Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye grep og prioriteringer for LFH LFH PROSJEKT HO21.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye grep og prioriteringer for LFH LFH PROSJEKT HO21."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye grep og prioriteringer for LFH LFH PROSJEKT HO21

2 LFH strategi 2014-2016

3 LFH Prosjekt HO 21 MÅL: 1.Følge opp politikere og myndigheter de forslag som fremkommer i rapporten HO21, og som LFH vil prioritere 1.Gi innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2.Integrere arbeidet i LFHs markedsgrupper samt fire utvalg (permanente) ORGANISERING Prosjekt eier: Trond Egen prosjektgruppe: MG- + utvalgs-ledere + adm. ledelse Forankring i markedsgrupper og utvalg Vedtak i styret Evaluering om evt. videreføring av prosjektet etter Q4 2014 AKTIVITETER Kort sammendrag av rapporten HelseOmsorg 21 til medlemmene (situasjonsanalyse og tiltak) Prioritere (max 10-15) viktige tiltak fra rapporten Konkretisering av prioriterte tiltak med aktiviteter LFH policydokument til Nasjonal helse- og sykehusplan - Tidsfrist: Q4 2014 Kommunisere våre prioriterte tiltak og aktiviteter mot relevante politikere og myndigheter

4 Nasjonal helse- og sykehusplan (fra statsbudsjettet 2015) Regjeringen vil legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget høsten 2015. Planen skal informere Stortinget om status og utfordringer i spesialisthelsetjenesten og gjøre det mulig for Stortinget å ta de viktigste beslutningene om hvordan spesialisthelsetjenesten skal utvikles. Planen vil gi oversikt over framtidige utviklings og investeringsplaner på overordnet nivå. Den vil inneholde forslag til tiltak for å sikre tilstrekkelig personell og kompetanse. Nasjonal helse- og sykehusplan vil drøfte prinsipper for sykehusstruktur og kriterier for ulike typer sykehus, slik at Stortinget kan beslutte hvilke prinsipper som skal gjelde for en nasjonal sykehusstruktur og hvilke typer sykehus vi trenger i framtiden.

5 Målbildet (for HelseOmsorg21) God folkehelse – for befolkningen og for den enkelte, inkludert tjenester av høy kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning, kunnskapsbaserte tjenester, innovasjon og effektivitet, kompetent helsepersonell og god organisering og ledelse. Grensesprengende forskning – fremragende forskning av høy internasjonal kvalitet og betydning, FoU-miljøer i verdenstoppen, forskningens egenverdi – som kulturbærer og fundament for kunnskapsutvikling. Næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling – lønnsomt norsk næringsliv, internasjonalt konkurransedyktig FoU og innovasjon, investeringer fra utlandet i både industri og FoU.

6 Strategiske satsinger HO21 1.Økt brukermedvirkning 2.Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde 3.Kunnskapsløft for kommunene 4.Helsedata som nasjonalt fortrinn 5.Bedre klinisk behandling 6.Effektive og lærende tjenester 7.Møte de globale helseutfordringene 8.Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering 9.Utvikling av de menneskelige ressursene 10.Strategisk og kunnskapsbasert styring

7 Innspill fra workshop 7.10 Claes: Innovasjon i offentlige anskaffelser, inkl. referanse til Forenklingsutvalget Bedre billeddiagnostikk gjennom FOU (spesielt innen kreft-området) med N som «centre of execllence» Det offentlige må bidra til øremerkede midler til MTU for forskning (frisk kapital) Håkon: 1.Økt brukermedvirkning/pasienter (mottakere av behandling) 2.HO som næringspolitisk satsingsområde 3.Bedre klinisk behandling 4.Strategisk og kunnskapsbasert styring Atle: 5.Kunnskapsløft for kommunene NB Ta med også klinkere som del av bruker- begrepet Reidar: Økt brukermedvirkning Bedre klinisk behandling HO som næringspolitisk satsingsområde Jan Ivar: Bedre klinisk behandling Økt brukermedvirkning Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering

8 Konklusjon fra workshop Hovedprioriteringer: 1.HO som næringspolitisk satsingsområde 2.Kunnskapsløft for kommunene 3.Økt brukermedvirkning

9 1. HO som næringspolitisk satsningsområde Økt samspill mellom næringslivet og det offentlige Oppbygging og drift av infrastruktur for utprøving og testing Innovative anskaffelser må bli en foretrukken anskaffelsesmetode slik at denne type anskaffelser gradvis økes og utgjør en vesentlig andel av totalen Bedre tilrettelegging for næringsutvikling fra helse- og omsorgsforvaltningen Etablering av IKT-arkitektur med funksjonelle grensesnitt for effektivt å gjøre nye IKT-løsninger interoperatible med andre løsninger.

