Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VRI Østfold ” Forskningsbasert innovasjon og fornyelse i en industriregion i omstilling ” SNM-komiteen 10.sept. 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VRI Østfold ” Forskningsbasert innovasjon og fornyelse i en industriregion i omstilling ” SNM-komiteen 10.sept. 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 VRI Østfold ” Forskningsbasert innovasjon og fornyelse i en industriregion i omstilling ” SNM-komiteen 10.sept. 2008

2 2 VRI Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon.  Norges Forskningsråds satsing på forskning og innovasjon i norske regioner.  Skal fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom regional samhandling og en forsterket FoU-innsats i og for regionene.  Nasjonalt program skal vare i 3+7 år (2007-2017).

3 3 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og fylke for utførende enhet i 2005. Mill. kr.

4 4 Egenutført FoU i næringslivet, pr. region, 2006 Mill. kroner  Østfold 444 oHalden198 oMoss 39 oFredrikstad/Sarpsborg 188 oAskim/Mysen 19  Akershus 2215 oFollo 94 oBærum/Asker 1911 oLillestrøm 189 oUllensaker/Eidsvoll 20  Oslo 4197

5 5 Skattefunn

6 6 Innsatsområder i VRI  VRI bygger på regionens egne prioriteringer, behov og fortrinn  Regionene prioriterer næringsrettede innsatsområder.  Prosess i 2006/2007 med å utvikle prosjekt og søknad.  Prosjekt under Kompetanseoffensiven Østfold 2015  Østfold har prioritert oNæringsmiddel- og emballasjesektoren oEnergi-, miljø- og IKT-sektoren oKulturnæringer (fra 2. halvår 2008)

7 7 VRI: Mat, energi, maritim SF: Petro, maritim,sjømat VRI: maritim, marin SF: marin, maritim VRI: IKT, petro, kultur SF: Petro, IKT, (reiseliv lite) VRI: microtekn., vannbeh, petro, mat, kultur SF: IKT, petro, kraft/energi (Vestfold) VRI: industri, biotek, bioenergi, reiseliv/kultur SF: jordbruk/mat, IKT, energi, metall (HD/OP) VRI: Mat, energi/miljø, IKT SF: IKT, miljø, maritim, mat (Østfold) VRI: Mat/kultur/reiseliv, energi SF: sjømat, IKT, kultur, jordbr/mat VRI: energi, marin, maritim, reise SF: marin, petro, marin VRI: reiseliv, forny energi, marin SF: marin, maritim, reiseliv, IKT VRI: helse, reiseliv, industri/subsea SF: IKT, petro, kraft/energi (Buskerud) VRI: havbruk, reiseliv, energi, industri SF: marin/sjømat, maritim, kraft/energi VRI: IKT, reiseliv/kultur + SF: helse, petro, matall, miljø VRI: petro,miljø, rom/jord, telemed, marin, reiseliv SF: marin/sjømat,, IKT, energi/miljø, maritim VRI: ledelse i industribedrifter ?? SF: marin/sjømat, petro, kraft/energi, IKT VRI: energi/miljø, IKT, helse(biotek SF: IKT, helse, miljø, kraft/energi (oslo/AK) VRI-satsinger samvarer med næringslivets FoU i SkatteFUNN

8 8 Mål for VRI Østfold  Øke antall bedrifter som deltar i FoU-prosjekter i Østfold  Øke antall bedrifter som deltar i nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter  Utvikle inntil 3 klynger/nettverk som samarbeider målrettet med innovasjon og kompetanseutvikling  Øke antall samarbeidsprosjekter mellom regionale FoU-miljøer, næringsliv og offentlig sektor

9 9 Virkemidler i VRI 1. Samhandlingsaktiviteter  Strategiske analyser (region og bransje)  Nettverksutvikling, innovasjon i klynger  Mobilisering til økt FoU i bedrifter 2. Forskningsprosjekt  Innovasjons- og organisasjonsforskning ”Innovasjon og medvirkning i næringsmiddel- og emballasjeindustrien i Østfold”  Egen styringsgruppe.  Østfoldforskning er prosjekteier og -leder

10 10 Finansiering 2007-2009 SamhandlingForskning Forskningsrådet6 200 0003 500 000 ØFK v/ Komp.off3 100 0001 750 000 Andre kilder og egeninnsats fra deltagere 3 100 0007 210 000 SUM 2007-200912 400 00012 460 000

11 11 Aktørene i Samhandlingsprosj.  Det regionale partnerskapet Kompetanseoffensiven i Ø. er styringsgruppe for Samhandlingsprosjektet  Bedrifter og bedriftsnettverk Energi/miljø/IKT Næringsmiddel/emballasje Kulturnæringene  FoU-institusjoner Østfoldforskning, Høgskolen, UMB, IFE

