Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Kultur, frivillighet og fritid - Teknikk og miljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Kultur, frivillighet og fritid - Teknikk og miljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Kultur, frivillighet og fritid - Teknikk og miljø

2 Agenda 1. Verdensøkonomien i endring 2. Kommunens utfordringer 3. Rammebetingelser 4. Profilen på budsjettet 5. Videre prosess – årshjul

3 1. Verdensøkonomien i endring

4 Verdensøkonomien i endring > Stor usikkerhet i verdensøkonomien – kraftig fall i oljeprisen. > Usikkerhet i finansmarkedene (Asia/Kina) > Humanitær krise som påvirker Europa og Norge > Renteutvikling > Økende pensjonsutgifter > Økende arbeidsledighet

5 2. Kommunens utfordringer

6 Utfordringer for kommunesektoren Svikt i skatteinntekter Økte demografi- kostnader Økt gjeldsvekst Økte pensjons- kostnader Usikkert finansmarked Finansiering av statlige reformer Økt etterspørsel og behov for offentlige tjenester Økte overføringer fra staten vil kun dekke økte demografikostnader. Underliggende vekst i enkelte tjenesteområder krever omstilling og effektivisering av kommunesektoren.

7 Utfordringer for Asker kommune Behov for et grønt skifte Samferdsels- situasjonen Boligsosial utbygging Begrenset arbeidsmarked Vekst i antall eldre Sosiale utfordringer (rus/psykiatri) Ulikheter i levekår Et internasjonalt samfunn Økt behov for velferdstjenester Behov for investeringer

8 3. Rammebetingelser

9 Rammebetingelser Kommuneproposisjonen og statsbudsjettet Kommuneplanen Vedtatt Handlingsprogram 2015-2018 1. tertialrapport 2015 Sak om økonomiske rammer og mål for handlingsprogrammet

10 Økonomisk stabilitet og handlingsrom Ansatte som trives og utvikler seg leverer gode tjenester og har fornøyde brukere. Gode velferdstjenester til innbyggerne utvikles over tid og bygger på stabilitet og et økonomisk handlingsrom.

11 Handlingsregler 2. Investeringer Låneveksten skal ikke overskride veksten i frie inntekter. Minimum 40 prosent egenfinansiering av nye investeringer 3. Finansforvaltning Energifondet 1.274.000 mill. kr. Budsjettert avkastning er 5,5 prosent Avkastningen avsettes til fond, og benyttes til finansiering av investeringer. Realverdifond (KPI) Bufferfond 259 mill. kr. (stresstest) 1. Drift Netto driftsresultat på minimum 3 prosent. (TBU anbefaler 1,75 prosent) Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon.

12 Netto driftsresultat

13

14 Utvikling avkastning energifondet Budsjettall for 2015-2019

15 Pensjon > Kommunenes pensjonsutgifter vil øke i årene som kommer. Dette på grunn av økt antall pensjonister, nye krav til sikkerhet til pensjonsordningene og et manglende fungerende marked (én leverandør). > Asker kommune har etablert egen pensjonskasse fra 1. januar 2015. > Målsettingen er å redusere pensjonsutgiftene med 15 mill. kroner årlig, sett i forhold til en fellesskapsordning.

16 Handlingsregel investeringer Strategier Redusere investeringsnivået Tenke langsiktig (mer enn 4 år) Øke egenfinansieringen, minimum 40 % Vurdere standard og arealeffektivitet Fokus på kostnadseffektive bygg Fokus på verdibevarende vedlikehold Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer Kommunens økonomiske handlingsrom skal sikres ved at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens frie inntekter og økonomiske bæreevne.

17 Investeringsprogrammet 2010-2022 Handlingsregel 2016-2019: 463,4 mill. kroner Investeringsbudsjett HP 2016 – 19, 2,4 mrd. kr. inkl. VAR Investeringsbudsjett HP 2016 – 19, 1,9 mrd. kr. eks VAR.

18 Finansiering av investeringer eks. VAR Egenfinansiering: Mva komp, tilskudd og egenkapital mv.

19 Netto lånegjeld per innbygger Beregnet ihht. SSBs statistikk. Startlån og ubrukte lånemidler er trukket ut ved beregning.

20 Skatt og rammetilskudd > Asker har en skatteinngang som er 149 prosent i forhold til landsgjennomsnittet. Dette er den største og viktigste økonomiske faktoren. > Sviktende skatteinntekter –Kommunesektoren – vekst på 4,2 prosent –Asker – vekst på 3,7 prosent > Budsjettert skatteanslag for 2015: 2,351 mrd. kroner > Skattesvikten –Regnskap 2014: - 45 mill. kroner i skatt (i forhold til opprinnelig budsjett) –Kompensert i RNB: 16 mill. kroner –Beregnet skattesvikt hittil i år: - 33,8 mill. kroner (i forhold til revidert budsjett) –Årsprognose skattesvikt: - 50 mill. kroner (i forhold til revidert budsjett) –Årsprognose netto skatt/ramme: - 20 mill. kroner > Svikt i skatteinntektene kompenseres bare delvis i rammetilskuddet.

