Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20.09.20161 Rådgiversamling april 2011. 20.09.20162 Kontakt med inntakskontoret Nordland fylkeskommune Inntakskontoret 8048 Bodø Tlf: 75.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20.09.20161 Rådgiversamling april 2011. 20.09.20162 Kontakt med inntakskontoret Nordland fylkeskommune Inntakskontoret 8048 Bodø Tlf: 75."— Utskrift av presentasjonen:

1 20.09.20161 Rådgiversamling april 2011

2 20.09.20162 Kontakt med inntakskontoret Nordland fylkeskommune Inntakskontoret 8048 Bodø inntak@nfk.no Tlf: 75 65 02 10 (09.00 – 13.00)

3 20.09.20163 Opplæringsloven Inntak til videregående opplæring er forankret i opplæringsloven § 3-1, forskriften til opplæringsloven kapittel 6 og lokale vedtak fattet på fylkestinget eller i fylkesrådet. §3-1 Rett til videregående opplæring ”Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring….”

4 20.09.20164 §3-1 forts. ” søkere har rett til inntak til ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1 som de har søkt på, og til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet……” NB! Ingen rett til inntak på en spesiell skole. ”Heile retten må normalt tas ut i løpet av en sammenhengende periode fem år, eller seks når opplæringa heilt eller delvis blir gitt i lærebedrift, og innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år..” Retten gjelder fra det tidspunkt vedkommende begynner på opplæringen. Dette vil si at ”venteår” i mellom grunnskole og videregående opplæring ikke vil ha betydning for forbruk av tidsfrist for utdanning.

5 20.09.20165 Lærling Søke på www.vigo.nowww.vigo.no Hvis ungdomsrett ved formidling så gjelder ungdomsrett i hele læreperioden Bedriftene avgjør selv hvem de tar inn som lærlinger Takkes det nei til tilbud om læreplass har søker ikke krav på tilbud om ny læreplass eller om opplæring i skole (samme skoleår) Hvis søker har ungdomsrett og ikke fått tilbud om læreplass – kan søker få tilbud om opplæring i skole Fra og med skoleåret 2011-2012 er det mulighet for omvalg for lærlinger. Dette vil gi utvidet ungdomsrett.

6 20.09.20166 Voksenrett Rett til videregående opplæring for voksne. Opplæringsloven §4A-3 Må søke om voksenrett Gjelder fra og med året man fyller 25 år Voksenopplæringstilbud opprettes etter etterspørsel Må ha fullført grunnskole eller tilsvarende men ikke fullført videregående opplæring Gjelder også innvandrere med oppholdstillatelse Rett til realkompetansevurdering. Kontakt godkjenningssentralen på Mo. Tlf: 75 14 28 06. Søke på www.vigo.nowww.vigo.no Kontakt karrieresentrene for hjelp til innsøking. Oversikt over disse finnes på www.vilbli.no

7 20.09.20167 Voksenopplæring Alle over 20 år kan delta på voksenopplæring hvis de ikke har ungdomsrett

8 20.09.20168 Fullføringsrett For voksne som er tatt inn i videregående opplæring for voksne etter § 4A-3

9 20.09.20169 Omvalg Vg1, Vg2 og Vg3 Fra og med skoleåret 2011-2012 er det omvalg på alle nivåer Må velge at annet utdanningsprogram eller programområde enn det som er påbegynt Må ha ungdomsrett for å få omvalg Omvalg gir 1 ekstra år med ungdomsrett Omvalg med utvidet rett kan bare gjøres en gang

10 20.09.201610 Utvidet rett § 3-1 Opplæringsloven Søke om utvidelse av rett når retten er i ferd med å utløpe Elev med rett til spesialundervisning Elev med rett til opplæring i tegnspråk og punktskrift Elev med rett til særskilt språkopplæring Inntil to år ekstra med rett Rett til omvalg Gjelder nå på Vg1, Vg2 og Vg3/lærling nivå Ved sykdom Ingen karakterer og dokumentert sykdom. Året kan annulleres. Avbrutt skoleår etter 1. semester med karakterer og dokumentert sykdom. Søke om utvidet rett når retten er forbrukt

11 20.09.201611 Endringer i inntaksreglene På bakgrunn av store arbeidskraftutfordringer i helse-og omsorgssektoren har Fylkestinget vedtatt: Utvidet opplæringsrett for lærlinger i helsearbeiderfaget slik at disse får beholde retten til å ta påbyggingsår til generell studiekompetanse etter endt læretid Retten gjelder 2 år etter endt læretid i faget Ordningen iverksettes våren 2011 for elever med bestått fagprøve Prøveordning som gjelder i 5 år