10 2. Kunnskapsløft for kommunene Etablere nye regionale samarbeidsorganer for kommunene Etablere og finansiere en bred innovasjonsarena for kommunesektoren

11 3. Økt brukermedvirkning Helse- og omsorgssektoren utnytter brukernes og leverandørenes kompetanse ved innovative anskaffelser Tilleggsforslag fra LFH:

12 Oppsummering Hovedprioriteringer 1)Økt samspill mellom næringslivet og det offentlige, samt oppbygging og drift av infrastruktur for utprøving og testing. 2)Innovative anskaffelser må bli en foretrukken anskaffelsesmetode slik at denne type anskaffelser gradvis økes og utgjør en vesentlig andel av totalen 3)Tilrettelegging for næringsutvikling fra helse- og omsorgsforvaltning 4)Etablering av IKT-arkitektur med funksjonelle grensesnitt for effektivt å gjøre nye IKT-løsninger interoperatible med andre løsninger. 5)Etablere nye regionale samarbeidsorganer for kommunene 6)Etablere og finansiere en bred innovasjonsarena for kommunesektoren 7)Helse- og omsorgssektoren utnytter brukernes og leverandørenes kompetanse ved innovative anskaffelser

13 Bedre klinisk behandling Infrastruktur, utprøvingsenheter og støtte-funksjoner for kliniske studier må styrkes ved universitetssykehusene Etablere et informasjonssystem for kliniske studier Skape insentiver for involvering i kliniske studier Vurdere endringer i finansieringssystemene for å gi insentiver for inkludering i kliniske studier og utprøvende behandling Øvrige prioriteringer for LFH Helsedata som nasjonalt fortrinn Igangsette en større lov- og forskriftsgjennomgang på området Gjennomgå organiseringen av helseregistrene og dataforvaltningen, og vurdere ett nasjonalt data- /registerforvaltningsorgan som kan gi tilgang til data og utføre forskertjenester. Dette kan for eksempel være i form av én nasjonal søknadsinstans.

14 Utvikling av menneskelige ressurser Revurdere strukturen for samarbeidsorgan for helsefaglige utdanningsspørsmål mellom utdannings- og helsesektoren UoH-sektor tilføres nødvendige ressurser for å sikre rekruttering til og kvalitet og omfang av praksisarenaen i kommunale helse- og omsorgstjenester. Innføre relevante læringsmål for innovasjonskompetanse i helsefaglige grunn-, videre- og ph.d. utdanninger Øvrige prioriteringer for LFH Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering Etablere en ny ordning gjennom Forskningsrådet, Sentre for klinisk helseforskning (SKH), tilsvarende Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME). Dette skal være langsiktige bevilgninger (5+3 år) til forskning av svært høy kvalitet, som skal løse identifiserte grunnleggende problemer knyttet til klinisk behandling i samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, helseforetak og næringsliv, og på tvers av fagområder og disipliner. Internasjonalt samarbeid skal stå sentralt og være en forutsetning

15 Øvrige prioriteringer for LFH Strategisk og kunnskapsbasert styring HO21 Monitor etableres fra 2015 for å gi et helhetlig bilde av innsatsene og resultatene fra forsknings- og innovasjonssystemet i helse og omsorg TITLAK FRA DELRAPPORTENE Virkemiddelapparatet sikrer etablering og utvikling av selskaper

16 LFH tiltak Foreløpige tiltak etter innspill fra arbeidsgruppen

17 Økt samspill mellom næringslivet og det offentlige Etablere dialogarenaer for innovative anskaffelser med representanter for næringslivet og det offentlige. Standardiseringsnormer Definere roller og rutiner i samspillet mellom aktørene Arrangere innovasjonstreff Legge til rette for markedsdata relevant til innovasjonsutvikling Videreutvikling HTA med mer fokus på helseøkonomi i anskaffelser

18 Oppbygging og drift av infrastruktur for utprøving og testing Utvikle testarenaer for nye prosedyrer og produkter (Testbeds) Nasjonale arenaer Nordisk samarbeid Skille mellom Medtech og velferdsteknologi

19 Innovative anskaffelser må bli en foretrukken anskaffelsesmetode slik at denne type anskaffelser gradvis økes og utgjør en vesentlig andel av totalen Videre fokus på innovasjon og anskaffelses rutiner gjennom arbeidet med «den ideelle anskaffelsen» Videre utvikling og mer ressurser til Lev. utv. prosjektet (NHO/KS) Helseøkonomisk dokumentasjon som tildelingskriterie i off. Anskaffelser Øke innkjøpskompetansen hos alle innvolverte (kunder og leverandører)

