Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diakritiske tegn Utfordringer ved bruk av diakritiske tegn i offentlige registre Morten Brekk Leder IT-Infrastruktur Brønnøysundregistrene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diakritiske tegn Utfordringer ved bruk av diakritiske tegn i offentlige registre Morten Brekk Leder IT-Infrastruktur Brønnøysundregistrene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Diakritiske tegn Utfordringer ved bruk av diakritiske tegn i offentlige registre Morten Brekk Leder IT-Infrastruktur Brønnøysundregistrene mailto:morten.brekk@brreg.no 14.03.2005

2 Avgrensinger Belyser utfordringer ved bruk av diakritiske tegn i offentlige registre og databaser, hvor gjenbruk og spredning av dataene i elektronisk form kan forventes. ------------------- Belyser IKKE problemstillinger knyttet til bruk av diakritiske tegn i forbindelse med (statisk)informasjon eller i lokale registre/databaser uten elektronisk gjenbruk/spredning

3 Lovmessige føringer. Adresser –Plikt til å bruke samiske stedsnavn, slik de er innført i stedsnavnregisteret (lov 18. mai 1990 nr 11 om stadnamn ) –Stedsnavnregisteret er underlagt Statens kartverk. Det er Norsk Eiendomsinformasjon som formidler opplysningene. –Samiske stedsnavn kan være: Kun på samisk eller Både på samisk og på norsk

4 Lovmessige føringer (forts.) Personnavn –Plikt til å bruke samisk personnavn (fornavn, mellomnavn, etternavn) slik de fremgår av Folkeregisteret (lov av 7. juni 2002 nr 19 om personnavn) –Det avgis ikke tegn utenfor ISO8859-1 fra Folkeregisterets enedistributør (fra juli 2005), EDB Infobank pr. dato.

5 Lovmessige føringer (forts.) Enhetens navn / foretaksnavn –Lov av 21. juni 1985 nr 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven). –Enkeltpersonforetak skal inneholde innehaverens etternavn. Om navnet er samisk fremgår av Folkeregisteret, jf forrige side. –Kan være på samisk. Grense: foretaksnavn må som minimum bestå av en sammenstilling av tre bokstaver fra det norske alfabet. –Gjelder også for enheter som er registrert i Enhetsregisteret uten å være registrert i Foretaksregisteret.

6 Lovmessige føringer (forts.) Kunngjøringer –Lov av 12. juni 1987 nr 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) § 3-2 annet ledd: kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot befolkningen i de samiske kommunene, skal skje både på samisk og norsk. –Kreditorvarsler (eks: fusjon, oppløsning, kapitalnedsettelse) som gjelder foretak med forretningssted i en av de samiske kommunene blir oversatt til samisk av de aktuelle lokalavisene i de samiske kommunene. –Andre typer kunngjøringer foretas kun på norsk

7 Praktiske hensyn Ved ettspråklige samiske stedsnavn eller personnavn med samisk skrivemåte må følgende være sikret: –Saksbehandlere som registrerer eller avgir slike opplysninger må være i stand til å håndtere disse. –Tilknyttede registre og samarbeidende etater må være i stand til å håndtere slike opplysninger. Her kommer også Altinn- samarbeidet inn i bildet. –Kunder som etterspør opplysninger fra Brønnøysundregistrene eller andre offentlige registre må være i stand til å forstå/håndtere samiske adresseopplysninger. Negative konsekvenser, dersom disse forutsetningene ikke er oppfylt, kan berøre den samiske befolkningen. Tiltak for å ta i bruk nye tegn/tegnsett bør derfor ikke iverksettes før disse praktiske hensyn er ivaretatt.

8 Standard 8-bits tegnsett Ingen sammenfallende 8-bits tegnsett for alle norske og samiske tegn ref: http://www.eki.ee/letter/ Norsk er støttet av –ISO 8859-1, ISO 8859-9, ISO 8859-14, ISO 8859-15 Samisk (Nordsamisk) er støttet av –ISO 8859-4, ISO 8859-10 Ander Latin-baserte språk krever ? –ISO 8859-? Hva med andre språk - personnavn fra andre alfabet ? (Mulighet for å bruke CODEPAGE SAMI_WIN eller SAMI_MAC som dekker både norske og samiske tegn. Dette er ikke standardiserte tegnsett, og vil derfor by på problemer i samhandling med andre.)

9 Kan ISO 10646:2003 være en løsning? ISO 10646 også kalt UNICODE beskriver totalt 1 110 064 tegn/tegnposisjoner. Alle kjente skrifttegn + mye mer. –ISO 10646:2003 er standarden som beskriver tegnene –UNICODE (gjeldende versjon 4.0.1) beskriver en del tilleggfunksjonalitet, blant annet hvordan denne mengden tegn skal representeres digitalt. UNICODE 4.1 er forventet å være klar i løpet av mars 2005

10 Unicode tegnfordeling 0- 10FFFF 16 Alle tabeller ”lånt” fra Unicode Standard 4.0 vev-sider Statement: Version 4.0 of Unicode Standard is code-for-code identical to ISO/IEC10646:2003

11 UNICODE = Nye utfordringer Man må velge representasjonsform – UTF (Unicode Tranformation Format) –UTF-8 – 8 bits representasjon hvor et tegn representeres med 1, 2, 3, eller 4 oktetter (bytes). –UTF-16 – 16 bits representasjon hvor et tegn representeres med en eller to grupper av 16 bits (2 bytes). –UTF-32 – 32 bits representasjon. Alle tegn beskrives med 32 bits (4 bytes). –UTF-16 og UTF-32 har to former hver: BE (Big-Endian) eller LE (Little-Endian) –Det finnes i tillegg EBCDIC-former av de overnevnte.

