Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikring av data mot Vigo sentralbase.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikring av data mot Vigo sentralbase."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.hordaland.no Kvalitetssikring av data mot Vigo sentralbase

2 www.hordaland.no Ark 2 Elev Fødselsnummer (obligatorisk) 11 siffer (uten mellommrom) Må være gyldig Navn (Etternavn, fornavn) Hjem (gateadresse, postnr., kommunenr.) Feltene importeres ikke inn i Vigo, men er viktig for andre rapporteringer til Utdanningsdirektoretet.

3 www.hordaland.no Bosted (gateadresse, postnr., kommunenr.) Feltene overskriver det som ligger i Vigo Telefon 1 Fasttelefon eleven kan nås på etter skoletid. Skrives uten mellomrom MobilElevens mobilnummer Skrives uten mellomrom E-postElevens (personlige) e-post adresse

4 www.hordaland.no MorsmålskodeElevens morsmål Liste over koder ligger i portalen Ungdomsrett kvote Importeres ikke inn i Vigo Ungdomsrett frist Importeres ikke inn i Vigo Avgangsår, grunnskole Importeres ikke inn i Vigo RettstypeU = Ungdomsrett V = Voksenrett F = Fullføringsrett I = Ikke rett

5 www.hordaland.no Ark 3 Elevkurs SkoleårFor dette skoleåret: 20072008 Må være åtte sammenhengende tall. Elever som går på kurs som starter i januar og går ut desember må registreres på to skoleår (eks. 20062007 og 20072008). KurskodeOffentlig kode på program- område/kurset eleven tar. KlassekodeSkolens egen kode for basisgruppen der undervisningen er organisert. PreutfyltSkal ikke fylles ut

6 www.hordaland.no StartdatoDato eleven startet årets utdanning. Elever som startet første skoledag skal stå blank. Eks. begynte på skolen 15. september : 20070915 SluttdatoDato eleven sluttet på skolen. Elever som går ut hele skoleåret skal stå blank. Eks. sluttet på skolen 23. oktober: 20071023

7 www.hordaland.no SluttårsakLegg inn rett sluttårsak (Kodene må være lagt inn i Extens/SATS/TP) KodeÅrsak til avbrudd ARFÅTT ARBEID ASBEGYNT PÅ ANNEN SKOLE/KURS BBEDRIFTENS ØNSKE EFSØKNAD MOTTATT ETTER FRIST FLFLYTTET FRSTORT FRAVÆR FVFEILVALG FØFØDSEL HKHEVING AV LÆREKONTRAKT IMIKKE MØTT TIL NORSKPRØVE FOR F IOIKKE OPPGITT LLÆRLINGENS ØNSKE LBLÆRLINGENS/BEDRIFTENS ØNSKE LVLANG REISEVEI MIMILITÆRTJENESTE

8 www.hordaland.no NOMANGLENDE NORSKKUNNSKAPER OOVERFØRT TIL NY KONTRAKT OPMANGLENDE OPPHOLDSTILATELSE PSPERSONLIGE ÅRSAKER/SYKDOM SLSKOLELEI/MOTIVASJON SVSVANGERSKAP TLTILLEGG LÆRETID UTEN TILSKUDD TTGÅTT TILRETTELAGT TILBUD UAUTVIDET RETT PGA FLYTTING UHUTENLANDSOPPHOLD UKUTVEKSLINGSELEV, KALENDERÅR USUTVEKSLINGSELEV, SKOLEÅR UTUTVIDET RETT VAFAGVANSKER XXANNEN FRAFALLSÅRSAK ØØKONOMISKE ÅRSAKER

9 www.hordaland.no SluttmerknadHer kan det legges inn en merknad - maks 80 tegn SøkertypeO = Ordinær søker S = Særskilt søker M = Minoritetsspråklig søker (OS, OM, SO, MO skal ikke brukes)

10 www.hordaland.no Spesialundervisning J dersom eleven har enkeltvedtak om spesialundervisning og/eller går på eget tilbud for spesial- undervisning. Ellers N

