Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimaendring og konflikter Klimaendring og konflikter Det Norske Videnskaps-Akademi Torsdag 14. januar 2010, kl. 18.00 Nils Petter Gleditsch Senter for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimaendring og konflikter Klimaendring og konflikter Det Norske Videnskaps-Akademi Torsdag 14. januar 2010, kl. 18.00 Nils Petter Gleditsch Senter for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimaendring og konflikter Klimaendring og konflikter Det Norske Videnskaps-Akademi Torsdag 14. januar 2010, kl. 18.00 Nils Petter Gleditsch Senter for borgerkrigsstudier (CSCW), Institutt for fredsforskning (PRIO) & Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2 Klimaendring og konflikter Væpnet konflikt, 1946–2008Kriger, 1946–2008

3 Klimaendring og konflikter Battle deaths, 1900–2008Battle deaths, 1946–2008Battle deaths, 2001–2008

4 Klimaendring og konflikter Den liberale freden?

5 Klimaendring og konflikter Forventet levealder 1950–2050 UN (2003), http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2002/ WPP-HIGHLIGHTSrev1.pdf.http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2002/ WPP-HIGHLIGHTSrev1.pdf

6 Klimaendring og konflikter Miljøkonflikter? ʻNations have often fought to assert or resist control over war materials, energy supplies, land, river basins, sea passages and other key environmental resources’ (Brundtland-kommisjonen, 1987: 290) ʻdestruction of the environment may lead to more wars over resources’ (Galtung, 1982: 99) ‘millions will die in the wars and economic and political conflicts created by the accelerating collapse of global civilization’ (Dobkowski & Wallimann, 1998: 59) ’Kva er så eigentleg forholdet mellom miljø og fred? Dei fleste kan nok vera samde om at det er koplingar mellom miljø, i form av konkurranse om ressursar, anten det dreier seg om olje, vatn, mineral og tømmer, og fred.’ Ole Danbolt Mjøs, leder i Den Norske Nobelkomité, tale til Wangari Mathaai, 10. desember 2004 (http://nobelpeaceprize.org/no/nor_lec_2004a.html)

7 Klimaendring og konflikter Klimakonflikter? Climate change is an 'all-encompassing threat' to human health, to global food supply, and to peace and security (Kofi Annan, 2006) Darfur er den første av mange klimakriger (Jan Egeland og Ban Ki- Moon ved forskjellige anledninger i 2007–08) The impacts of climate change, such as crop failure and lingering drought, sea-level changes, and river basin degradation go to the very heart of the security agenda (den britiske utenriksminister i FNs sikkerhetsråd, 2007) There is little scientific dispute that if we do nothing, we will face more drought, more famine, more mass displacement – all of which will fuel more conflict for decades (Obamas Nobel-foredrag, 10.12.09)

8 Klimaendring og konflikter Nobels fredspris 2008 Varsla om endringar i det framtidige klimaet på jorda må takast med største alvor, og føre-var prinsippet må stå sentralt. Omfattande klimaendringar kan kome til å endre og truge livsvilkåra for mykje av menneskeslekta. Dei vil kunne medverke til store folkeflyttingar og auka konkurranse om ressursane på jorda. Endringane vil leggje særleg store bører på dei mest sårbare av statane i verda. Faren for valdelege konfliktar og krigar i og mellom statar vil kunne auke. -Nobelkomiteens begrunnelse for tildelingen av fredsprisen til IPCC og Al Gore, 12. oktober 2007 (http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2007/press-no.html)

9 Klimaendring og konflikter Miljø og sikkerhet? Et utvidet sikkerhetsbegrep Miljøendringer som årsak til konflikter

10 Klimaendring og konflikter Fysiske konsekvenser av klimaendringer Økning av havnivået Nedsmelting av isbreer Endringer i nedbørmengder (tørke, flom) Økning i andre former for naturkatastrofer (orkaner)

11 Klimaendring og konflikter Mulige sosiale konsekvenser Økt sårbarhet for naturmiljøet Økt helserisiko Ødeleggelser av tradisjonelle næringer Omfattende miljømigrasjon = Utvidet sikkerhetsbegrep

12 Klimaendring og konflikter Ressurser og konflikt: tre modeller Knapphetsmodellen (ny-malthusianismen) - ressursknapphet er problemet Overflødighetshornet ('cornucopianism') - det finnes ingen ressursknapphet Ressursenes forbannelse - ressursoverflod er problemet

13 Klimaendring og konflikter Den malthusianske modellen Folketallet vokser eksponensielt Matproduksjonen vokser lineært  Positive begrensninger (høyere mortalitet): Krig, sult og nød Negative begrensninger (lavere fertilitet): Fødselskontroll, abort, barnedrap

14 Klimaendring og konflikter Den nymalthusianske modellen Befolkningspress & høyt ressursforbruk  Ressursknapphet  Konkurranse om ressursene  Væpnet konflikt

15 Klimaendring og konflikter Kritikk av nymalthusianismen Metode:Få systematiske studier, utvalg av case studier Økonomi:Undervurderer menneskelig oppfinnsomhet, substitusjon, markedsøkonomi Politikk:Undervurderer demokrati, samarbeid Demografi:Overvurderer befolkningseksplosjonen Empiri:Overvurderer betydningen av knapphet

