Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likevekt Bilde inn. Likevekt En reaksjon som kan gå begge veier kaller vi en reversibel reaksjon. Når reaksjonsfarten i begge retninger er like stor,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likevekt Bilde inn. Likevekt En reaksjon som kan gå begge veier kaller vi en reversibel reaksjon. Når reaksjonsfarten i begge retninger er like stor,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Likevekt Bilde inn

2 Likevekt En reaksjon som kan gå begge veier kaller vi en reversibel reaksjon. Når reaksjonsfarten i begge retninger er like stor, er reaksjonen i likevekt. Da observerer vi ingen endringer på makronivå Likevekter skrives med dobbeltpil: ⇌ Eks. 2SO 2 (g) + O 2 (g) ⇌ 2SO 3 (g)

3 Likevekt Ved likevekt er mengden utgangsstoffer og produkter uforandret og det er ingen endring på makronivå På mikronivå er det stor trafikk av partikler fordi reaksjonen fortsetter å gå begge veier En kjemisk likevekt er derfor dynamisk Konsentrasjonen er ofte svært forskjellig for utgangsstoffer og produkter når reaksjonen er i likevekt En reaksjon må skje i et isolert system for å kunne oppnå likevekt

4 Homogene og heterogene likevekter Når alle stoffene i reaksjonen er i samme tilstand, f.eks. gasstilstand, sier vi at likevekten er homogen I en likevektsreaksjon der stoffene er i forskjellige tilstander, kaller vi en heterogen likevekt

5 Le Châtelier-prinsippet Oppkalt etter den franske kjemikeren H.L. Le Châtelier som formulerte et prinsipp for å forutsi hvordan en likevekt kommer til å endre seg når den blir påvirket Prinsippet sier: Når en likevekt påvirkes utenfra, blir likevekten forskjøvet slik at effekten av påvirkningen blir mindre. Det er som om likevekten motsetter seg forandringen

6 Le Châtelier-prinsippet Vi ser på likevekten: N 2 (g) + 3H 2 (g) ⇌ 2NH 3 (g) Reaksjonen er eksoterm Hva vil skje hvis vi endrer en betingelse om gangen? Vi øker mengde nitrogengass (forskyves mot høyre) Vi øker temperaturen (forskyves mot venstre) Vi øker trykket (forskyves mot høyre) I industrien kan vi bruke dette prinsippet til å få størst mulig utbytte av ammoniakk

7 Beregning av konsentrasjoner ved likevekter For å beregne konsentrasjoner av de stoffene som deltar i likevekten, kan vi bruke massevirkningsloven Dette er en likning mellom konsentrasjonene av de stoffene som deltar i likevekten. Når vi kjenner den balanserte likningen kan vi bruke massevirkningsloven aA(aq) + bB(aq) ⇌ cC(aq) + dD(aq) Massevirkningsloven for denne likevekten er:

8 Massevirkningsloven Brøken for massevirkningsloven kalles også likevektsuttrykket K er en konstant som kalles likevektskonstanten,verdien er vanligvis oppgitt i en tabell gitt ved 25 ºC. K er avhengig av temperaturen

9 Løselighet og felling av salter Løselighet av et salt i vann vil si hvor mye av saltet som er løst når løsningen er mettet Løseligheten oppgir vi i mol/L eller g/100 mL

10 Løselighet og felling av salter Vi kan beregne konsentrasjonen av ionene i en saltløsning ved å bruke likevektsuttrykket Eks. bariumsulfat løst i vann BaSO 4 (s) ⇌ Ba 2+ (aq) + SO 4 2- (aq) Siden konsentrasjonen av fast bariumsulfat er konstant, blir uttrykket: [Ba 2+ ] ∙ [ SO 4 2- ] = K [BaSO 4 ] eller [Ba 2+ ] ∙ [ SO 4 2- ] = K sp Venstresiden av utrykket kalles løselighetsproduktet K sp kalles løselighetskonstanten og er temperaturavhengig

11 Løselighet og felling av salter [Ba 2+ ] ∙ [ SO 4 2- ] = K sp Vi kan beregne hvor mye salt som er løst når løsningen er mettet K sp oppgis i tabeller eller i oppgaven du skal regne ut Løselighetsproduktet for et salt er lik konsentrasjonen av ionene i en mettet løsning Konsentrasjonen av hvert ion er opphøyd i en eksponent lik koeffisienten til ionet i den balanserte likningen

12 Løselighet og felling av salter For salter som inneholder like mange salter i formelenheten (eks. AgCl og CaSO 4 ) kan vi bruke K sp til å sammenlikne løselighet For salter med ulikt antall ioner i formelenheten (eks. MgCl 2 og CaSO 4 ) må vi regne ut løseligheten for hvert av saltene før vi kan sammenlikne

13 Ioneprodukt og felling Ioneprodukt har symbol Q Hvis vi kjenner konsentrasjonen av to løsninger med ioner, kan vi utfra likevektsuttrykket forutsi om det blir felling eller ikke Saltet som evt felles må være tungtløselig eller uløselig

14 Ioneprodukt og felling Vi kan forutsi om det blir felling eller ikke utfra å beregne ioneproduktet Eks: løsninger med AgNO 3 og NaCl blandes Vi kan få felling av AgCl siden saltet er uløselig K sp (AgCl) = 1, 8 ∙ 10 -10 (mol/L) 2 ved 25 ºC Q = [Ag + ] ∙ [ Cl - ] Hvis Q > K sp er løsningen overmettet og det skjer en felling Hvis Q < K sp er løsningen umettet, og det skjer ingen felling Hvis Q = K sp er løsningen mettet, og det skjer ingen felling

15 Løselighet og fellesioneffekt Løseligheten til et salt avtar ved tilsetning av ioner som er felles med ett av ionene i saltet. Dette kaller vi fellesioneffekt Vi kan bruke massevirkningsloven til å beregne hvor mye løseligheten avtar

16


Laste ned ppt "Likevekt Bilde inn. Likevekt En reaksjon som kan gå begge veier kaller vi en reversibel reaksjon. Når reaksjonsfarten i begge retninger er like stor,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google