Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FoU i Trøndelag – aktuelle virkemidler og arbeidsmåter BU/Miljøsamling i Lierne 31. mai 2016 Arild Egge Spesialrådgiver NTFK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FoU i Trøndelag – aktuelle virkemidler og arbeidsmåter BU/Miljøsamling i Lierne 31. mai 2016 Arild Egge Spesialrådgiver NTFK."— Utskrift av presentasjonen:

1 FoU i Trøndelag – aktuelle virkemidler og arbeidsmåter BU/Miljøsamling i Lierne 31. mai 2016 Arild Egge Spesialrådgiver NTFK

2 FoU-strategi for Trøndelag 2016-2020 Hvorfor utarbeide en FoU-strategi? Generelt - 25-50% av vekst i et samfunn oppstår gjennom Forskning og utvikling Bedre utnyttelse av ett av regionens største fortrinn – dvs. FoU- miljøene Samordning og felles drakraft i Trøndelag Mobilisering av næringsliv/offentlige aktører til økt forskningsaktivitet Viktig for å peke ut en retning på FoU-arbeidet i regionen Få en oppdatert situasjonsbeskrivelse fra aktørene Sentrale myndigheter har et krav om at alle fylker/regioner skal ha en slik strategi for å få tilgang til regionale virkemidler som RFF og VRI

3 Hva versus Hvordan FoU-strategiens innretning er at den handler om hvordan vi skal arbeide med FoU i Trøndelag. Hvilke forskningstema – hva det skal forskes på defineres gjennom andre strategiplaner, handlingsplaner og regionale satsinger. Men dokumentet angir likevel noen overordnede «hva»- perspektiv Det grønne skiftet Bærekraftsutfordringer Teknologi

4 FoU-strategiens hovedmål «Forskning og kunnskap skal være viktige drivkrefter for innovasjon og utvikling i næringsliv og offentlig sektor».

5 Strategier for FoU i Trøndelag Strategi 1 TEMA: MOBILISERING OG KVALIFISERING Mobilisere til økt FoU i næringsliv og offentlig sektor Strategi 2 TEMA: VIRKEMIDLENE Økt kjennskap til og bedre utnyttelse av virkemidlene Strategi 3 TEMA: TEST-OG PILOTARENA FOR FOU Trøndelag som foretrukket samarbeidsarena for uttesting av nye teknologier, produkter og tjenester Strategi 4 TEMA: STUDENTENE SOM RESSURS Styrke samarbeidet mellom studiestedene og nærings-/samfunnsliv for gjensidig nytte Strategi 5 TEMA: KOORDINERING OG SAMSPILL Strategisk samarbeid for å styrke FoU-innsatsen i regionen Tabell 2: Strategier for FoU-satsing i Tr ø ndelag

6 Virkemidler for oppfølging av FoU regionalt Regionalt Forskningsfond Midt-Norge (RFF) VRI Trøndelag (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) SkatteFunn Offenlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU) Regionalt Utviklingsprogram i fylkene (RUP)

7 Regionale Forskningsfond - geografi

8 Regionalt forskningsfond Midt-Norge Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene. Særlig fokus på bedrifter med liten FoU-erfaring Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene. En forberedende funksjon i forhold til nasjonale program (f.eks. gjennom å lyse ut midler til kvalifiseringsprosjekter) En kompletterende funksjon i forhold til områder der det ikke lyses ut midler nasjonalt, men som er viktige for regionen En forsterkende funksjon i forhold til områder som lyses ut i nasjonale program på områder som er spesielt viktige for regionen

9 Regionalt forskningsfond Midt-Norge Fylkenes FoU- strategier Andre regionale planer Fylkenes felles bestillingsbrev til styret Fondets årlige handlingsplaner Fondets satsingsområder Fondets utlysninger

10 RFFMidt-Norge - satsingsområder Innovasjon i offentlig sektor Verdikjede mat Verdikjede mat Fornybar energi og miljøteknologi Fornybar energi og miljøteknologi Maritim sektor Maritim sektor Olje og gass * Åpnere utlysninger fra 2014 Marin Sektor Marin Sektor

11 Regionalt forskningsfond Midt-Norge «Forskningstrappa» Regionale forskningsfond, OFU/IFU Norges Forskningsråd EU-program VRI/RUP/SkatteFunn

12 RFF Midt - Åpen kvalifiseringsstøtte 2016 Målgruppe: Utlysningen retter seg mot de utfordringer og behov som næringslivet og offentlig sektor selv opplever som relevante. Aktuelle søkere: SMB, næringsklynger og næringsnettverk, aktører innen offentlig sektor, universitet, høgskoler og FoU-institusjoner Formål: Mobilisere og kvalifisere nye aktører til forskningsdrevet innovasjon i samarbeid med FoU- miljø. Spesielt om offentlig sektor: I søknader fra aktører innen offentlig sektor legges det vekt på at kommunene er problemeier, og at forskningsinnsatsen skal komme sluttbrukeren til nytte NYTT fra høsten 2016: Kvalifiseringsprosjektene SKAL føre til videre forskningsprosjekt

