Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Yrkesfagmatematikken i kunnskapsløftet Valgmuligheter Lærebøker Utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Yrkesfagmatematikken i kunnskapsløftet Valgmuligheter Lærebøker Utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Yrkesfagmatematikken i kunnskapsløftet Valgmuligheter Lærebøker Utfordringer

2 3-timerskurset innen yrkesfagene Eleven (skolen?) kan velge mellom to kurs, P eller T P er et praktisk matematikkurs nesten uten bokstavregning T er et mer teoretisk kurs med mer av den tradisjonelle matematikken

3 Innholdet i P-kurset Tall og algebra –formler fra dagligliv og programområde –forhold, prosent og vekstfaktorer –proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser Geometri –formlikhet og pytagorassetningen –lengder, vinkler, areal og volum –bruke måleredskaper –kart, arbeidstegninger og perspektivtegninger i kunst og yrke –mangekanter som fyller planet Økonomi –indeks, lønn og reallønn –lønn, budsjett og regnskap, lån og sparing med ulike verktøy –skatter og avgifter

4 Innholdet i T-kurset Tall og algebra –potenser med rasjonal eksponent og standardform –bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk –rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver –omforme problemer til likninger, ulikheter og likningssett og løse dem –bruke kvadratsetningene til å faktorisere algebrauttrykk Geometri –teoretiske og praktiske problem knyttet til lengder, vinkler og areal –bruke trigonometri til å finne lengder, vinkler og areal i vilkårlige trekanter Sannsynlighetsregning –enkle uniforme og ikke-uniforme sannsynlighetsmodeller –addisjonssetningen og produktsetningen –uavhengighet og betinget sannsynlighet i enkle situasjoner

5 Hvilken kompetanse gir yrkesfagkursene? Grunnkurs basert på T kan ta 5 timer påbygging som omfatter resten av 1T og hele 2T og få generell studiekompetanse kan ta resten av 1T og deretter programfaget R1 (5 timer) og få spesiell studiekompetanse Grunnkurs basert på P kan ta 5 timer påbygging som omfatter resten av 1P og 2P og få generell studiekompetanse Programfaget R1 bygger på 1T (5 timer). Elever med 1P har ikke faglige forutsetninger for å ta R1. Dermed kan disse elevene ikke få spesiell studiekompetanse

6 Hvilke bøker har Sinus for 3-timerskurset? Bøker basert på P Helse- og sosialfag Restaurant- og matfag Service og samferdsel Design og håndverk/Medier og kommunikasjon Sinus 1YP (generell bok for alle samt naturbruk) Sinus engangsboka 1YP (NY) Bøker basert på T Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Teknikk og industriell produksjon

7 Hva inneholder yrkesfagbøkene? Den første delen inneholder lærestoffet og øvingsoppgaver som er nær knyttet til lærestoffet Innholdet i kapittelet er ordnet etter vanskegrad, det enkleste stoffet kommer først, det tyngste på slutten av kapittelet Også delkapitlene er ordnet etter vanskegrad, først kommer helt enkle eksempler og oppgaver, deretter mer sammensatte eksempler og oppgaver På slutten av hvert kapittel finner vi et sammendrag av lærestoffet På sinussidene på nettet finner kontrolloppgaver til hvert kapittel og løsninger av dem

8 Hva inneholder yrkesfagbøkene? Den siste delen inneholder den nivådifferensierte oppgavesamlingen Kategori 1: De helt lette oppgaven for de som sliter Kategori 2: Oppgaver med normal vanskegrad Blanda oppgaver: Litt av hvert Til slutt finner vi fasit og stikkordregister

9 Engangsboka 1YP En forenklet utgave av Sinus 1YP Samme delkapitlene som i Sinus 1YP Siste delen av delkapitlene noen ganger tatt bort Elevene skriver i boka Teoristoffet inneholder ferdig førte eksempler Den første oppgaven er nesten ferdig ført I de andre er oppgavene er det gradvis mindre hjelp Bak i boka finner vi en oppgavedel med oppgaver av kategori 1. Her skal elevene regne helt på egen hånd.

10 Tanken bak engangsboka Skape mestringsglede og bygge selvtillit Hjelpe elever med konsentrasjonsproblemer Gradvis sette dem i stand til å arbeide på egenhånd Hjelpe elever til å stå i faget Hjelpe læreren til å få tid til alle elever Disse elevene trenger variasjon i løpet av en time –Løse oppgaver med hjelp –Løse oppgaver uten hjelp –Bruke nettsidene sinus.cappelen.no

11 Helse og sosialfag - Restaurant og matfag - Service og samferdsel Elevene velger normalt P og bruker –Sinus 1HS – Sinus 1RM – Sinus 1SS eller –Sinus 1YP eller –Sinus engangsboka 1YP Elevene kan gå sammen med andre P-elever uansett bokvalg Hvis noen elever velger T, bruker de –enten Sinus 1EL og tar bort noen delkapitler med typisk elektrostoff –eller deler av Sinus 1T for studieforberedende retninger Elevene kan gå sammen med andre T-elever uansett bokvalg

12 Design og håndverk Media og kommunikasjon De elevene som velger P, bruker –Sinus 1DH/1MK eller –Sinus 1YP eller –Sinus engangsboka 1YP Elevene kan gå sammen med andre P-elever uansett valg De elever som velger T, bruker –enten Sinus 1EL og tar bort noe stoff om vekselstrøm –eller deler av Sinus 1T for studieforberedende program Elevene kan gå sammen med andre T-elever uansett valg