20 Tilrettelegging for næringsutvikling fra helse- og omsorgsforvaltning Bedre markedsinformasjon og data gjøres tilgjengelig for myndigheter og leverandører (bedre beslutningsgrunnlag) Belyse heleøkonomiske aspekter for det offentlige for synliggjøring av leverandørbransjens verdibidrag LFH etablerer en kunnskapsbase med forskning, data, publikasjoner som kan benyttes av næringslivet og det offentlige Sunn konkurranse i markedet for å oppnå innovative produkter og løsninger

21 Etablering av IKT-arkitektur med funksjonelle grensesnitt for effektivt å gjøre nye IKT-løsninger interoperatible med andre løsninger. LFH tar aktiv del i standardiseringsprosesser, og jobber aktivt i egen medlemsmasse for å motvirke «vendor lock-in». Videreutvikle arbeidet som er initiert via eHelse- utvalget

22 Etablere nye regionale samarbeidsorganer for kommunene Etablere regelmessig kontakt med KS som ser på fremtidige utfordringer og overordnet interkommunalt samspill med LFH.

23 Etablere og finansiere en bred innovasjonsarena for kommunesektoren Arrangere nasjonale messer med næringslivet og det offentlige som likeverdige deltakere. En B2B arena. Veldig viktig at dette blir lavterskel arena. Innovative anskaffelser, pilot/test med full fakturering synes å være enklest. Etablere dialogarenaer for innovative anskaffelser i kommunesektoren (KS, NHO, Lev. Utv. Prosjektet, Difi, m.fl.)

24 Helse- og omsorgssektoren utnytter brukernes og leverandørenes kompetanse ved innovative anskaffelser Etablere nasjonale rammer for kategoribaserte innkjøp i spesialisthelsetjenesten Vedta mer innovasjonsvennlige regler for off. Anskaffelser LFH etablerer kontakt med brukerorganisasjonene med fokus på innovasjon, verdiskapning

25 Oppsummering øvrige prioriteringer Igangsette en større lov- og forskriftsgjennomgang på området Gjennomgå organiseringen av helseregistrene og dataforvaltningen, og vurdere ett nasjonalt data- /registerforvaltningsorgan som kan gi tilgang til data og utføre forskertjenester. Dette kan for eksempel være i form av én nasjonal søknadsinstans. Infrastruktur, utprøvingsenheter og støtte-funksjoner for kliniske studier må styrkes ved universitetssykehusene Etablere et informasjonssystem for kliniske studier Skape insentiver for involvering i kliniske studier Vurdere endringer i finansieringssystemene for å gi insentiver for inkludering i kliniske studier og utprøvende behandling Etablere en ny ordning gjennom Forskningsrådet, Sentre for klinisk helseforskning (SKH), tilsvarende Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME). Dette skal være langsiktige bevilgninger (5+3 år) til forskning av svært høy kvalitet, som skal løse identifiserte grunnleggende problemer knyttet til klinisk behandling i samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, helseforetak og næringsliv, og på tvers av fagområder og disipliner. Internasjonalt samarbeid skal stå sentralt og være en forutsetning Revurdere strukturen for samarbeidsorgan for helsefaglige utdanningsspørsmål mellom utdannings- og helsesektoren UoH-sektor tilføres nødvendige ressurser for å sikre rekruttering til og kvalitet og omfang av praksisarenaen i kommunale helse- og omsorgstjenester. Innføre relevante læringsmål for innovasjonskompetanse i helsefaglige grunn-, videre- og ph.d. utdanninger HO21 Monitor etableres fra 2015 for å gi et helhetlig bilde av innsatsene og resultatene fra forsknings- og innovasjonssystemet i helse og omsorg

26 Videre prosess Dere forbereder innspill til LFH aktiviteter/fokus under hovedprioriteringer (skriv gjerne inn under hvert punkt på oppsummeringssliden nr. 15) Send dette inn til Hartvig innen 1.november Neste møte 10.nov. 13-15 1.Gjennomgang innspill fra den enkelte og prioritering av aktiviteter/fokus 2.Kryssjekk aktiviteter/fokus mot delrapportene 3.Administrasjonens forslag til prosess for LFHs innspill til nasjonal helse- og sykehusplan


Laste ned ppt "Nye grep og prioriteringer for LFH LFH PROSJEKT HO21."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google