Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lovendringer Idrettstinget 2015 Henriette Hillestad Thune, juridisk sjef, NIF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lovendringer Idrettstinget 2015 Henriette Hillestad Thune, juridisk sjef, NIF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lovendringer Idrettstinget 2015 Henriette Hillestad Thune, juridisk sjef, NIF

2 2© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Status lovarbeidet Ny lov - oppdatert på Lovdata Nye Barneidrettsbestemmelser – oppdatert på Lovdata Nye Regnskaps- og revisjonsbestemmelser – publiseres snart Nytt delegasjonsreglement – NIFs hjemmeside Nye lovnormer vedtatt – publiseres snart Forskrift § 2-4 opphevet Forskrift §§ 2-6 og 2-7 opphevet Nytt lovhefte – trykkes snart Veiledere Kommentarutgave Alle lovutvalgets protokoller fra 2008 - publisert

3 3© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 1-2 Formål NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling Tidligere: diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering eller etnisk opprinnelse.

4 4© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 1-6 Kontingent Idrettstinget kan fatte vedtak om omfang av kontingenter og avgifter, herunder vedta minstesatser. Idrettstinget vedtatt kr 100 som minste kontingentsats for idrettslag.

5 5© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 2-4 Kjønnsfordeling Opphevet forskriften Tatt de materielle bestemmelsene fra forskriften inn i § 2-4 Språklig endringer Veileder

6 6© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 2–5 Generelle regler om stemmerett mv. Samme krav til stemmerett mv. som til representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Verken arbeidstaker eller oppdragstaker i et arbeidstakerlignende forhold, har stemmerett på årsmøtet i et idrettslag. En person kan ikke samtidig innen ett organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, domsutvalg eller appellutvalg.

7 7© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 2–5 Forslagsrett til/på årsmøte/ting Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. Også når under 15 år. Styret i et organisasjonsledd har forslagsrett til og på eget årsmøte/ting. Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøte/ting i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet/tinget innenfor samme arbeidsområde.

8 8© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 2–5 Talerett på årsmøte/ting Engasjert revisor Representant fra overordnet organisasjonsledd.

9 9© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 2–6 Valgbarhet - arbeids- og oppdragstaker Opphevet forskriften Tatt de materielle bestemmelsene fra forskriften inn i § 2-6 Språklig endringer Presisert når man plikter å tre ut; når man tiltrer stillingen Veileder

10 10© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 2–7 Valgbarhet - økonomisk interesse Opphevet forskriften Tatt de materielle bestemmelsene fra forskriften inn i § 2-7 Språklig endringer Veileder

11 11© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 2-10 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse Ryddet i bestemmelsen Presisert at godtgjørelse til styret og evt. daglig leder klart skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Ikke lenger krav om at styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

12 12© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 2–11 Regnskap, revisjon og kontrollkomité Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Idrettsstyret kan gi dispensasjon til avvikende regnskapsår. Små organisasjonsledd kan velge å følge regnskapsloven. Årsregnskap og årsberetning skal avgis senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist for de enkelte organisasjonsleddene. NB! Idrettslag må avholde årsmøtet innen utgangen av mars måned. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer + evt. daglig leder. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

13 13© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 2-19 Ekstraordinært årsmøte/ting i idrettsråd Ekstraordinært årsmøte i idrettsråd dersom krav fra 1/3 av idrettslagene tilsluttet idrettsrådet.

14 14© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 2-22 Ekstraordinære disposisjoner Tidligere: uklart om alle låneopptak måtte behandles av ting/årsmøtet. Presisert at låneopptak må være ekstraordinært/betydelig for krav om årsmøte-/ tingbehandling.

15 15© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 5-2 Oppgaver Nytt (2): Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud uavhengig av særidrettenes organisering.

16 16© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 5-9 Idrettskretstingets oppgaver Ikke lenger krav om at idrettskretstinget må velge leder, nestleder, minst 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Idrettskretstinget står fritt.

17 17© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 6-3 Opptak av særforbund, nye idretter og navneendring «Nytt»: «Idrettsstyret avgjør om den nye aktiviteten er forenlig med NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan særforbundet fremme forslag om opptak av den nye idretten på Idrettstinget.»

18 18© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité §10-1 Søknad om medlemskap i NIF For at laget skal opptas må det ha til formål å drive idrett som er godkjent av Idrettsstyret. Forholdet til opptak av en ny idrett via et særforbund, jf. § 6-3.

19 19© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité §10-2 Tap av medlemskap i NIF Presisert enkelte saksbehandlingskrav ved klagesaker

20 20© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité §10-4 Nekte medlemskap i idrettslag Fjernet klageadgangen til NIF. Presisert enkelte saksbehandlingskrav ved klagesaker.

21 21© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité §10-6 Fratakelse av medlemskap i idrettslag Styret kan i særlige tilfeller frata en person medlemskapet for en periode på inntil ett år. Begrunnelse: -Konfliktsaker -Uskikket/uegnet for å drive idretten Sikkerhetsventil Saksbehandlingskrav i NIFs lov + alminnelig krav til forsvarlig saksbehandling Straffbare handlinger – NIFs domsorganer

22 22© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 11-3 Virkeområde for straffebestemmelsene Trener, leder, funksjonær, helsepersonell eller annen person som i sammenheng med idrettsaktivitet bistår utøver eller organisasjonsledd, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktivitet. Trenger ikke være medlem. Straffebestemmelsene får ikke anvendelse på mindreårige under 15 år.

23 23© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 11-4 Straffebelagte handlinger/unnlatelser Presisert at seksuelle overgrep og seksuell trakassering er straffbart. Før: uhøvisk opptreden + skadet idrettens ansettelse.

24 24© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 11-7 Straffer Domsorganet kan begrense staffen slik at den kun skal gjelde for ett eller flere bestemte organisasjonsledd.

25 25© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 11-12 Saksbehandling Domsutvalget kan avvise en sak f.eks. dersom påtalebegjæringen ikke har et fornuftig formål eller fremstår som åpenbart grunnløs.

26 26© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 11-16. Overprøving Appellutvalget kan avvise en anke dersom det er klart at anken ikke vil føre frem. Noen unntak.

27 27© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Lovendringer 2019?


Laste ned ppt "Lovendringer Idrettstinget 2015 Henriette Hillestad Thune, juridisk sjef, NIF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google