Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TOB055 Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TOB055 Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering"— Utskrift av presentasjonen:

1 TOB055 Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering
Kalkulasjon av betong

2 Begreper og difinisjoner.
En del ord og uttrykk trenger en gjennomgang. Mange begreper har forskjellige navn som egentlig betyr det samme. Kontoplan for økonomioppfølging Kontoplan er en tabell for identifisering av utgifter og inntekter. Kontoplan skal ha en oppbygging gitt i en egen standard for dette. Kontoplan benyttes både ved føring av regnskap og ved kalkulasjon/ budesjettering på detaljnivå. Hovedgrupper kontoplan I bygg og anlegg deler vi normalt kontoplan i følgende hovedgrupper · Inntekter Konto · Materialer +div Konto · Underentreprenører Konto · Lønnskostnader Konto · Diverse Konto Utsnitt Kontoplan

3 Resurser Resurser er det vi trenger for å få gjennomført et byggeprosjekt. Alle resurser er forbundet med en kostnad for bedriften. I kalkylesammenheng benytter vi en kostprisliste som er delt opp som kontoplan for regnskap i tillegg brukes en kode for å angi et produkt i forhold til et annet på samme kontonummer. I forbindelse med detaljkalkyler kopieres resurser inn i kalkyle pr. post og resursforbruk angies. Sum resursforbruk fra kalkylene dine blir da totalt kosnadsbudsjett for prosjektet ditt. Utsnitt av prisliste Enhetsmengde Forbruk av resurs pr enhet. Eks. En maskin bruker 0,1 timeverk pr m grøft. Enhetsmengde er 0,1 tv/m. Den inverse verdi er kapasitet . En maskin graver 10 m grøft på en time. Kapasitet er 10 m/tv. Enhetsmengde eller kapasitet er ofte det vi angir på en resurs ved kalkulasjon av en post. Et annet eksempel. Vi støper gulv på grunn 12 cm tykt. Enhetsmengde er 12/100=0,12 m3/m2. Kapasitet blir her Mer søkt, men likevel 100/12= 8 m2/m3

4 Kontoplan for bygning, Dette er en inndeling av byggeprosjekt i hovedkostnader 1-9. Denne er helt lik NS3450 og NS 3451bygningsdelstabellen 2-7 ensifret nivå. I tillegg kommer 1 Rigg og drift, 8 Felleskostnader som Planlegging og byggvask etc. 9 er spesielle kostnader som tomt, finansiering, offentlige avgifter, moms etc.

5 Kalkulasjonsmetoder:
Arealprismetode Metode for grov budsjettering av et byggeprosjekt. En benytter her kontoplan for bygning og erfaringstall for lignende bygg. En tar for seg de forskjellige fag og regner ut delpriser ut fra erfaringstall.. Det finnes erfaringstall for de fleste byggeprosjekt. Holte prosjekt, NOSI osv har en mange erfaringstall for samlet for hele landet. De har og utviklet et dataprogram for dette som er enkelt å bruke og gir en god pekepinn på et tidlig stadium i byggeprosessen. Dette programmet benytter seg og av elementmetoden (se under) Elementmetode Med denne metoden tar en for seg de forskjellige bygningsdeler og summerer opp disse. Prisene en benytter er som regel egne eller andres erfaringspriser på f eks dekker , trapper , vegger etc. Detaljkalkyle Det er denne metoden vi skal konsentrere oss om videre. Dette er den mest detaljerte metoden og baserer seg på kalkulasjon av ressursforbruk knyttet til poster. Postene er ofte detaljert iht. NS Et byggeprosjekt kan være delt opp i flere tusen poster. Arkitekt eller konsulenter lager ofte disse beskrivelsene som så blir sendt ut på anbud. Normalt leses postene inn i et kalkulasjonsprogram og anbudspostene kalkuleres så her. Det hele kan virke overdrevent detaljert og arbeidskrevende. Heldigvis inneholder kalkyleprogrammene en god del muligheter for forenkling av arbeidet. Fordelen med høyt detaljnivå er at en da vil få god oversikt over (budsjett) ressursforbruk hvis en skulle slå til med anbudet.

6 Hvordan kalkulere betong.
Angrepsmåte avhengig av entreprise type

7 Totalentreprise: Får skisser, tegninger som ikke er ferdig prosjektert, vi må mengde opp og anta betongstørrelser og armerings mengder, lage beskrivelse. Entreprenøren er selv ansvarlig for mengder. I samråd med RIB ser vi på byggemåter vi kan bruke; Hva er best å bruke i dette prosjektet? Vi må også se på om det er noen faktorer som utelukker enkelte byggemåter? (f. eks: grunnforhold, brann, lyd, spennvidder på dekker, maks høyder på bjelker) Lager skisser på byggemåte. Vi mengder opp skissene etter NS3420, deretter lager man en beskrivelse som kan prises. Forskalingstyper og arbeidsmengder blir vurderer når vi mengder opp.

