Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for nye menighetsråd 2015 1 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver og ansvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for nye menighetsråd 2015 1 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver og ansvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for nye menighetsråd 2015 1 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver og ansvar

2 Kurs for nye menighetsråd 2015 2 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Formålet med kurset - Kjennskap til MRs ansvar og myndighet - Oversikt over MRs oppgaver - Innføring i arbeidsform for MR - Forståelse for roller og samhandling med prest og andre kirkelige organer - Hva vil være viktige utfordringer i denne perioden?

3 Kurs for nye menighetsråd 2015 3 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede

4 Kurs for nye menighetsråd 2015 4 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Stat – kirke 2012 - Endring av Grunnloven: nye relasjoner mellom stat og kirke 2017 - Den norske kirke blir rettslig selvstendig - Likevel: Stortinget gir særskilt lov om Den norske kirke - Forvaltningsreform; økonomi, IT, personalforvaltning - Presteskapet virksomhetsoverdras til kirken - Kirkens nasjonale og regionale organer ikke lengre statlige forvaltningsorganer

5 Kurs for nye menighetsråd 2015 5 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Nøkkeltall fra 2014-statistikken (ca-tall): Medlemmer av Den norske kirke: 3,8 mill. Døpte: 35 000 Konfirmanter: 40 000 Kirkelige vigsler: 8 000 Gravferder: 36 000 Totalt antall gudstjenester: 63 000 Utmeldte: 11 000 Innmeldte: 1 000 (se Håndboka kap. 2.5) 1235 sokn/menigheter 418 kirkelige fellesråd 11 bispedømmer + preses 102 prostier 1625 kirker 7200 ansatte, 56 % kvinner (5700 årsverk)

6 Kurs for nye menighetsråd 2015 6 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Å bygge kirke sammen Hva vil det si å være menighet? Hvilke visjoner har menighetsrådet for egen menighet og kirken for øvrig? Hva er menighetsrådets rolle og oppgave? Hvordan skal ansatte og frivillige medarbeidere jobbe sammen? Hvordan samspille med FR? Hvordan samspille/samarbeide med andre menigheter, lag og organisasjoner?

7 Kurs for nye menighetsråd 2015 7 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Virksomhetsansvar Menighetsrådet er menighetens styrings- og strategiorgan Under de strategiske valg bør det ligge visjoner om hvor vi vil Menighetsrådet samspiller med fellesrådet om ressurser og planarbeid

8 Kurs for nye menighetsråd 2015 8 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets formålsparagraf Kirkeloven § 9: «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig hjelp avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet».

9 Kurs for nye menighetsråd 2015 9 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver Iht. kirkeloven § 9: Bestemme hva kirkeofringene skal gå til Opprette stillinger (med fellesrådets godkjenning) Avgi uttalelse ved tilsetting av prest, prost og biskop Føre fortegnelse over kirkens inventar og utstyr Utleie og bruk av kirken Forberede og gi innstilling i saker til menighetsmøtet Forberede og gjennomføre kirkevalg Avgi rapporter og liknende til kirkelige myndigheter (Se Håndboka kap. 2.1)

10 Kurs for nye menighetsråd 2015 10 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver og ansvar Menighetsrådet er styrings- og strategiorgan med ansvar for det kristelige livet i soknet. Sentrale oppgaver er blant annet: Kirkelig undervisning Diakoni Kirkemusikk Gudstjenesteliv i samarbeid med prest Barne- og ungdomsarbeid Rekruttering og organisering av frivillige

11 Kurs for nye menighetsråd 2015 11 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Kirkelig fellesråd (kirkeloven § 14) er samstyringsorgan som sørger for gode rammevilkår for soknenes virksomhet Oppgaver/ansvar: Administrative og økonomiske oppgaver Mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, jf. kl § 15 (kommunens ansvar) Arbeidsgiveransvar (tilsettinger, stillingsbeskr. osv) Fremme samarbeid mellom soknene og ivareta soknenes ansvar overfor kommunen Bygging, drift og vedlikehold av kirker og men.ktr. Forvaltning av gravplasser (Se Håndboka kap. 2.2)