16 Klimaendring og konflikter Klimaendring  væpnet konflikt? Vanskeligere enn sikkerhet i vid forstand Noen politikere, organisasjoner, FN, Nobelkomiteen sier det er slik Blandede konklusjoner i studier fra utenriks-, forsvars- og miljøverndepartementer Ikke noe hovedspørsmål for IPCC Heller ikke for Stern-rapporten Ikke støttet av mye fagfellebedømt forskning

17 Klimaendring og konflikter Global oppvarming og konflikter, 1946–89 Temperature deviation from global mean, 1951–80. Source: NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS), Columbia University Frequency of armed conflict. Source: UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset. Global oppvarming og konflikter, 1946–2006

18 Klimaendring og konflikter Havnivåstigning  migrasjon  konflikt i vertsområdene Tørke Flom konkurranse om ressurser  lokal konflikt Storm svekket stat  lettere å gjøre opprør Sterk versjon av den nymalthusianske modellen: ressursknapphet  konflikt Urbanisering  Sosial uro  Opptøyer og kriminalitet i voksende byer Mulige veier fra klimaendring til konflikt

19 Klimaendring og konflikter Noen argumenter mot konfliktscenariene Forbindelsen mellom knapphet og konflikt er stort sett begrenset til case studier Statistiske studier har ikke konkludert med noen robust sammenheng mellom ressursknapphet og konflikt Prediksjon av framtidige konflikter er avhengige av generelle sammenhenger Migrasjon  konflikter i vertslandet er antakelig i stor grad importert via flyktninger fra andre konflikter Antakelig en viss sammenheng mellom naturkatastrofer og konflikt, men mest for geologiske katastrofer, som vanligvis ikke er klima-avhengige, og mekanismene er uklare Og det er viktige unntak, som Aceh etter tsunamien Litteraturen om internasjonale vannressurser har beveget fra konflikt til samarbeid Klimaendringer stort sett langsomme – dette peker i retning av tilpasning

20 Klimaendring og konflikter Noen empiriske studier Miguel, Satyanath & Sergenti (2004) bruker variasjoner i nedbør som instrument for økonomiske sjokk og finner at sannsynligheten for konflikter i Afrika sør for Sahara øker året etter redusert nedbør Hendrix & Glaser (2007) finner at nivået av tilgjengelig ferskvann er positivt forbundet med konflikt, men at negative avvik også gir mer konflikt Jensen & Gleditsch (2009) viser at resultatene til Miguel et al. (2004) blir svakere når en fjerner land som deltar i borgerkrig i andre land Burke, Miguel, Satyanath, Dykema & Lobell (2009) skifter fokus til temperatur fordi nedbørsendringene i Afrika ikke kan predikeres klart fra klimamodellene. De finner at høyere temperatur i samme året gir mer konflikt – men resultatene deres er ikke særlig robuste

21 Klimaendring og konflikter Temperatur og konflikt By Richard Black, Environment correspondent, BBC News website Burke et al. (2009) i PNAS, presntert i http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8375949.stm. Climate 'is a major cause' of conflict in Africa

22 Klimaendring og konflikter

23 Tidsserier for det opprinnelige utvalget

24 Klimaendring og konflikter - og med noen flere år

25 Klimaendring og konflikter Replikasjon og utvidelse (1) Opprinnelige resultater VariabelKoeff.SEp Temperatur.045.022.046 Temperatur året før.008.021.679 (2) Modell med kontroll for tidligere konflikt VariabelKoeff.SEp Temperatur-.005.022.837 Temperatur året før-.032.023.170 (3) Med konflikt (> 25 døde) i stedet for krig (> 1000 døde) VariabelKoeff.SEp Temperatur<.001.039.998 Temperatur året før-.025.031.424 Kilde: Halvard Buhaugs reanalyse av dataene i Burke m.fl. (2009)

26 Klimaendring og konflikter Veien framover Se klimaendringene i sammenheng med politiske og økonomiske faktorer - og med andre endringsprosesser Analysere klimaendringene lokalt Inkludere andre typer konflikter (ensidig vold, ikkestatlig vold, opptøyer) Vurdere konsekvensene av mottiltakene for sikkerhet Mer forskning om klima og sikkerhet har høy prioritet IPCC 5AR bør også analysere konflikt seriøst – eller ikke i det hele tatt

27 Klimaendring og konflikter Noen konklusjoner Menneskeskapte klimaendringer er en stor utfordring Klimaendringene kan sees som et utvidet sikkerhetsspørsmål Vi kan ikke si noe sikkert om sammenhengen med konflikt Overdrevet fokus på konflikt kan være en avsporing både av klimadebatten og av debatten om konflikt

28 Klimaendring og konflikter Klimaskepsis? Som samfunnsvitere har vi ikke noen kompetanse på de naturvitenskapelige spørsmålene Vi tar derfor utgangspunkt i IPCCs konklusjoner og samarbeid med naturvitere Men naturvitere må også vokte seg for skråsikre konklusjoner utenfor sitt eget fagfelt Og det samme gjelder i enda større grad politikere


Laste ned ppt "Klimaendring og konflikter Klimaendring og konflikter Det Norske Videnskaps-Akademi Torsdag 14. januar 2010, kl. 18.00 Nils Petter Gleditsch Senter for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google