Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKO-modellen i Akershus System for tett og systematisk elevoppfølging Hans-Olav Gammelsrud, avd. videregående opplæring Sarpsborg, 22. 10. 15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKO-modellen i Akershus System for tett og systematisk elevoppfølging Hans-Olav Gammelsrud, avd. videregående opplæring Sarpsborg, 22. 10. 15."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKO-modellen i Akershus System for tett og systematisk elevoppfølging Hans-Olav Gammelsrud, avd. videregående opplæring Sarpsborg, 22. 10. 15

2 Faktaopplysninger om AFK: Per 01. 01. 2015: 585 000 innbyggere. Høy innflytting fra andre fylker og utlandet. Prognose for folketallet 2030 («moderat vekst»): 708 000 (21 % økning). Landets største skoleeier i videregående opplæring. I skoleåret 2015-2016: Nesten 23 000 elever, fordelt på 34 videregående skoler. Løpende lærekontrakter per 01.05. 2015: Om lag 2600. Generelt høyt utdanningsnivå. 33,6 % (16 år og eldre) har utdanning på universitet- og høyskolenivå. Mellom fylkets regioner finner vi imidlertid store variasjoner:

3 Tre strategisk hovedmål:  Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og bedrift.  Akershusopplæringen har en forbedret kvalitetssikring av opplæringen, slik at alle lærer mer.  Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø fritt for mobbing og krenkelser.

4 Rammeverket for profesjonalisering og skoleutvikling i Akershus fylkeskommune: Den gode akershusskolen

5 SKOLEEIER SKOLENS LÆRERNE OPPLÆRINGEN ELEVENE LEDELSE Stille tydelige krav og gi systematisk støtte Fokusere på pedagogisk ledelse og varig forbedrings- arbeid Videreutvikle kompetanse og profesjonalitet Bedre praksis i klasserom og verksted Gjennomføre med best mulig resultat Tettere på ELEVENS LÆRING

6 . 20,6 % med universitets- eller høyskoleutdannelse 47,1 % med universitets- eller høyskoleutdannelse. 34,2 % med universitets- eller høyskoleutdannelse. 26,6 % med universitets- eller høyskoleutdannelse. Også variasjoner innad i regionene.

7

8 Videregående skoler Ungdomsskoler Samordningsmøte Fylkesdirektøren Skolesjef/kommunaldirektør i 22 kommuner Ca. to ganger i året Oversikt over hovedutfordringer i det 13-årige løpet Enighet om prioriterte områder for kvalitetsutvikling Akershus fylkeskommune Utforme mål for kvalitetsutviklingen Tildele ressurser til utviklingen Utlyse søkbare prosjektmidler Definere tiltak som skal iverksettes i skolene – definere organiseringsform Følge opp måloppnåelse – rapportere Søke om prosjektmidler til alternative prosjekter Fem kvalitetsforum Rektorer vgs Skolesjef/kommunaldirektør i tilhørende kommuner Kvalitetsutvikling som medfører: Bedre 13-årig løp Høyere gjennomføring vgo. Kvalitetsforum i Akershus: Struktur under revidering

9 Innenfor rammen av opplæringslovens § 13-3c, skal forumet følge opp og koordinere:  system for tett oppfølging av elever (IKO)  utviklingsarbeid innen prioriterte områder, med vekt på grunnleggende ferdigheter.  nasjonale og/eller fylkeskommunale satsinger som krever samarbeid mellom de to forvaltningsnivåene  relevant kompetanseheving, og erfaringsutveksling mellom skoleslagene Forumet vil få tilgang til nødvendig tallmateriale slik at det er mulig å fokusere på: Om elevene som går ut fra 10. trinn har nødvendig kompetanse til å kunne fullføre et løp i vgo. Om det er forskjell mellom kommunene eller internt i kommunene på hvor godt forberedt elevene er. Hvilke tiltak som kan iverksettes for å sikre best mulige overganger til vgo. Hvordan det går med kommunenes elever i vgo (gruppenivå). For å sikre et best mulig faglig grunnlag for politiske prioriteringer, er forumets leder ansvarlig for at viktige utfordringer meldes styringsgruppen via fylkesdirektør.

10 Program for bedre gjennomføring

11 En del elever ikke har ikke et godt nok faglig og/eller sosialt grunnlag for å gå videre i utdanningsløpet. Vi trenger derfor en kontinuerlig beredskap, et «sikkerhetsnett» som bringer dem på rett kjøl igjen.