12 12 SG Kompetanseoffensiven PA Regional direktør PL Østfoldforskning Delprosjekt I Strategisk næringsanalyse PL Østfoldforskning Referansegruppe Delprosjekt II Nettverksutvikling Næringsmiddel/Emballasje PL HiØ Energi/miljø/IKT PL Østfoldforskning Kulturnæringene PL … Delprosjekt III Mobilisering til økt FoU Styringsgruppe Kompetansemegling PL Østfoldforskning Næringsrettet Høgskolesatsing PL HiØ

13 13 Hva skjer….? I: Strategisk næringsanalyse Hvilke bransjer og sektorer har størst potensiale for utvikling gjennom FoU-arbeid? Skal gi grunnlag for prioritering av nye innsatser i VRI og input til fylkets FoU-strategi. Samler økonomiske data, bransjestatistikk, SWOT, kartlegger FoU-kompetansen, regionale utfordringer, FoU- miljøenes strategier Ferdigstilles høsten 2008.

14 14 II.1 : Nettverksutvikling i næringsmiddel- og emballasjesektoren Utgangspunkt i bedrifter fra Forskningsprosjektet, i Sarpsborg: Husqvarna Norge, Glomma Papp, Peterson Emballasje, Hansa Borg, Nortura Gilde  ”Samarbeidsnettverk i Sarpsborg-regionen” Kompetansenettverk fremfor bransjenettverk Samarbeider om Lærlingeopplæring Risikoanalyser Vedlikehold Energi og ENØK Innkjøp Planlegger utvidelse med flere bedrifter og flere geografiske nettverk Hva skjer….?

15 15 Hva skjer….? II.2 Nettverksutvikling i energi-, miljø- og IKT-sektoren (EMI-nettverket) 1) Energihandel/IKT i samarbeid med Halden Centre of Expertise  VRI jobber primært inn mot bedrifter utenfor kjernen av HCoE  Sammen om søknad Forskningssenter for Miljøvennlig Energi  Kartlegger relevant FoU-kompetanse i Østfold/Follo

16 16 II.2 Nettverksutvikling i energi-, miljø- og IKT- sektoren (EMI-nettverket), forts. 2. Gjennvinningsnettverket Analyse av sysselsetting, verdiskaping, avfallsmengder, omfang av gjennvinning Kartlagt bedrifter og utviklingsområder som grunnlag for å iverksette felles prosjekter Etablert nettverk av ansatte i kommuner Interreg-prosjekt med Innovatum AB, tema kommersialisering av forskningsresultater Hva skjer….?

17 17 Eksempel på nettverk: Gjenvinningsnettverket FIRMA Aanerød AS AS Batteriretur Bio-El (NB! åpner 5. juni i Fredrikstad) Bioressurs Østlandet AS Fredrikstad Arbeidssamvirke AS (FASVO) Fredrikstad Biogass AS Fredrikstad Fjernvarme AS FRETEX FREVAR KF Glava AS Glomma Papp Hafslund Miljøenergi AS Jøtul AS Kai Arne Humlekjær AS Kemira Chemicals AS Kronos Titan AS FIRMA Kronos Titan AS Masse Gjenbrukssenteret AS Norsk Glass- og metallgjenvinning AS Nortura BA, avd. Sarpsborg Olav Ødegaard Transport AS Ragn-Sells AS Retura Østfold AS Stene Stål Gjenvinning AS Total AS Veolia Miljø Gjenvinning AS Veolia Miljø Industriservice AS Ødegaard Gjenvinning AS Østfold Energi Østfold Energi AS Østfold og Follo Miljø AS Østfoldforskning AS

18 18 Hva skjer….? II.2 Nettverksutvikling i energi-, miljø- og IKT-sektoren (EMI-nettverket), forts. Andre aktiviteter: 1. Nettverk av FoU-miljøer i Østfold/Follo (HiØ, IFE, UMB, Østfoldforskning) 2. Metodeutvikling for nettverksutvikling To dr.gradskandidater utvikler ny kunnskap Studerer de ulike tilnærmingene til nettverksutvikling som er valgt i VRI.

19 19 Hva skjer….? III.1 Kompetansemegling  Øke antall bedrifter som benytter og deltar i Fou-prosjekter.  Bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring  4 Kompetansemeglere oppsøker bedrifter, vurderer mulige FoU-prosjekter (SINTEF, Matforsk, Østfoldforskning)  Kobler riktig FoU-kompetanse til prosjekt  Hjelper til med søknad om finansiering  Hittil i år 16 møter, 4 prosjekter påbegynt

20 20 Hva skjer….? III.2 Næringsrettet Høgskolesatsing  Øke bedrifters evne og kapasitet til FoU-arbeid Ferdigutdannede studenter, trainees med veileder fra høgskole Studentprosjekter i bedrift Næringsliv som gjesteforelesere, prof.II-stillinger Utvikle studietilbud innenfor innsatsområdene  Utført: 2 traineeprosjekter avsluttet og 2 nye igangsatt (Teknotherm, Tieto Enator) 5 studentprosjekter avsluttet (NEN og Halden Industriforening), 3 nye igangsatt (Østfold Energi og IFE) Gjesteforelesere fra NEN og Glomma Papp Utreder emballasjefaglig utdanning i Norden

