Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsprosjekter i Sykehusbygg Bjørn Remen Marte Lauvsnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsprosjekter i Sykehusbygg Bjørn Remen Marte Lauvsnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsprosjekter i Sykehusbygg Bjørn Remen Marte Lauvsnes

2 «Sykehusbygg skal være det ledende fagmiljøet for planlegging, bygging og rehabilitering av sykehus i Norge.» Hovedkontor i Trondheim «Sykehusbyggs mål er å skape bygg som er sunne og helsefremmende gjennom sykehusets levetid, både for pasienter og ansatte.» Fra Røroserklæringen 2015

3 Oppdraget «Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, og tjenester innenfor eiendomsområdet som det er gevinster ved utføre felles herunder; Utvikling og forvaltning av kunnskap, metoder og verktøy for bygg og eiendomsrelatert sykehusplanlegging»

4 Overordnede krav til Sykehusbygg Sykehusbygg HF skal sikre større grad av standardisering av nye sykehusbygg ved erfaringsoverføring og gjenbruk av planleggingsgrunnlag fra tidligere prosjekter Sykehusbygg HF skal ivareta nasjonal database for sykehusarealer og utarbeide en samlet oversikt over klassifiserte sykehusarealer i løpet av 2015

5 Overordnede krav til Sykehusbygg Sykehusbygg HF skal videreutvikle og vedlikeholde metodikk for framskrivinger, veiledere og evaluering av sykehusprosjekter og etablere nødvendig verktøy som viser tilstandsgrad ved norske sykehus

6 Overføring av oppgaver fra Kompetansenettverk for sykehusplanlegging Forvaltning og eierskap av byggveiledere, planleggingsverktøy og nettsteder overføres til Sykehusbygg HF

7 Sykehusbyggs tre enheter

8 Utviklingsoppgaver Erfaringsoverføring og evaluering Standardisering Veiledere for tidligfaseplanlegging Videre utvikling av framskrivingsmodellen Videre utvikling av klassifikasjonssystemet Kunnskapskilder, kunnskapsdatabase Prosjektstyringssystem, prosjektstyringsverktøy, støttesystemer Utvikling av digitale modeller for prosjektstyring, kommunikasjon

9 Utviklingsoppgaver Erfaringsoverføring og evaluering Standardisering Veiledere for tidligfaseplanlegging Videre utvikling av framskrivingsmodellen Videre utvikling av klassifikasjonssystemet Kunnskapskilder, kunnskapsdatabase Prosjektstyringssystem, prosjektstyringsverktøy, støttesystemer Utvikling av digitale modeller for prosjektstyring, kommunikasjon

10 Erfaringsoverføring og evaluering Erfaringsoverføring mellom prosjekter Erfaringsseminarer – 3.september, forskjellige tema – November veileder for tidligfaseplanlegging – Desember hygiene og sykehusbygg Seminar i januar om bygg og psykisk helse Nettverksbygging Evaluering som en del av prosjektgjennomføringen Evaluering av spesifikke områder

11 Pre- eller post occupancy evaluation (POE)? Prosess eller produkt? Er planprosessen fulgt? Er målsettingene oppnådd? Ble det et godt sykehus? Fungerer det i forhold til dagens krav? Vil det fungere i forhold til fremtidige krav? Viktige fokusområder: Dimensjoneringsgrunnlag Funksjonalitet i løsninger (brukbarhet) Investerings- og driftskostnader Ibruktaking, innflytting, drift Brukermedvirkning 11 Hva og når er det viktig å evaluere?

