Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiplan Store Bergan fotball. Innledning Rammene fra Norges Fotballforbund Strategidokumentet er utarbeidet i samsvar med Norges Fotballforbunds.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiplan Store Bergan fotball. Innledning Rammene fra Norges Fotballforbund Strategidokumentet er utarbeidet i samsvar med Norges Fotballforbunds."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiplan Store Bergan fotball

2 Innledning Rammene fra Norges Fotballforbund Strategidokumentet er utarbeidet i samsvar med Norges Fotballforbunds lov og reglementer. I tillegg utarbeider Norges Fotballforbund (NFF) en langsiktig handlingsplan, krav til Kvalitetsklubb og oppdaterer løpende sine retningslinjer. Vårt strategidokument er basert på rammene gitt av NFF. Fordi retningslinjene fra NFF kan endres har vi ikke lagt inn detaljerte føringer i dokumentet. Strategidokumentet er således tilstrekkelig fleksibelt, og vil være overordnede rammer for SBI Fotball i mange år fremover. Vårt lokalmiljø SBI Fotball skal være en breddeklubb med høy kvalitet. Vi skal være vårt ansvar bevisst og forvalte vår samfunnsrolle på en god måte. Videre har Sandefjord Kommune planlagt store utbygginger i vårt nærmiljø. Alt dette er lokale forhold som er hensyntatt i strategien. Fotballgruppa Strategien er avgrenset til fotballgruppa i Store Bergan Idrettslag, omtalt som SBI Fotball. Idrettslaget har vedtekter som gjelder for hele organisasjonen. I tillegg har SBI Fotball egne vedtekter. Dersom vedtektene og strategien har forskjellige regler / løsninger, så vil vedtektene alltid gå foran strategidokumentet.

3 Innledning Langsiktige planer Strategidokumentet skal sikre at klubben følger de langsiktige planene, og kan kun endres av årsmøtet. Styret skal forvalte klubben i samsvar med strategidokumentet og er ansvarlig for å ajourføre underordnede dokumenter som sportsplan, rollebeskrivelser, organisasjonskart osv. Visjon, verdier og mål som hjelpemidler Vår overordnede visjon, verdier og langsiktige mål er omtalt innledningsvis. Alle de fire områdene; Organisasjon, Sport, Anlegg og Kultur og miljø innehar også delmål. Dersom styret, daglig leder, ansatte eller frivillige er usikre på hvordan de skal løse en situasjon / problemstilling, så bør man benytte visjonen, verdiene og de målene som hjelpemidler. Oppfølging for styret Alle kapitler avsluttes med «oppfølging for styret». Det er ikke meningen at styret skal arbeide med alle sakene, men de er ansvarlig for å påse at daglig leder, eller ett av underutvalgene følger opp med nødvendige handlinger. Strategidokumentet er vedtatt på årsmøtet xx februar 2015

4 Innhold 1. Visjon, verdier og mål 2. Organisering 3. Sport 4. Anlegg 5. Miljø og kultur 6. Referanser

5 1. Visjon, verdier og mål

6 Visjon, verdier og mål Klubbens visjon; Skape fotballglede Trygghet Gjennom god oppførsel og gode holdninger skal alle oppleve trygghet på samtlige arenaer i klubben vår. Samhold Vi skal respektere hverandre, stå sammen og gjøre hverandre enda bedre i alle situasjoner. Kvalitet Planer og aktiviteter skal ha god kvalitet i samsvar med strategiplanen. Langsiktige mål: -Tilby attraktive aktiviteter og gode opplevelser for barn, unge og voksne -Være en moderne klubb som utvikles i tråd med endringene i lokalsamfunnet -Klubben skal drives etter forsvarlige økonomiske rammer Våre verdier:

