Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ytelser og tjenester Individuell plan og koordinator Barn med Sotos syndrom Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 12. juni 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ytelser og tjenester Individuell plan og koordinator Barn med Sotos syndrom Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 12. juni 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ytelser og tjenester Individuell plan og koordinator Barn med Sotos syndrom Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 12. juni 2015

2 Informasjon på nettet Jungelhåndboken – kan kjøpes hos FFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) www.ffo.no/rettighetssenteret www.ffo.no/rettighetssenteret Helsedirektoratet Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - Hvilke rettigheter har familienBarn og unge med nedsatt funksjonsevne - Hvilke rettigheter har familien Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning www.naku.no www.naku.no Norsk Forbund for Utviklingshemmede www.nfu.no www.nfu.no Handikappede Barns Foreldreforening www.hbf.nowww.hbf.no

3 Hvordan søke? Ofte egne skjemaer Sørg for god dokumentasjon – Direkte fra fagperson – Fagperson bekrefter egen fremstilling Diagnosespesifikk informasjon inn i selve søknaden NAV Lokal, kommunen, habiliterings-tjenesten, sykehussosionomer, brukerorganisasjoner, Frambu

4 Skap en referanseramme Hovedtrekkene ved diagnosen – Dokumentasjon, f. eks. Frambus nettsider, Rarelink, artikler Diagnosespesifikke konsekvenser på ulike områder for – Personen med diagnose – Familien Beskrivelse av person, funksjon og bistandsbehov

5 Ordvalg og argumentasjon Unngå muntlig språk Ordvalget bør gjenspeile – lov- og forskriftstekstene, herunder formålsparagrafer – sentrale dokumenter og politiske føringer Vis til formuleringer – bruk sitater Vær konkret i argumentasjonen opp mot aktuelt lovverk og politiske føringer

6 Dokumenter til hjelp FN’s barnekonvensjon FN’s konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne FN’s konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Meld.St.45 (2012-2013) Om mennesker med utviklingshemning Meld.St.45 (2012-2013) – Rapport 1-2013 fra BUFDIR: Slik har jeg det i dagSlik har jeg det i dag – Vedtak i Stortinget 12.2.14:Rettighetsutvalget Vedtak i Stortinget Vi vil, og vi får det til

7 Saksbehandling Veileder i Saksbehandling og dokumentasjon – IS-1040 Veileder i Saksbehandling og dokumentasjon – IS-1040 Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene – IS-1201. Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene – IS-1201. Anbefalinger til saksbehandlingsprosessen - IS- 1382 Anbefalinger til saksbehandlingsprosessen - IS- 1382 Helsetilsynet internserien 7/2012 Veileder i behandling av klagesaker - fylkesmannenVeileder i behandling av klagesaker - fylkesmannen

8 Meromsorgsbehov Leve et aktivt og meningsfullt liv i fellesskap med andre Dagliglivets gjøremål Alternativ og supplerende kommunikasjon Tilsyn og overvåkning Medisinsk behandling Stimulering, opplæring, trening, støtte Ernæring og spisesituasjon Kompetanseheving og opplæring av andre, praktisk oppfølging, medvirkning og samarbeid

9 Hvordan sammenligne? Med søsken, søskenbarn, andre barn i familien, barn av venner/naboer Snakke med fagpersoner Litteratur – Stephen von Tetzchner: Utviklingspsykologi – Helsedirektoratet (2004): Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS-1154), se Sjekkliste punkt 8.8 Det er imidlertid ikke slik at foreldre bør eller forventes å kartlegge sine egne barn

10 Helse- og omsorgstjenesteloven Formål § 1-1 1.forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne 2.fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer 3.sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre

11 Døgnklokke Systematisk beskrivelse av meromsorgen Gå gjennom døgnet minutt for minutt, time for time Beskriv oppgavene og tidsfastsett dem Hvordan er uka/måneden/året Få gjerne fremstillingen bekreftet Dette kan være tøft Bruk Frambus huskeliste og assosiasjonshjelp

12 Forvaltningsloven Veiledningsplikt § 11 Så godt opplyst som mulig § 17 Innsynsrett § 18 Begrunnet skriftlig vedtak §§ 23 og 24 Innhold i begrunnelsen § 25 – Reglene vedtaket bygger på – Faktiske forhold som er lagt til grunn – Hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn

13 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6, 1. ledd Andre helse- og omsorgstjenester, herunder a. Helsetjenester i hjemmet b.Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt c.Plass i institusjon, herunder barnebolig d.Avlastningstiltak § 3-6 Omsorgslønn § 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse BPA

14 Helse- og omsorgstjenesteloven Formål § 1-1 forts. 4.sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud 5.sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov 6.sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet 7.bidra til at ressursene utnyttes best mulig

15 Pasient- og brukerrettighets- loven § 3-2 og 3-1 Bruker skal ha den informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet og for å kunne ivareta sine rettigheter Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. For tjenester etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 nr. 6, § 3-6 og 3-8 skal det legges stor vekt på hva pasient og bruker mener

16 Rett til brukerstyrt personlig assistanse Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d Fra 1. januar 2015 Personer under 67 år Behov utover to år Over 32 timer/25 timer assistanse

17 Retten til BPA omfatter følgende tjenester Praktisk bistand og opplæring Støttekontakt Avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år Kontinuerlig behov for nattjenester Kontinuerlig behov for at mer enn én tjenesteyter er til stede