12 Erfaringsoverføring og evaluering Samarbeid med kompetansemiljøer som SINTEF og NTNU Utviklingsprosjekter – OSCAR – Prosjekt-Norge prosjekt: Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling. SINTEF bidrar til å utvikle kunnskapsbase og modell for erfaringsoverføring Samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører

13 Utviklingsoppgaver Erfaringsoverføring og evaluering Standardisering Veiledere for tidligfaseplanlegging Videre utvikling av framskrivingsmodellen Videre utvikling av klassifikasjonssystemet Kunnskapskilder, kunnskapsdatabase Prosjektstyringssystem, prosjektstyringsverktøy, støttesystemer Utvikling av digitale modeller for prosjektstyring, kommunikasjon

14 Hvorfor standardisering? Høie venter seg mye av Sykehusbygg: «Jeg har store forventninger til at Sykehusbygg skal bidra til mer standardiserte løsninger ved at erfaringer overføres fra det ene byggeprosjektet til det andre. Vi har ikke råd til å la være med tanke på de store investeringene vi står overfor», sa helse- og omsorgsminister Bent Høie i sin sykehustale 7. januar

15 Standarder – hva er det? Krav eller frivillig? Lover, forskrifter, retningslinjer, veiledere Lover og forskrifter: Knyttet til minstekrav mht sikkerhet, arbeidsmiljø, tilgjengelighet osv Retningslinjer, veiledere: Minstekrav + erfarings- og forskningsbasert kunnskap satt i system m2

16 Standardiseringsnivå Minimumsnivå  Lover, forskrifter om brann, sikkerhet for pasienter og personale, tilgjengelighet, luftkvalitet, lys Og i tillegg  Klinisk behov, driftseffektivitet, service og komfort, pasientperspektiv, energibruk, fleksibilitet

17 Minimum, anbefalt eller State of the Art? Hva standardiseres – kun det som er spesielt for sykehus? Funksjon, krav, løsning, metode Avdelinger, rom, detaljer, komponenter Hvordan / hvem initierer en ny standard? Hvordan initieres revisjon av eksisterende? Organisering – deltagelse ved utarbeiding? Godkjenningsordning? Sentrale spørsmål

18 Standardisering Funksjonskrav Metode Løsning Gjennomføringsfase Tidligfase Gjennomf.fase internt / eksternt i nternt ? Tidligfase Standardisering sykehusdrift og teknisk drift eksternt Driftsfase Nasjonal og internasjonal standardisering NS, EN, ISO Bygge bransje eksternt

19

20 Utviklingsoppgaver Erfaringsoverføring og evaluering Standardisering Veiledere for tidligfaseplanlegging Videre utvikling av framskrivingsmodellen Videre utvikling av klassifikasjonssystemet Kunnskapskilder, kunnskapsdatabase Prosjektstyringssystem, prosjektstyringsverktøy, støttesystemer Utvikling av digitale modeller for prosjektstyring, kommunikasjon

21 Revisjon av Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

22 Utviklingsplan Idefase Konsept -fase Skisseprosjekt For- prosjekt Programmering Metode og krav. Beskrive metodisk grunnlag for de ulike stegene i prosessen, og krav iht lovverket Kunnskapsgrunnlag Verktøy som understøtter arbeidsprosessene gjennom hele livsløpet til et bygg Over- levering Arbeidsprosesser Veiledende forutsetninger og beslutningsprosess gjennom hele løpet fram til og med overlevering av byggetHHva Samhandling med de ulike aktørene og fagområdene gjennom prosessen, når involveres og hvordan? Drift Detalj- prosjekt Bygging Prosesser fordelt på planfaser

23 Utviklingsplan Idefase Konsept -fase Skisseprosjekt For- prosjekt Programmering Over- levering Drift Detalj- prosjekt Bygging Andre veiledere Formveileder Veileder for IKT Veileder for Overordnet teknisk program (OTP) Veileder for Hovedfunksjons- program Veileder for Brukermedvirkning Veileder for Hovedprogram utstyr

24 Utviklingsoppgaver Erfaringsoverføring og evaluering Standardisering Veiledere for tidligfaseplanlegging Videre utvikling av framskrivingsmodellen Videre utvikling av klassifikasjonssystemet Kunnskapskilder, kunnskapsdatabase Prosjektstyringssystem, prosjektstyringsverktøy, støttesystemer Utvikling av digitale modeller for prosjektstyring, kommunikasjon

25 Videreutvikling av framskrivingsmodellen Videre utvikling av framskrivingsmodellen som KNS/SINTEF/RHF’ene har laget NPR data til Sykehusbygg Utvikling av metodene for modifiserende faktorer – Gjennomgang av områder som effekter av observasjonsenheter, pasienthotell mm Kapasitetsberegning for intensivplasser og bildediagnostikk Modeller for arealberegning av støttefunksjoner/ ikke-medisinske funksjoner