12 Kurs for nye menighetsråd 2015 12 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Forholdet mellom menighetsråd og kirkelig fellesråd På hvilken måte kan vi i menighetsrådet best bruke fellesrådet? Hvordan kan vi gjøre fellesrådet til en arena for fellesløsninger og felles ressursforvaltning? På hvilken måte skal vi kommunisere hva vi ønsker å prioritere og satse på (Se Håndboka kap. 2)

13 Kurs for nye menighetsråd 2015 13 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Oppgave- og myndighetsfordelingen Menighetsrådet: Ansvar for strategisk menighetsutvikling og vedtar mål og planer for virksomheten i det enkelte sokn. Vedtar lokal grunnordning for gudstjeneste-livet og avgjør hva innsamlede midler (kirkeofringer under gudstjenesten) skal benyttes til Avgjør spørsmål om hvordan soknekirken skal brukes (egne aktiviteter, utleie mv). Organiserer frivillige aktiviteter i soknet Sørger for gode demokratiske prosesser i soknene om aktuelle saker (menighetsmøter, kirkevalg mv) Kirkelig fellesråd: Ivaretar soknenes felles interesser overfor kommunen og sentralkirkelige myndigheter Vedtar felles mål og planer for den kirkelige virksomheten i fellesrådsområdet Forvalter kommunale og statlige tilskudd på vegne av soknene Er arbeidsgiver for alle tilsatte i soknene (unntatt prestene) Forvalter kirker og gravplasser og utøver gravferdsmyndighet Samarbeidsorgan for soknene

14 Soknets to organer - en samstyringsmodell Menighetsråd Kirkelig fellesråd

15 Kurs for nye menighetsråd 2015 15 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Sokneprestens oppgaver/ansvar Ansvar for forkynnelsen og sakramentsforvaltningen Holde forordnede gudstjenester og forrette kirkelige handlinger Utføre dåps- og konfirmasjonsopplæring Utøve sjelesorg og veiledning, gå med dødsbud, reise i soknebud og besøke syke Utføre forkynnerarbeid Annet menighetsbyggende arbeid (Se Håndboka kap. 2.3)

16 Kurs for nye menighetsråd 2015 16 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Sokneprestens/ prestens oppgave i menighetsrådet Soknepresten er fullverdig medlem av MR (kl § 6) Ivaretar oppgaver i samråd med MR, jf. Tjenesteordning for menighetsprester § 2 og § 10 Kan utføre saksbehandling for rådet uten å bli inhabil, jf kl § 38

17 Kurs for nye menighetsråd 2015 17 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede

18 Kurs for nye menighetsråd 2015 18 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Arbeidsgiveransvar i den lokale kirke FR har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte over FRs budsjett, mens MR har virksomhetsansvaret. Kirkevergen ivaretar arbeidsgivers styringsrett, og arbeidsgiverfunksjoner kan delegeres til MR/ daglig leder for MR Samspillet mellom FR og MR i forhold til de tilsatte er viktig å klarlegge lokalt (Se Håndboka kap. 6, særlig kap. 6.16)

19 Kurs for nye menighetsråd 2015 19 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådet og kirkebygget FR har ansvar for ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kirken Eldre kirker som er fredet – ombygging osv Kirkens inventar – godkjenning FR kan ikke pantsette, selge eller leie ut kirkebygget MR har ansvar for bruk og utleie av kirken Utleie av kirken er enkeltvedtak med klageadgang Åpen kirke Hva med forvaltning og bruk av andre bygg eid av menigheten? (Se Håndboka kap. 3.10 og 3.11)

20 Kurs for nye menighetsråd 2015 20 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Bispedømmerådets oppgaver Bispedømmerådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene, og det skal fremme samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd og andre lokale arbeidsgrupper innen bispedømmet. Bispedømmerådet fordeler statlig tilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni etter nærmere regler gitt av departementet. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og andre tjenestemenn når det er bestemt av Kongen. Det samme gjelder vedtak om oppsigelse, ileggelse av ordensstraff, avskjed og suspensjon. Jf. kl § 23. (Se Håndboka kap.10.4)