11 www.hordaland.no Morsmålsopplæring J dersom eleven er minoritets- språklig og får opplæring på eget morsmål. Ellers N Støtteundervisning i norsk J dersom eleven er minoritets- språklig og får støtteundersvisning i norsk. Ellers N

12 www.hordaland.no Ungdomsrett innfridd Skal ikke legges inn Voksenrett innfridd Skal ikke legges inn (Voksne) Fullføringsrett innfridd Skal ikke legges inn DelkurselevJ dersom eleven bare følger deler av kurset. Ellers N En elev som kun går ut av fremmedspråk for å ta morsmålet sitt som privatist er ikke delkurselev. Karakter-terminT1 = Første termin (Termin for standpunkt-karakter) T2 = Andre termin ST = Standpunkt (og eksamen)

13 www.hordaland.no T2 karaktererYrkesfag Norsk (NOR1001 og NOR1101) Engelsk (ENG 1001) Studieforberedende Fremmedspråk (FSPxxxx) Elever som tar fremmedspråk som prosjekt til fordypning skal også bare ha T2-karakter

14 www.hordaland.no Kunnskapsløftet – fag som ikke skal ha standpunktvurdering, kun T2  Forskrift til Oppl.lova §4-6  ……”Standpunktkarakterar er karakterar som blir gitt ved slutten av opplæringa på kvart årstrinn i fag der det i Læreplanverket for Kunnskapsløftet er fastsett nasjonale kompetansemål på årstrinnet i faget, og i prosjekt til fordjuping.  ……”Elevane skal også få terminkarakterar etter 2. termin på dei årstrinna der det ikkje er fastsett nasjonale kompetansemål i faget i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.”

15 www.hordaland.no FullførtkodeB = Fullført og bestått I = Ikke bestått A = Alternativ opplæringsplan S = Sluttet etter 1. september Ny kode skoleåret 20072008: H = Holder fremdeles på med opplæringen Det er forskjellige regler for Reform 94 og Kunnskapsløftet.

16 www.hordaland.no Fravær dagerAntall hele dager Fravær timerAntall hele timer (i tillegg til dager) OrdenskarakterG (GO) N (NG, NO) L (LG, LI) AtferdskarakterG (GO) N (NG, NO) L (LG, LI)

17 www.hordaland.no RettstypeKopieres fra ark 2 Voksen i under-J dersom eleven er visningstilbudvoksen (med voksenrett) tilpasset voksneog går i tilbud spesielt tilpasset voksne ellers N OpplæringsaktivitetJ dersom eleven er voksen og følger et kurs dette året ellers N

18 www.hordaland.no ElevstatusElevens status Gjelder for elever som har Alternativ opplæring = A De andre kan settes blank. MerknadMerknad i forbindelse med prosjekt til fordypning

19 www.hordaland.no Ark 4 Kompetansebevis Fagkode Offentlig kode på faget eleven tar. FagtypeFF (Fellesfag) FP (Felles programfag) VP (Valgfritt programfag) PF (Prosjekt til fordypning) F (Fellesfag) S (Studieretningsfag) V (Valgfag)

20 www.hordaland.no Fag med tverrfaglig eksamen? Ikke i bruk Karakter standpunkt/termin Karakter skriftlig eksamen Karakter muntlig eksamen Karakter annen Kun gyldige karakterer

21 www.hordaland.no Eksamenstype Ved satt karakter i feltet ”Karakter Annen” S = Skriftlig M = Muntlig P = Praktisk SM = Skriftlig-muntlig MP = Muntlig-praktisk SP = Skriftlig-praktisk TP = Teoretisk-praktisk

22 www.hordaland.no Skolenr 2Fylles ut dersom faget er tatt ved en annen skole enn hovedskolen. Skoleår 2Fylles ut dersom faget er tatt et annet skoleår enn hovedskoleåret. Fagstatus Kode for den status eleven har i faget