21 21 Forskningsprosjektet ”Innovasjon og medvirkning i næringsmiddel- og emballasjeindustrien i Østfold”  Østfoldforskning PA og PL, ØFK medfinansiør. Egen styringsgruppe.  Mål: oBidra til verdiskaping i deltagende bedrifter oBidra til at bedriftene lærer å nyttiggjøre seg FoU-kompetanse oVidereutvikle sterkt fagmiljø og samarbeid mellom HiØ, Østfoldforskning og andre  Metode: oAksjonsforskning oBedriftsinterne innovasjonsprosesser knyttet til organisasjon, teknologi, produkt/marked oPartene i arbeidslivet, medvirkningsbasert innovasjon. o”Den Nordiske samarbeidsmodellen” oNettverkssamlinger oErfarings- og resultatspredning oPublisering, formidling, dr.gradsprosjekter Hva skjer….?

22 22 Hva skjer….? Forskningsprosjektet, forts.  5 bedriftsprosjekter Glomma Papp: null-feil i displayavdelingen, overføring til andre avdelinger Råde Bakeri og Konditori: redusere svinn i hele produksjonslinjen, ansatte med i byggeprosjekt Goman Lettbakt: redusere svinn, kartlegge kompetansebehov NEN Produkter: kompetanseheving i produksjonen, kartlegging av svinn Nortura Gilde: Effektivisering av påleggsproduksjonen  ”Sammen bedre på IA” Nettverk med 11 bedrifter

23 23 Eksempel: Kallak Torvstrøfabrikk - Det finnes utrolig mange gode ideer og mye uoppdaget kompetanse i norske småbedrifter. Med litt drahjelp kan det åpne seg enorme muligheter, sier kompetansemegler Leif Estensen. En kompetansemegler er en forsker som kobler andre forskere til bedrifter uten mye erfaring med forskning og utvikling. Siden kompetansemeglingsprosjektet startet i 2004, har målet vært å øke forskningsinnsatsen til landets småbedrifter. Verdifull torv. Denne dagen er Leif Estensen på besøk hos Kallak Torvstrøfabrikk i Trøgstad. Kallak har utviklet en torvblanding som skal ha en uvanlig god oppsugingsevne. Tanken er å utnytte dette til opprydning av oljesøl etter både små uhell og store katastrofer. Da kompetansemegler Estensen fikk høre om torvblandingen, tok han kontakt med gründer Ragnar Kallak og avtalte et møte. Etter møtet var begge innstilt på et forskningssamarbeid. Kompetansemegleren fant dermed frem til en egnet forsker. Forskjellige torvtyper ble sendt nordover til SINTEFs laboratorier i Trondheim, der forskeren testet dem og fikk dokumentert torvens egenskaper. - Vi er jo praktikere, og var kanskje litt skeptiske til akademikere og forskningslaboratorier i starten. Men akkurat det viste seg å være helt ubegrunnet. Samarbeidet har gått over all forventning, forteller torvgründer Ragnar Kallak.

24 24 Holli mølle - En omlegging av driften og bygging av mølle er et krevende arbeid. Arvid har spilt en viktig rolle i å få drømmen oppfylt. Han har god kjennskap til hva som finnes av kompetanse og finansieringsmuligheter der ute, som er av stor verdi for en liten gründer, sier Trygve Nesje. Arvid Landaas har fulgt Trygve Nesje i snart to år nå, og satt ham i kontakt med den rette kompetansen og de rette miljøene for å få realisert drømmen. - Jeg har hatt tro på dine ambisjoner hele veien. Du har riktignok hatt en tendens til å ha litt mange baller i lufta på en gang. Det har nok vært nødvendig å hjelpe deg til å prioritere av og til. Du er en typisk gründer, sier Arvid Landaas til Nesje. Jeg trengte drahjelp - Akkurat i det jeg har vært i ferd med å gi opp hele prosjektet, har du ringt den viktige telefonen og gitt meg motivasjon. En stund holdt jeg på å gå i frø, for Innovasjon Norge var så nøye på søknadsformuleringer og økonomi. Men jeg ser at det var nødvendig, og en trygghet både for meg og Innovasjon Norge, sier Trygve Nesje.

25 25

26 26 Utfordringene……  Fokus på målene, tilpasning av midlene  Bedriftsfokus  Ambisjonsnivået, hva er FoU?  Kapasitet, kompetanse og fremdrift  Samkjøre prosjektorganisasjonen, prosjektstruktur  Resultatspredning og formidling


Laste ned ppt "VRI Østfold ” Forskningsbasert innovasjon og fornyelse i en industriregion i omstilling ” SNM-komiteen 10.sept. 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google