Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges miljø- og biovitenskapelige universitetNMBU Universitetsbiblioteket1 SAKS-prosesser og utviklingsområder Geir Arne Rosvoll 21.09.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges miljø- og biovitenskapelige universitetNMBU Universitetsbiblioteket1 SAKS-prosesser og utviklingsområder Geir Arne Rosvoll 21.09.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitetNMBU Universitetsbiblioteket1 SAKS-prosesser og utviklingsområder Geir Arne Rosvoll 21.09.2015

2 Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder2

3 Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder3 Hva er nytt på HiNTs web-sider? Statens trafikklærerskole Høgskolen i Levanger Namdal sykepleier- høgskole

4 Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder4

5 På vei til NMBU Stortinget - april 2008 «Vedtak 422 Stortinget samtykker i at Norges veterinærhøg­skole blir lokalisert på Ås og organisert sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap når nye bygg for Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet er ferdigstilt. Vedtak 423 Samorganiseringen av Norges veterinærhøyskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap skal ledes av et interimsstyre med tillit og legitimitet i alle de etablerte fagmiljøene. Interimsstyret bør komme på plass så snart som mulig, og senest 1. januar 2009.» Regjeringen – revidert statsbudsjett mai 2013 «Med den føreslåtte løyvinga på 65 millionar kroner til oppstart av nybygget på Noregs miljø- og biovitskapelege universitet (NMBU) og Veterinærinstituttet, er løpet lagt for eit samla biologifagleg forskings- og studietilbod på Ås … Byggearbeidet som blir sett i gang har ei arealramme på 63 100 kvadratmeter, i tillegg kjem nytt Senter for Husdyrforsøk på 11 700 kvadratmeter. Regjeringa føreslår ei startløyving på 65 millionar kroner i 2013. Prosjektet har ei kostnadsramme på 6,3 milliardar kroner.» Regjeringen - kgl. res. juni 2013 «Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap organiseres fra 1. januar 2014 som én institusjon under navnet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.»» Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder5

6 På vei til NMBU Prosjektet «Planene for prosjektet utarbeides i nært samarbeid med brukerne. Dette er den største samlede utbygging i universitets- og høyskolesektoren noen gang. Til sammen har nybyggene et bruttoareal på 74.800 kvm. Prosjektet skal, etter planen, være ferdigstilt i 2019.» Arkitekt: PG Campus Ås Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder6

7 På vei til NMBU:  Nytt Senter for husdyrforsøk– ferdig 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder7

8 På vei til NMBU:  Total rehabilitering av Urbygningen– ferdig 2016 Foto: Ivan Brodey/Statsbygg Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder8

9 På vei til NMBU Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing over 12 år er meget krevende Privat trøst: Det jo en viss mulighet for å dø av ulike årsaker i løpet av disse årene, så sammenslåing er muligens ikke det verste man har. I løpet av mine 25 år i offentlig sektor har jeg arbeidet halve tiden i universitets- og høgskolesektoren og halve tiden i direktorat og departement Det har alltid vært endringer i UH-sektoren – mao dette er normalen? Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder9 2020 2013 2008

10 Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder10 NMBUs visjon Kunnskap for livet NMBU vil bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. NMBUs strategiske områder Kunnskap som felles mål Kunnskap skal deles Livet på universitetet www.nmbu.no

11 Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder11

12 På vei til NMBU – Universitetsbiblioteket 2015 http://www.nmbu.no/om/biblioteket https://www.facebook.com/NMBUUniversitetsbiblioteket Tårnbygningen, Ås Sørhellinga, Ås Noragric, Ås Adamstuen, Oslo IHA, Ås Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder12

13 På vei til NMBU – vår organisasjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder13

14 På vei til NMBU- NMBUs strategi og universitetsbibliotekets virksomhet Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder14

15 Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder15 Nasjonal politikk rundt UH-sektoren  Dette er et viktig politisk område Meld. St. 18 (2014-2015) - Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 7 (2014–2015) - Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024Meld. St. 7 (2014–2015) - Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024 Meld. St. 18 (2012–2013) - Lange linjer – kunnskap gir muligheterMeld. St. 18 (2012–2013) - Lange linjer – kunnskap gir muligheter Meld. St. 13 (2011–2012) - Utdanning for velferd St.meld. nr. 30 (2008-2009) - Klima for forsk­ning St.meld. nr. 14 (2008-2009) - Internasjonalisering av utdanningSt.meld. nr. 14 (2008-2009) - Internasjonalisering av utdanning

