Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENERGI FOR FRAMTIDA - på veg mot ein fornybar kvardag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENERGI FOR FRAMTIDA - på veg mot ein fornybar kvardag."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENERGI FOR FRAMTIDA - på veg mot ein fornybar kvardag

2 Energikjelder Fornybare: Jordvarme Sola: vatn, vind, bølgjer, biomasse, solceller Ikkje- fornybare Fossile: kol, olje, gass Kjerneenergi: fisjon, fusjon

3 Energikjelder Fornybare energikjelder blir ikkje oppbrukte fordi dei blir skapte på nytt heile tida. Dei fleste av desse energikjeldene får energien sin frå sola Ikkje- fornybare energikjelder er baserte på lagerressursar som vil ta slutt.

4 CO 2 Karbondioksid= klimagass, miljøproblem Fossile energikjelder: kol, olje, gass. Inneheld mykje karbon, og frigir mykje CO 2 ved forbrenning. Fossile energikjelder har blitt til i løpet av mange millionar år. Lagra fossilt brennstoff kan vere brukt opp om 100 – 200 år

5 Dei viktigaste energikjeldene Olje Kol Gass Kjernekraft Vasskraft Bioenergi Sol/ vind

6 Kampen mot global oppvarming http://www.yr.no/1.10909712 Brensel + oksygen →CO 2 + H 2 O + Energi

7

8 Berekraftig utvikling Verdskommisjon for miljø og utvikling ( 1987) 1997: Kyoto- avtalen – Reduksjon av klimagassa5r med 5,2% i høve 1990 innan 2012 2006: Rapport frå Verdsbanken – Mangel på drikkevatn – Havnivået stig med 1m – Dramatiske verfenomen – Mangel på mat i verda

9 CO 2 - handtering CO 2 - reinsing → mindre utslepp Fjerne CO 2 frå eksos: Gassen må binde seg til andre kjemiske stoff ( amin) CO 2 - handtering: fange opp og lagre CO 2 – Gassen vert kondensert til væske som kan transporterast med skip, leiast i røyr, lagrast forsvarleg i djupe lag i jordskorpa.

10

11 Satsing på fornybar energi Kol, olje og gass er energikjelder som ein dag vil ta slutt. Likevel vil desse forbruket av desse kjeldene auke i endå nokre år. Vassenergi: gamal og velkjend. Energien kan lagrast i turbinar Vindenergi Energi frå havet Solenergi Bioenergi Annan energi

12 Vindenergi Vindmøller/ vindturbinar: – Vinden driv turbinblada rundt. Inne i maskinhuset er der ein generator som gjer rørsleenergien om til elektrisk energi. Etter vassenergi er dette den billegaste fornybare energikjelda. Danmark lengst framme; produserer over 50% av alle vindmøller i verda. Danmark produserer 20% av energien sin frå vindenergi. Mål om 50% innan 2030.

13 Vindenergi - ein nesten ubrukt ressurs 1% av solenergien vert brukt til å setje lufta i atmosfæren i rørsle. Temperaturskilnader i lufta skaper luftstraumar. Dei største vindmøllene kan produsere opptil 5000kW pr. Dag ( 5MW). Dette er nok til å 300 einebustader. Mål om at nye vindmøller skal kunne produsere 20MW.

14 Vindenergi i Noreg Større vindressursar enn Tyskland og Danmark. På kysten blæs det mest om vinteren når behovet for energi er størst. Enkelt å frakte energien til el-nettet Smøla vindpark

15 Energi frå havet 70 % av jordoverflata er vatn Havet får heile tida tilført store mengder energi gjennom sollyset. Havet er i rørsle pga vind og tidevatn ( gravitasjonskrefter) Interessa for alternative energikjelder starta etter ei oljekrise i 1973

16 Energi frå havet Bølgjeenergi: Dyrt og krevjande Ulike modellar til å utnytte rørslene i bølgjene Alle mekaniske delane får store slitasjer.

17 Energi frå havet Tidvassenergi: – Høgdeforskell mellom flod og fjære i Noreg er mellom 0,5 til 2m I smale sund blir det sterke straumar av tidvatnet

18 Energi frå havet Saltkraft: ein leier ferskvatn og saltvatn inn på kvar si side av ein membran. Ferskvatnet strøymer gjennom membranen, slik at det blir ein trykkskilnad som kan utnyttast til å drive ein turbin.( Osmose)

19 Solenergi Solceller: gjer solenergi til elektrisk energi. Silisum. Dyre å produsere. Avhengig av sol! Solfangarar: varmar opp vatn som vert ført i røyr til eit varmelager

20 Bioenergi Energi frå planter: ved, pellets, flis bork, brikettar ved dekkjer 14% CO 2 - nøytral Matavfall Husdyrgjødsel Søppel Biodrivstoff Viktigaste energikjelde etter vasskraft i Noreg.

21 Annan energi Geotermisk energi: jordvarme Island kan utnytte den direkte Varmepumpe: omvendt kjøleskap Hydrogengass + oksygengass = knassgass

22 ENØK http://www.enok-senteret.no/#cid=1


Laste ned ppt "ENERGI FOR FRAMTIDA - på veg mot ein fornybar kvardag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google