Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldreundersøkelse for Steinberget Barnehage 1 EPSI Norway AS har laget analysen og rapporten på oppdrag av Steinberget Barnehage,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldreundersøkelse for Steinberget Barnehage 1 EPSI Norway AS har laget analysen og rapporten på oppdrag av Steinberget Barnehage,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldreundersøkelse for Steinberget Barnehage www.epsi-norway.org 1 EPSI Norway AS har laget analysen og rapporten på oppdrag av Steinberget Barnehage, og er gjort i samarbeid med PBL

2 Bakgrunnsinfo 2 Datainnsamling gjennomført på web i perioden 27. januar til 17. februar 2014 Foreldre kan potensielt motta 3 e-poster – hvorav den første er en standard utsendelse, samt 2 påminnelser til de som ikke svarte på den første utsendelsen og evt. den første påminnelsen. Web intervjuene er samlet inn via SurveyMonkey Det er hentet inn svar på et 30-talls spørsmål som bygger opp under analysen. Hvert av aspektene i modellen bygger på 3 – 7 spørsmål, samtidig som det hentes inn noe bakgrunnsinformasjon fra respondenten som kan brukes på et aggregert nivå. Tilsvarende studier gjennomføres i mange andre barnehager i Norge. Alle resultatene som presenteres i denne rapporten er overlevert for internt bruk hos Steinberget Barnehage. I motsetning til de nasjonale studiene så vil ikke resultatene fra de enkelte barnehagene bli publisert i det offentlige rom. EPSIs nasjonale studie av barnehagesektoren er et separat studie, og resultatene som formidles via EPSIs hjemmesider kan fritt siteres. Indeksen for kundetilfredshet, det sentrale målet i disse målingene, kan ta en verdi mellom 0 og 100. Jo høyere verdi desto bedre anser de faktiske kundene (foreldrene) at barnehagene oppfyller deres krav og forventninger. Spørsmålene svares på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyr ”helt uenig” eller ”veldig misfornøyd” og hvor 10 betyr ”helt enig” eller ”veldig fornøyd”. Resultatene gjøres i etterkant om til en 100-punkts skala Som en generell tommelfingerregel så kan man si at: Målinger under 60 er lavt/veldig lavt, Målinger fra 60 – 75 er gjennomsnittlig Målinger over 75 anses som høyt/veldig høyt. Se www.epsi-norway.org for mer informasjon om metode og modell, eller om EPSI forøvrigwww.epsi-norway.org

3 Informasjon om gjennomføringen av undersøkelsen 3 Utsendelsene Undersøkelsen ble sendt ut totalt tre ganger: Første utsendelse ble sendt: 27 januar Første påminnelse ble sendt: 3 februar Siste påminnelse ble sendt: 7 februar Undersøkelsen ble lukket 17 februar Mottakerinformasjon Antall deltagere: 54 Gullklumpen: 12 Diamantgruva: 15 Tinntrollet: 11 Sølvsmia: 16 Antall svar: 41 (76%) Gullklumpen: 75% Diamantgruva: 73% Tinntrollet: 73% Sølvsmia: 81% Antall ubesvarte: 13 (24%) Antall avregistrerte: 0 Antall ikke levert: 0 www.epsi-norway.org

4 Hvordan bruke rapporten 4 Gjør deg kjent med innholdet og metodikken i EPSI modellen for å kunne lese resultatene på en effektiv og presis måte Identifiser barnehagens skår ved hjelp av profilen (side 8) Identifiser avdelingenes skår ved hjelp av profilen (side 9) Sammenlign barnehagens skår opp mot benchmark’en fra den nasjonale studien. Dette gir svar på hvordan barnehagen gjør det ift det nasjonale snittet. Identifiser områder hvor barnehagen gjør det godt eller mindre godt. En viktig del av dette prosjektet og rapporten er at den skal gi grobunn for interessante diskusjoner internt. Vi anbefaler at dere stiller åpne spørsmål til hverandre, og er mottagelig for nye ideer og tanker Hvorfor skårer man relativt dårlig på spørsmålet om... Hva kan vi gjøre for å korrigere det til neste gang… Hvorfor gjør avdeling X det såpass bedre enn de andre… Hvorfor er forventningene såpass mye høyere (eller lavere) hos oss enn i bransjen for øvrig? Osv. Legg også merke til hva foreldrene skriver under ’åpne svar’ www.epsi-norway.org