7 2. Organisering

8 Organisering Årsmøte Det må legges til rette for et åpent årsmøte der alle interessenter kan møte, men der kun medlemmene har stemmerett. Vi må synliggjøre for involverte at det er en fordel å være medlem slik at man kan påvirke utviklingen av klubben. Valgkomité Årsmøte velger årlig en valgkomite bestående av 2 medlemmer. Medlemmene sitter for 2 år av gangen, men slik at kun et medlem er på valg hvert år. Hensikten til valgkomitéen er å sikre både kontinuitet og nødvendig kompetanse i styret. Valgkomiteen innstiller på styremedlemmer og revisorer, og rapporterer direkte til årsmøtet. Styret Styret velges av årsmøtet basert på innstilling fra valgkomitéen. Fotballgruppen skal ha et styre som jobber med å gjennomføre strategien basert på klubbens verdier og med fokus på måloppnåelse. Dette inkluderer blant annet langsiktige planer, budsjett og økonomisk kontroll, følge idrettens lover, kontroll av daglig virksomhet og representere klubben utad. Styret skal bestå av 4 personer, og 1 varamedlem. Valget er for 2 år av gangen, men kun slik at 2 personer er på valg hver år. Varamedlem sitter for 1 år av gangen. Delmål: 1.Sikre kontinuitet og minst mulig avhengig av enkeltpersoner 2.Øke antall stemmeberettigede medlemmer til xxx for å oppnå en hensiktsmessig og balansert organisering 3.Kvalitet i alt klubben gjør

9 Organisering Daglig leder Daglig leder skal ha ansvar for å gjennomføre det styret beslutter, og må rapportere status på daglig drift til styret. Daglig leder har møterett men ikke stemmerett i styret. Daglig leder vil blant annet ha ansvar for Fiks, politiattester, økonomi, overganger, oppfølging av ekstern regnskapsfører. Daglig leder har anledning til innkjøp i tråd med fullmaktsmatrisen vedtatt av styret. Utvalg Fotballgruppen bør organiseres i utvalg som har fokus på å nå de mål styret setter. Eksempler er arrangement-komite, sportslig utvalg, anleggsgruppe, fair- play utvalg og foreldrekontakts-gruppe. Det vil være opp til styret å beslutte nødvendigheten av ulike undergrupper basert på de behov styret og daglig leder finner nødvendig til en hver tid. Organisasjonskart Vedlagt følger et organisasjonskart som delvis er obligatorisk og delvis er behovsbetinget. Det som er obligatorisk er blant annet krav fra NFF. Rollebeskrivelser Styret må påse at det til en hver tid er utarbeidet og ajourholdt rollebeskrivelser knyttet til klubborgansiseringen.

10 Organisering Oppfølging for styret; Gjennomføre attraktive årsmøter Utarbeide årlig oversikt over nødvendige utvalg Utarbeide fullmaktsmatrise for klubben Påse vedlikehold av rollebeskrivelser Dokumentere opp kravene ihht kvalitetsklubb Gjennomgå og oppdatere vedtektene for klubben slik at disse mest mulig harmoniserer med strategidokumentet. Utarbeide kommunikasjonsplan Oppfølging for styret; Gjennomføre attraktive årsmøter Utarbeide årlig oversikt over nødvendige utvalg Utarbeide fullmaktsmatrise for klubben Påse vedlikehold av rollebeskrivelser Dokumentere opp kravene ihht kvalitetsklubb Gjennomgå og oppdatere vedtektene for klubben slik at disse mest mulig harmoniserer med strategidokumentet. Utarbeide kommunikasjonsplan Revisor Årsmøtet skal velge 2 revisorer som er medlemmer av klubben til å revidere regnskapet. Revisor innstilles også av valgkomiteen. Flere roller Styrets medlemmer bør helst ikke ha andre ledende roller i klubben. For å unngå interessekonflikt bør man så langt det lar seg gjøre unngå at samme person har flere av overnevnte roller. Kommunikasjon Klubben skal tilstrebe å ha en hensiktsmessig kommunikasjon med medlemmer og foresatte. Samfunnet endres og det må derfor være opp til styret til en hver tid å finne hensiktsmessige kommunikasjonsplattformer.

