Skjerve Hukommelsesklinikken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google