13 Naturbruk De elevene som velger P, bruker –Sinus 1YP eller –Sinus engangsboka 1YP Elevene kan gå sammen med andre P-elever uansett valg De elever som velger T, bruker –enten Sinus 1EL og tar bort noe stoff om vekselstrøm –eller deler av Sinus 1T for studieforberedende program Elevene kan gå sammen med andre T-elever uansett valg

14 Elektrofag – Bygg og anlegg - TIP De elevene som velger T, bruker –Sinus 1EL – Sinus 1BA – Sinus 1TIP –Elevene kan gå sammen med andre T-elever De elever som velger P, bruker enten –Sinus 1YP eller –Sinus engangsboka 1YP Elevene kan gå sammen med andre P-elever

15 Påbyggingskursene Elever som leser et 3-timers P-kurs, kan ta et påbyggings P-kurs på 5 uketimer for å få generell studiekompetanse. –Kurset inneholder resten av 1P samt kurset 2P fra studieforberedende Elever som leser et 3-timers T-kurs, kan ta et påbyggings T-kurs på 5 uketimer for å få generell studiekompetanse. –Kurset inneholder resten av 1T samt kurset 2T fra studieforberedende

16 Sinus påbyggingsboka P Teori og oppgaver i ei bok Kapittelinndeling Kapittel 1 Potenser og tallsystemer Kapittel 2 Prosent og eksponentiell vekst Kapittel 3 Statistikk Kapittel 4 Sannsynlighetsregning Kapittel 5 Rette linjer Kapittel 6 Funksjoner

17 Sinus påbyggingsboka P Omtrent 250 sider totalt –P-bøkene for 3-timerskurset er på ca. 300 sider Boka har 43 delkapitler –P-bøkene for 3-timerskurset har 48-50 delkapitler Vi får svært god tid God tid til repetisjon Sentralgitt eksamen som bare innholder stoff fra påbyggingsdelen

18 Sinus påbyggingsboka T Kapittelinndeling Kapittel 1 Funksjoner og grafiske løsninger Kapittel 2 Algebra (andregradslikninger og logaritmer) Kapittel 3 Vektorer Kapittel 4 Vektorregning og parameterframstillinger Kapittel 5 Matematiske modeller Kapittel 6 Vekstfart og derivasjon Kapittel 7 Sannsynlighetsregning

19 Sinus påbyggingsboka T Boka blir på nesten 350 sider –Påbyggingsboka P blir på ca. 250 sider Den vil inneholde ca. 55 delkapitler –Påbyggingsboka P får 43 delkapitler Dette er et mye mer krevende kurs enn påbygging P Sentralgitt eksamen kun i påbyggingsstoffet

20 Hva er lov og hva er lurt? Det er lov for elever med et T-kurs fra vg1 å ta påbygging P Dette er svært lurt for elever som sikre på at de likevel ikke skal ha spesiell studiekompetanse en gang framtida Elevene får et mye lettere og roligere kurs Elevene har fullt ut grunnlag for kurset fordi prosentregningen fra 1P blir repetert i påbyggingsboka

21 Hva er lov og hva er ikke lurt? Det er lov for elever med et P-kurs fra vg1 å ta påbygging T Dette er ikke særlig lurt hvis ikke eleven er høyt motivert og flink Det er et mye mer krevende kurs Eleven må i tillegg lære seg store deler av 3- timerskurset i vg1 på egenhånd. Det gjelder –trigonometri –algebra –potensregning

22 Prosjekt til fordypning i vg1 Alternativ 1 5 timer matematikk i vg1 Elevene tar hele 5-timerskurset fra studiespesialiserende i vg1 Elevene skal da ha standpunkt i hele 5-timerskurset Elevene kan ikke komme opp til eksamen i vg1 Elevene må da ta faget 2P eller 2T i vg2 (3 uketimer) –De kan unngå dette kravet ved å ta et av programfagene R1 eller S1 i vg2 (3 uketimer)

23 Prosjekt til fordypning i vg1 Alternativ 2 Elevene tar 8 timer matematikk i vg1, både grunnkursmatematikken og påbyggingen Elevene får en karakter i 3-timersdelen og en karakter i påbyggingsdelen Elevene kan komme opp til lokalgitt eksamen i 3-timersdelen eller i sentralgitt eksamen i påbyggingsdelen eller begge deler… Dette er en bra løsning for P-elever som bare vil ha generell studiekompetanse Det er ikke noen god løsning for T-elever som vil ha spesiell studiekompetanse –Kurset blir veldig krevende –De har ikke bruk for hele kurset

24 Prosjekt til fordypning i vg2 Elever med 5 timer matematikk i vg1 Elever med P-kurset fra vg1 tar kurset 2P (3 timer) og leser da Sinus 2P P-elevene kan i stedet ta programfaget S1 (5 timer samfunnsfagmatematikk) Elever med T-kurset fra vg1 skal egentlig ta kurset 2T (3 timer) og lese Sinus 2T Det er mye lurere for T-elevene å ta programfaget R1 (5 timer realfagsmatematikk). Det er med på å gi spesiell studiekompetanse For elever som sliter med T-matematikken, er det bedre å ta S1 (5 timer) i stedet for 2T. –Lettere matematikk –Nesten bare repetisjon fra 1T på grunnkurset.

25 Utdanningsdirektoratet Spørsmål om matematikk og andre realfag

26 sinus.cappelen.no Løsning på oppgaver i teoridelen Kontrolloppgaver til hvert kapittel Løsninger til kontrolloppgavene Animasjoner –Oppgavesekvenser –Frittstående animasjoner (utforskning) Lærersider med kapittelprøver –Skal etter hvert inneholde undervisningstips mm.


Laste ned ppt "Yrkesfagmatematikken i kunnskapsløftet Valgmuligheter Lærebøker Utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google