Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørkonferanse BarentsWatch webportal. KJELL KNUDSEN Webansvarlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørkonferanse BarentsWatch webportal. KJELL KNUDSEN Webansvarlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørkonferanse BarentsWatch webportal

2 KJELL KNUDSEN Webansvarlig

3 ANDERS MATHISEN IT-Arkitekt

4 PER ERIK JUVKAM Stab for innkjøp og anskaffelse

5 Presentasjon av Kystverket og offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam

6 Kystverket Sjøtransport Sjøsikkerhet Havner Beredskap mot akutt forurensning

7 Region Sørøst Regiondir. S.A. Hansen Regiondirektørens stab Region Sørøst Regiondir. S.A. Hansen Regiondirektørens stab Region Vest Regiondir. J.E. Hagen Regiondirektørens stab Region Vest Regiondir. J.E. Hagen Regiondirektørens stab Region Midt-Norge Regiondir. H. Tronstad Regiondirektørens stab Region Midt-Norge Regiondir. H. Tronstad Regiondirektørens stab Region Nordland Regiondir. F. Wangsvik Regiondirektørens stab Region Nordland Regiondir. F. Wangsvik Regiondirektørens stab Region Troms & Finnm. Regiondir. Frode Kjersem Regiondirektørens stab Region Troms & Finnm. Regiondir. Frode Kjersem Regiondirektørens stab Havne- & farvanns- avdeling Senter for transportpl., plan & utredning Plan- & kystforvaltn.- avdeling Brevik trafikksentral- avdeling Senter for los & trafikksentraltjeneste Fedje trafikksentral- avdeling Kvitsøy trafikksentral- avdeling Senter for farled, fyr og merker Senter for utbygging Senter for adm. & regnskap Vardø trafikksentral- avdeling Havne- & farvanns- avdeling Horten trafikksentral- avdeling Plan- & kystforvaltn.- avdeling Havne- & farvanns- avdeling Plan- & kystforvaltn.- avdeling Sjøtrafikkavdeling Oslofjord Skagerrak sjøtrafikkavdeling Losstasjon SokndalLosbåtstasjon SokndalLosstasjon KristiansandLosbåtstasjon KristiansandLosstasjon BrevikLosbåtstasjon Langesund Losstasjon FedjeLosbåtstasjon FedjeLosstasjon ViksøyLosbåtstasjon ViksøyLosstasjon BergenLosstasjon Florø Losstasjon HvasserLosbåtstasjon HvasserLosstasjon OsloLosbåtstasjon SkipstadLosstasjon FredrikstadLosformidlersentral Horten Losstasjon LødingenLosbåtstasjon LødingenLosformidlersentr. LødingenLosstasjon Sandnessjøen/BodøLosbåtstasjon SandnessjøenLosstasjon Narvik Losstasjon ÅlesundLosbåtstasjon ÅlesundLosstasjon KristiansundLosbåtstasjon KristiansundLosstasjon Trondheim Losstasjon TanangerLosbåtstasjon TanangerLosstasjon KarmøyLosbåtstasjon KarmøyLosformidlersentral Kvitsøy Sjøtrafikkavdeling Rogaland Møre og Trøndelag sjøtrafikkavdeling Troms og Finnmark sjøtrafikkavdeling Nordland sjøtrafikkavdeling Vestlandet sjøtrafikkavdeling Organisasjonskart Kystverket 2013 Kystverkets Rederi D. leder S.M. Tønnessen Rederileders stab Kystverkets Rederi D. leder S.M. Tønnessen Rederileders stab Avdeling teknisk Avdeling teknisk Losstasjon KirkenesLosbåtstasjon KirkenesLosstasjon HammerfestLosstasjon TromsøLosbåtstasjon TromsøLosstasjon HonningsvågLosbåtstasjon HonningsvågSlepebåtberedskap Avdeling entreprise Avdeling entreprise Senter for eiendom & kultur Avdeling mannskapsressurs Avdeling mannskapsressurs Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik Ass. kystdir. Per Jan Osdal Kystverkets hovedkontor Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik Ass. kystdir. Per Jan Osdal Kystverkets hovedkontor Operasjonsseksjon Logistikk- & teknologiseksjon Senter for BeredskapLeder Helge Munkås Andersen Senterleders stab Senter for BeredskapLeder Helge Munkås Andersen Senterleders stab Miljø- & planleggingsseksjon Senter for sjøsikkerhet, oljevernberedskap og havovervåkning Senter for sjøsikkerhet, oljevernberedskap og havovervåkning Tilsynslag:Tilsynslag SørøstTilsynslag VestTilsynslag Midt-NorgeTilsynslag NordlandTilsynslag Troms&Finnm. Forsynings- enheten Fartøy:OV UtværM/S LindesnesM/S Oljevern 01M/S Oljevern 02M/S Oljevern 03M/S Oljevern 04M/S OnaM/S TrænenM/S VestfjordM/A BlånaM/S Villa Avdeling fartøysdrift Avdeling fartøysdrift