26 Erfaringer Fra prosjekt xx til prosjekt xx Fra prosjekt xx til Sykehusbygg Fra Sykehusbygg til prosjekt xx Evaluering Utvikle metode for evaluering Gjennomføre evaluering Standarder Veiledere/retningslinjer Konsepter, standardrom løsninger, komponenter Standardiserte metoder Plukke ut aktuelle, relevante Problem- stillinger Framskriving Videreutvikling av framskrivingsmodellen Veiledere for tidligfaseplanlegging Tidligfaseveileder Veileder for HFP, HPU, OTP, IKT, Brukermedvirkning Formveileder Utvikling, innovasjon Nye lover, forskrifter Litteratursøk, forskning beste praksis nasjonalt og internasjonalt Produkter, verktøy til bruk i planlegging og bygging av sykehus Fellesoppgaver og avhengigheter mellom dem

27 Utviklingsoppgaver Erfaringsoverføring og evaluering Standardisering Veiledere for tidligfaseplanlegging Videre utvikling av framskrivingsmodellen Videre utvikling av klassifikasjonssystemet Kunnskapskilder, kunnskapsdatabase Prosjektstyringssystem, prosjektstyringsverktøy, støttesystemer Utvikling av digitale modeller for prosjektstyring, kommunikasjon

28 Videre utvikling av klassifikasjonssystemet Alle HF skal kartlegge og klassifisere areal Databasen for klassifisert areal over til Sykehusbygg Fra kartlegging og database til aktiv bruk av data www.klassifikasjonssystemet.no

29 Andre utviklingsoppgaver Etablere kravdokument vedr. miljø og klimatiltak Etablere og videreutvikle verktøy for tilstandsgrad Sammenligning byggekostnader Norge - Danmark Bruk av BIM i alle planfaser Modeller for investeringskostnader, driftskostnader og beregning av bærekraft Hygiene og bygg Sykehuslogistikk Bygg for psykisk helse OU i byggeprosjekter Lys og lyd Utvikling av «ompakkingsmodell» Brukernes helsevesen – uttrykt i bygningsmessige løsninger

30 Innovasjon …. Hvordan involvere brukere i å skape pasientens helsetjeneste i neste prosjekt? To utsagn fra helseminister Høie: Pasientens helsetjeneste Ingenting om meg uten meg Hvilke andre utviklingsoppgaver er viktige ut fra ditt perspektiv?

31 Utviklingsoppgaver Erfaringsoverføring og evaluering Standardisering Veiledere for tidligfaseplanlegging Videre utvikling av framskrivingsmodellen Videre utvikling av klassifikasjonssystemet Kunnskapskilder, kunnskapsdatabase Prosjektstyringssystem, prosjektstyringsverktøy, støttesystemer Utvikling av digitale modeller for prosjektstyring, kommunikasjon

32 Kunnskapsutvikling og læring Det er lite systematisk innhenting av kunnskap fra sykehusprosjekter Det er sporadisk og tilfeldig formidling og utveksling av kunnskapen Nye sykehusprosjekter starter på 0 Nye prosjektorganisasjoner opprettes Risiko for å ta ibruk dimensjoneringsgrunnlag og løsninger som har negativ innvirkning på kvalitet og drift av helsetjenester

33 Kunnskapskilder, kunnskapsbase Strukturering og tilgjengeliggjøring av kunnskap Formidling av kunnskap Web side

34 Kunnskapsbase; Utgangspunkt i «Plan- og byggeprosessen»

35 Hvordan bygge og finne kunnskap? Hvilken kunnskap er av stor betydning for planlegging, bygging og drift av sykehus? Hvilke metoder skal man benytte for å innhente ny kunnskap? Hvor og på hvilken måte ønsker du å finne kunnskapen?


Laste ned ppt "Utviklingsprosjekter i Sykehusbygg Bjørn Remen Marte Lauvsnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google