Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane www.bedriftsnettverket.no

2 Bedriftsnettverket i Sogn og Fjordane Etablert i 2005 Eiger av nettverket - Florø og Førde Industriforeining Vart oppretta for å styrke studium ved HSF som er av særleg interesse for næringslivet Eit samarbeid mellom næringsliv, FoU-miljø og det offentlege Visjon: Kople utdanning og arbeidsliv, sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft til lokalt og regionalt næringsliv, og være eit viktig bidrag til innovasjon og nyskaping. Bedriftsnettverket har omlag 80 medlemsbedrifter innan industri, marine næringar og andre næringar. Styreleiar : Atle Hamar aha@lottstift.noaha@lottstift.no Medlem : Leif Arne Åsen leif.aasen@aasen-vrelid.noleif.aasen@aasen-vrelid.no Medlem : Bjørn Hollevik bjorn.hollevik@safariengros.nobjorn.hollevik@safariengros.no Medlem : Tarald Seldal tarald.seldal@hisf.notarald.seldal@hisf.no Dagleg leiar : Ole T. Kleiven ole.kleiven@hisf.noole.kleiven@hisf.no Prosjektleiar : Helge Robert Midtbø helge-robert.midtboe@siemens.comhelge-robert.midtboe@siemens.com www.bedriftsnettverket.no

3 Mål med arbeidet Sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft til lokalt og regionalt næringsliv, og være eit bidrag til innovasjon og nyskaping. Auke realfagsinteressen hjå barn og unge. Sjå heile utdanningsløpet og arbeidsliv i samanheng Kople utviklingsprosjekt i bedrift mot utdanningsløpet til studenter. Finne forbetringspotensiale i bedrifter ved bruk av fagekspertise frå FoU-miljø ved universitet og høgskular. Auke studentrekrutteringa til studieretninger ved HSF som er viktig for næringslivet i fylket. Mobilisere FoU i bedriftene Viidareutvikli koplinga mellom student og bedrift og mellom bedrift og forskingsmiljø. Vidareutvikle samarbeid skule - næringsliv og næringsliv - akademia.

4 Allmen. Yrkes. Lærling Data Økonomi Annet Ingeniør Næringslivet i Fylket Grunnskule Vidaregåande Høgskule/ Rekruttering//kompetanse/utviklingsprogram/ 1. – 10. Klasse opplæring Universitet nettverksbygging/FoU/verdiskaping Kobling av student og bedrift Kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping i Sogn & Fjordane Kobling av bedrift og forskningsmiljø Mobilisering av FoU i bedriftene Rekruttering Kompetanse til SMB bedrifter i fylket - Mobilt vitensenter - Ettertrakta - Traineeprogrammet i - FoU kompetanseprogram - En glad laks - Rekruttering til Sogn og Fjordane for bedrifter i S. og Fj. havbruksnæringa i S. og Fj. - Kunnskapsutvikling - Møteplass Marin S. og Fj. - Samarbeid om ingeniør- i Sogn og Fjordane (A-C) - Systematisk produkt- utdanninga ved HSF og HiB A - Bedriftsstipendater utvikling og produktdesign - Rekruttering av arb.kraft B – EU - søknad - Møteplass Bedrift S. og Fj. til Sogn. og Fjordane C - Teknologisenter Prosjekter i Bedriftsnettverket 1. – 10 klasse Annen rekruttering - Internasj. - Nasjonal

5 Kva gjer BN i forhold til Ingeniørstudiet ved HSF - sommarjobbar - praksisplassar - innhenting av hovudprosjekt - PC'ar til nye studentar - finansierer kurset i Prosesstyring (2. klasse) - skaffar gjesteførelesarar frå næringslivet - bidrar inn mot yrkesorientering for forkurset - bidrar inn mot rekruttering – Ettertrakta-kampanjen – Traineeprogrammet

6 Mobilt vitensenter Stimulere interessa for realfag og teknologi blant born og ungdom - demonstrere ny teknologi på skular og i barnehagar i fylket; data og programmering, elektro, legorobot, praktisk matematikk - Naturfag til Glede og Nytte – opplæring av lærarar i prosjektet Ettertrakta Rekruttering til studieretningar ved HSF som er særleg viktige for næringslivet i fylket Møteplass Marin Skape kommunikasjon mellom forsking, næring, finans, industri, gründera og styresmaktar med omsyn til næringsutvikling innan marin sektor. Måløy 6. Mars. Teknologi og havbruk Florø 14. Sept. Produktutvikling Trainee-programmet i Sogn og Fjordane Felles, bransjeovergripande Traineeordning - til beste for heile fylket (sjå www.traineeSFJ.no).www.traineeSFJ.no