11 Organisering – klubb org kart

12 3. Sport

13 Sport Sportsplan Det skal ligge en sportsplan i bunn som regulerer all aktivitet i SBI fotball. Sportsplanen som overordnet arbeidsverktøy sikrer at vi er klubbstyrt og ikke lagstyrt, det innebærer en rød tråd i treningsarbeidet fra de yngste opp til senior fotball. Bredde og utvikling SBI Fotball skal være en breddeklubb for gutter og jenter. Vi skal ha et sportslig tilbud til alle barn og unge fra 1. klasse og opp til junior nivå. I et tett samarbeid med Sandefjord Fotball på guttesiden skal våre beste spillere få tilbud til ekstra trening og utvikling i SF. På jentesiden har vi ikke ett utpekt elite samarbeidslag i regionen, og det er ikke aktuelt for SBI Fotball å satse på elite alene. Dersom det tas et initiativ til elite-samarbeid i Sandefjord eller i Vestfold, bør vi imidlertid være med å en slik satsning. Vi ønsker å ha et sportslig tilbud for senior og old boys/girls for de som ikke satser elite eller får tilbud fra SF, og vi bør tilstrebe å ha et A-lag. Delmål: 1.Tilby et godt aktivitetstilbud til alle i vårt geografiske nedslagsfelt basert på NFF’s mål om «Flest mulig – lengst mulig – best mulig» 2.Felles plattform for den sportslige aktiviteten - sikre at SBI er klubbstyrt og ikke lagstyrt 3.Evne å differensiere tilbudet ut fra den enkelte spillers og lags evner og ambisjoner

14 Sport Rekruttering Vi vil primært rekruttere spillere i geografien rundt vårt fotballfelt på Virik/Ranvik og det er naturlig at de fleste spillerne kommer fra barneskolene Store Bergan, Virik og Byskolen, samt ungdomskolen Ranvik. Eldre spillere vil naturlig komme fra samme region eller være tidligere Bærjan spillere bosatt andre steder i byen med hjerte for klubben. SBI Fotball skal aktivt rekruttere fra 1. klasse, men vi kan samtidig legge til rette for initiativ i barnehage alder. Vi skal ikke drive aktiv rekruttering fra andre breddeklubber og utenfor vårt geografiske område. Praktisk trening/forventet ferdighetsnivå Vi skal rekruttere bredt og ta vare på flest mulige så lenge som mulig. Samtidig skal det være høy kvalitet på det sportslige tilbudet slik at alle opplever best mulig sportslig fremgang. Spillere med et høyt ferdighetsnivå skal fra rangeringsalder av få mulighet til å hospitere i høyere aldersklasser, det skal tilrettelegges for ekstratrening og individuell skreddersøm. Dette for å beholde de beste i klubben så lenge som mulig uten at dette begrenser deres sportslige utvikling. De som ikke ønsker å satse like mye i eldre aldersklasser på grunn av andre interesser eller sportslige ambisjoner, skal likevel ha et trenings- og kamptilbud i SBI fotball.

15 Sport Treneropplæring/trenerfaglige målsettinger På grunn av klubbens økonomiske posisjon bør vi ikke belage oss på betalte trenerkrefter. Disse må opp til et visst nivå rekrutteres fra foreldre/foresatte. Klubben skal til enhver tid tilby frivillige kurs/skolering innenfor fotballfaget og disse kostnadene dekkes av klubben. I de yngre klassene og de lagene som har sportslige ambisjoner, skal våre trenere være godt skolerte og minimum ha delkurs 1 av Uefa C lisens. For ungdom som primært ønsker å ha en aktivitet 1- 2 ganger i uka, kan vi se for oss foreldre/foresatte som aktivitetsledere uten formell kompetanse. Treningstimer Klubbens bør tilby alle lag NFFs anbefalte antall treningstimer pr uke på gress/kunstgress. Timene øker etter alder og etter antall spillere på alderstrinnet. Avgifter til seriespill og cuper Klubben dekker alle avgifter til seriespill og et nærmere angitt antall cuper. For å styrke klubbtilhørigheten bør ungdomslagene enes om en felles sommercup.