8 Kystverket 1000 ansatte Hovedkontor i Ålesund 5 regioner Rederi Sjøsikkerhet Beredskap Kystforvaltningsavdelingen

9 Innkjøp i Kystverket Offentlige anskaffelser står for omtrent 350 milliarder NOK i året, eller omtrent 1/3 av det totale forbruket i Norge Kystverket har et budsjett på nærmere 2,6 milliarder NOK pr år Offentlige anskaffelser utgjør omtrent 1,5 milliard NOK pr år Omtrent 70 kunngjorte konkurranser i året

10 Regelverket Lov om offentlige anskaffelser springer ut av: “European Commission's Consolidated Directive on public procurement (2004/18/ EC).” Formålet med direktivet er å åpne opp det europeiske markedet for konkurranse, hindre proteksjonisme og fremme fri flyt av varer og tjenester. EØS-avtalen forplikter Norge å implementere EU-direktiver. Lov om offentlige anskaffelser 69/1999 (sist endret 1. juli 2012) og Forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006 (sist endret 1. juli 2012)

11 Reglene skal sikre…. God forretningsskikk Konkurranse Likebehandling av leverandører Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet Forutberegnelighet Hindre diskriminering

12 Målsettinger i Kystverket Overholde regelverket Profesjonalisere og utvikle bedre innkjøpsprosesser Dyre prosesser, både for oss og for leverandører

13 Råd til tilbydere Vår erfaring er at alt for mange må avvises, ofte for bagateller. Kan bety at tilbyderne ikke tar seg tid til formalitetene, det kan også bety at Kystverket setter for strenge krav til tilbyderne. Les konkurransegrunnlaget grundig Disponer i samsvar med de krav som gjelder i konkurransen. Sett dere inn i avvisningsreglene Vær klar og tydelig i besvarelsen! Forbehold Kun synliggjorte kvaliteter blir vurdert

14 Et informasjons- og overvåkingssystem i støpeskjea

15 Visjon ”BarentsWatch skal være Kilden til informasjon om kyst– og havområdene.” Lansert 30. mai 2012

16 Mål Samle og tilgjengeliggjøre informasjon og nettjenester som ulike myndigheter allerede har utviklet. Se på mulige synergier og muligheter for nyutvikling av tjenester. Være fasilitator for utviklingen av disse.

17 Sjøtransport Havets ressurser Fiskeri og akvakultur Olje og gass Klima og miljø Havrett

18 Prioriterte brukergrupper – portal Offentlige etater Maritime næringer Media og miljøorg. Det politiske system Marine næringer Petroleums- næringen

19 BarentsWatch skal tilby En moderne og dynamisk karttjeneste, metadata og en moderne nettportal Sanntidsinformasjon Historiske data Redaksjonelle tjenester Nyheter Tematisk Lukkede tjenester for samhandling mellom operative etater

20 NorthEastAtlantic cod + planned seismic activity + commercial fishing Q1 2010

21 Bredt samarbeid mellom sentrale, tunge aktører. (på sikt også flere nasjoner) Per i dag: 27 nasjonale bidragsytere / partnere i prosjektet (etater og forskningsinstitutter) Departementer Fiskeri- og kystdepartementet Forsvarsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Miljøverndepartementet Nærings- og handelsdepartementet Olje- og energidepartementet Utenriksdepartementet Forvaltningsetater og forskningsinstitutter Bioforsk Cicero Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap Forsvarets forskningsinstitutt Fiskeridirektoratet Forsvarets operative hovedkvarter Forsvaret Havforskningsinstituttet (IMR) Hovedredningssentralene Sør-Norge og Nord- Norge Kartverket Klima- og forurensingsdirektoratet Kystverket Meteorologisk institutt Nansen Environmental and Remote Sensing Center Norsk institutt for luftforskning Norsk institutt for vannforskning Norsk Polarinstitutt Norsk Romsenter Norut Oljedirektoratet Politidirektoratet SINTEF Sjøfartsdirektoratet Toll- og avgiftsdirektoratet Universitetet i Tromsø Universitetetssenteret på Svalbard

22 Etatsnøytral Kystverket vertsetat Skal være mulig å skille fra Kystverket Partnerne er fagansvarlige

23 Organisering Dep.gruppe Styringsgruppe Prosjektleder Etatspanel lukkede tjenester OP-gruppe TEK-gruppe Ressursgruppe Brukerpanel åpne tjenester Infoforum Juridisk gruppe ?