18 Plikt til å vurdere BPA For de som ønsker sine tjenester organisert som BPA – ved behov under 25 timer/uke – for enkeltpersoner over 67 år Les mer om BPA I Innst. 294 L (2013–2014) I Prop 86 L (2013-2014) Hos ULOBAULOBA

19 Avlastning på ulike måter Hjemme – dag, kveld, natt Hos private I avlastningsbolig Som gruppeavlastning Annet Utforming i samarbeid med bruker og omsorgsyter, jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1

20 Støttekontakt - tre former Individuell støttekontakt Deltagelse i gruppeaktivitet Individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon Se bl.a. pkt 6.5.5 i Veileder i behandling av klagesaker - fylkesmannen

21 Fritid - muligheter Fritid for alle – mangfold i støttekontakttjenesten Fritid for alle Fritid med bistand Norges Idrettsforbund

22 Ombud Pasient- og brukerombud i alle fylker Pasient- og brukerombud i alle fylker Likestillings- og diskriminerings-ombudet Likestillings- og diskriminerings-ombudet Barneombudet Sivilombudsmannen

23 § 6-3 Grunnstønad Drift av tekniske hjelpemidler Transport. Drift av bil Hold av førerhund Teksttelefon Klesslitasje ved bruk av proteser, støttebandasje o.l. Fordyret kosthold ved diett Slitasje på klær og sengetøy

24 Grunnstønad Satser pr. 1. januar 2015 (ingen endring) Pr. måned 1 Kr 653 Inngangsbillett 2 Kr 998 3 Kr 1.309 4 Kr 1.928 5 Kr 2.613 6 Kr 3.264 Pr. år 1 Kr 7.836 Inngangsbillett 2 Kr 11.976 3 Kr 15.708 4 Kr 23.136 5 Kr 31.356 6 Kr 39.168

25 Krav til sammenligning Grunnstønad kan tilstås ved nødvendige ekstrautgifter som har sin årsak i funksjonsnedsettelsen Det skal sammenlignes med hva ”friske personer” har av tilsvarende utgifter Sammenligningsgrunnlaget skal være SIFOs referansebudsjett 2014 for forbruksutgifterSIFOs referansebudsjett 2014

26 Hjelpestønad Forhøyet hjelpestønad Satser pr. 1. januar 2015 (ingen endring) Pr. måned 1 Kr 1.171 2 Kr 2.342 3 Kr 4.684 4 Kr 7.026 Pr. år 1 Kr 14.052 2 Kr 28.104 3 Kr 56.208 4 Kr 84.312

27 Barns sykdom Omsorgspenger Pleiepenger ved poliklinisk undersøkelse eller innleggelse i sykehus Pleiepenger ved livstruende eller svært alvorlig sykdom Opplæringspenger

28 Nytt fra 2015 Selvstendig næringsdrivende får 100 % opplæringspenger og pleiepenger fra 1.1.2015 – Inntil seks ganger grunnbeløpet (kr 90.068 pr. 1.5.2015) Frilansere og selvstendig næringsdrivende får omsorgspenger fra 1.7.15 – Gjelder ikke de ti første fraværsdagene unntatt ved omsorg kun for barn over 12 år med nedsatt funksjonsevne

29 Andre ytelser og tjenester Familierådgivningskontor Transporttjeneste for funksjonshemmede Parkeringstillatelse Ledsagerbevis

30 Mål med individuell plan - IP tjenestetilbud med brukers og familiens behov i sentrum Helhetlig Koordinert Individuelt tilpasset

31 Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hovedansvar for IP - kommunen – Oppnevne, lære opp og veilede koordinator Koordinator - uavhengig av IP – Oppfølging av bruker/pasient – Sikre samordning av tjenestene – Sikre fremdrift i arbeidet med IP

32 IP grunnstruktur Status i dag – Utfordringer, muligheter og ressurser Ønsker og mål – Kort og lang sikt; drømmer og realisme Tiltak og tjenester – Type, omfang, innholdsmessig krav Ansvarsfordeling og koordinering Status og evaluering – Løpende/hvert halvår/år

33 IOP/IODP Hjelpemidler Individuell opplæringsplan (IOP) og individuell opplærings- og deltagelsesplan (IODP) må være en del av IP Behov for hjelpemidler inn i IP – IP godkjennes av hjelpemiddelsentralen – Forenkler saksbehandlingen rundt hvert enkelt hjelpemiddel

34 Ansvarsgruppe Kommunalt ansvar Ikke hjemlet i lovverk Fagkompetanse og handlingskompetanse Beslutningsmyndighet eller gode kanaler til beslutningstagerne Kan følge personen gjennom livsløpet Viktig ved livsfase- og systemoverganger Ulike sammensetninger etter behov Alle må ikke kalles inn hver gang

35 Mål for ansvarsgruppen Støtte bruker Støtte omsorgsyter i deres rolle Kartlegge behov og ressurser – sikre tverrfaglighet Formulere målsetninger Iverksette og samordne tiltak og tjenester Sikre kontinuitet Organisering av møter

36 Les mer Generell informasjon om IP med lenker Lenke direkte til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinatorhabilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Ny veileder kommer våren 2015


Laste ned ppt "Ytelser og tjenester Individuell plan og koordinator Barn med Sotos syndrom Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 12. juni 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google