Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Europapolitisk samarbeid. Merverdi ved europeisk samarbeid Økt kontaktflate mellom ulike land og folk for spredning av kunnskap og mellomfolkelig forståelse,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Europapolitisk samarbeid. Merverdi ved europeisk samarbeid Økt kontaktflate mellom ulike land og folk for spredning av kunnskap og mellomfolkelig forståelse,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Europapolitisk samarbeid

2 Merverdi ved europeisk samarbeid Økt kontaktflate mellom ulike land og folk for spredning av kunnskap og mellomfolkelig forståelse, overføring og tilførsel av kompetanse mv Flere kanaler med adgang til viktige europeiske beslutningstakere Adgang til ulike europeiske program for utvikling og samarbeid, samt utforming og gjennomføring av konkrete samarbeidstiltak Konkret supplement til nasjonale tiltak for å nå felles mål

3 Fylkeskommunenes engasjement og arbeidsformer Fylkeskommunale handlingsplaner for internasjonalt arbeid Samarbeidstiltak som bidrar til styrking av eget arbeid for regional utvikling, i samarbeid med andre fylkeskommuner/regioner, gjensidig forståelse og heving av internasjonal kompetanse Samhandling mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter Samarbeid mellom forvaltningsorganer, næringsliv og organisasjoner mv. fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører (partnerskap) Flerfylkessamarbeid som ledd i det internasjonale engasjementet

4 Utfordringer ved deltakelse i europeisk samarbeid Forankring i egen organisasjon –politisk/administrativt –forholdet til plandokumenter –folkevalgtopplæring Markedsføring av prosjektarbeidet og resultatene - internt/eksternt –synliggjøre verdien av å delta –få oppmerksomhet rundt effekten og betydningen av internasjonalt samarbeid –informasjon - forhold til media, bruk av internett Erfaringsutveksling, beste praksis eksempler, kompetanseutvikling –tilgang på informasjon –delta i og utnytte nasjonale og europeiske nettverk Ressurser - tilgang på arbeidskraft

5 Hvorfor internasjonalt samarbeid? Intensjonen bak deltakelse i internasjonalt regionalpolitikk på kort og lang sikt er: - Å bidra i den overordnede og langsiktige utviklingen av Europa - Å bidra til regional økonomisk utvikling på Østlandet og i eget fylke Østlandssamarbeidet skal være en arena for felles politikk-utforming på viktige områder og en spydspiss, pådriver og koordinator overfor nasjonale myndigheter og europeiske institusjoner/organisasjoner.

6 Målsetting og strategier De åtte fylkeskommunene vil:  Gjennom internasjonalt engasjement og samarbeid bidra til å øke forståelsen mellom mennesker i ulike deler av Europa - styrke velferds- og demokrati-utviklingen.  Utvikle Østlandet som en bærekraftig og konkurransedyktig region i Europa. Dette vil de oppnå ved å:  Være med å påvirke regionalpolitikken i Europa og delta i utviklingsprogram og -prosjekter som er til nytte for regionen.  Gjennom arbeidsdeling sikre mer aktiv deltakelse i de fora vi er tilsluttet og større effekt av anbefalte samarbeidsprosjekter.

7 Hvor og hvordan? Østlandets interesser går både nord-syd i forhold til det Europeiske kontinent og EU/EØS, men også øst-vest som en aktør i og mellom Nordsjøen og Østersjøen. Gjennom deltakelse i europeiske organisasjoner og gjennom samarbeid og nettverk med regioner/ myndigheter i andre land kan vi legge grunnlag for regionalpolitikk og for regional utvikling gjennom erfaringsutveksling og prosjektsamarbeid.

8 Innsatsområder Deltakelse i internasjonal politikkutforming/ europeisk politisk dialog Samarbeid politisk og administrativt med nasjonale myndigheter Internasjonal profilering Bilateralt samarbeid – koordinering av felles interesser Nettverkssamarbeid og felles kompetanseutvikling

9 Viktige arenaer Deltakelse i Pan-Europeiske organisasjoner –Assembly of European Regions (AER) –Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) –Eurocities og i geografiske organisasjoner –Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC) –Nordsjøkommisjonen (NSC)

10 BSSSC Etablert i 1993 i Stavanger og stor konferanse 10 år etter på Lillehammer i 2002. Regioner fra 10 land (folkevalgt nivå under stat) Oppbygging; Årlig konferanse, et styre, styreleder, ad hoc arbeidsgrupper, sekretariat, nasjonale plattformer Arbeidsform - årskonferanser, styremøter, seminar, politiske dokument, samarbeid med andre organisasjoner (Østersjørådet)

11 Målene for BSSSC er å være En politisk interesseorganisasjon for de regionale myndighetene rundt Østersjøen. En paraply-organisasjon for å underbygge og forsterke informasjonsstrømmen og samarbeidet mellom regionene og organisasjoner i Østersjøen. En markedsplass for erfaringsutveksling mellom regionene, for opprettelsen av nye partnerskap og for deltakelse i prosjekt på like vilkår.

12 BSSSCs prioriterte områder Transport og infrastruktur Maritim politikk Bærekraftig utvikling –Energiproduksjon og energieffektivisering –Klima –Folkehelse/livskvalitet Sivil sikkerhet – trafficking (menneskehandel) Ungdomsmedvirkning Samarbeid med Russland – Nordlig dimensjon

13

14 Samarbeid med delstaten Schleswig-Holstein Common Commission det øverste organ Felles handlingsprogram 2007-2008 med fokus på: Næringsutvikling med fokus på maritim sektor Bærekraftig energi og klimaendringer Transport og kommunikasjon Kultur Ungdom og utdanning Administrativt samarbeid Internasjonalt samarbeid med fokus på Østersjøen (BSSSC), Nordsjøen (NSC) og Interreg IV Den norske regjeringens Tysklandsstrategi

15 Europapolitisk forum Europapolitisk forum er et organ for å styrke internasjonalt samarbeid mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter Forumet hadde sitt første møte i desember 2003 Forumet er videreført under den rød-grønne Regjeringen, som et ledd i handlingsplanen for arbeidet med EU/EØS-saker Forumet er en arena for gjensidig informasjon og dialog og ledes av UD og KRD på statssekretærnivå Østlandssamarbeidet har to representanter i forumet

16 Hva har vi oppnådd? Synlighet og legitimitet overfor nasjonale myndigheter – spesielt UD og KRD Seriøs og sentral regional aktør i Østersjøen Formannskap i to europeiske regionale organisasjoner Arbeidet med de transnasjonale/inter- regionale Interreg programmene Ungdomssatsingen Innspill til høring om EUs maritime politikk og Nordlig dimensjon

17 Internasjonal administrativ gruppe Bjørn Reisz, Telemark (leder) Hilde Ballière og Bjarne Stabæk, Buskerud Ivar Haug og Oddbjørn Øygard, Vestfold Svein Åge Lauritzen, Østfold Eldri Langåker, Oslo kommune Tale Kandal, Akershus Sigrid Lindstad, Hedmark Inger S. Karni, Oppland Støttefunksjon/internasjonal koordinator: Ann Irene Sæternes, Østlandssamarbeidets sekretariat


Laste ned ppt "Europapolitisk samarbeid. Merverdi ved europeisk samarbeid Økt kontaktflate mellom ulike land og folk for spredning av kunnskap og mellomfolkelig forståelse,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google