12 Læreplanens generelle del, s. 12 («tilpasset opplæring»): En god skole og en god klasse skal gi rom nok for alle til å bryne seg og beveges, og den må vise særlig omtanke og omsorg når noen kjører seg fast eller strever stridt og kan miste motet. Solidariteten må komme til uttrykk både overfor dem som har særlige vansker, og ved overganger mellom trinn og skoleslag.

13 IKO står for: I dentifisering – K artlegging – O ppfølging

14 IKO-modellen: Identifisering – Kartlegging – Oppfølging Alle videregående skolene i Akershus SKAL bruke IKO- modellen (styringslinja). Målet er at også alle kommunene i Akershus bruker IKO- modellen.

15 IKO-tenkningen tar utgangspunkt i NIFU STEPs forskning rundt frafall i videregående opplæring v/Eifred Markussen. Modellen ble utviklet i tett samarbeid med Markussen og prosjektet «Redusert bortvalg i en lærende organisasjon», ledet av Kjelle videregående skole, sammen med fire andre skoler fra 2006. Ny GIV – fra 2010: Videreutvikling av IKO-modellen til en felles modell både for ungdomsskoler og videregående skoler ble et sentralt satsingsområde i Ny GIV-prosjektet i Akershus Bakgrunn

16 Normal oppfølging (tilpasset opplæring) Spesialundervisning Tett oppfølging (i perioder) Tredelt elevgruppe: NY GIV: Intensivopplæring IKO-arbeidet

17 IKO-modellen: Hovedelementene Normal oppfølging (tilpasset opplæring) Tett oppfølging (i perioder) Kriterier for identifisering Lave karakterer Høyt fravær Karakter 1/IV i enkeltfag Under kritisk nivå i grunnleggende: Leseferdighet Skriveferdighet Regneferdighet Felles mål i Akershus

18 Identifisering ved trinnoppstart: Videregående skoler Gjennom skoleåret: Videregående skoler Tatt inn på 1. valg og karaktersnitt ≤ 2,5 Tatt inn på 2. valg og karaktersnitt ≤ 3 Fravær > 6% Karakterer 1/IV i enkeltfag Melding om behov for spesialundervisning Under kritisk nivå i grunnleggende: Leseferdighet Skriveferdighet Regneferdighet Midtveisvurdering (1. nov, 15. jan, 1.apr) fag/fravær Meldingsrutiner for elever som: Har urealistiske studie-/yrkesvalg Mistrives Mønster i fravær – høyt fravær Under kritisk nivå, grunnleggende ferdigheter

19 Identifisering er viktig, kartlegging er viktig, men viktigst av alt er oppfølgingen! I K O

20 Oppfølging: Tiltak vurderes opp mot kartlagte årsaker. Dersom svake karakterer eller under kritisk nivå i grunnleggende ferdigheter Ekstra viktig med undervisning i tråd med prinsipper lært i etterutdanningen Læringsstrategier (i alle fag) Vurdering for læring Grunnleggende ferdigheter Anvendelse og forståelse

21 …men kommer resultatene? Fullført og bestått, alle utdanningsprogrammer År2009/102010/112011/122012/132013/14 Total79,381,180,882,683,5 På rett vei! Start Ny GIV Start IKO alle Foreløpige tall for fullført og bestått skoleåret 14-15: 84,4 %

22 Spesiell innsats på 3PÅB 3PÅB År2009/102010/112011/122012/132013/14 Total58,555,357,364,965,2 Forsterket innsats 3PÅB-lærere på Ny GIV-skolering Skolene søkte AFK om midler til intensivkurs/tett oppfølging av elevene

23 IKO Identifisering - Kartlegging - Oppfølging

24 Forresten før jeg går videre… rektor må inn i det og stå idet…hele tiden…

25

26

27

28 28 Klokketimer Totalt 08-0909-1010-1111-1212-1313-1414-1515-16 Vestby VGS28,7838,8222,0832,0429,3620,8720,39 -

29 Vi gleder oss over utviklingen etter 2012..

30 Refleksjonsoppgave: I hvilken grad har Østfold fylkeskommune/de videregående skolene implementert et system for tett, systematisk og frafallsforebyggende elevoppfølging? Er kommunene involvert?


Laste ned ppt "IKO-modellen i Akershus System for tett og systematisk elevoppfølging Hans-Olav Gammelsrud, avd. videregående opplæring Sarpsborg, 22. 10. 15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google