Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gull, gråstein og grums Presentasjon for styret i Nussir ASA 17.09.2015 1 – Omstridde gruver (Biedjovággi, Nussir, Sydvaranger, Titania, Nordic Mining)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gull, gråstein og grums Presentasjon for styret i Nussir ASA 17.09.2015 1 – Omstridde gruver (Biedjovággi, Nussir, Sydvaranger, Titania, Nordic Mining)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gull, gråstein og grums Presentasjon for styret i Nussir ASA 17.09.2015 1 – Omstridde gruver (Biedjovággi, Nussir, Sydvaranger, Titania, Nordic Mining) 2 – Med lov skal land øydast (Teknologi, miljø, arbeid, lov, skatt, forvaltning, aktørar, alternativ) 3. Gruver i alle fargar (Metallmalm, industrimineral, naturstein, bygningsmateriale) 4. Noreg i verda (Utanlandske gruver i Noreg, norske i utlandet, internasjonale org., eksempel frå utlandet)

2 Kvifor denne bokserien? Store endringar i norsk mineralnæring siste 15 år Manglar bøker om det Behov for opplysning til media, forvaltning, politikarar, bransjen, miljørørsla m.fl. Kritisk, men ikkje mot gruver Vise vegval i fortid og framtid Bidra til å gjøre mineralnæringa mindre miljøskadelig

3 Opp som ein ulv.... Gruveeventyr Gruveboom Klondyke – forbilde eller skrekk? Kor mange hundre selskap registert i Noreg gjennom tidene ̣– kor mange blei det noko av? Salangsverket Dalradian (25% av Finnmark) Pajala, Blaiken Sydvaranger og Rana neste?

4 Kvalsund – starten 1900–31 Koppargruver og skjerp: Porsa, Neverfjord, Beretsjord, Halsevatn, Repparfjord Ingen gruver med stabil produksjon over tid. Fra skjerpefeber til konkurs. Ingen lokale eigarar. Svenske, engelske, bergensarar. Spora syns i terrenget enno, men relativt små inngrep pga. begrensa drift.

5 Folldal Verk 1970–78 Valde dagbrot foran underjordsdrift – ikkje krav om gjenfylling / revegetering – resultat: "månelandskap" Rekna med 30 års drift, blei 7. Trudde på høge kopparprisar – blei prisras Kopparinnhaldet bare 0,66% Bjørlykke 1988: "Tragisk feiltakelse" Sjødeponi skada fisken og fisket, i fjord og elv Tok lang tid før fjorden kom seg, enno koppar i sediment og tapt gyteområde.

6 Nussir 2005–? Største kopparfunn i Noreg. Gamalt og nytt område Bare underjordsbryting, noko aktivitet i dagen. Stor, men minkande støtte i kommunen, trulig fortsatt fleirtal. Konflikt med reindrift: Trekkveg, beiteområde, lufteområde. Naturskader ved leiteboring. Størst strid om deponi. Først: Nokre ville ha sjødeponi, andre landdeponi. Seinare motstand mot begge.

7 Konsekvensutredning Største KU i norsk gruvehistorie, nesten 2000 s. Strid om KU for sjødeponi og Repparfjorden – krav om nye undersøkingar Reindrift: 6 krav for sameksistens – bare delvis oppfylt – ikkje samde Fiske i Repparfjorden: Dokumenterte skadar ved tidligare deponi Alternativ bruk av avgangsmasser – viste muligheter, men ikkje følgd opp

8 Motstanden mot gruveplanen Nokre ønsker ikkje gruve Nokre ønsker gruve, men ikke sjødeponi Nokre ønsker gruve, men ikke ytre deponi Mindretal i Kvalsund kommunestyre, Finnmark fylkesting og Stortinget HI, Fiskeridirektoratet, DN m.fl. Reindrifta / Sametinget Fiskeriorg, oppdrett, laksefiskarar Miljøorganisasjonar

9 Juridisk nøtt – reindrift Vil planlagte inngrep vere i samsvar med norsk og internasjonalt lovverk? – Grunnlova §108 og §112 – Forvaltningslova §17 – Finnmarkslova §§1,3,5,29 – Reindriftslova §§1,3,4 – ILO-konvensjon 169 om urfolk, art 6,13,14,15 – FN-konv. om sivile og politiske rettar, art 27 – FNs urfolkserklæring, art 19,26,29,32

10 Juridisk nøtt – sjødeponi Er planlagt sjødeponi mogleg innafor dette regelverket? – Naturmangfoldlova §§1,4,6,8,9 og 10 – Forureiningslova §§1,2,6 – Minerallova §§1,2,6 – Vassforskrifta §§4,7 – Avfallsforskrifta §17 – Konvensjonen om biologisk mangfold art 8,10,12 – Londonkonvensjonen om forureining til havs – Ospar-konvensjonen om havmiljø NV- Atlanteren

11 Konflikt, konkurs eller konsensus? Går mot konflikt – Ny "Alta-kamp"? Kan konkurs bli resultatet om løysinga trekker ut? Er det mogleg å finne fram til konsensus – i såfall korleis?

12 Mogleg innhald i konsensus? Løysing for reindrifta – bygge på forslag i KU Ingen permanente ytre deponi Tilbakefylling i gruve under drift Utnytting av større del av uttaket – skilje ut fleire mineral frå massen / restmassar til bygningsmateriale Kan Nussir gå frå dårlig til godt eksempel på utnytting av bergfangsten?


Laste ned ppt "Gull, gråstein og grums Presentasjon for styret i Nussir ASA 17.09.2015 1 – Omstridde gruver (Biedjovággi, Nussir, Sydvaranger, Titania, Nordic Mining)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google