Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidskonferanse Trøndelag og Nordland 19. – 20. januar 2016 Kristoffer Forfang Fagskolekoordinator Nord-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidskonferanse Trøndelag og Nordland 19. – 20. januar 2016 Kristoffer Forfang Fagskolekoordinator Nord-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidskonferanse Trøndelag og Nordland 19. – 20. januar 2016 Kristoffer Forfang Fagskolekoordinator Nord-Trøndelag

2

3 Bakgrunn Det er tidligere avviklet to tilsvarende samlinger for ledelsen ved fagskolene i Trøndelag Bestillinger fra fylkestingene i begge trøndelagsfylkene NTFK: Muligheten for samordning av fagskoletilbudet/samarbeid innen Opplæringsregion (ORN) må avklares STFK: Etablere samarbeidsnettverk for alle fagskoler i Midt- og Nord-Norge, både for å gjøre skoleslaget mer synlig og for å kunne legge til rette for faglig utvikling Samling 1 (Stjørdal, 6. november 2012) To tiltak skal prioriteres Felles markedsføring Etablering av fagnettverk som bidrag i å utvikle robuste fagmiljø

4 Bakgrunn fors. Samling 2 (Trondheim 19. og 20. november 2013) Arbeide videre med felles markedsføring og faglige nettverk Aktuelle fokusområder for videre samarbeid Laboratorier TIP-fagene Felles undervisning/fagsamlinger for studentene i trøndelagsfylkene Vurdering, eksamen, sensur Produksjon og kvalitetssikring av eksamensoppgaver Kommunikasjonssystemer (IKT) Sensitive data Nettbasert opplæring Arbeide for få etablert ett-årig påbygg på 2-årig fagskoleutdanning fram til bachelor Samarbeid innenfor ORN

5 Fagskolesamling på Stjørdal 19. og 20. januar 2016 En videreføring (og utvidelse) av det årlige samarbeidsmøtet mellom fagskolene i Nord- og Sør-Trøndelag Naturlig å invitere fagskolene i Nordland, med bakgrunn i eksisterende faglige samarbeidskonstellasjoner og signalene i NOU 2014:14 Kirkenes fagskole ba om å blir invitert som observatør, (- og ble det) Målsetting: Bli bedre kjente med hverandre og diskutere framtidas fagskoler i regionen Representanter fra de 13 fagskolene i Nordland og trøndelagsfylkene + Kirkenes fagskole og representanter fra fylkesadministrasjonene møtte – 34 til sammen

6 Program - fokusområder Presentasjon av deltakerskolene for å tilrettelegge for bedre kjennskap til og refleksjon om felles utviklingsbehov Status for samarbeidet mellom skolene og fylkene Diskusjoner om mulighetene for felles synliggjøring og markedsføring Videreutvikling av faglige nettverk på tvers av fylkene Diskusjoner med bakgrunn i NOU 2014:14, foreslåtte lovendringer og tre skisserte scenarier for framtidas fagskole i Nordland og Trøndelag Fagskole og internasjonalt samarbeid

7 Utgangspunkt i fem hovedutfordringer skissert i NOU 2014:14 1.Fagskolens plass og status i utdanningssysteme t Uklar plass og svakt integrert 2.Arbeidslivets eierskap og fagskolens rolle som kompetansetilbyder for dette Utdanninger med for svak relevans 3.Kvalitet i fagskolene For lite robuste fagmiljøer For lite strategisk utdanningsledelse 4.Ansvar og styring av fagskolene Lite styring og manglende regler for organisering 5.Finansielle rammebetingelser For dårlig kostnadsdekning Manglende differensiering For svak finansiering av tilbud med regional og nasjonal interesse

8 Framtidas fagskole i Trøndelag og Nordland 3 Scenarier

9 Scenarie 1: Status Quo Mindre og selvstendige enheter med ulike samarbeidskonstellasjoner Uensartet styrestruktur Eierskap: Den enkelte fylkeskommune Fordeler: Formell, institusjonell og faglig nærhet til lokalmiljøet og det enkelte studiested Organisatorisk oversiktlig Utfordringer: Faglig sårbart med små fagmiljø Statiske tilbud Sårbar for svingninger i økonomi og søkertall Konkurranse om tilbud med få søkere – tilbud kommer ikke i gang Intern konkurranse om studier i eget fylke

10 Scenarie 2: Enhetlig struktur (fylkesvis ) En fagskole – ett styre i hvert fylke Flere studiesteder (studiested = dagens fagskoler?) Eierskap: Den enkelte fylkeskommune Fordeler: Fortsatt rimelig nærhet institusjonelt, faglig og formelt til næringsliv i eget fylke Mulighet for bredere og mer helhetlig samarbeid med næringslivet i fylket Mer fleksibel og helhetlig tilbudsstruktur i fylket Større og mindre sårbare fagmiljø Mindre sårbar for svingninger i økonomi og søkertall Redusert konkurranse om tilbud internt i fylket Lettere å etablere små tilbud Utfordringer: Mindre nærhet mellom styre og studiesteder og lokalt næringsliv Organisatorisk mindre oversiktlig Etablering av én samkjørt organisasjon