16 Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder16

17 Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder17

18 Regjeringens målsetting: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder18

19 Regjeringen om videre dialog og prosess: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder19

20 Regjeringens politikk – momenter fra meldingen: Institusjonene skal styrke sin egenart og satse på områder der de har særlige forutsetninger for å gjøre det bra Viktig med faglig brede institusjoner og samarbeid på tvers av institusjonene Publikasjoner, doktorgrader og kommersialisering er blant de viktigste resultatene av forskningssamarbeid Digital læringsteknologi og bruk av åpne læringsressurser gir nye muligheter for samarbeid nasjonalt og internasjonalt Andelen norske artikler med internasjonale medforfattere øker og det er en utvikling i riktig retning, gitt at publikasjoner med internasjonale medforfattere generelt blir mer sitert enn øvrige artikler Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder20

21 Regjeringens politikk – momenter fra meldingen: Ambisjon om at to prosent av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020 skal tilfalle norske aktører og store forventinger til deltakelse av norske universiteter og høgskoler i Erasmus+ Håp om at internasjonalt samarbeid gjør det mulig å dele byrdene ved store investeringer i for eksempel laboratorier, datasamlinger og annet utstyr Ledelsen skal sørge for at undervisning og forskningsaktivitet verdsettes på lik linje Institusjonene skal gjennomsyres av en kvalitetskultur Studentene skal involveres aktivt i arbeidet med å utvikle sektoren Betydningen av moderne og hensiktsmessige bygg og infrastruktur vektlegges Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder21

22 Regjeringens politikk – momenter fra meldingen : Norge bør være internasjonalt ledende i utviklingen av digital forvaltning Moderne og effektive administrasjoner og administrative tjenester og hjelpemidler er forutsetninger for kvalitet i kunnskapsutvikling og god tilgjengelighet til formidling av kunnskap Universitets- og høgskolesektoren må i større grad utnytte de mulighetene som ligger i IKT for å skape høyere kvalitet i utdanning og forskning, bedre tilgang til kunnskap og økt verdiskapning Det er nødvendig med en helhetlig strategi for utvikling og bruk av IKT og nye løsninger i den faglige og administrative delen av virksomheten Skal bruke felles tjenester og systemer som kan kommunisere med hverandre og løsninger og kompetanse bør deles mer enn i dag Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder22

23 Regjeringens politikk – momenter fra meldingen : Samlet sett har sektoren kommet langt i å ta i bruk felles databaser og systemer på enkelte områder med eksempler FS, DBH, CRIStin, BIBSYS og Uninett Det bør vurderes om CRIStin skal få en nærmere tilknytning til FS eller andre fellestjenester Det skal vurderes om Norgesuniversitetet kan organiseres sammen med andre aktører i sektoren Det er momenter som tilsier at BIBSYS bør slås sammen med andre aktører i sektoren, f.eks. UNINETT eller CRIStin Det skal vurderes flytting av ansvar for forvaltningsoppgaver KD nå gir tilskudd til UHR for å utføre Instituttsektoren? Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder23

24 Noen tanker om SAKS-prosesser – hva bruker vi tid/ressurser på? Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder24

25 Noen tanker om SAKS-prosesser – ja, dette er «real life»: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder25

26 Noen tanker om SAKS-prosesser – ja, dette er formell omstilling/omorganisering: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder26 Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 45, nummer 3, 2008, side 295-300Vol 45, nummer 3 Sunn endring i organisasjoner Per Øystein Saksvik, Psykologisk institutt, NTNU Kjell Nytrø, Psykologisk institutt, NTNU Sturle Danielsen Tvedt, Psykologisk institutt, NTNU  Lovverk og avtaler  Rettigheter, åpne og formelle prosesser  Støtte og kompetanse - to små referanser jeg har funnet svært nyttige tema i morgen

27 Utviklingområder - hva tror IFLA om framtiden: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder27 http://trends.ifla.org/

28 Utviklingsområder – hvor går vi: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder28

29 Utviklingsområder - hva skjer med organisasjonen: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder29 Bibliotek integrert med andre enheter Bibliotek i samarbeid med andre enheter Bibliotek i allianser og partnerskap med andre enheter

30 Utviklingsområder - en mulig integrert organisasjonsstruktur : Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder30 Akademisk forvaltning  Skape merkompetanse og et helhetlig miljø for å bidra fremragende utdanning og forskning  Etablere felles prosesser og utvikle godt eierskap til eget ansvarsområde  Studenten, talentet, forskeren, PhDen, pedagogen i fokus