13 Panelvurderingene Kvalifiseringsprosjekter vurderes av regionale panel – panel for hvert tema/område Består av fageksperter fra regionen innen de aktuelle temaene som søknadene ligger – personer fra fylkeskommunene, fylkesmennene, Innovasjon Norge, KomRev….. Fagpanelenes oppgave er å vurdere den faglige delen av prosjektet. Søknadene tilsendes paneldeltakerne som vurdere søknadene og sender vurderingene til panellederne (sekretariatet) Paneldeltakerne møtes og blir enige om panelets samlede karakter for hvert prosjekt/søknad Panelene gir en rangering av søknadene ut fra den faglige vurderingen Sekretariatet vurderer prosjektenes regionale relevans

14 Hva vurderer panelene Generell prosjektkvalitet Innovasjonsgrad / innovasjonspotensial Forskningsinnhold – potensial for å frambringe ny kunnskap Økonomisk verdi – gevinstpotensial for deltakende bedrifter/offentlige aktører Øvrig samfunnsøkonomisk nytteverdi Forankring av brukerperspektivet i prosjektet (for offentlig sektor) Samlet vurdering fra fagpanel Potensial for videreføring som forskningsprosjekt

15 Noen råd for søknadsarbeidet Beskrive hva som er utfordringen (problemet) Beskrive hvem som er problemeier (kommune, bedrift) Resultatet - viktig å få fram at dette skal føre til noe nytt og nyttig for kommune eller bedrift Beskrive hva forskningen i prosjektet skal løse – forskningen er et virkemiddel og ikke et mål i seg selv Viktig å forske med og ikke forske på Tydelig språkbruk - balansegang mellom akademisk og «praktisk» språkbruk (panelene skal også forstå) Regional relevans – hvorfor er dette nyttig for kommuner og bedrifter i Midt Norge Samarbeid mellom regionens FoU-miljø oppfattes positivt

16 Grønn sektor - stort behov for FoU - mange små aktører. Hva har RFF gjort for å «treffe»? Dialog/kontakt med næringen og forvaltningen i forkant av utlysningene for å finne de relevante tema. Lyst ut spesielt institusjonsprosjekter for at forskningsmiljøene skal kunne spille en oppmannsrolle overfor næringen Mobilisering gjennom bl.a. FMLA, faglag, OI, Grønn Forskning MN

17 Fra VRI til ny Regional satsing Mål for ny regional satsing Øke verdiskapingen i næringslivet gjennom forskningsbasert innovasjon Styrke forsknings- og utdanningsmiljøene som relevante og dyktige samarbeidspartnere for næringslivet Styrke sammenhengen mellom regional og nasjonal innsats for forskningsbasert innovasjon gjennom strategiske samarbeid mellom Forskningsrådet og fylkeskommunene

18 Fra VRI til ny Regional satsing Hvorfor for ny regional satsing? Videreføre de gode erfaringene med VRI At flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid At flere bedrifter sender bedre søknader til RFF, Forskningsrådet og EU At vi får økt kapasitet til å bruke forskning i innovasjonsarbeidet i næringslivet i noen regioner At vi videreutvikler samarbeidet mellom Forskningsrådet og fylkeskommunen

19 Fra VRI til ny Regional satsing

20 Utgangspunkt i de regionale FoU-strategiene Økonomisk ramme 2 mill. pr. fylke som matches med egeninnsats/egenfinansiering. Fra 2020 skal ordningen samkjøres med Regionale Forskningsfond Trøndelag ønsker å gjennomføre forsøk på dette allerede fra 2017 – 8 mill.pr år?

21 Eksempler på grønne prosjekter finansiert av RFF-Midt-Norge Logistikk i midt-norske matkjeder – Sintef/TFoU/Oi Logi Mat- Sintef/TFoU/Oi +++ Bare sodd – Bygdeforskning/Inderøy slakteri Optimal styring av temperatur i veksthus – Gether/Mære Bærekraftig gjødsling av jordbær – Bioforsk Kvithamar + 3 næringsaktører Pustende film til grønnsaker – Tommen Gram Forebygging av mjølkefeber – Bioforsk Kvithamar/TINE Sporedannende bakterier – Bioforsk Kvithamar/TINE Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity - Nord Universitet/Saemien Sijte++ Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for verdiskapning og næringsutvikling – Nord Universitet/Lierne Nasjonalparksenter


Laste ned ppt "FoU i Trøndelag – aktuelle virkemidler og arbeidsmåter BU/Miljøsamling i Lierne 31. mai 2016 Arild Egge Spesialrådgiver NTFK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google