Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier1 Beskyttelse av sårbare mål Politikonferansen 2012 14.03.2012 Håvard Walla Avdeling for sikkerhetsforvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier1 Beskyttelse av sårbare mål Politikonferansen 2012 14.03.2012 Håvard Walla Avdeling for sikkerhetsforvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier1 Beskyttelse av sårbare mål Politikonferansen 2012 14.03.2012 Håvard Walla Avdeling for sikkerhetsforvaltning havard.walla@nsm.stat.no

2 Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier2 2 2 NSM – Et direktorat for forebyggende sikkerhet  Etablert 1. januar 2003  Historikk fra 1953  Ca. 140 ansatte – 13% militære  Kolsås og Akershus festning  FD er styrende departement. JD er overordnet departement i sivile sektorer  NSM er en sektorovergripende myndighet  NSM har oppgaver etter sikkerhetsloven, men har også oppgaver utover sikkerhetsloven KOORD MILSIV Etats- styring JDFD

3 Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier3 3 3 Nasjonal sikkerhetsmyndighet  NSMs hovedoppgave er å legge forholdene til rette for god sikring av informasjon og objekter som kan være  Spionasjemål  Sabotasjemål  Terrormål

4 Hvilke trusler skal sikkerhetsloven forebygge? Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier4 KRIGSHANDLINGER KRIMINALITET NASJONALE SIKKERHETSTRUSLER (krigen i fredstid) Sannsynlighet Skade- potensial

5 Beskyttelse av sårbare mål Forutsetninger:  Trusselforståelse – hva er trusselen?  Etterretningsdomenet beskriver trusselaktør og grad av trussel  Sårbarhetsbevissthet – hva kan rammes?  Evaluering av egne sårbarheter  Kritikalitetsbevissthet – hva er mine [rangerte] verdier?  Noe er viktigere enn annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier5 TrusselSårbarhet Viktighet Strategi «Redundancy» & «Resilience» Hva kan jeg klare meg uten, og hvor lenge? Hva kan jeg ikke unnvære?

6 Hva trenger beskyttelse? Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier6 Spionasje Sabotasje Terrorhandlinger ?

7 Sikkerhetslovens trusseldefinisjoner  Spionasje  Innsamling av informasjon ved hjelp av fordekte midler i etterretningsmessig hensikt  Sabotasje  Tilsiktet ødeleggelse, lammelse eller driftsstopp av utstyr, materiell, anlegg eller aktivitet, eller tilsiktet uskadeliggjøring av personer, utført av eller for en fremmed stat, organisasjon eller gruppering  Terrorhandlinger  Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier7

8 Utgangspunkt Forskrift om objektsikkerhet gjeldende fra 1.1.2011 Departementene skal :  utpeke og klassifisere skjermingsverdige objekter innen sine myndighetsområder - basert på en skadevurdering  føre register over skjermingsverdige objekter og melde objekter inn til NSM  i samarbeid med NSM - ivareta nødvendig koordinering for å ivareta hensyn til tverrsektoriell avhengighet ved utvelgelse og klassifisering Objekteier :  skal foreslå overfor departementet hvilke objekter som kan være skjermingsverdige  skal beskytte objektene med sikkerhetstiltak, ihht klassifiseringsgrad Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier8

9 Hovedformål med objektsikkerhetsregelverket -å gi en helhetlig og overordnet tilnærming på tvers av samfunnssektorene når det gjelder utvelgelse, beskyttelse og tilsyn med skjermingsverdige objekter. Ot prp nr 21 (2007-2008) Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier9

10 Hva er et skjermingsverdig objekt?  Skjermingsverdig objekt; eiendom som må beskyttes mot sikkerhetstruende virksomhet av hensyn til rikets eller alliertes sikkerhet eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser  Eiendom; områder, bygninger, anlegg, transportmidler eller annet materiell, eller deler av slik eiendom.  Funksjon/funksjonalitet; produksjon, forsyning, kommunikasjon eller annen rettmessig bruk eller aktivitet tilknyttet en eiendom.  Objekteier; virksomhet eller person som eier eller på annen måte råder over skjermingsverdig objekt.