12 UTF-kodeformer BOM: Byte Order Mark angis først i dokumentet eller i en datautveksling

13 UTF-8 A-Z og nummer med 1 byte Alle diakritiske (latinske) tegn med 2 bytes, også Æ, Ø og Å En del andre symbol, f.eks. € og™ krever 3 bytes Tegn som krever 4 byte er neppe av betydning

14 UTF-8 fordeler Kompakt lagring og transport av tekst Kan håndteres som et 8-bits tegnsett (i programmeringsspråk) når man ser bort fra sortering og søk etter enkelttegn Default representasjonsmåte i XML og stor utbredelse. Håndteres av mange operativsystemer, databasesystemer og programmeringsspråk. Tegnene 00-7F 16 (ASCII-tegnene) er uendret – stor fordel for programmeringsspråk.

15 UTF-8 ulemper Variabel lengde – feltlengden i databaser og programmer må økes og vil være større enn visningsfeltet. ( Årø – 3 tegn i visningsfeltet, 5 i databasen.) Sorteringsrutiner må endres Søk etter enkeltegn, i programmer, må erstattes med søk etter sekvenser av bytes.

16 UTF-16 Alle diakritiske (latinske) tegn samt de fleste andre tegn som det er behov for å bruke er innenfor 16 bits representasjon. Tegn som krever 2 x 16bits er neppe av betydning

17 UTF-16 fordeler Relativt stor utbredelse En del operativsystemer og databasesystemer har støtte for deler av UTF-16 (som de noe unøyaktig kaller støtte for Unicode) De tegn som er aktuell å benytte vil finnes blant 16-bits tegnene og man kan anta at man har fast tegnlengde.

18 UTF-16 ulemper Lagringsbehovet fordobles i forhold til 8-bits tegnsett som ISO 8859-1 Millioner av programlinjer som forutsetter 8- bits tegnsett må skrives om. Programkoden vil øke i omfang Liten erfaring hos utviklere (i allefall ved Brønnøysundregistrene)

19 UTF-32 Fordeler –Ensartet representasjon av alle tegn Ulemper –4-dobling av lagringsbehovet –Lite utbredd –Liten eller ingen støtte i operativsystem, databaser og programmeringsspråk.

20 Andre utfordringer med Unicode Skrivere støtter kun samlinger av 8-bits tegnsett. Tekster må derfor pre-prosseseres før de skrives ut dersom de må ha tegn fra flere sett. Tastaturløsninger er mangelfulle Mange programmer i vanlig bruk støtter bare 8-bits tegnsett eller mindre deler av Unicode. Skrifttyper med støtte for Unicode er lite utbredd.

21 Andre utfordringer med Unicode (forts.) Data må lastes ut av databaser, konverteres, databasesystemene må rekonfigurerees og dataene lastes inn igjen. Millioner av programmeringslinjer må endres og testes. En del ny funksjonalitet må lages – blant annet endring i utskriftsystemer, Hvordan skal de diakritiske tegnene være alfabetisk sortert - nye sorteringsrutiner må utvikles. Hvordan skal brukere søke etter data – nye søkesystem må utvikles.

22 Datautveksling Brønnøysundregistrene Folkeregisteret Kartverket (GAB) Navn og addresse Stedsnavn Publikumkommuner, fylker, etater Foretaksnavn næringsliv Min Side Altinn

23 Datautveksling Folkeregisteret, Kartverket og Brønnøysundregistrene – som ”eiere” av personnavn, stedsnavn og foretaksnavn - bør samkjøre sin overgang til en annen form å representere tegnene på. Dette for å kunne håndtere de diakritiske tegnene som er/vil være i bruk.

24 Datautveksling (forts.) I en overgangsperiode – trolig langvarig – må disse etatene være i stand til å avgi data med minst 2 forskjellige representasjonsmåter. F.eks. UTF-8 og ISO 8859-1. Det vil være uklokt å kreve at alle mottakere av data fra disse etatene skal håndtere nye tegnsett fra ”dag en”

25 Datautveksling (forts.) Det må finnes standardiserte rutiner for oversettelse av tegn når disse ikke finnes i mottakene tegnsett. Dersom man ikke oversetter tegene når man konverterer fra f.eks. UTF-8 til ISO 8859-1 vil tegnene forsvinne eller gi feil i programkoden. –Kárášjohka kan bli til Krjohka (ikke helt korrekt da “á” finnes i ISO 8859-1 Hva betyr et ord med oversatte tegn? ”Karasjohka” – har dette negative konsekvenser.

26 Hva med brukerne Er brukerne rustet til å håndtere diakritiske tegn de ikke kjenner, f.eks. mot Altinn og Min Side eller ellers i kontakt med det offentlige? Hvilke konsekvenser vil det få å ikke benytte rett tegn?

27 Konklusjon Det er et omfattende arbeide vi står ovenfor. Mangel på standardisering kan bli et problem. Det må tas hensyn til brukerne av offentlige tjenester. Det vil ta tid og koste (mange) penger. Det kan/vil gå ut over andre oppgaver. Samarbeide mellom ”dataeierne” må til. En arbeidsgruppe hvor disse er med bør opprettes.


Laste ned ppt "Diakritiske tegn Utfordringer ved bruk av diakritiske tegn i offentlige registre Morten Brekk Leder IT-Infrastruktur Brønnøysundregistrene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google