Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjelpemiddelformidling - med brukernes perspektiv! Lars Ødegård Spesialrådgiver i Norges Handikapforbund. Kommunalpolitiker gjennom flere perioder. Medlem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjelpemiddelformidling - med brukernes perspektiv! Lars Ødegård Spesialrådgiver i Norges Handikapforbund. Kommunalpolitiker gjennom flere perioder. Medlem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjelpemiddelformidling - med brukernes perspektiv! Lars Ødegård Spesialrådgiver i Norges Handikapforbund. Kommunalpolitiker gjennom flere perioder. Medlem av Ekspertutvalget for helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken.

2 Om ekspertutvalget:  Oppnevnt av Regjeringen Solberg med utgangspunkt i regjerings- erklæringen hvor det heter:  «Foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken i løpet av valgperioden.»  Meld. St. 14 (2014-15) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner.  Ekspertutvalget består av Arild Hervik (leder), Astrid Gramstad, Lene Conradi, Lars Ødegård, Frode Selbo, Kristin Standal og Lone Merethe Solheim.  Ekspertutvalget skal avlevere sin innstilling innen utgangen 2016, i god tid før regjeringen skal legge frem sitt forslag til Stortinget om oppgavefordeling i tilknytning til kommunereformen.

3 Utvalgets oppdrag: Brukerperspektivet i mandatet.  Utvalget skal vurdere hvordan man kan skape helhetlige løsninger på ulike livsarenaer (hjem, skole, utdanning, arbeid, med videre) som møter fremtidens utfordringer, og hvor hjelpemiddelpolitikken sammen med virkemidler på andre politikkområder gir gode og kostnadseffektive løsninger.  Arbeidet må sikre at brukernes interesser ivaretas på en god måte – både hva gjelder brukernes ønsker og behov, og sikring av rettigheter, samt konsekvenser for den enkelte brukers økonomi og levekår.  Utvalget må også søke løsninger som bedrer saksbehandlingen på alle områder i tråd med brukernes behov og ønsker – dette gjelder både saksbehandlingstid, leveringstider, opplæring, reparasjoner, mv.  Det må også vurderes hvordan forskning, innovasjon og utvikling kan og bør ivaretas på en helhetlig og god måte, herunder i samarbeid med omsorgssektoren. (Ovennevnte er bare et lite utdrag fra mandatet.)

4 Muligheter og umuligheter!  Look to Norway!  Kostnadseffektivt!  Stor tilfredshet!  Endringer i økonomi (Produktivitetskommisjonens analyse)  Endringer i demografi (Eldrebølgen)  Endringer i teknologi (Velferdsteknologi og andre smart-teknologier)  Er hjelpemiddelformidling i Norge dyrt eller billig?

5 Forventninger til Ekspertutvalget? Ulike perspektiver skaper ulike forventninger!  Hva er status på feltet?  Hva er de store utfordringene og mulighetene vi må ta fatt i?  Hva er forutsetninger for en riktig dimensjonert, godt organisert, fremtidsrettet, forutsigbar og likeverdig tjeneste?  Hva er formålet med hjelpemiddelpolitikken?

6 FORMÅLET (hensikten eller samfunnsoppdraget om en vil):  Egenmestring, selvstendighet, uavhengighet og frihet. (individnivå)  Inkludering, likeverdig deltakelse og likestilling. (samfunnsnivå) (Perspektivet i dag tar ofte utgangspunkt i begreper som sykdom, skade, lyte, m.a.o. en passiviserende, pleie- og omsorgsorientert tilnærming)

7 Hjelpemiddelpolitikkens «styringskoordinater»  FORMÅLET skal begrunne innsatsen!  BEHOVET skal utløse rettigheten!  KOMPETANSE skal styre tiltakene!

8 Passive eller (pro)aktive strategier?  Ressursutløsende strategier:  Slik at folk kan bo hjemme lengst mulig,  og kan delta aktivt i samfunnet,  leve uavhengig, selvstendig og på egne premisser,  på en måte som tilstreber likeverd og likestilling!  Ressursdempende strategier:  Økt institusjonalisering, økt pleie- og omsorgsfaktor.  Økt isolasjon, redusert helse og økte psykiske belastninger.  Lavere yrkesdeltakelse. Flere på trygd.  Vil legge unødvendig beslag på «varme hender».  Vesentlig dyrere for samfunnet. Hjelpemiddelformidling er en INNSATSVINNER.

9 Nøkkelbegreper for fremtiden? Formålseffektivt = Deltakelse, mestring, inkludering. Formidlingsoperativt = Tillitsbasert samhandling. DA MÅ VI KNEKKE NOEN MYTER:  Man lurer ikke til seg hjelpemidler i vinnings hensikt!  Hjelpemiddelområdet er verken «one-man-show» eller «one-night-stand».  Forvaltningsnivået endrer ikke behovet.  Sårbare fagmiljøer styrkes ikke ved å spre dem utover. DESSUTEN MÅ VI SLÅ FAST AT:  Rettssikkerhet må aldri erstattes med vilkårlighet.  Likeverdig deltakelse forutsetter nasjonale strategier.  Politikken overfor funksjonshemmede må ha likeverd og likestilling som mål.

10 Hjelpemiddelpolitikken må forankres i 3 grunnleggende prinsipper ! 1. Individuell rettighet. (Behovet skal avgjøre, ikke budsjettet.) 2. Nasjonal utlånsordning. (Uavhengig av din adresse og lommebok.) 3. Formidlingsfaglig forsvarlig. (Med veiledning, tilpassing, opplæring.)


Laste ned ppt "Hjelpemiddelformidling - med brukernes perspektiv! Lars Ødegård Spesialrådgiver i Norges Handikapforbund. Kommunalpolitiker gjennom flere perioder. Medlem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google