16 Sport Samhandling med andre idretter/aktiviteter Spesielt i de yngre aldersklasser er det viktig at det tilrettelegges for at barna kan være med på flere aktiviteter. Dette gir en allsidighet som er positiv for den sportslige utviklingen, det kan være skadeforebyggende og det reduserer faren for at utøveren går lei. Trenere / lagledere bør så langt det lar seg gjøre koordinere treningstid og opplegg mot andre større idrettsgrener. Samhandling med by/region/lands-lag og toppidrettsgymnas, hospitering Det er primært et treneransvar å koordinere treningsmengden til de som også får tilbud om ekstratrening, hospitering på eldre lag, utviklingsgrupper, SF Extra, delta på overordnede lag (by/krets/landslag), eller går idrettslinje på SVGS. Samlet belastning må vurderes i tett dialog med spilleren og sportslig utvalg i SBI Fotball. Spilleren bør i så stor utstrekning som mulig selv få bestemme hva han/hun prioriterer.

17 Sport Oppfølging for styret; Påse at sportsplanen blir ajourholdt Se til at det utvikles gode trenere i klubben Alle lag skal ha tilgang til nødvendig utstyr Legge til rette for tilstedeværelse på skolene – SFO, flyers etc Legge til rette for samhandling og gode relasjoner mellom aldersgrupper, andre klubber og andre idretter Holde oversikt over andre klubbers treningskontingenter og sørge for at SBI Fotball sin kontingent til enhver tid gjenspeiler det tilbudet klubben gir medlemmene Påse at sportslig leder er koordinert med SVGS, kretsen og SF Oppfølging for styret; Påse at sportsplanen blir ajourholdt Se til at det utvikles gode trenere i klubben Alle lag skal ha tilgang til nødvendig utstyr Legge til rette for tilstedeværelse på skolene – SFO, flyers etc Legge til rette for samhandling og gode relasjoner mellom aldersgrupper, andre klubber og andre idretter Holde oversikt over andre klubbers treningskontingenter og sørge for at SBI Fotball sin kontingent til enhver tid gjenspeiler det tilbudet klubben gir medlemmene Påse at sportslig leder er koordinert med SVGS, kretsen og SF

18 4. Anlegg

19 Anlegg Anleggskapasitet Klubben skal planlegge nødvendige utvidelser av anlegget, slik at det alltid er nok kapasitet til å støtte opp rundt de aktivitetene som lagene ønsker i forhold til strategien for sport. Støtte aktivitet hele året Anlegget skal legge forholdene til rette for trening og kamper hele året. Med unntak for ekstraordinære værforhold, skal kubben drive anlegget på slik måte at dette er åpent for aktivitet hele året. Anlegg er mer enn bare banene Anleggsbegrepet i klubben omfatter også fasiliteter som garderober, kiosk, fasiliteter for møter/klubbkvelder og andre sosiale aktiviteter rundt lagene. Adkomst og parkering inngår også som viktige elementer i anlegg. Delmål: 1.Alltid ha tilstrekkelig anleggskapasitet i forhold til aktivitet 2.Virik Idrettspark skal ha kunstgress med god kvalitet på anlegget 3.Forvaltningsplan for anlegget skal omfatte mer enn bare banene

20 Anlegg Banekvalitet Kvaliteten på banene har høyeste prioritet. Anlegget skal forvaltes på en måte som gjør det mulig å opprettholde banekvaliteten gjennom nødvendige utskiftninger av kunstgress og øvrig bane-utstyr. Kvalitet på øvrige fasiliteter Anlegget skal fremstå på en måte som motiverer egne utøvere og foresatte til å benytte anlegget så mye som mulig. Foreldre-/spiller-møter og andre sosiale aktiviteter skal ha så gode rammer at disse legges til anlegget. Anlegget representerer SBI til gjestende lag Adkomst med skilting, parkering, garderober og kiosk skal framstå for gjestende lag på en måte som representerer SBI som en kvalitetsklubb. Klubben bør sette sin ære i at det skal være positivt for motstanderne å besøke Virik Idrettspark. Styrets rolle i forvaltningen Styret har ansvar for at det til enhver tid foreligger en forvaltningsplan for anlegg. Forvaltningsplanen skal både ha en langsiktig strategi og en rullerende 2 års plan. Styret skal sørge for at det er tilstrekkelig midler til en forvaltning som ivaretar strategien og målene for anlegget. Forvaltningen skal ha definerte miljømål.