7 Mobilisering av FoU i bedrifter i fylket Forsking og utviklingsarbeid (FoU) spelar i aukande grad ei viktig rolle i fornying av næringslivet i fylket, og satsing på FoU er samtidig avgjerande for kunnskapsutviklinga i bedrifta. FoU er viktig for utviklinga av nye idear og ny teknologi som vil styrke konkurransekrafta i framtida. Med dagens endringstakt i mange viktige marknader krevst det at bedrifter må kunne omstille seg raskt i forhold til endra etterspørsel, bruk av ny teknologi m.m. Bedriftsnettverket har som ei av sine målsettingar å hjelpe bedriftene i Sogn og Fjordane med omstilling og innovasjon gjennom auka FoU-innsats.

8 Kompetanseprogram i forskningsdrevet prosjekt- utvikling - auke FoU-innsatsen i fylket - koble band mellom kunnskapsintensive bedrifter og regionale og nasjonale FoU- institusjoner - hjelpe bedrifter med gode resultat fra Skattefunn prosjekter vider inn i større innovasjonsprogrammer Systematisk prosjektutvikling og produktdesign Kompetanseheving i SMB - innovasjon og nyskaping - systematisk produktutvikling og produktdesign Samarbeidsprosjekt mellom Bedriftsnettverket og Christian Michelsen Research (CMR) i Bergen

9 Teknologisk kunnskapsutvikling i Sogn og Fjordane Delprosjekt A Delprosjekt B Delprosjekt C Bedriftsstipendiatar – Regions of Knowledge – Sogn og FjordaneTeknologisenter

10 Delprosjekt A 3 Bedriftsstipendiatar (energi) Eit viktig virkemiddel for å styrke forsking og verdiskaping i næringslivet i Sogn og Fjordane Styrke ingeniørutdanninga og Sogn og Fjordane Senke terskelen for kontakt mellom FoU-miljø og næringslivet Auke omfanget av forsking med spesiell relevans for næringslivet Styrke samspelet mellom næringsliv og akademia Stimulere til auka mobilitet av forskara og doktorstudentar mellom næringsliv og akademia Samfinansiering Bedriftsstipendiatane blir tilsatt i bedrifta og finansiering blir delt mellom; Bedrift 1/3 Fylke 1/3 HSF 1/3

11 Delprosjekt A Bedriftsstipendiatar Bedrift C Bedrift B Bedrift A Kva får bedrifta: Bedriftsretta forskings- og utviklingsarbeid Kople bedrifta sterkare til nasjonale og internasjonale FoU-miljø Rettleiar på studentprosjekt Mentor på trainee-prosjekt (www.traineesfj.no) Tilgong til eit nasjonalt og internasjonal forskarnettverk Oversikt over internasjonal litteratur Kan utvikle søknader t.d. innan Skattefunn, NFR og EU

12 Delprosjekt B EU 7. Rammeprogram ”Regions of knowledge” SUSTROK Sustainable European Regions of Knowledge Fokus FoU og kunnskapsutvikling i regionane Mål Å bygge bru og utveksle erfaringar saman med internasjonale samarbeidspartnarar i forhold til drivarar for regional utvikling og nyskaping Ulike perspektiv - utvikling - bruker - tilrettelegger ENERGY ENGINEERING IT

13 Teknologisenteret skal styrke banda mellom utdanningsmiljøa, forskings-miljøa og næringslivet, og danne grunnlag for framveksten av nye bedrifter. Samlokalisere - ingeniørutdanninga - teknisk fagskule - inkubatorverksemda til Kunnskapsparken - eit eige senter for nyskaping - lokale kunnskapsverksemder Eit slikt kompetansemiljø vil vere attraktivt m.o.t. etablering av fleire kompetansearbeidsplassar i aksen mellom fylkessjukehuset, HSF-bygget og eit framtidig teknologisenter. Delprosjekt C Sogn og Fjordane Teknologisenter


Laste ned ppt "Kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google