5 Analysemodellen 5 EPSI bruker en solid, vitenskapelig og nøye utprøvd metode (EPSI Modellen) for å kunne levere presis innsikt og kunnskap om organisasjoners ikke- finansielle nøkkeltall. Svarene bearbeides ved bruk av en statistisk analyse (Partial Least Square, PLS) Modellen basert på følgende komponenter: Image (merkevare) Kundeforventninger Opplevd kvalitet – produkt Opplevd kvalitet – service Opplevd verdi Kundetilfredshet Lojalitet Her utgjør den latente verdien ”Image” startpunktet for modellanalysen. De andre tre latente variablene til venstre (kundeforventninger, opplevd kvalitet på produkter og service) betraktes sammen med opplevd verdi som drivere for kundetilfredsheten, som igjen påvirker graden av lojalitet. www.epsi-norway.org

6 EPSI Modellen – Drivende faktorer 6 Image Image/omdømme er målt for å gi en generell forståelse av hvordan respondenten oppfatter at barnehagen vurderes av andre som har kjennskap til den. De fire spørsmålene som stilles er laget for å fange ulike dimensjoner av hva som vanligvis er forbundet med image/merkevare/omdømme. Kundeforventninger (Forventninger) Forventninger er et mål på hva kundene forventer å få ut av kundeforholdet. Mens Image/omdømme beskriver hvordan respondenten opplever at folk flest ser på barnehagens Image/omdømme, så avdekker denne seksjonen hva den faktiske respondenten ser frem til å få fra barnehagen. Opplevd kvalitet Opplevd kvalitet er delt i to undergrupper i EPSI modellen. Opplevd produktkvalitet (tjenestekvalitet) refererer til det faktiske tilbudet i form av selve tjenesten. Opplevd servicekvalitet har fokus på forholdet mellom kunden og de ansatte i Barnehagen (service, det mellommenneskelige, tilgjengelighet, osv). Verdi for pengene (Opplevd Verdi) Opplevd verdi (”verdi for pengene”) er utformet for å fange opp forholdet mellom hva som er oppnådd (levert) og prisen / kostnaden for å få dette, sett fra kundens ståsted. Vurdering av Profilen Generelt så er det viktig med en balanse mellom forventninger og opplevd kvalitet (selve leveransen). Mao dersom gapet mellom hva foreldrene forventer og hvordan de opplever kvaliteten (negativt gap) blir for stor så vil det ha negativ betydning på tilfredsheten med barnehagen. www.epsi-norway.org

7 Nasjonale resultater fra 2010 til 2013 7 www.epsi-norway.org

8 Resultater for Steinberget Barnehage - Profilen for barnehagen inkl. Private og Kommunale barnehager 8 Grafen over viser hvordan barnehagen scorer på de syv dimensjonene du finner langs den horisontale aksen (ref EPSI modellen). Den vertikale aksen viser et tilpasset utdrag av skalaen fra 0-100. Inkludert i illustrasjonen finner du resultatene for Private og Kommunale barnehager. Tallene for private og kommunale barnehager på landsbasis fremkommer av et separat prosjekt basert på telefonintervjuer med tilfeldige utvalgte foreldre i Norge. Mer om dette prosjektet finnes på EPSI sine websider, alternativt så kan man kontakte PBL eller EPSI. www.epsi-norway.org

9 Resultater for Steinberget Barnehage - Profilen for barnehagen inkl. målte avdelinger 9 Grafen over viser hvordan avdelingene scorer på de syv dimensjonene du finner langs den horisontale aksen. Den vertikale aksen viser et tilpasset utdrag av skalaen fra 0-100. I og med at ikke alle foreldrene har besvart undersøkelsen, så bør man tolke svarene med en viss grad av forsiktighet. www.epsi-norway.org

10 Spørsmålene 10 www.epsi-norway.org Forklaring: Benevnelsen helt til venstre eller kolonne 1 (for eksempel ”Omdømme”) indikerer hvilken gruppe spørsmålet faller inn under. Deretter finnes spørsmålsnummereringen (for eksempel Q4a).