21 Anlegg Daglig leder og løpende drift av anlegget Så lenge klubben bare har én heltids ansatt, skal vedkommende ha hovedansvar for drift og daglig forvaltning av anlegget. Det kan settes ned utvalg for dugnader og andre tiltak på anlegget, men ansvaret for anlegg skal alltid være hos daglig leder. Finansiering av etablering og drift av anlegg Styret skal til enhver tid søke tilgjengelig tippemidler eller andre midler for å etablere nye anlegg eller forbedre eksisterende anlegg. Sammen med ordinære inntekter i klubben skal disse midlene sørge for finansiering som støtter klubbens strategi for anlegget. SBI skal videreutvikle Virik Idrettspark Klubbens anlegg skal være Virik Idrettspark. Innenfor tilgjengelige rammer skal klubben videreutvikle anlegget på Virik. Klubben skal ha en aktiv rolle overfor grunneiere og politikere/administrasjonen i kommunen for å utvide rammene i framtiden. Utvidelse av banene må sees i sammenheng med anlegget for øvrig Dersom Virik Idrettspark skal utvides med banekapasitet, må også parkering, garderober og andre fasiliteter utvides for den økt banekapasiteten.

22 Anlegg Fotball – kun en utendørs aktivitet? Klubben skal utrede mulighetene for å investere i et innendørs anlegg for fotball. Dersom rammene for en slik utvidelse foreligger, kan klubben søke samarbeide med andre som kan tenke seg å leie innendørsanlegg og på den måten bidra til å finansiere et slikt anlegg. Samarbeid i nærmiljøet SBI skal bidra aktivt til samarbeid når ulike lag og foreninger i nærmiljøet skal planlegge etablering og drift av løkker egnet for fotball. SBI skal ikke selv ha ansvar for drift av løkkene. Løkka som "talentutvikler" SBI skal se på løkkene som et sted hvor lek med ball kan utvikle ferdigheter som følges opp under organisert trening på Virik Idrettspark. Løkka som "hjemmebane" SBI kan samarbeide med "løkkene" for å bistå med dømming eller andre bidrag, dersom løkka skal brukes som arena for lek basert aktivitet med spill mot andre løkker (alà "Løkkecup")

23 Anlegg Oppfølging for styret: Utarbeide en forvaltningsplan for hele anlegget Styret skal alltid ha anlegg med i plan og budsjettarbeidet Utrede behovet og muligheten for innendørsanlegg / hall Påse at klubben søker Tippemidler og annen støtte for å optimalisere anlegg Legge til rette for at SBI samarbeider med andre lag/foreninger i nærmiljøet Det skal legges til rette for samhandling fra «løkka» til Virik Idrettspark Klubben kan bidra til lek-baserte aktiviteter mellom løkkene

24 Kart over anlegg 2014 1.Virik Idrettspark Klubbens anlegg 2.Åsane mini-anlegg Naturgress bane som driftes av Teksleåsen BRL 3.Skaustranda kunstgress bane Kunstgress bane som driftes av Skaustranda Vellag 4.Kunstgressbane Virik skole Kunstgress bane som driftes av Virik skole / Sandefjord kommune 5.Kunstgressbane Store Bergan skole Kunstgress bane som driftes av Store Bergan skole / Sandefjord kommune (fra 2015) 3 2 1 4 5

25 5. Kultur og miljø

26 Kultur og miljø Delmål: 1.Et trygt sted for sportslig utfoldelse 2.Fair play i alt vi foretar oss 3.Gode relasjoner internt i klubben, mot kommunen og samarbeidspartnere En viktig samfunnsaktør SBI Fotball er en meget viktig samfunnsaktør i vårt lokale miljø. Vi må være vårt ansvar bevist ved å påse at vår arena er et trygt sted å utfolde seg på. Vi skal gi positive gleder og skal unngå mobbing, trakassering og rasisme. Våre verdier gjenspeiler nettopp dette. Fair Play SBI Fotball er en Fair Play klubb. Dette skal vi forvalte på en god måte og er hensyntatt på alle områder i klubbens strategiarbeid. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Ved å være en Fair Play klubb er vi underlagt en rekke plikter som står omtalt i klubbens Fair Play kontrakt. Relasjoner til kommune og andre aktører Store Bergan skal ha gode relasjoner til kommunen, skoler, andre idrettslag / klubber, SF, Kretsen, Idrettsrådet og andre aktører det er naturlig og forholde seg til. Vi har grunnleggende tro på at en god og tett dialog er veien til et godt samarbeidsklima. Styret og daglig leder er ansvarlig for å forvalte slike relasjoner på en god måte og til det beste for Store Bergan.