11 Scenarie 3: Fusjon over fylkesgrenser En fagskoleorganisasjon på tvers av fylkesgrenser Ett fagskolestyre og en ledelse Eierskap: Felleseie av flere fylkeskommuner Alt. 1: «Trøndelag fagskole» Alt. 2: «Fagskolen TNO» Alt. 3: «NORD Fagskole» Fordeler: Mulighet for bredt og helhetlig samarbeid med næringslivet i en stor region Fleksibel, helhetlig og bred tilbudsstruktur Små tilbud kan lettere opprettes ved behov Stort og lite sårbart fagmiljø Stabilt mtp svingninger i økonomi og søkertall Redusert konkurranse om tilbud mellom fylkene Utfordringer: Eierskap gjennom uavhengige regimer med ulike synspunkt Kompleks organisasjon - etablering av én samkjørt organisasjon Stor avstand til studiestedene og lokalt/regionalt næringsliv En fjerde «strøtanke» Fagskolestruktur basert på fagretninger, eksempelvis «TNO Helsefagskole», «TNO Maritime fagskole», «TNO Teknisk fagskole»

12 Gruppevise diskusjoner Refleksjoner med utgangspunkt i de tre (fire) scenariene og utfordringene i NOU-en Hvordan kan fagskolene i «TNO» møte sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte? Samtalene skulle ta hensyn til: Organisering og samarbeid Helhetlig fagtilbud Forholdet til næringslivet Rekruttering av studenter

13 Oppsummering fra diskusjonene Organisering og samarbeid En fagskole – ett styre i hvert fylke (Scenarie 2, alt. 1) - eks. «Nord-Trøndelag fagskole» / «Trøndelag fagskole», «Nordland fagskole» med samarbeid med tilliggende fylker, jf. mange gode samarbeidsavtaler som fungerer utmerket i dag Større faglig bredde og mulighet for sømløse overganger Fleksibilitet/styrking av fellesfunksjoner/tilbudsstruktur Større utfordring med sammenslåing over fylkesgrensen («TNO») enn innad i fylket Viktig med organisatorisk samarbeid i regi av fagskolekoordinatorene og lederne ved de ulike fagskolene Effektivisering av system/maler/reglement/ kvalitetssikring/-rapportering Både fordeler og ulemper med felles stort styre Viktig at styresammensetningen «er god/profesjonell» Helhetlig fagtilbud Viktig med faglig samarbeid innen sammenfallende/felles fagområder Nettverk mellom skoler/fylker nødvendig Positivt å etablere faglige nettverk i den enkelte fagretning

14 Oppsummering fra diskusjonene forts. Forholdet til næringslivet Bedre samarbeid med bransjeorganisasjonene Nye tilbud – Benytte Enhet for regional utvikling i fylkeskommunene i større grad for regionale behov Etablering av fagråd (fagseksjoner) for å ivareta hvert fagfelt og samarbeidet med næringslivet Fordel med akkrediterte større enheter i forhold til utvikling og oppretting av nye tilbud «TNO» kan gi større tyngde overfor næringslivet Rekruttering av studenter Fordel med store enheter – større synlighet Besøke bedrifter Markedsføring overfor videregående skoler/-elever Overgangsordninger til HU ville bedret rekrutteringen Fagskolen burde være Y-veien Fagskolepoeng må anerkjennes som studiepoeng Felles innsats og spleiselag ville kunne bedret rekrutteringen Beste markedsføringen er det vi gjør i utdanningen på den enkelte skole

15 Status for samarbeidet mellom fylkene Samarbeidet mellom fagskolene i Trøndelag har resultert i en felles fagskoleportal www.fagskoleneitrondelag.no www.fagskoleneitrondelag.no Nordland er invitert med Det vurderes etablering av faglige nettverk på tvers av fylkene og et tettere samarbeid om fagskoleforvaltning på fylkesnivå Møte 10.-11. mars mellom elektro-fagskolene i Trøndelag og Nordland (Hadsel fagskole (NL), Steinkjer fagskole (NT), Chr. Thams fagskole og Trondheim fagskole (ST) Fjernundervisningsteknologi Samarbeid om laboratorier Samarbeid om ulike fordypninger Lærerkonferanse Utveksling av eksamensoppgaver Formelle avtaler med bedrifter – felles mal Internasjonalisering/studiebesøk/faglig påfyll

16 Status for samarbeidet mellom fylkene forts. Hadsel fagskole og Steinkjer fagskole - Samarbeid om elektro - fordypning elkraft siden 2001 Felles inntak, undervisningsplanlegging/-gjennomføring og rapportering Felles nettplattform www.tf-nett.no er utviklet for å gi utfyllende informasjon til studenter og andre interessenterwww.tf-nett.no Lofoten Reiselivsfagskole og Stjørdal fagskole - Samarbeid om reiselivsfagskole Bakgrunn Arbeid med merkantil fagskole: Ytre Namdal, Hadsel, Stjørdal fagskoler Møte januar 2015: Enighet om å gå videre i samarbeid med Lofoten Møte mars 2015 i Svolvær: Avtale om videre samarbeid. Gjennomført kompetansekartlegging i Nordland og Trøndelag (Nordlandsforskning) Videre framdrift Nokut-søknad - godkjenningsprosess for Stjørdal som studiested – mai 2016 Presentasjon av kompetansekartlegging under Trøndelag reiseliv sitt seminar 2. mai i Trondheim Foreløpig mål om oppstart på Stjørdal - januar 2017 Maritime fagskoler: Nasjonalt samarbeid

17 Fagskolesamling på Stjørdal 19. og 20. januar 2016 Trøndelag, Nordland og Finnmark


Laste ned ppt "Samarbeidskonferanse Trøndelag og Nordland 19. – 20. januar 2016 Kristoffer Forfang Fagskolekoordinator Nord-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google