11 Spørsmålene 11 www.epsi-norway.org Forklaring: Benevnelsen helt til venstre eller kolonne 1 (for eksempel ”Servicekvalitet”) indikerer hvilken gruppe spørsmålet faller inn under. Deretter finnes spørsmålsnummereringen (for eksempel Q7a).

12 Resultater per spørsmål - på barnehagenivå 12 Diagrammene ovenfor viser gjennomsnittskåren for Steinberget Barnehage samt private og kommunale barnehager brutt ned på spørsmålsnivå. Ordlyden til spørsmålene finner du på side 10 og 11. www.epsi-norway.org

13 Forskjell mellom Steinberget Barnehage og private barnehager - på barnehagenivå 13 Diagrammet ovenfor viser hvordan Steinberget Barnehage gjør det i forhold til private barnehager. Spørsmål som skårer over 0 viser at barnehagen er bedre enn private barnehager generelt, og spørsmål under 0 viser at barnehagen er dårligere. Ordlyden til spørsmålene finner du på side 10 og 11. www.epsi-norway.org

14 Resultater per spørsmål - på avdelingsnivå 14 Diagrammene ovenfor viser gjennomsnittscoren for hver avdeling i Steinberget Barnehage brutt ned på spørsmålsnivå. Ordlyden til spørsmålene finner du på side 10 og 11. I og med at ikke alle foreldrene har besvart undersøkelsen så bør man tolke svarene med en viss grad av forsiktighet. Ta kontakt med EPSI om du har spørsmål til dette. www.epsi-norway.org

15 Lojalitet Lojalitet er ett av de viktigste aspektene for barnehager i denne studien. Barnehager drar nytte av at fornøyde foreldre omtaler barnehagen i positive ordelag og anbefaler barnehagen til venner og bekjente. Forklaring: Diagrammet illustrerer barnehagens score på de tre lojalitetsspørsmålene. 15 www.epsi-norway.org

16 Påstander 16 www.epsi-norway.org Forklaring: Foreldrene har blitt bedt om å angi om de er enig, uenig eller verken enig eller uenig på spørsmålene over.

17 Klager - Har du i løpet av det siste året hatt grunn til å klage på ’din barnehage’? Hvis ja; - Hva dreide klagen seg om? Forklaring: Teksten ovenfor er uredigert og hentet rett ut fra datainnsamlingen. Teksten er fremkommet ved at respondentene(foreldrene) har svart i fritekst på hva klagene deres har dreid seg om. www.epsi-norway.org 17  Ønsker ikke å kommentere  Tilbakemeldinger om barnet  Renhold og i ett tidligere forhold på en ansatt på en av di andre avdelingene.  Mat ved f.eks FN dag, Soldag, foreldrekaffe ect. Har kun blitt servert/hatt mulighet til å kjøpe usunn mat som f.eks kaker. Det syns vi er VELDIG trist og uansvarlig når vi vet hvilken fedmeproblematikk det er blant barn og det at alle festligheter skal forbindes med usunn mat hva signaliserer vi da til barn?! Matvaner dannes tidlig og tenk for en forebygging/interesse vi kunne skapt hos barna våre med å tilby f.eks internasjonal mat eller sunnere alternativer(det finnes jo mye sunn mat som er raskt å tilberede) enn kaker. Når dette er blitt tatt opp med personalet så opplever vi det slik at personalet ikke er interessert pga det vil føre til ""mer-arbeid"" for de.Hva med å f.eks inkludere barna i matlagingen i større grad, bruke det som dugnadsinntekt for blåtur, evnt foreldredugnad? Det er mye som kan læres gjennom matlaging for både barn og voksne! Og vi har snakket med flere foreldre som er enige om at det er uheldig slik det fungerer i dag med at det kun blir servert kaker rett før middagstider. Og en annen sak er praktiseringen av ""de utrolige årene"" - det skulle vi ønsket ble fulgt opp mer. Har opplevd å overhøre at en barnehageansatt ved flere anledninger har ropt/hevet stemmen sin ganske kraftig til barna og det er ikke en tilnærmingsmåte som er ok.  Imøtekommenhet ved bringing og henting.  Dører  Dagligdagse ting