21 Kurs for nye menighetsråd 2015 21 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Kirkemøtet består av samtlige bispedømmeråd og er Den norske kirkes øverste representative organ Kirkemøtets oppgaver, jf. kl § 24: Fastsetter retningsgivende planer og programmer for den kirkelige undervisning, diakoni, kirkemusikk og økumenisk virksomhet Fastsetter tjenesteordninger for særskilte stillinger Gir regler om kirkens inventar og utstyr Foreslår retningslinjer for kirkelig inndeling Gir regler for de kirkelige valg Gir regler for bruk og utleie av kirker Vedtar liturgier for gudstjenester (Se Håndboka kap. 10.8)

22 Kurs for nye menighetsråd 2015 22 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Satsingsområder og planarbeid

23 Kurs for nye menighetsråd 2015 23 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Visjon og strategiplan for Den norske kirke 2015 – 2018 vedtatt av Kirkemøtet: Mer himmel på jord Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende Hva innebærer denne visjonen for virksomheten i vår menighet?

24 Kurs for nye menighetsråd 2015 24 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Virksomhetsidé Hva er vårt oppdrag, vår misjon som menighet? Prioriteringer kan formuleres i en virksomhetsstrategi som inneholder kort og presis beskrivelse i forhold til visjoner og mål: HVA vi vil gjøre, for HVEM skal vi gjøre det, HVORDAN vil vi gjøre det og NÅR skal vi gjøre det?

25 Kurs for nye menighetsråd 2015 25 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Satsingsområder fra Kirkemøtet 2015 - 2018 Gudstjenestelivet blomstrer Flere søker dåp og trosopplæring Folkekirken engasjerer seg i samfunnet Flere får lyst til å arbeide i samfunnet

26 Kurs for nye menighetsråd 2015 26 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Særlige utfordringer: Gudstjenestereformen Lokal grunnordning for hovedgudstjenester ble innført fra advent 2012. Trosopplæring i alle menigheter Alle menigheter får tilskuddsmidler. Alle skal ha en plan for sin trosopplæring. Skille stat-kirke Rettssubjekt for Den norske kirke i 2017 Arbeidsgiveransvar for prester overføres fra staten

27 Kurs for nye menighetsråd 2015 27 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Andre perspektiver som kan prege planarbeidet: Menneskeverd og menneskerettigheter Kjønn og likestilling Kulturelt mangfold og urfolks rettigheter Kontakt og samarbeid med andre kirker Tilrettelegging for, og inkludering av mennesker med fysiske funksjonshemminger og utviklingshemminger Rekruttering og frivillighet

28 Kurs for nye menighetsråd 2015 28 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighet og misjon sin visjon er Misjonerende menigheter der evangeliet frigjør mennesker og myndiggjør dem til å dele troen gjennom nærvær, handling og ord, lokalt og globalt Menigheten og barne- og ungdomsorg. Menigheten bør legge opp til et godt samvirke med kristne barne- og ungdomsorganisasjoner Organisasjonene er en viktig ressurs med sitt barne- og ungdomsarbeid Mange organisasjoner har allerede et godt utviklet trosopplæringsopplegg Menighetens trosopplæring gir gode muligheter for samarbeid med ulike foreninger, ressursmiljø, kulturskole, idrettslag, korps, historielag og institusjoner

29 Kurs for nye menighetsråd 2015 29 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Kirkens oppdrag: Kirken og alle døpte er sendt av den treenige Gud for å dele evangeliet om Jesus Kristus i nærvær, handling og ord - lokalt og globalt - Kirkemøtet 2012 Kirkens oppdrag Ord Ord Handlin g Hva er Kirkens verdensvide oppdrag og hva kan menighetsrådet gjøre?

30 Kurs for nye menighetsråd 2015 30 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Ta grep om menighetens globale oppdrag! De fem fingrene i menighetsrådets globale arbeid: -Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon -Misjonsavtale gjennom Samarbeid Menighet og Misjon(SMM) -Grønn menighet -Merkesøndager (Skaperverkets dag, m.fl.) -Bevisst tenkning om offerlisten

31 Kurs for nye menighetsråd 2015 31 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Styrking av det frivillige arbeidet Det er få ansatte i kirken, arbeidet er avhengig av ulike frivillige medarbeidere Hvordan oppmuntre, ivareta og utruste frivillige medarbeidere? Tidsbegrenset engasjement og medarbeiderfester kan oppmuntre til frivillig medarbeiderskap Ingen menighet kan gjøre alt på en gang, men vær åpen for og konstruktiv i møte med initiativ fra frivillige Husk politiattest (Se omtale i Håndboka)

