Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MATEMATIKK Åmot ungdomsskole 020616 -Erfaringer -Vurdering -Karakterer -Ulike mål -Hva kan hjemmet bidra med? -Oppgave fra prøve i matematikk 8. trinn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MATEMATIKK Åmot ungdomsskole 020616 -Erfaringer -Vurdering -Karakterer -Ulike mål -Hva kan hjemmet bidra med? -Oppgave fra prøve i matematikk 8. trinn."— Utskrift av presentasjonen:

1 MATEMATIKK Åmot ungdomsskole 020616 -Erfaringer -Vurdering -Karakterer -Ulike mål -Hva kan hjemmet bidra med? -Oppgave fra prøve i matematikk 8. trinn 020616

2 Guttene sliter, tar litt for lett på oppgaven Andre interesser Algebra og ligninger er vanskelig Språk Suksessfaktorer: Faglig fokus Jevnt arbeid grunnskoleløpet (13 år) Regne oppgaver med riktig vanskelighetsgrad Kunne gange, dele (uten kalkulator), grunnleggende algebra, ligninger, lineære funksjoner. Støtte fra foresatte

3 UNDERVISNINGEN  Tolærer  Underveisvurdering  Egenvurdering  Forprøver i forkant av kapittelprøvene  Innføring  Drill av eksamensoppgaver  IKT  Variasjon i undervisningen

4 MÅL / HENSIKT MED VURDERING  Fremme læring og utvikling hos eleven  Måle kompetansen i faget i forhold til de mål som er satt

5 ULIKE VURDERINGSFORMER SLUTTVURDERING UNDERVEISVURDERING FORMATIV VURDERING SUMMATIV VURDERING VURDERING MED KARAKTER VURDERING UTEN KARAKTER TILBAKEMELDING EGENVURDERING

6 SLUTTVURDERING Sluttvurderingen er den standpunktkarakteren som skal stå på vitnemålet etter 10. årstrinn i grunnskolen og etter de ulike trinnene i videregående skole. Denne vurderingen skal gi en samlet vurdering av elevens måloppnåelse i faget når skoleåret er slutt. Det er normalt at standpunktkarakter og eksamenskarakter kan være forskjellig. Kompetansemålene er felles, men kan ikke prøves til eksamen. Eksamenskarakteren er et uttrykk for hva eleven presterer på de områdene som testes til eksamen, innenfor de tidsrammene denne gir.

7

8 UNDERVEISVURDERING Kontinuerlig vurdering og tilbakemeldinger kommunisert på riktig måte, gir gode resultater i form av økt læringsutbytte. Underveisvurdering skal derfor gis løpende i opplæringen og gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin i faget.

9 EGENVURDERING Det er et krav i forskriften at eleven deltar i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling. Gjennom slikt arbeid utvikler elevene et begrepsapparat og en forståelse av hva det vil si å vurdere kvaliteten på eget og andres arbeid. En måte å stimulere til dette på er at elevene vurderer eget og hverandres arbeid.

10 GOD FEEDBACK 1. Den er beskrivende, ikke vurderende 2. Den er spesifikk, ikke generell 3. Den utrykkes i jeg-form 4. Den er ønsket, ikke påtvunget 5. Den gir rom for dialog. 6. Den er formativ http://www.mannaz.com/da/projektledelse/projektmodel/projektledelse-koordination-kontrol/krav-til-god-feedback/

11

12 FORMATIV VURDERING Formativ vurdering brukes om vurdering som peker fremover, det vil si at man gjennomfører vurdering for å kunne si noe om hva som må gjøres for å nå læringsmål.

13 SUMMATIV VURDERING Summativ vurdering brukes om vurdering der man ser bakover og der vurderingen gjennomføres for å oppsummere elevens måloppnåelse. Ofte brukes summativ vurdering om sluttvurdering.

14 VURDERING UTEN KARAKTER Den gjennomgående vurderingsform hele året. o observasjon o samtaler med den enkelte elev o logg

15 VURDERING MED KARAKTER Når karakter i matematikk skal fastsettes, skal det legges vekt på i hvilken grad eleven har oppnådd kompetansen i faget. De viktigste kriteriene for å fastsette karakterer er:  Kontinuerlig aktivitet i timene.  Hjemmearbeid  Prøver  Helhetsvurdering  Den er individuell

16 I norske læreplaner bygger vurdering i fag på et målrelatert vurderingsprinsipp. Det betyr at elevers prestasjoner vurderes ut fra forhåndsdefinerte mål for kompetanse eller kunnskap. Målrelatert vurdering forutsetter at lærere og elever har en felles forståelse av målene for opplæringen og hva som vektlegges i vurderingen.

17 Geometri etter 10.års steget Geometri i skolen handlar mellom anna om å analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og gjere konstruksjonar og berekningar. Ein studerer dynamiske prosessar, som spegling, rotasjon og forskyving. Hovudområdet omfattar òg det å utføre og beskrive lokalisering og flytting. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne analysere, også digitalt, eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke dei i samband med konstruksjonar og berekningar utføre og grunngje geometriske konstruksjonar og avbildingar med passar og linjal og andre hjelpemiddel bruke formlikskap og Pytagoras’ setning i berekning av ukjende storleikar tolke og lage arbeidsteikningar og perspektivteikningar med fleire forsvinningspunkt ved å bruke ulike hjelpemiddel bruke koordinatar til å avbilde figurar og finne eigenskapar ved geometriske former utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske idear og gjere greie for geometriske forhold som har særleg mykje å seie i teknologi, kunst og arkitektur http://www.udir.no/kl06/MAT1-03/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=334280449

18 Oppgave 4: Finn x. x X

19 Løsningsalternativ 1.

20 Løsningsalternativ 2

21 TILBAKEMELDING (1)  Det er avgjørende for elevene å få veiledning av læreren når det gjelder hvordan de skal arbeide for å oppnå høyere måloppnåelse, det vil si øke sin kompetanse.  Veiledningen gis i form av at lærere formidler sin vurdering av elevens kompetanse til eleven  Det vesentlige ved tilbakemelding er at læreren fokuserer på å vurdere innholdet i elevens kompetanse og utføring.

22 TILBAKEMELDING (2)  Tilbakemeldingene påvirker elevenes motivasjon og selvbilde, og det er viktig å påvirke på en slik måte at man styrker elevenes selvbilde og motivasjon for å arbeide med matematikk.  Tilbakemeldingene bør være realistiske, men likevel gitt på en slik måte at det motiverer til innsats.

23 EKSEMPLER PÅ VURDERINGSFORMER  Muntlig vurdering, som samtale mellom elev og lærer  Egenvurdering (f.eks elevlogg)  Lærerlogg basert på observasjoner av eleven i ulike læringssituasjoner  Vurdering av arbeider elevene har valgt ut (etter gitte kriterier fra lærer) og samlet i en mappe, såkalt mappevurdering  Resultat av en test eller prøve

24 KARAKTERER Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet: karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget b) karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget c) karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget d) karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget e) karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget f) karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-1-2010-Individuell-vurdering/I-Generelle-foresegner

25

26

27

28

29

30

31 HVA KAN HJEMMET BIDRA MED?  Multiplikasjonstabellen!!!!  Divisjon  Desimaltall  Praktisk regning  Budsjett over eget pengeforbruk  Praktisk regning i hjemmet


Laste ned ppt "MATEMATIKK Åmot ungdomsskole 020616 -Erfaringer -Vurdering -Karakterer -Ulike mål -Hva kan hjemmet bidra med? -Oppgave fra prøve i matematikk 8. trinn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google