24 Rammer Lansert 30. mai 2012 Nasjonal transportplan 2014-23 –45 millioner årlig til utvikling –19 millioner drift

25 Hvem er vi? Partnere 6 ansatte i Kystverket, 4 nye på vei Kystverket Troms og Finnmark Ålesund, Horten, Vardø Eksterne prosjektledere/konsulenter Forvaltning-/utviklingspartner

26 Inkludering av eksisterende og utvikling av nye ”tjenester” Partnere og brukere kommer med forslag BarentsWatch bidrar til utvikling i samarbeid med relevant partner Partnere dataeiere/-forvaltere

27 Nasjonal datastruktur Være pådriver for bruk av Geonorge, data.norge.no og lignende for gjenbruk av offentlige data

28 PRESENTASJON AV PORTALEN

29 EKSEMPLER PÅ TJENESTEUTVIKLING

30 Forbedret oljesølstatistikk Dataeier: Kystverket Ønske: statistikk som inkluderer tid, sted, areal og volum. Løpende tilgang til oppdatert info, ikke bare årsrapporter Løsning: supplere datainnsamling med data fra satellitt Tilgang: BarentsWatch

31 Nasjonal havneoversikt Dataforvalter: Kystverket, Dataeiere: Havnene

32 Faststående bruk Dataeier/forvalter: Kystvaktsentralen Databidrag: Båter/Operatører Næringen, kystvakt melder behov Fiskerifond bidrar Til Barentswatch på sikt Kartplottere

33 Lukkede tjenester

34 Kobling av etatenes systemer – (lukket/adgangsbegrenset system) ”Blålysetatene” får en plattform for enkel informasjonsdeling og koordinering. Kobler sammen ulike etaters fagsystemer: felles, evaluert situasjonsbilde forbedret operasjonsledelse

35 Demonstrator Informasjonsutveksling mellom Kystverket og Hovedredningssentralen

36 PAUSE

37 Tekniske komponenter Anders Mathisen – IT Arkitekt

38 ”Hvem, Hva, Hvor” ”Motor” www.barentswatch.no

39 Sikret innsynsløsning Sikret meldingstjeneste (’epost’) Sikret dokumentdelingstjeneste Sikret Samhandling - Situasjonsbilde - Gjennomgående sikkerhetsløsning Basert på nasjonal infrastruktur (id-porten)

40 Sikret etatsnettverk Maskin-til-maskin integrasjon - Situasjonsforståelse -

41 Vyer for fremtiden Videreutvikling Integrasjon av andre APIer ala havneoversikt Begrenset adgang/PKI/ID Porten Mobiltilpasning – apper? APIer og andre løsninger for videreformidling? Rolle i åpning av data (eks live AIS informasjon)

42 Oppgaver rammeavtale - Strategisk partner web og tjenesteutvikling Konsept og strategi –Bidra i koordinering av innspill fra stakeholders Informasjonsarkitektur/utforming Brukertesting (løpende og helhetlig) Smidig programutvikling Kodeforvaltning

43 Pause?

44 Anskaffelsen

45 Bakgrunn Videreføring av utviklingsavtale som Kongsberg Spacetec har hatt Tidligere konkurranse måtte avlyses

46 PREKVALIFISERING Per Erik Juvkam

47 Obligatoriske og ufravikelige krav Skatteattester HMS Firmaattest Økonomisk og finansielle stilling

48 Kvalifikasjonskrav Tekniske og faglige kvalifikasjoner –Teknisk utviklingskompetanse –Webstrategi, interaksjonsdesign, brukertesting, brukeranalyse og grafisk design –Kodeforvaltning og drift –Prosjektledelse og smidig metodikk

49 Utviklingskompetanse EpiServer OpenLayers GeoServer Geo WebCache Geo Network BIG-IP / lastbalansering Webutvikling Utvikling for mobil web

50 Konsept Webstrategi Web- og konseptutvikling av løsninger for allment publikum Brukertesting – fortløpende og overordnet Interaksjonsdesign, brukervennlighet og informasjonsarkitektur Grafisk design Utvikling av webbaserte kartløsninger. Utvikling av mobile webløsninger

51 Kodeforvaltning og drift Applikasjonsdrift Versjonskontroll Feilhåndtering ved hjelp av Bygging og utrulling av kode Kontinuerlig integrasjon og automatisert testing for produksjonssetting Change management system Artefakt repository Konfigurering av kundesystemer for oppgavene Nødvendig kompetanse i bakenforliggende systemer

52 Prosjektledelse og metodikk Prosjektledelse Smidig / Agile SCRUM sertifisering

53 Konkurransegrunnlag Bilag 1

54 Prismatrisen


Laste ned ppt "Leverandørkonferanse BarentsWatch webportal. KJELL KNUDSEN Webansvarlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google