32 Kurs for nye menighetsråd 2015 32 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Møter i menighetsrådet De grunnleggende regler som gjelder for rådet finnes i kirkeloven §§ 8, 9, 28, 30 og 38 og i virksomhetsreglene (Vedlegg i Håndboka)

33 Kurs for nye menighetsråd 2015 33 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Starten på arbeidet for menighetsrådet Hva er rådets ansvar og hovedoppgaver? Hva var satsingsområder i forrige periode? Hva er behovet i vår menighet nå? Har det skjedd endringer i vårt lokalsamfunn den siste tiden som utfordrer oss spesielt? Hvordan skal vi samspille med de ansatte i vårt arbeid? Kartlegg kompetansen/nådegavene til rådets medlemmer

34 Kurs for nye menighetsråd 2015 34 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Møter i menighetsrådet Hvordan bør saksbehandling være for å få til en god og forsvarlig behandling av saken, jf. fvl. Bruk av saksordførere? Bruk av AU? Drøft med jevne mellomrom hvordan en kan forbedre innkalling til møter, saksdokumenter, møteopplegg, møteledelse, protokoll osv. Hvor ofte bør vi ha møter? Møter med staben? Vær opptatt av at også mindretallets anliggender skal ivaretas Konsensus-prinsippet Alle må få si sin mening - rådet bør så langt mulig arbeide seg frem til standpunkter hele menigheten kan stille seg bak.

35 Kurs for nye menighetsråd 2015 35 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Eksempel på møteplan/ årshjul: Januar: Offersøknader/budsjett Februar: Regnskap/budsjett, årsmelding og årsplan Mars: Rapporter fra utvalg og tilsatte, gudstjenesteliv, kirkemusikk April: Kirkebudsjettet Mai: Høstprogrammet Juni: Vurdering av arbeidet i halvåret August: Medarbeidersamling September: Informasjonsarbeid/ hjemmeside/ menighetsblad, givertjeneste Oktober: Barne- og ungdomsarbeidet, diakoni November: Målsetting for neste år Desember: Vurdering av halvåret, planer/budsjett, valg og oppnevninger Et slikt opplegg kan lette samarbeidet med de tilsatte, med utvalg og andre medarbeidere.

36 Kurs for nye menighetsråd 2015 36 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Mange utfordringer Rekruttere flere frivillige – invitere til medarbeiderskap Diakoni – omsorgsmiljø – besøkstjeneste Levende gudstjenesteliv Styrket trosopplæring og godt tilbud til barn og unge Konfirmantundervisning som treffer målgruppen Gi tilbud om voksenopplæring – bibelgrupper Støtte opp under kirkemusikk og korarbeid i menigheten

37 Kurs for nye menighetsråd 2015 37 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Mange utfordringer… Samarbeid med det lokale kulturliv – utvikle menighetens nettverk i lokalsamfunnet Forbruk og rettferd – miljøarbeid – grønn menighet Informasjon/kommunikasjon – menighetsbladet – menighetens hjemmeside Soknets størrelse – samarbeid med nabosokn – sammenslåing av sokn

38 Kurs for nye menighetsråd 2015 38 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Helhetstenkning Til drøfting: Hvordan tenke helhet i menighetens arbeid? Hvordan kan planarbeid bidra til helhetstenkning? Har vi et felles mål og noen grunnleggende verdier? Hvordan gjøre visjonen kjent? Kan vi samarbeide med ett eller flere nabosokn? Lokalt planarbeid (Håndboka kap. 5)

39 Kurs for nye menighetsråd 2015 39 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Mange baller i lufta Menighetsrådet skal koordinere og samordne arbeidet i menigheten slik at ressursene utnyttes effektivt. Forutsetninger for at menighetsrådet skal makte å samle trådene er:  Formulering av mål og problemstillinger  Forankring av vedtak og holdninger  Formidling av hva vi skal satse på i vår menighet  Godt samarbeid med fellesrådet og staben

40 Kurs for nye menighetsråd 2015 40 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Mer informasjon:  Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd  Den norske kirkes lovsamling  https://www.kirken.no/medarbeiderhttps://www.kirken.no/medarbeider


Laste ned ppt "Kurs for nye menighetsråd 2015 1 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver og ansvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google