21 Status økonomi per juli > Svikt i skatteinntekter > Svikt i finansinntekter > Merforbruk i tjenesteproduksjonen > Dette krever omstilling og tiltak nå > Situasjonen vil kunne forsterke seg utover høsten og inn i neste HP- periode.

22 4. Profilen på budsjettet

23 Samfunn - et grønt skifte Samordnet areal- og transportplanlegging (tettsteder og trafikknutepunkter) Nye samferdselsløsninger (gange, sykkel, kollektiv) Samordnet bolig- og næringspolitikk Energieffektivisering av bygg FutureBuilt / FutureBike Miljøsertifisering

24 Organisasjon > Læring, fornyelse og forbedring – øke innovasjonsevnen > Digitalisering, selvbetjente løsninger og endrede arbeidsprosesser > Medarbeiderskap og ledelse > Omstilling og effektivisering

25 Innbyggere Medborgerskap – kommunen og aktive innbyggerne spiller på lag. Samskaping (co-creation) – flere aktører er sammen om å skape verdier og velferd på nye måter. Medborgerskap og samskaping skal utvikles som en del av arbeidskulturen i Asker kommune. Borgenprosjektet benyttes til å utvikle nye metoder og samarbeidsformer som kan gjenbrukes i andre deler av organisasjonen. Kommunen Næringslivet Frivilligheten Innbyggerne

26 Tjenesteprofil Medborgerskap og samskaping Forebygging og tidlig innsats God helhet og samhandling God kvalitet Nødvendig kompetanse

27 Balansert målstyring > Kommunen har fra 2016 totalt 94 måle- indikatorer (mot 99 i 2015). > Målene fra 2015 er i hovedsak videreført. Det er gjort enkelte tilpasninger: –En større revisjon i målekartet til Helse og omsorg. –Noen mindre justeringer i målekartet til Oppvekst. –Det er utarbeidet nytt mål for sykefravær, samt differensierte måltall for sykefravær for hvert tjenesteområde. > Det gjennomgående målekartet er i HP- dokumentet også tatt inn i tjenesteområde- kapitlene. BMS skal sikre god styring og kontinuerlig forbedring av tjenestene. «Alt som måles forbedrer seg!»

28

29 Omstilling For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom, legges det opp til en omstilling og effektivisering på 20 mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperioden, totalt 80 mill. kroner i perioden. Metodikk for fordeling Prinsipper for omstillingen Fordeling mellom tjenesteområdene Forslag til tiltak

30 Metodikk for fordeling Asker kommune har innenfor flere av tjenesteområdene et høyere utgiftsnivå enn gjennomsnittet for sammenligningskommunene.

31 Prinsipper for omstillingen Brukere med størst behov prioriteres Reduksjon i tjenestebehov – fra reparasjon til forebygging Bortfall/reduksjon av tjenester Reduksjon i dekningsgrad/omfang Reduksjon i kvalitet Økte inntekter (gebyrer og brukerbetalinger på nivå med sammenlignbare kommuner) Hverdagseffektivisering

32 Fordeling tjenesteområdene Innsparing 2016Beløp (i 1000 kroner) Oppvekst11 300 Helse og omsorg2 400 Kultur, frivillighet og fritid3 800 Teknikk og miljø2 500 SUM20 000 Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre hverdagseffektivisering, mens tiltak av prinsipiell karakter krever politisk behandling. Sammenligningskommuner : Bærum – Skedsmo - Oppegård

33 Organisasjon

34 Tjenesteområde kultur, frivillighet og fritid Virksomheter: Asker Kulturhus Asker Bibliotek (inkl filial Heggedal) Asker Kulturskole Natur og idrett Partnere: Frivillighetsutvalget Asker kirkelige fellesråd Akershusmuseet Asker Idrettsråd Asker Kulturråd Asker Velforbund 4 frivilligsentraler: Hasselbakken, Nakuhel, Heggedal, Borgen Trafo kunsthall Gule Huset Asker kunstforening

35 Tjenesteområde kultur, frivillighet og fritid Strategiske planer: Folkehelse: Kommunedelplan for folkehelse Idrett og friluftsliv: Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Flerbruksplan jord og skogeiendommer Plan for naturmangfold Kultur: Kulturplan Plan for visuell kunst Museumsplan Plan for kulturhuset og kulturarenaer i Asker Plan for Asker bibliotek Frivillighet: Frivillighetsmeldingen Næring: Landbruksplan