11 Virkeområde for sikkerhetsloven Hovedregel: loven gjelder for forvaltningsorganer I tillegg:  Loven gjelder for ethvert rettssubjekt som ikke er forvaltningsorgan og som er leverandør av varer eller tjenester til et forvaltningsorgan i forbindelse med en sikkerhetsgradert anskaffelse.  Kongen kan bestemme at loven helt eller delvis også skal gjelde for ethvert annet rettssubjekt, som eier eller på annen måte har kontroll over eller fører tilsyn med skjermingsverdig objekt eller som av et forvaltningsorgan gis tilgang til sikkerhetsgradert informasjon Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier11

12 Utvelgelse av skjermingsverdige objekter Ved utvelgelse av skjermingsverdige objekter skal det tas hensyn til objektets  betydning for sikkerhetspolitisk krisehåndtering og forsvar av riket,  betydning for kritiske funksjoner for det sivile samfunn,  symbolverdi  mulighet for å utgjøre en fare for miljøet eller befolkningens liv og helse. Skadevurderingen skal ta hensyn til:  Akseptabel tidsperiode for funksjonssvikt  Mulighet til å gjenopprette funksjonalitet  Hensynet til objektets betydning for andre objekter  Det skal være høy terskel for utvelgelse av objekter  Kun objekter av nasjonal betydning Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier12

13 Klassifisering av skjermingsverdige objekter skal skje ut fra skadepotensiale MEGET KRITISK KRITISK VIKTIG det kan skade… det alvorlig kan skade… det kan få helt avgjørende skadefølger for… …rikets selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser om objektet får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse av uvedkommende.

14 Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier14 Generelle krav til beskyttelsen  Barrierer  Forhindre eller redusere muligheten for anslag  Deteksjon  For å oppdage (forsøk på) anslag  Verifikasjon  For å etablere situasjonsforståelse  Reaksjon  For å sikre funksjonalitet, sikre forutsetninger for gjenopprettelse av funksjonalitet

15 Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier15 Funksjonelle krav Objekteier plikter å beskytte skjermingsverdige objekter med sikkerhetstiltak som i sum tilfredsstiller følgende krav:  Objekt klassifisert MEGET KRITISK skal beskyttes slik at tap av funksjon, ødeleggelse og rettsstridig overtakelse avverges.  Objekt klassifisert KRITISK skal beskyttes slik at tap av funksjon og ødeleggelse begrenses, og rettsstridig overtakelse av vesentlige funksjoner avverges.  Objekt klassifisert VIKTIG skal beskyttes slik at tap av vesentlig funksjon og ødeleggelse begrenses.

16 Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier16 Øvrige bestemmelser  Tiltak mot etterretningsvirksomhet  Tilrettelegging for beskyttelse av IKT-infrastruktur  Tiltak mot elektromagnetisk puls og høyfrekvente mikrobølger  Tilrettelegging for bruk av sikringsstyrker  Sikkerhetsklarering og autorisasjon  Håndtering av besøk  Administrative bestemmelser  Kostnadsdekning  Internkontroll  Tilsyn

17 Overlappende prosesser?  Nøkkelpunktdirektivet  Nasjonal krisetilstand og krigslignende tilstander, evt krig  Særskilt regulerte sektorobjekter  Eksempelvis NVEs sektorvise klassifisering  EPCIP  Objekter omfattet av Politiets objektsikringsplanverk  Sikringsstyrker  Objektsikkerhetsforskriften (Sikkerhetsloven)  Skjermingsverdige objekt Objektsikkerhetsforskriften legger opp til å skadevurdere (verdi) og avdekke tverrsektorielle avhengigheter blant samfunnsfunksjoner i mellomsjiktet mellom normaltilstand og krig Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier17

18 Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier18 Utfordringer objektsikkerhet  Utarbeide kravspesifikasjoner fysisk sikring  Etablere forståelse for dimensjonerende aktør  Teoretisk kapasitet  Videreutvikle metodikk for verdivurdering  Nåværende metodikk innrettet mot informasjon  Enhetlig forståelse på tvers av sektorer

19 Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier19 Spørsmål


Laste ned ppt "Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Sikre samfunnsverdier1 Beskyttelse av sårbare mål Politikonferansen 2012 14.03.2012 Håvard Walla Avdeling for sikkerhetsforvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google