8 General, hoved eller delt entreprise:
Entreprenørene får tegninger som er prosjektert, RIB lager en beskrivelse i henhold til NS3420 som skal prises. Byggherren er ansvarlig for mengdene. Entreprenørene er ansvarlig for å foreta mengdekontroll med basis i anbudstegninger. Vi får tilsendt beskrivelse i (gab eller xml), som blir lagt inn i kalkulasjonsprogrammet vårt. En sitter seg inn i beskrivelsen og tegningene slik at en kan finne postene i beskrivelsen på tegningene. Da kan vi vurdere forskalingstype og arbeidsmåte.

9 Vedlagt følger eksempler på kalkulasjon av NS koder.
Generelt: Alle bygningsdeler i betong består av minst 3 NS3420 koder. LB Forskaling, LC Armering LG Støping, herding og overflatebearbeiding av plasstøpt betong.

10 LB Forskaling: a) Omfang og prisgrunnlag
a1) Omfang og prisgrunnlag skal være i henhold til NS , punkt 4, a). MERKNAD Uavhengig kontroll i henhold til NS 3465 (vil bli erstattet av NS-EN 13670) er ikke inkludert i prisen. a2) Prisen inkluderer all egenkontroll og intern kontroll i det utførende foretaket; nødvendige avstivninger; understøttelser; riving av forskalingen; bruk av forskalingsolje og andre hjelpematerialer; kvisting og sårutbedring etter riving av forskalingen. a3) Prisen for ordinær forskaling inkluderer støpeskjøter som velges av den utførende på grunn av framdrift m.m.

11 Forskaling av fundament (LB1.1__)
Finer og trelast: Finer, regner som regel 3 ganger ombruk 48*98, regner som regel 6 ganger ombruk 22*98, regner som regel 2-3ganger ombruk. Ombruken varierer etter type fundament. Låsekile og malthus stag for å holde forskalingen sammen, Kan også bruke az-klokker, bandjern. Arbeidstid: Varierer fra 0,8-5 time per m2 Vanlige såler og ringmur, typisk 1time /m2 Små punkfundamenter 0,75*0,75*0,25=0,75m2 ca 3time /m2

12 Trelast og byggevarer:
Skisse: Tradisjonell forskaling. LB1.1__ Forskaling av fundament/ vegg tradisjonelt Kalkyle består av: kost: Trelast og byggevarer Timeverk SUM Normal 460 Trelast og byggevarer: Ressurs Enhetsmengde Enhetskost Pris 48*98 1,16-1, ,5-25 23* (finer/ bord) 0, ,5-36,63 Spiker Lås 0, Maltusstag 1 7, ,2-12 Sum trelast og byggevarer 81,2 – 96,63 kr/m2 Ved punktfundament , øker mengde for: 48*98 med 50% og 23*98 med 50%. Det gir som matrialkost punktfundament ,95-119,13kr/m2 Timeverk: Enhetstiden varierer fra 0,8-2 time/m2 Normal enhetstid er ca 1time/m2 Ved antatt timekost på kr/m2 Nåler Lås

13 Forskaling av søyle. (LB1.2__)
Arbeidstid: Avhengig av system, tradisjonelt, papp. Ved system: Antall system søyler med normal høyde klarer 2 mann å forskale per dag (4-6). Ut i fra denne betraktningen kan en få timen per m2 Leie søyle forskaling. Vurder hvor lang tid det tar før en gjentar arbeidsoperasjon. Ligger ofte inn en leietid på 3,5-5 arbeidsdager. Enhetsprisen er per dag og ikke arbeidsdag. 1arbeidsdag=1,4 i enhetsmengde Kan også ligge inn pappsøyleforskaling. Særlig aktuelt ved plasstøpte dekker eller runde søyler.

14

15

16

17 Forskaling av bjelke. (LB1.3__)
Kan bli betraktes som forskaling av et dekke (bjelke bredde+ 2m) +sidevanger (fundament)

18 Forskaling av vegg. (LB1.4__)
Leietid system. Ligger ofte inn en leietid per m2 på 3,5-5 arbeidsdager. (5-7 kalenderdager) Leien er ofte oppgitt i kalenderdager. Så en må gane arbeidsdager med 1,4. Vi ligger Comaks inn i forskalingsprisen på vegg. Denne kunne også lagt inn i armeringsprisen. Arbeidstid: Avhengig av forskalingstype, vegghøyde, vegglengder (retningsforandringer). For system ligger tiden fra: 0,25 (enkel retteskillevegger til 0,8 (heisskjakter) Typisk vegg ligger på 0,5m2

19

20

21

22

23

24

25 Forskaling av dekke. (LB1.1__)
Arbeidstid: Avhengig av forskalingstype, høyde opp til dekke, dekke størrelse. Tradisjonelt: ca 0,5t/m større dekke, h<3,2 Dekkebord/ topec: (0,15-0,45) større dekke h<3,2 Leie forskaling til dekke. Avhengig av dekke system og dekke størrelse og hvor lang tid det tar før en gjentar arbeidsoperasjonen. I denne kalkylen ligger det inne 28 dager leietid per m2 av støtter og doka.