36 Unikt målekart

37 Driftsbudsjett Kultur, frivillighet og fritid Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid har et samlet driftsbudsjett på 144 mill. kroner i 2016. Det er en økning på 1,2 mill. kr. sammenlignet med forrige HP

38 KOSTRA - Kultur, frivillighet og fritid

39 Driftstiltak Kultur, frivillighet og fritid Nye tiltak 2016 Kulturskolen: 1,0 mill. kr. Skibuss Solli: 0,2 mill. kr. Idrett – vanskeligstilte: 0,3 mill. kr. Den kulturelle skolesekken: 0,3 mill. kr. Vitensenter folkehelse: 1,5 mill. kr. Omstilling og effektivisering Redusert tilskudd kirken: -1,85 mill. kr. Brukerbetaling badene: -0,9 mill. kr. Brukerbetaling kulturskolen: -0,3 mill. kr. Effektivisering kulturhus og bibliotek: -0,25 mill. kr. Effektivisering Natur og idrett: -0,5 mill. kr.

40 Investeringer Kultur, frivillighet og fritid HP 2016-2019 Holmen svømmehall: 246 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Askertun – rehabilitering 10 mill. kroner, ferdigstilles 2016 Bryggesti Grønnsund 2,5 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Semsvannet –friluftsbase 1,5 mill. kroner, ferdigstilles 2016 Vevstua på Sem, arealer til folkehelseaktiviteter og Vitensenter, 6 mill. kroner. Ny ishall på Risenga/Askerhallen: 312 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden 2023- 2026 Ny gravlund: 100 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden 2023-2026 «Mulighetsstudier» i prosess for fremtidige anlegg, Drengsrud, Vollen, Dikemark og Holmen. Det bygges nye idrettshaller i forbindelse med nye skolebygg. Sum investering i HP-perioden: 290,5 mill. kroner.

41 Tjenesteområde teknikk og miljø Virksomheter: Asker Drift Kommunalteknisk avdeling Plan og bygningsavdelingen Partnere: Asker og Bærum Vannverk IKS, ABV Vestfjorden avløpsrenseanlegg, VEAS Asker og Bærum Brannvesen IKS, ABBV

42 Tjenesteområde teknikk og miljø Strategiske planer: Vann, vei og trafikk: Hovedplan vannmiljø og avløp Hovedplan vannforsyning Hovedplan kommunale veier Sykkelstrategi Trafikksikkerhetsplan Strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet Miljø: Energi og klimaplanen

43 Unikt målekart

44 Driftsbudsjett Teknikk og miljø Tjenesteområde Teknikk og miljø har et samlet driftsbudsjett på 93,7 mill. kroner i 2016. Det er en økning på 5,8 mill. kr. sammenlignet med forrige HP.

45 KOSTRA-tall 2015

46 Driftstiltak Teknikk og miljø Nye tiltak 2016 Plan og bygg: 3,0 mill. kr. Kollektivtrafikk på fjorden: 0,2 mill. kr. Omstilling og effektivisering Parkeringsgebyr Asker sentrum: -2,5 mill. kr. (halvårseffekt)

47 Investeringer Teknikk og miljø HP 2016-2019 VAR-investeringer for 482 mill. kroner i perioden Fortau Østrevei 60 til Vendla 14: 34 mill.kroner, ferdigstilles 2017 Fortau Jacob Neumannsvei: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Heggedal torg og park: 35 mill. kroner i perioden 2016-2018 Oppfølging sykkelstrategi: 4 mill. kroner årlig Sum investering i HP-perioden: 669,2 mill. kroner (hvorav 482 mill. kroner i VAR)

48 5. Videre prosess - årshjul

49 Fremdriftsplan HP – høsten 2015 DatoAktivitetUtvalg 15. septemberRådmannens forslag til HP legges fremFormannskapet 18. september til 16. oktober Høringsperiode rådmannens forslag til HP 22. septemberMøter med fellesrådene/velforbundetFormannskapet 27. oktoberFormannskap med gruppeledere, spørsmål og svar til HP Formannskapet 27., 28. og 29. oktober Komitémøter med presentasjon av rådmannens forslag til HP. Komiteene 3. novemberHP i et medarbeiderperspektivPSU 17. novemberTilleggsinnstilling og partienes endringerFormannskapet 18. november til 2. desember Høringsperiode formannskapets innstilling 8. desemberEndelig behandling av HP 2016-2019Kommunestyret


Laste ned ppt "Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Kultur, frivillighet og fritid - Teknikk og miljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google