27 Kultur og miljø Samarbeid internt Gode interne relasjoner er like viktig som gode eksterne relasjoner. Tonen på toppen er avgjørende for å lykkes med en slik strategi. Ledelsen i klubben, altså styret og daglig leder, må derfor gå foran som gode eksempler for et godt internt samarbeidsklima. Det samme gjelder trenere, lagledere, foreldrekontakter osv. Voksne må fremstå som gode rollemodeller. Samarbeidsmodeller med andre klubber Vi har i dag et samarbeid med Sandefjord Fotball om utvikling av de beste gutte- spillerne. Videre har vi et samarbeid med andre breddeklubber i byen vedrørende jentefotballen. Styret er ansvarlig for å forvalte slike samarbeidsavtaler på en god måte som sikrer kontinuitet og gode rammer til det beste for våre medlemmer. Vesentlige endringer i samarbeidsformer skal avklares med årsmøtet. Vi skal ikke aktivt rekruttere spillere fra andre breddeklubber (jfr kapittelet om Sport) Seniorgruppe Klubben bør tilstrebe og legge til rette for et godt miljø for seniorer. Mange medlemmer har vært aktive spillere over mange år og har et stort hjerte for klubben. Ved å lage et godt miljø for seniorer kan vi også ha gjensidig glede ved arrangementer, dugnader etc.

28 Kultur og miljø Dugnad Klubben drives i all hovedsak på dugnadsinnsats. Alle foreldre og spillere må derfor være forberedt på å bidra i dugnadsarbeid hvert år. Styret og daglig leder skal påse at det blir en god balanse i dugnadsarbeidet slik at vi ikke arrangerer for mange dugnader. Det er organiseringen gjennom foreldrekontaktene som vil stå for den praktiske håndteringen av dugnadene og andre foreldrebidrag. Trygge rammer Årlig skal klubben velge ut ett av følgende temaer som er med på å skape trygge rammer. Temaet skal gjøres godt kjent blant medlemmene gjennom kampanjer, gjentagende kommunikasjon, møter etc. Seksuelle overgrep og trakasseringDoping AlkoholTrafikksikkerhet Kampfiksing og spilleavhengighetMobbing og rasisme (inngår i Fair play) Skader og forsikringErnæring

29 Kultur og miljø En miljøbevisst klubb Klubben skal både oppfordre til og legge til rette for miljøbevisste valg. Dette kan være oppfordringer til å sykle, unngå forurensende kjemikalier, minimalisere energibruk, valg av digitale løsninger osv. Alle planer og aktiviteter skal ta hensyn til miljøkonsekvenser. Oppfølging for styret: Påse at vi følger Fair Play pliktene våre Forvalte våre relasjoner på en god måte og være forbilder for resten av klubben Vedlikeholde samarbeidsmodeller med andre klubber Velge ut et årlig tema for å sikre trygge rammer i klubben Fokusere på miljøbevisste valg, både i styret og i klubben generelt

30 6. Referanser

31 Referanser Relevant rammeverk fra Norges Fotballforbund: Lov: https://lovdata.no/dokument/NFFL/nfflov/2014-03-09-1https://lovdata.no/dokument/NFFL/nfflov/2014-03-09-1 Kampreglement: https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-1https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-1 Breddereglement: https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-3https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-3 Overgangsreglement: https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2002-11-15-1https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2002-11-15-1 Reaksjonsreglement: https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-2https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-2


Laste ned ppt "Strategiplan Store Bergan fotball. Innledning Rammene fra Norges Fotballforbund Strategidokumentet er utarbeidet i samsvar med Norges Fotballforbunds."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google