18 Forbedring av klagehåndteringen - Hva kan barnehagen gjør for at du skal bli mer fornøyd med klagehåndteringen? Forklaring: Teksten ovenfor er uredigert og hentet rett ut fra datainnsamlingen. Teksten er fremkommet ved at respondentene(foreldrene) som har vurdert klagehåndteringen i barnehagen til en skår på 6 eller dårligere, skal utdype hva de mener barnehagen burde gjort for at respondenten skulle gitt en klagehåndteringsskår på 7 eller bedre. www.epsi-norway.org 18  Tatt det til etterretning. Dette med mattilbudet i sosiale sammenhenger har blitt dårligere og dårligere år etter år!  Fått tilbakemelding på hvordan de håndterte den, samt sett en bedring over tid.

19 Andre kommentarer - Finnes det noe annet som påvirker hvor fornøyd du er med ’din barnehage’? I så fall hva? 19 Forklaring: Teksten ovenfor er uredigert og hentet rett ut fra datainnsamlingen. Teksten er fremkommet ved at respondentene(foreldrene) har svart i fritekst på om det er andre ting som påvirker deres tilfredshet med barnehagen. www.epsi-norway.org  Vi er svært fornøyde med barnehagen. Den er pr.dags dato en ganske gammel barnehage men godt vedlikeholdt. Om det er noe jeg savner så er det en stor flerbrukssal i tilknytning til barnehagen hvor de kan ha samlinger for hele barnehagen, de kan ha gym, lek forestilling ol. den kan og leies ut til for eks musikkkorps, barnelek på ettermidagstid ol.  Synes de ansatte virker veldig ivrige på å få ""feiet"" barna ut av lokalet når klokken har passert 16.15. Skjønner jo at de vil komme seg hjem fra jobb tidligst mulig, men det gir en ubehagelig magefølelse når den ansatte stresser med å få oss ut av døra og ikke tar seg litt tid til å fortelle noen ord om hvordan dagen har vært for barnet.  Skulle ønsket at åpningstiden ble utvidet til 16.45.  Nei  Mottakelsen ved levering om morgenen har vi opplevd dårlig noen ganger ved at ansatte har sittet å lest avisen eller ikke vært så imøtekommende.  Merker tydelig når en en Bestemor jobber på avdelingen og har sitt barnebarn der, hun får alt av fordeler. synes ikke de skulle fått lov å ha barnebarn på samme avdeling.  Hadde ønsket varmt måltid hver dag  Det virker som de ansatte stresser veldig med å få siste barnet ut og få låst ytterdøra før klokken blir halv fem. Skjønner jo at de vil hjem fra jobb, men måten de ""feier"" oss ut døra mot slutten av åpningstiden gir meg en uggen magefølelse. Andre arbeidsplasser som f. eks. butikker, har ikke en sånn kultur. I tillegg savner jeg mannlige assistenter/pedagoger, det trekker faktisk mitt helhetsinntrykk veldig ned.  Det hadde vært veldig ønskelig med å få gym på programmet igjen. Ønsker fokus på et mer næringsrikt kosthold, både sunnere varmlunch og sunnere ""kosemat"" som grove vafler etc.


Laste ned ppt "Foreldreundersøkelse for Steinberget Barnehage 1 EPSI Norway AS har laget analysen og rapporten på oppdrag av Steinberget Barnehage,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google