23 www.hordaland.no Fagstatus Status for hvert fag KodeForklaring EElev (hel- og delkurselev) i faget AAlternativ opplæringsplan. Individuell opplæringsplan i faget (Gjelder også elever som har elevstatus = A) FFritatt i faget PPrivatist i faget HHospitant i faget RRealkompetansevurdert i faget NNettundervisning i faget UUtenlandsk utvekslingselev i Norge INorsk utvekslingselev i utlandet SSluttet i faget OOppdragsundervisning i faget (eks. AOF og Friundervisningen)

24 www.hordaland.no Startdato Dato eleven startet med faget, dersom dette er en annen dato enn startdato i ark 2 SluttdatoDato eleven sluttet i faget, dersom dette er en annen dato enn sluttdato i ark 2 Bestått datoDen dato eleven bestod faget (Voksne) ElevtimerFagets timetall i årstimer slik slik eleven tar det. (avrundes til nærmeste heltall)

25 www.hordaland.no EksamensterminH = Høst V = Vår Tar eleven eksamen i begge terminene må den legges inn to ganger. Merknad??

26 www.hordaland.no Elever som slutter i hele kurset i løpet av skoleåret. Elevene må ligge i excel-arket gjennom hele skoleåret. Legg inn fagstatus = S på alle fag (ark 4) elevstatus = S (ark 3) fullførtkode = S (ark 3) sluttdato = dato eleven sluttet (ark 3) sluttårsak (ark 3) evt. sluttmerknad (ark 3) Elever som går hele skoleåret skal ikke ha dato i feltet ”sluttdato”.

27 www.hordaland.no Elever som blir tatt inn i løpet av skoleåret. Legg inn elevens utdanning fagstatus på alle fag (ark 4) elevstatus (ark 3) startdato = dato eleven ble tatt inn (ark 3) Elever som begynner første skoledag skal ikke ha dato i feltet ”startdato”.

28 www.hordaland.no Elever som bytter utdanning i løpet av skoleåret. Eleven må ligge i excel-arket med informasjon om begge utdanningene gjennom hele skoleåret. Legg inn følgende på utdanningen som eleven slutter på: fagstatus = S på alle fag (ark 4) elevstatus = S på kurset (ark 3) fullførtkode = S (ark 3) sluttdato = dato eleven sluttet (ark 3) sluttårsak (ark 3) evt. sluttmerknad (ark 3)

29 www.hordaland.no Legg inn følgende på utdanningen som eleven blir tatt inn på: elevens nye utdanning fagstatus på alle fag (ark 4) elevstatus (ark 3) startdato = dato eleven ble tatt inn (ark 3) Ved bytte av kurs OBS! Startdato må være lik eller etter sluttdato. OBS!! Dette gjelder også for elever som for eksempel på Studiespesialisering bytter fra STSAM2---- til STREA2---- og på allmenne fag (VK2) bytter fra 8040 til 8042.

30 www.hordaland.no Slutter eleven i fag f.o.m. 1. september må følgende gjøres: Faget skal stå. Sett fagstatus = S Sett sluttdato på faget Legg inn det nye faget, sett rett fagstatus og sett startdato på faget. Ved bytte av fag OBS! Startdato må være lik eller etter sluttdato Elever som slutter i fag/bytter fag i løpet av skoleåret.

31 www.hordaland.no For elever som tar kurs over 2 år gjelder følgende regler: Første skoleår føres bare opp de fagene eleven tar det året. Andre skoleår skal alle fagene eleven har tatt, i løpet av de to årene føres opp. Sette Karakteren = F i de fagene eleven ble ferdig med det første skoleåret.

32 www.hordaland.no Rapportering av elevdata til Statistisk sentralbyrå (SSB). Innen 1. oktober skal alle elever (med unntak av de elevene som går i spesialklasser) være registrert inne med alle fagene de har undersvisning i. Det er også viktig å legge inn andre fag hvor eleven f.eks er fritatt, privatist, sluttet i faget osv.


Laste ned ppt "Kvalitetssikring av data mot Vigo sentralbase."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google