26

27

28 Øvrige dekketyper Ved kalkulasjon av dekketyper med forskaling med topmax dekkebord, Peri skydekke, Topec, mevadeck kan en ta utgangpunkt i vist kalkulasjon for dekkebord. En må anta hvor stor andel en kan bruke med system og endre leieprisen for system (erstatter post for dekkebord, vurder leietid) Dersom bygget er høyt må en også vurderer etterstempling over flere etg. Forbruk av finer på dekkebord utgår i disse kalkylene pga de blir leid ferdig med plast hud.

29 LC Armering a) Omfang og prisgrunnlag
a1) Omfang og prisgrunnlag skal være i henhold til NS , punkt 4, a). a2) Omfatter ordinær armering og spesiell skjøting av armering i henhold til NS 3465 (vil bli erstattet av NS-EN 13670). a3) Prisen inkluderer all egenkontroll og intern kontroll i det utførende foretaket; hjelpemidler, f.eks. monteringsjern, avstandsholdere, armeringsstoler m.m. MERKNAD Uavhengig kontroll i henhold til NS 3465 (vil bli erstattet av NS-EN 13670) er ikke inkludert i prisen.

30 Armering med kamstenger (LC1.1__)
Vi ligger inn en sum i kg prisen for stoler og strenger: 0,4-05kr/kg Arbeidstid: Varierer fra arbeidsoperasjon. pelefundament osv 0,025timer /kg. Dekker kan en komme under 0,014 Pris på armering varierer etter stålprisene, vi må ligge inn en pris som vi trur vi får kjøpt armeringen for i gjennomsnitt.

31 n Kalkyle består av: Kjøp armering ( pris varierer per mnd) Armeringstilbehør: Armeringsstoller, streng, gass Sats: 0,4kr/kg plaststoler Sats: 0,5kr/kg betongstoler (Utvidet kontroll) Timeverk: Bunnplate: 0,013 Såle: 0,018 Punktfundament: 0,017 Vegg høy: 0,02 Vegg lav: 0,018 Søyler: 0,017 Dekke: 0,015 Dekke små: 0,02 Det kan bli brukt prosjektnett/ rullearmering som kan redusere enhetstiden. NB. Då øker kjøp armering med ca 1kr/kg.

32 LG Støping herding og overflatebearbeiding av plasstøpt betong
a) Omfang og prisgrunnlag a1) Omfang og prisgrunnlag skal være i henhold til NS , punkt 4, a). a2) Omfatter normalbetong; normalbetong - vanntett; betong med lette tilslag; betong med tunge tilslag; betong støpt i vann; magerbetong; varmeisolering, oppvarming og kjøling. a3) Prisen inkluderer utstøping, komprimering og avretting; beskyttelsestiltak mot skader pga. værforhold (fra og med transport, mellomlagring og utstøping frem til forskalingen kan rives og konstruksjonen kan oppta de forutsatte laster eller til de spesifiserte herdetiltakene er i funksjon); prøving, kontroll og dokumentasjon i henhold til spesifisert kontrollklasse etter NS 3465 (vil bli erstattet med NS-EN 13670); spesifisert herding; spesifisert overflatebearbeiding; utbedring av støpesår samt fjerning av grater, ujevnheter og sementslam.

33 Plasstøpt normalbetong (LG1.1__)
Kalkyle består av: Kjøp betong ( betong + tillegg og svinn), faktor: (1,05-1,15) Spesielle tillegg som ikke er dekt av faktor, f.eks: SKB. Transport, faktor: (1,05-1,15) Pumping (oppstart, pumping, timer= F.eks:1200kr/stk,,25kr/m3, 1025kr/time.) Pumpepris varerer fra kr/m3 Timeverk: Varierer etter bygningdel: Eksempel 0,2-0,3 dekke og bunnplate. 0,4-0,6 vegg. 0,4-0,7 fundament 0,5-1 mindre deler, søyler osv

34 Diverse NS koder som er lett å glemme.
Poster under: LB2 Forskaling av mindre deler. LB8 Spesielle forskaling LG1.2 Overflatebearbeiding LM 1 Innstøping og tetting LM2 Gjenstøping LP Behandling av herdet betong.


Laste ned ppt "TOB055 Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google