31 Utviklingsområder - fokus på lærings- og utviklingsløp : Akademisk livslinje Studentreisenmed kartlagte Forskerreisenfaste milepæler, Talentreisensamkjørt støtte Pedagogreisen og med kapasitet PhD-reisen for å ta nye behov  sikre god tilgjengelighet, forenkling og kvalitet  ubyråkratisk, sømløs og helhetlig samhandling/integrering mellom enhetene som jobber med lærings- og forskningstjenester  faste felles milepæler (f.eks. fra kvalifikasjonsrammeverket) og med kapasitet til å takle behov som oppstår underveis Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder31

32 Utviklingsområder - kompetanse og tjenester:  Bibliotekets kompetanser og tjenester er en forutsetning for lykkes med strukturendringene og målsettingene for UH-sektoren  Det kreves fra bibliotekene «merkompetanse» og stor evne og vilje til nyorientering, alliansebygging og mulig integrering  Biblioteket som egen organisatorisk enhet og lokasjon er nok ikke fullt så spennende – jeg tror på merfaglig fellesskap, felles prosesser og førstelinje(r) - og åpne landskap i alle betydninger!  Et digitalt og fysisk for fremragenhet! Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder32

33 Utviklingsområder - kompetanse og tjenester:  Et lite obs rundt våre fellesløsninger (og noen nære slektninger):  Det vil måtte komme omorganiseringer her (så tydelig meldingen til St. var!)  Hva betyr det for vårt forhold til fellesløsningene og ikke minst hva betyr dette for vår egen kompetanse og tjenester på sikt? Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder33

34 Utviklingsområder – en aktuell kompetanse- og tjenesteprofil: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder34 Samlingsforvaltning alle medier Akademisk skriving og referansehåndteringsverktøy Open Access, institusjonsarkiv og publisering Opphavsrett og lisensiering Plagiering og etikk Digitale ressurser for forskning og utdanning Cristin og forskningsdokumentasjon Bibliometri og publiseringsanalyser Digital forvalting, utvikling og brukerstøtte Tverrfaglig og prosessorientert studie- /forskningsstøtte Opplæring, pedagogikk og fagformidling Pensum og kompendier Internasjonalt samarbeid og prosjekter Flerspråklighet og tjenesteutvikling Kommunikasjon, alliansebygging og prosessutvikling Team-/prosjektarbeid med brukere Biblioteksystemer og faglige løsninger Allmenn formidling av (institusjonens) forskning og utdanning Bibliotekfag og –utvikling

35 Utviklingsområder – identitet, hvem er vi: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder35 Våre verdier Deres verdier Vår visjon Deres visjon Våre mål Deres mål Våre opp- gaver Vår rolle Vår institu- sjon Deres institu- sjon Deres rolle Deres opp- gaver  Det «beste» fra den enkelte?  Eller etablere ny felles kultur?  Tid og prioritet  Alle må med!

36 Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSAKS-prosesser og utviklingsområder36 En fantastisk inspirasjon! «Skolen för teknikvitenskapelig kommunikation och lärande» ved KTHSkolen för teknikvitenskapelig kommunikation och lärande «Skolan har en ledande roll i den pedagogiska utvecklingen, forskningen og lärandet vid KTH». «Skolan skal bedriva egen utbildning och forskning och ge stöd för såväl utbildning och forskning inom de andra skolorna vid KTH». «Det moderna biblioteket och morgondagens lärande är själva utgångspunkten for bildandet av skolan». Har skapt et fysisk/virtuelt ARC – Akademiskt resurscentrum med tilbud om: Akademiskt skrivande Handledning i informationshantering Karriärutveckling Språkcafé Tandem språklärning Bibliotekets analoge och elektroniska resurser Mattejouren Allmänhandledning i programmeringsfrågor Studieteknik Talboksservice Seminarier «Kanskje litt som å legge universitetsbiblioteket ved NMBU til Fakultet for miljøvitenskap og teknologi og skape synergier for NMBU sammen med IMT, UNIPED, SEVU, Læringssenteret, Skrive-senteret mv, hmmm?»


Laste ned ppt "Norges miljø- og biovitenskapelige universitetNMBU Universitetsbiblioteket1 SAKS-prosesser og utviklingsområder Geir Arne Rosvoll 21.09.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google