12 20.09.201612 Utvekslingselever i utlandet Elever som ønsker å gå på skole i utlandet må i forkant av avreise få godkjent faglig innhold ved utenlandsk skole. Dette for å sikre inntakskompetanse for videre skolegang i Norge ved hjemkomst Skolene MÅ sende en samlet oversikt til inntakskontoret over hvem som skal/er i utveksling Oversikten må inneholde hvilke programområder som elevene skal søke ved hjemkomst etter endt utenlandsoppholdet. Realfag / Språk, samfunnsfag og økonomi Elevene MÅ søke innen søknadsfrist

13 20.09.201613 Reservert plass ved et bestemt skolested Forbeholdt søkere med ungdomsrett Psykiske, sosiale eller medisinske årsaker Hvem kan søke ? Søkere som er inne i et bestemt behandlingsopplegg (medisinsk, psykologisk, rus) Barnehjemsinstitusjoner eller fosterhjem Behov for kurs over 2 år (Pedagogisk plan fra skole må foreligge) Svangerskap / militærtjeneste / utvekslingselever som avbryter skoleåret etter 1.semester Dokumentasjon som må foreligge: Barnevern BUP Lege Pedagogisk plan fra skole Forsvaret Krysse av for reservert plass i elektronisk søknad og sende inn dokumentasjon til inntakskontoret innen 1. mars NB! Reservert skoleplass gjelder ikke et bestemt utdanningsprogram men kun til et bestemt skolested

14 20.09.201614 Skoleområder Lokale inntaksregler krever at det søkes til ”eget skoleområde” hvis tilbudet finnes her Gjelder kun programområde som er 1. ønske Det finnes unntak fra regelen om å søke nærmeste skole Send søknad til inntakskontoret med dokumentasjon innen 1. mars Dersom det søkes utenfor eget skoleområde og tilbudet finnes i eget, vil søknaden bli korrigert til eget skoleområde Les om skoleområder og regler/unntak på www.nordland.vilbli.nowww.nordland.vilbli.no

15 20.09.201615 Flytting innenfor Nordland Flytting fra et skoleområde til et annet Dokumentasjon må sendes inntakskontoret innen 30. juni Flytte sammen med familie: ->Bekreftelse fra folkeregisteret på at flytting har funnet sted ->Bekreftelse fra evt. ny arbeidsgiver ->Bekreftelse på kjøp av bolig Flytting mellom foreldre: ->Underskrevet bekreftelse fra begge foreldre angående flytting ->Kopi av bostedsbevis fra den av foreldrene man skal bo hos

16 20.09.201616 Frist for endring av rekkefølge på ønsker Siste frist for endring av rekkefølge på ønsker er 1. mai Skriftlig søknad sendes inntakskontoret Søknaden må være skrevet slik at det ikke er rom for misforståelser når inntakskontoret skal registrere inn ny rekkefølge

17 20.09.201617 Rådgiverskjema Skjema som skal benyttes av skolene dersom eleven står i fare for ”ikke bestått” i flere fag Benyttes i samtale med elev og foresatte i løpet av våren Viktig for inntakskontoret å høre rådgivers vurderinger angående elevens videre skolegang Skjema finnes på: http://nordland.vilbli.no under Rådgiverehttp://nordland.vilbli.no Skjema sendes inntakskontoret etter avsluttet samtale

18 20.09.201618 Nye rutiner for innhenting av grunnskole data Som en følge av Datatilsynets krav om økt sikkerhet rundt innhenting av grunnskoledata, er det nå kommet på plass nye rutiner for overføring av data til inntakskontoret Rundskriv SA 08/2011 av 23.02.2011 November: Innsending av personnummer til avgangselever i 10. Klasse Januar: Innsending av H1 karakterer Juni: Innsending av standpunkt og eksamens karakterer Nettadresse: https://www.vigo.no/vigor/servlet/main (vigo skole)https://www.vigo.no/vigor/servlet/main Forutsetting for bruk av ny innlastingsportal Skoleadministrativt datasystem Brukernavn og passord til vigo skole Kontakt inntakskontoret hvis brukernavn og passord mangler

19 20.09.201619 Viktige datoer 10. januar 2011Søknadsweb åpner. www.vigo.nowww.vigo.no ca. 8. juli 1. gangs inntak til skole ca. 15. juli svarfrist etter 1. gangs inntak ca. 29. juli 2. gangs inntak til videregående skole Ca. 5 augustsvarfrist etter 2. gangs inntak Det søkes på www.vigo.no og det svares på www.vigo.nowww.vigo.no NB! Husk selvvalgt passord til www.vigo.nowww.vigo.no Mulig å sende inn skjema for forhåndssvar. Finnes på www.vilbli.no


Laste ned ppt "20.09.20161 Rådgiversamling april 2011. 20.09.20162 Kontakt med inntakskontoret Nordland fylkeskommune Inntakskontoret 8048 Bodø Tlf: 75."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google