Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20.09.20161 Transportplan Nordland - handlingsprogram for intermodale transporter Seminar om Transportplan Nordland Bodø, 14. November 2012 Per Strømhaug.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20.09.20161 Transportplan Nordland - handlingsprogram for intermodale transporter Seminar om Transportplan Nordland Bodø, 14. November 2012 Per Strømhaug."— Utskrift av presentasjonen:

1 20.09.20161 Transportplan Nordland - handlingsprogram for intermodale transporter Seminar om Transportplan Nordland Bodø, 14. November 2012 Per Strømhaug

2 Handlingsplan for intermodale transporter ”Næringslivets Transportbehov (Nordland)” … er et program startet opp av Nordland fylkeskommune i 1998 – med hovedmålsetting å redusere avstandsulemper for det eksport- og import- avhengige næringslivet i Nordland. Dagens strategier og aktiviteter er i hovedsak innrettet mot å få overført mer godstransport fra veg til bane og sjø ved satsing på intermodale løsninger som er konkurransedyktige i forhold til: 20.09.20162 miljø, trafikksikkerhet og fremkommelighet fremføringstid, frekvens og pålitelighet total pris I dag hovedfokus på intermodale transporter

3 Handlingsplan for intermodale transporter Definisjon intermodale transporter INTERMODALE TRANSPORTER Transport av gods i en sammenhengende (kontinuerlig) transportkjede, der to eller flere transportmidler inngår og godset er plassert i en og samme lastenhet (lastbærer) eller lastebil, uten at selve godset håndteres ved overføring i terminalleddet MULTIMODALE eller KOMBINERTE TRANSPORTER Intermodale transporter der hoveddelen av transportkjeden i Europa utføres som jernbanetransport, transport på indre vannveger eller sjøtransport, og der den innledende og / eller avsluttende del av transportkjeden (distribusjon) på veg er så kort som mulig. KOMODALITET eller SAMORDNET er en effektiv anvendelse av forskjellige transportformer separat og i kombinasjoner for å få til en optimal og bærekraftig utnyttelse av alle transportformer. LOGISTIKK Den delen av leveransekjedeprosessen som planlegger, implementerer og styrer flyt og lagring av varer, tjenester og tilknyttet informasjon, fra opprinnelsessted til luttbrukerne, for å tilfredsstille kundenes behov. 20.09.20163

4 Handlingsplan for intermodale transporter Om handlingsplanen Hovedfokus på: Sjømatnæringen – med særlig stort potensial for overføring fra veg til bane samt utfordringer i forhold til miljø, trafikksikkerhet og fremkommelighet Industrigods som supplement til sjømat for høyere frekvens Returgods fra Sentral-Europa mot nordre Skandinavia Virkemidler for gjennmomføring: Internasjonale transportprosjekt i egen regi – eller som partner i relevante prosjekt initiert av andre Samarbeid med andre prosjekt, regioner og statlige myndigheter – samt øvrige organisasjoner og nettverk – lokalt, nasjonalt og internasjonalt 20.09.20164

5 Handlingsplan for intermodale transporter Hensikten med handlingsplanen oversikt over investeringsbehov i terminaler og annen infrastruktur, evt. omorganisering og annen tilrettelegging for å effektivisere driften av et intermodalt transportsystem for å gjøre bane- og sjøtransport mer attraktivt for brukerne foreslå funksjonsfordeling og samarbeid mellom terminaler i (og evt. utenfor) Nordland for mer effektiv drift kartlegging av infrastruktur-/samferdselsmessige flaskehalser som bør utbedres for å få mer gods over fra veg til båt og bane (hovedvegnett, jernbaner, ferjestrekninger, rutetider etc.) kartlegging av legale eller fiskale forordninger som bør endres for økt interesse for bane- og sjøtransport – samt vurdering av hvordan slike endringer kan medføre endringer i transportmønster og behov for nyinvesteringer 20.09.20165

6 Handlingsplan for intermodale transporter Handlingsplan 2013-14 Hovedaktiviteter: Knutepunktanalyse for alle relevante terminaler/knutepunkt i Nordland, inkludert kartlegging av flaskehalser i forbindelse med transporter mellom knutepunktene og viktige «kunder» Kartlegging av godsstrømmer – i hovedsak ved innhenting av tilgjengelige data fra tidligere eller pågående analyser Vurdering av videre analysebehov og –metoder for oppdatering og vedlikehold av data vedrørende transportstrømmer 20.09.20166

7 Handlingsplan for intermodale transporter Handlingsplan 2013-14 Andre problemstillinger som må tas opp: Hvordan nye infrastrukturinvesteringer (Toventunnelen, Hålogalandsbrua etc.) eller mulige nye industrietableringer (Northland Resources, Nickel Mountain etc.) vil kunne influere på fremtidige transportstrømmer og behov for investeringer i ny infrastruktur Samarbeidsrelasjoner og funksjonsfordeling mellom knutepunkt i Nordland og evt. naboregioner Konsekvenser av EU’s «Svoveldirektiv» for Nordland Holdningskampanjer for mer miljøvennlige og trafikksikre transporter 20.09.20167

8 8 Bothnian Green Logistic Corridor ______________ Resources for Europe Connecting partners along the value chain. Regions,Cities,Authorities Indudustry, Terminals Ports, Logistic operators Transport companies Pågående transportrelaterte prosjekt

9 9 Prosjekt ”Arctic Central European Green Transport” Planlegging – «BGLC» Interreg Østersjøprogrammet Oppstartsgaranti - «ACE Green» EU’s Marco Polo program. Narvik – Boden – Ånge – Trelleborg/Karlskrona Bodø – Hell – Østersund – Trelleborg/Karlskrona Narvik – Haparanda – St. Petersburg – Moskva Målsetting: 2013: 1 tog/uke Trondheim-Trelleborg 1 tog/uke Narvik-Finland/Russland 2014: 1 tog/uke Bodø-Karlskrona 1 tog/uke Mo i Rana-Trelleborg Pågående transportrelaterte prosjekt

10 ”Nordic Logistic Corridor” Region Västerbotten er Lead Partner for et prosjekt med målsetting å utvikle bedre transportløsninger mellom Helgeland og Västerbotten samt Østerbotten i Finland Prosjektet er finansiert gjennom interregprogrammet ”Botnia-Atlantica” Nordlands interesser i hovedsak knyttet til å få vurdert mulig fremtidig jernbane mellom Storuman og Helgeland blant annet på grunn av økt gruvedrift i Västerbotten Korridorens mulige tilknytning til den nyetablerte containerskipruten mellom Mosjøen og Island er også viktig Rana Utviklingsselskap og Mosjøen og omegn Næringsselskap er hovedpartnere på norsk side 20.09.201610

11 Pågående transportrelaterte prosjekt ”Barents Freeway” Det ble i 2010 etablert en arbeidsgruppe for transport under Barents Regionråd alle regionene i Barents-området som partnere Gruppen har tatt initiativ til å søke finansiering fra Interregprogrammet Kolarctic for å gjennomføre et transportstrategiprosjekt for regionen – benevnt ”Barents Freeway” Søknad er under utarbeidelse og vil bli fremmet for finansiering i november 2011 Fra Nordland fylkeskommune side er spilt inn grensepasseringen (spesielt for tog) mellom Finland og Russland samt utvikling av flyforbindelser innen Barentsregionen som viktige utfordringer å arbeide med i prosjektet. 20.09.201611

12 Pågående transportrelaterte prosjekt 20.09.201612 2 Baltic-Adriatic Transport Corridor - BATC Nordland fylkeskommune og Region Blekinge har deltatt som assosierte partnere i sammen med partnere i SoNorA-prosjektet med målsetting å utvikle effektive intermodale transporter mellom Østersjøen og Adriaterhavet. Dette arbeidet videreføres nå gjen- nom BATC der vi deltar gjennom BGLC-prosjektet. Denne korridoren blir derved en direkte forlengelse av Nordland-Polen korridoren og er viktig for å nå markedene i Sentral- og Sør- Europa.

13 Pågående transportrelaterte prosjekt ”Nordnorge-Linjen” Prosjekt ledet av Landsdelsutvalget med målsetting å sikre fremtiden for den intermodale transportløsningen containerskipet ”Tege” representerer som forlengelse av Nordlandsbanen fra Bodø til Tromsø / Alta – og som vil bli nedlagt når dagens kontrakter mellom rederi og operatør går ut i 2014 på grunn av omfattende kostander for ny klassifisering av skipet. 20.09.201613 Prosjektet er viktig for å unngå å få de godsmengder dette dreier seg om tilbake på veg, samt sikre at vi har en alternativ løsning mot nordre Nordland, Troms og Finnmark i forhold til korridoren Oslo-Narvik-Tromsø via Sverige Sluttrapport er avgitt, men arbeidet med denne problem-stillingen vil bli videreført blant annet i BGLC- prosjektet der korridorene over Narvik og Bodø settes inn i en internasjonal sammenheng

14 Containerkorridorer sør-nord 20.09.201614 Nordlandsbanen til BodøNordlandsbanen til FauskeJernbane via Sverige til Narvik Distanse jernbane1 275 km1 220 km1 950 km Gjennomsnittshastighet bane50 – 59 km/t 59 – 71 km/t Godsvolum med bane40 548 TEU14 492 TEU65 881 TEU Ankomstpunktlighet71 % 56 %

15 Noen viktige knutepunkt i et internasjonalt perspektiv – sett i forhold til pågående prosjekt 20.09.201615

16 20.09.201616 Viktige korridorer av betydning for nordområdene

17 Handlingsplan for intermodale transporter Fylkeskommunens rolle ? Tilrettelegging for næringslivet – ikke lovpålagt, men en forutsetning for opprettholdelse av næringsliv og bosetting Dette inkluderer også gode transportløsninger for næringslivet. Fylkeskommunen har ikke egne virkemidler innrettet mot dette, men har likevel en viktig rolle i forhold til påvirkning overfor nasjonale (og internasjonale) myndigheter – og som nøytral samarbeidspartner og katalysator for å finne løsninger der det er behov for samarbeid mellom «konkurrenter» 20.09.201617

18 Handlingsplan for intermodale transporter Utfordringer / spørsmålsstillinger Bør det offentlige gå inn med økt satsing på utvikling av terminaler / knutepunkt som de viktigste elementer i en effektiv transportkjede. Hvem skal ta kostnaden - stat, kommune, brukere ? Kan vi bruke økonomiske og juridiske virkemidler som pisk eller gulrot for å påvirke transportører til ønske løsninger ? Har vi egnede virkemidler overfor vareeiere for å få dem til å velge «riktig løsning» ? Hvordan kan vi tilrettelegge for alternative / parallelle løsninger for å bli mindre sårbare Bør vi her gå inn med økt engasjement fra det offentlige - eller skal vi satse på at næringslivet ordner dette selv 20.09.201618


Laste ned ppt "20.09.20161 Transportplan Nordland - handlingsprogram for intermodale transporter Seminar om Transportplan Nordland Bodø, 14. November 2012 Per Strømhaug."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google